Сауда/сервис кәсіпорындарында төлем карточкаларынжүктеу 88.16 Kb.
Дата23.02.2016
өлшемі88.16 Kb.
Сауда/сервис кәсіпорындарында төлем карточкаларын

ұстаушыларға қызмет көрсету туралы шартқа (Стандартты талаптарға)

№1 Қосымша
Сауда/сервис кәсіпорындарында төлем карточкаларын ұстаушыларға қызмет көрсету туралы шартқа (Стандартты талаптарға) /бұдан әрі – Шарт/ осы № 1 қосымшаға 201___ ж. «____»_________________ төмендегілер:

(1) «Казкоммерцбанк» АҚ, бұдан әрі «Банк» атынан, атынан 2015 жылдың 25 мамыр №1106 Сенімхаттың негізінде әрекет ететін, «Қазкоммерцбанк» АҚ АФ Төлем карточкаларын сату және эквайринг басқармасының бастығы Е.Е.Байбатшаев мырза, бір жақтан, және

(2) ________________________ ЖШС, бұдан әрі «Сауда/сервис кәсіпорыны» атынан Жарғының негізінде әрекет ететін директоры ______________________________________ мырза/ханым, екінші жақтан, арасында төмендегі туралы жасалды: 1. Транзакциялар:

 • Шарттың талаптарына сәйкес Банк тарабынан Сауда/сервис кәсіпорнына ұсынылған;

 • Банкпен қосымша ұсынылған ұсынысқа сәйкес Сауда/сервис кәсіпорны тарабынан өз бетінше сатып алынған;

Құрал-жабдықтарды пайдалану арқылы жүргізіледі.

 1. Банк тарифтеріне сәйкес Банк тарабынан Сауда/сервис кәсіпорнынан тауарларды/қызметтерді сатып алу кезінде Карточка Ұстаушылар жүргізген Транзакциялар бойынша түскен ақшаны Сауда/сервис кәсіпорнының Ағымдағы шотына аудару қызметтері үшін Сауда/сервис кәсіпорнынан алынатын комиссиялық сыйақының келесі мөлшері белгіленеді:
Приложение №1

к Договору об обслуживании

держателей платежных карточек

в предприятии торговли/сервиса (Стандартным условиям)


Настоящее Приложение № 1 к Договору об обслуживании держателей платежных карточек в предприятии торговли/сервиса (Стандартным условиям) /далее - Договор/ подписано «_____»__________ 20__г. между:

(1) Акционерным Обществом «Казкоммерцбанк», далее именуемым «Банк», в лице Начальника Управления продаж платежных карточек и эквайринга АФ АО «Казкоммерцбанк» г-на Байбатшаева Е. Е., действующего на основании Доверенности № 1106 от 25 мая 2015 г., с одной стороны, и

(2) ТОО ___________________________, далее именуемым «Предприятие торговли/сервиса», в лице Директора г-на/г-жи ___________________________, действующе__ на основании Устава, с другой стороны, о нижеследующем:


 1. Транзакции проводятся с использованием Оборудования:

 • предоставленного Банком Предприятию торговли/сервиса в соответствии с условиями Договора;

 • самостоятельно приобретенного Предприятием торговли/сервиса в соответствии с дополнительно предоставленными Банком рекомендациями.

 1. В соответствии с тарифами Банка Банком устанавливаются следующие размеры комиссионного вознаграждения, взимаемого с Предприятия торговли/сервиса за услуги по переводу денег на Текущий счет Предприятия торговли/сервиса по проведенным Держателями Карточек Транзакциям при приобретении товаров/услуг Предприятия торговли/сервиса:Банктің Maestro, Visa Electron Карточкалары бойынша /По Карточкам Maestro, Visa Electron Банка

Транзакция сомасынан «2,6»(екі және алты)% m POS-терминал арқылы жүргізген кезде

«2,6» (два и шесть)% от суммы Транзакции по mPOS-терминалуVisa, MasterCard, UnionPay карточкалары бойынша/

по Карточкам Visa,MasterCard, UnionPayТранзакция сомасынан «2,6»(екі және алты)% m POS-терминал арқылы жүргізген кезде

«2,6» (два и шесть)% от суммы Транзакции по mPOS-терминалуAmerican Express карточкалары бойынша/

по Карточкам American ExpressТранзакция сомасынан «4,0»(төрт және нөл)% m-POS-терминал арқылы жүргізген кезде

«4,0» (четыре и ноль)% от суммы Транзакции по mPOS-терминалуDiners Club International карточкалары бойынша/

по Карточкам Diners Club International /Транзакция сомасынан «4,0»(төрт және нөл)% m-POS-терминал арқылы жүргізген кезде

«4,0» (четыре и ноль)% от суммы Транзакции по mPOS-терминалу


 1. Жүргізілген Транзакциялары бойынша Сауда/сервис кәсіпорнының Ағымдағы шотына ақша аударымы осы Қосымшаның 2 тармағында белгіленген Банктің комиссиялық сыйақысын шегеріп, Банкпен Visa, Visa Electron MasterCard, Maestro, Union Pay Карточкалары бойынша Транзакция жүргізілген күннен бастап «3» (үш) жұмыс күні ішінде, Diners Club карточкалары бойынша Транзакция жасалған күннен «7» (жеті) жұмыс күні ішінде, ал American Express Карточкалары бойынша, Транзакция жүргізілген күннен бастап «3» (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

 2. Сауда/сервис кәсіпорнының осы Қосымшаның 3 тармағына сәйкес ақша аударылатын банктік деректемелері (Ағымдағы шоты) осы Қосымшаның 11 тармағында көрсетілген.

 3. Транзакцияны mPOS-терминалды пайдалану арқылы жүргізген жағдайда, Сауда/сервис кәсіпорнына әр mPOS-терминалға _____________ (_______________) теңге көлемінде Тәуліктік лимит (Транзакция лимиті) белгіленеді. Тәуліктік лимит көлемі Тараптардың келісімі бойынша немесе Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген жағдайда, біржақты тәртіпте Банктің қарауы бойынша өзгертілуі мүмкін. Егер Авторландыру туралы сұратуы Сауда/сервис кәсіпорнымен Банкке жіберілетін жалпы Транзакция сомасы Шарттың талаптарына сәйкес кез келген жеке алынған күнтізбелік күні Тәуліктік лимиттен асса, Банк осындай Транзакциялар бойынша Авторландыруды ұсынудан бас тартады және аталған Транзакциялар жүргізілмейді

 4. Осы Шарт бойынша ақшаны Сауда/сервис кәсіпорнының Ағымдағы шотына аударған қызметі үшін Банктің тарифтеріне сәйкес Банкпен 0 (нөл) теңге көлемінде ай сайынғы комиссиялық сыйақы белгіленеді.

 5. Осы Шарт бойынша ақшаны Сауда/сервис кәсіпорнының Ағымдағы шотына аударған қызметі үшін ай сайынғы комиссиялық сыйақы Банкпен келесі тәртіпте алынады:

 • тоқсан сайын.

 1. Осы Қосымшаның 6 тармағымен белгіленген көлемдегі Сауда және сервис кәсіпорнымен ай сайын төленетін комиссиялық сыйақы төлемі, осы Қосымшаның 7 тармағы есебімен белгіленген келесі түрде жүзеге асырылады:

а) Банкпен төлемге тиісті шот ұсынылған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей;

немесе


б) Шарттың 5.2.5 тармақшасында белгіленген тәртіпте

Осымен Сауда/сервис кәсіпорыны Банкке осы Қосымшаның осы тармағында белгіленген көлемі мен тәртіпте Сауда/сервис кәсіпорнының қосымша келісімісіз (акцептсіз) ақшаны есептен шығару құқығын ұсынады.    

 1. Сауда/сервис кәсіпорнының Банкке ай сайынғы комиссиялық сыйақыны төлеу тәсілі осы Қосымшаның 7 тармағына сәйкес, Банкпен әрдайым қалауына қарай өз бетінше белгіленеді және келесіде Банктің өзге тәсілді таңдау құқығын кемітпейді, жоққа шығармайды және алмастырмайды.

 2. Сауда/сервис кәсіпорнының осы Қосымшаға қол қоюы Сауда/сервис кәсіпорнының Шартқа қосылуын, сондай-ақ оның барлық талаптарымен және қосымшаларымен толық келісуін білдіреді.

 3. Тараптардың орналасқан жері, банктік деректемелері және қойылған қолдары:


 1. Перевод денег на Текущий счет Предприятия торговли/сервиса по проведенным Транзакциям осуществляется Банком по Карточкам Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Union Pay на Текущий счет Предприятия торговли/сервиса в течение «3» (трёх) Рабочих дней со дня совершения Транзакции, по Карточкам Diners Club – в течение «7» (семи) Рабочих дней со дня совершения Транзакции, по Карточкам American Express – в течение «3» (трех) Рабочих дней со дня совершения Транзакции, за вычетом комиссионного вознаграждения Банка, установленного п. 2. настоящего Приложения.

 2. Банковские реквизиты (Текущий счет) Предприятия торговли/сервиса, на который производится перевод денег в соответствии с п. 3. настоящего Приложения, указаны в п. 11 настоящего Приложения.

 3. В случае проведения Транзакций с использованием mPOS-терминала, Предприятию торговли/сервиса на каждый mPOS-терминал устанавливается Суточный лимит (лимит Транзакций) в размере _____________ (_______________) тенге. Размер Суточного лимита может быть изменен по согласованию Сторон, либо по усмотрению Банка в одностороннем порядке в случаях, установленных внутренними документами Банка. Если общая сумма Транзакций, запрос об Авторизации по которым направляется Предприятием торговли/сервиса Банку в соответствии с условиями Договора, в любой отдельно взятый календарный день превышает Суточный лимит, Банк отказывает в предоставлении Авторизации по таким Транзакциям и указанные Транзакции не производятся

 4. В соответствии с тарифами Банка Банком устанавливается ежемесячное комиссионное вознаграждение за услуги по переводу денег на Текущий счет Предприятия торговли/сервиса по настоящему Договору в размере 0 (ноль) тенге.

 5. Ежемесячное комиссионное вознаграждение за услуги по переводу денег на Текущий счет Предприятия торговли/сервиса по настоящему Договору взимается Банком в следующем порядке:

 • ежеквартально.

 1. Оплата Предприятием торговли и сервиса ежемесячного комиссионного вознаграждения Банка в размере, установленном п. 6 настоящего Приложения, с учетом установленного п. 7 настоящего Приложения осуществляется:

а) не позднее 3 рабочих дней с даты выставления Банком соответствующего счета на оплату;

или


б) в порядке, установленном пп. в) п. 5.2.5. Договора.

Настоящим Предприятие торговли/сервиса предоставляет Банку право списания денег без дополнительного согласия (акцепта) Предприятия торговли/сервиса в размере и порядке, определенных в настоящем пункте настоящего Приложения.

 1. Способ оплаты Предприятием торговли и сервиса ежемесячного комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с п. 7 настоящего Приложения, каждый раз определяется Банком самостоятельно по собственному усмотрению и не умаляет, не исключает и не заменяет собой право Банка на избрание в последующем иного способа.

 2. Подписание Предприятием торговли/сервиса настоящего Приложения является присоединением Предприятия торговли/сервиса к Договору, а также полное согласие со всеми его условиями, и приложениями к нему.

 3. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:


Банк

«Казкоммерцбанк» АҚ/ АО «Казкоммерцбанк»

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Гагарин даңғ, 135 ж-үй/

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, д.135 ж

БСН/БИН 911040000021

СТН/РНН 600400055239

БСК «Казкоммерцбанк» АҚ KZKOKZKX/

БИК АО «Казкоммерцбанк» KZKOKZKX

ЖСК/ ИИК KZ75125KZT1001300335

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ-дегі/

в ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»

БСК/БИК NBRKKZKX

Резиденттік белгісі /Признак резидентства - 1

Экономика секторы /Сектор экономики - 4

Тел.

Факс:


Банк атынан/от Банка

______________________
Предприятие торговли/сервиса

ЖШС / ТОО «_________________________»

Заңды-мекен-жайы/ адрес:
БСН/БИН

СТН/РНН


Ағымдағы шот №/

текущий счет №

Банк

БСК/БИК


Экономика секторының коды/

/Код сектора экономики: 7

Резиденттік белгісі /Признак резидентства: 1

Тел.: (727)

Факс:

Сауда/сервис кәсіпорны атынан/от Предприятия торговли/сервиса
_______________________

«_____________________________________» ЖШС

Директоры ____________________ мырза /ханым /

Директор ТОО «_______________________________»

г-н/г-жа ______________________

М.П.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет