Сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на такова въздействиежүктеу 2.01 Mb.
бет2/12
Дата20.07.2016
өлшемі2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Земеделските земи заемат 100717 дка. От тях 66566 дка са обработваеми земи.


Промяна на предназначението на земята е в обществен интерес и има социален, а също така и икономически характер с ефект върху развитието на градоустройството и инфраструктурата на община Велинград, както и развитието на туризма в община Велинград.
Както се вижда от табл. 1 предвидените в настоящия ОУП дейности свързани с промяна предназначението на имотите за разширение на населените места, изграждане на вилни зони и курортни комплекси обхващат площ от 291.6 ха. В това число - увеличаване площта на населените места с 269.8 ха, на курортните зони с 14.1 ха и на вилните зони с 17.3 ха.
Най-съществените предложения, залегнали в проекта, са:

  • Изграждане на обходен път на гр. Велинград.

Перспективното развитие на гр. Велинград, а и на цялата община, като туристическа дестинация за български и чуждестранни туристи, както и разрастването на почивната база – ще доведе до нарастване на транспортните потоци по трасетата на Републиканската пътна мрежа на общината. Второкласният път ІІ-84 е основният носител на транзитното и товарно движение през гр. Велинград от посоките София, Бургас, Кулата, ГКПП “Илинден” и др. Това налага изграждането на обходно трасе на гр. Велинград, за да се изнесе от населеното място транзитното и товарно движение, което натоварва главната улична мрежа и замърсява околната среда. Настоящият проект предлага алтернативно трасе, което частично минава по съществуващия в момента общински път (ІІІ-843) – с. Абланица и по новопроектирано трасе се включва в общинския път (ІІ-84-Аврамово)-с. Кондови.

  • Изграждане на нови трасета до новите урбанизирани зони.

  • Доизграждане и ремонт на трасетата до туристическите обекти.

Предвижданата бъдещата урбанизация на нови територии изисква изграждането на допълнителни водоеми, а също и довеждащи и разпределителни водопроводи до тези територии.

Приоритетни проекти за изграждане са:

  • Реконструкция на 6 км главен водопровод – водовземане "Чукура"- ПСПВ Велинград

  • Изграждане на нов електропровод Велинград - Сърница

  • Водоем 1000 м³ - м."Нежовица" -Велинград

  • Водоснабдяване -гр. Сърница (І-ви етап), водоем 1000 м³ - кв. Крушата, водопровод от м. ”Хановете” – североизточно от гр. Сърница.

Канализация

  • Градска пречиствателна станция за отпадни води-Велинград – отреден терен в землището на с. Драгиново (на север от селото)

  • Градска пречиствателна станция за отпадни води- гр. Сърница – отреден терен между Сърница и мах.”Бърдуче”

Нови ТП 20/0,4 кV ще са необходими в близките до Велинград села, където се предвижда “изнасяне” на обитаването от града и развитие на вилен отдих. В района на гр. Сърница също се предвижда сериозно разрастване на териториите за отдих, което ще наложи изграждане на нови ТП. Броят и мощностите на ТП ще бъдат в зависимост от параметрите на застрояването.

За качествено ел. захранване на зоните за отдих е необходимо да се изградят нови отклонения от ЕЛ 20 кV за присъединяване на нови и съществуващи ТП. Развитието на нова мрежа СН с изграждане на нови ТП 20/0,4 кV и присъединяването им към съществуващи или нови изводи 20 кV е предмет на проучвания в следващ етап.

На територията на общината при благоприятно природо-географски условия и дадености, са формирани три групи населени места: първа – “източна”; втора – “южна” и трета – “западна”. В източната група спадат: Велинград и Драгиново. В землищата на тези населени места се предлага:

● обособяване и запазване на природозащитни територии (“Клептуза”, “Каратепе” и др.).

● в жилищната зона на гр.Велинград се предлагат за включване в регулация територии със жилищни функции и рекреационни дейности, а именно: всички параметри, свързани с устройствени зони в територията на Велинград подробно ще бъдат илюстрирани и развити в ОУП на града.

В южната група спадат: гр. Сърница и м. ”Бърдуче, м. Крушата, м. Орлино, с. Медени поляни, м. Горелци, с. Побит камък, в.з. Каратепе, ДГС Селище, ДГС Чехльово. В землищата на тези населени места се предлага: обособяване на земеделски територии с допустима промяна на предназначение (м. Бърдуче, м. Крушата, м. Орлино) – гр. Сърница. Такава допустима промяна се предлага и в другите населени места в южните територии.

В тези терени устройствените режими и параметрите на застрояване ще достигат до тези за вилен отдих, според Наредба № 7 на МРРБ.В третата група спадат голяма част от населените места, разположени в западната територия на Общината. Селищата са с устройствена жилищна зона (Жм), с малка височина на застрояване. Предлагат се земеделски територии с допустима промяна на предназначението, с устройствен режим за вилен отдих.

В община Велинград всички ново-предложени територии за промяна на предназначението, се обособяват за краткотраен вилен отдих. Вилните зони (в селищата) ще се изграждат практически извън естествените местообитания, върху селскостопански земи или вече са изградени и функционират от години.

Предвижда се подобряване на пътната и водоснабдителната мрежи. Доставката на материалите и монтажната дейност ще се извършват по стандартни начини, с предвидена рекултивация и щадящо отношение към почвения слой. По време на експлоатацията не се предвиждат дейности нарушаващи природната среда.

Табл. 2 Разпределение на поземлените ресурси по вид територия и вид собственост
ВИД ТЕРИТОРИЯ


ОБЩО дка

В И Д С О Б С Т В Е Н О С Т


Частна

Държавна

Общинска

На рел.орг

ДругаОБЩА ТЕРИТОРИЯ

803063

60970

702155

25753

0

14185
1.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ

100717

47480

19695

20188

0

13354
2.

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

670232

4234

665096

851

0

51
3.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДРУГИ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

14451

9256

523

3892

0

780

4.

ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ВОДНИ ПЛОЩИ

15366

0

15366

0

0

0

5.

ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

109


0


63


46


0


0

6.

ТЕРИТОРИИ ЗА ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

2188

0

1412

776

0

0

Предвидените с плана нови територии за жилищно строителство (94,74 ха) са отредени за нискоетажно жилищно строителство (Жм), к.к. 10,00 м, плътност на застрояване до 60 % и Кинт – 1,0


В община Велинград всички ново-предложени територии за промяна на предназначението, се обособяват за краткотраен вилен отдих. Вилните зони (в селищата) ще се изграждат извън регулационните граници върху ниско продуктивни земи.

2. Описание на характеристиките на други планове, програми, проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ОУП, могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

Общия устройствен план на община Велинград предстои да бъде осъществен на територия, на която има съществуващи инфраструктурни обекти:

● Селища - с. Аврамово, с. Драгиново, с. Пашово, с. Медени поляни, с. Абланица, с. Грашево, вилна зона Каратепе, гр. Сърница, с. Побит камък.

● Пътища от републиканската пътна мрежа и селскостопански пътища. Изграждането на обиколен път няма да създава конфликт със съществуващата пътна инфраструктура. Той е предвиден като необходима връзка за подобряване на съществуващите такива. В отсечката с. Аврамово – с. Абланица, ще бъде подобрен съществуващ черен път до връзката с трасето за Велинград в близост спирка Острец.От територията на община Велинград в границите на защитените зони попадат изцяло или частично землищата на следните населени места: селата Драгиново, Св. Петка, Юндола и гр. Велинград в ЗЗ Яденица и селата Бозьова, Грашево, Кръстава, Медени поляни, Побит камък и градовете Велинград и Сърница в ЗЗ Родопи Западни. Предвидените в настоящия ОУП дейности свързани с промяна предназначението на имотите за разширение на населените места, изграждане на вилни зони и курортни комплекси обхващат площ от 291.6 ха. В това число - увеличаване площта на населените места с 269.8 ха, на курортните зони с 14.1 ха и на вилните зони с 17.3 ха.

Планът предлага евентуално с режим на допустима промяна на предназначението за курортни нужди общо 878,27 ха земи (като в това число влизат и предвидените за промяна проектни елементи – 291,6 ха. (табл. 1). По землища с режим на допустима промяна са предвидени следните площи: гр.Велинград – 301,76 ха; гр.Сърница – 64,29 ха; с.Драгиново – 7,77 ха; с.Горна Дъбрава – 13,56 ха; с.Враненци – 6,49 ха; с.Биркова – 19,85 ха; мах.Лютова – 24,31 ха; с.Горна Биркова – 53,27 ха; с.Кръстава – 57,20 ха; с.Пашови – 37,80 ха; мах.Аланова – 0,66 ха; с.Медени поляни – 15,37 ха; с.Побит камък – 41,30 ха; мах.Крушата – 20,17 ха; мах.Юруков – 1,82 ха; с-Рахлева – 5,81 ха; с.Кондови – 20,00 ха; с.Света Петка – 24,00 ха; с.Долна Дъбева – 14,40 ха; с.Абланица – 19,44 ха; мах.Магерови колиби – 6,43 ха; с.Цветино – 2,42 ха; с.Бутрева – 4,33 ха; мах.Горица – 23,94 ха; мах. Мечо корито – 8,35 ха; местн. Еловата (с.Кръстава) – 69,10 ха; мах. Бърдуче – 5,74 ха.

От всички площи, предвидени за смяна на предназначението (878,27 ха., изброени по-горе), само 333,53 ха. попадат в границите на защитена зона Яденица, а 479,92 ха в ЗЗ Родопи Западни.

В следващата справка са посочени инвестиционните намерения в следните РИОСВ: Пазарджик, Смолян, Благоевград


Инвестиционни предложения постъпили в РИОСВ – Пазарджик, попадащи в границите на защитена зона „ Родопи Западни”, след приемането на защитените зони от МС
Списък на Инвестиционните намерения – гр. Батак
Възложител

Инвестиционно предложение

Имот №

Землище

Площ (дка)

12

„Пайн Сити” ООД

Вилно селище (попада частично)

026021

Батак

2.009

18

„Ес Ем Ем” ЕООД

Вилно селище

026023

Батак

3.322

22

Йордан Илиев Емил Любенов Крумов

Подробен устройствен план за изграждане на вилна сграда

031029

Батак

1.851

23

Йордан Илиев Бадьоков, Веселин Николов Урумов

Индивидуално вилно застрояване

031028

Батак

1.849

28

Катя Джамбазова - Климентова

Индивидуално вилно строителство и семеен хотел

022036

град Батак

1,926

37

Боян Гъдев Керков

Индивидуално вилно строителство

031059

гр. Батак

2,050

38

Венелин Господинов Тончев

Пристройка към съществуваща сграда

082102

град Батак

0,873

46

Държавно ловно стопанство „Родопи”

База за интензивно развъждане и ползване на дивеч

проект на имот №000824, образуван от имот № 000212

гр. Батак

2120,2

47

Димитър Йорданов Захов

Промяна на предназначението на земи от горски фонд прилежащи към вилна сграда

000853

гр. Батак

0,615

60

Държавно ловно стопанство „Беглика”

База за интензивно стопанисване на дивеч - дива свиня
гр. Батак

4401,523

62

Община Батак

Хидрогеоложко проучване, сондиране за търсене на пресни подземни води в землището на гр. Батак

054316

гр. Батак

34.589

65

Стефан Иванов Аризанов

Изграждане на трафопост към съществуваща дърводелска работилница

036015

гр. Батак

0,04

76

„БТК Мобайл” ЕООД

Изграждане на мобилно телекомуникационно съоръжение

925033

гр. Батак

0,500

89

„ЕС ЕМ ЕМ” ООД

Вилно селище

026021

гр. Батак

2.009

90

„ЕС ЕМ ЕМ” ООД

Вилно селище

026023

гр. Батак

3.322

101

ТД „Държавен резерв”

Промяна предназначението на терен от ДГФ по чл. 14в от Закона за горите

095022

гр. Батак

0.655

116

Йордан Петков Гърев

Семеен хотел и индивидуално вилно строителство

082078

гр.Батак

7,648

132

Българска Телекомуникационна компания

Външно ел. захранване на базова станция на Вивател № 2903 землището на град Батак

-

гр. Батак

дължина 286 mСписък на Инвестиционните намерения – гр. Сърница
Възложител

Инвестиционно предложение

Имот №

Землище

Площ (дка)

1

Исмаил Реджеп Ардали

Изграждане на вилни сгради до четири броя със застроена площ всяка до 80 м2

143025

Сърница

2.756

2

Ибрахим Реджепов Байрактаров

Изграждане до три броя индивидуални вилни

141046

Сърница

1.074

4

Исмет Салих Църенски

Изграждане до четири броя вилни сгради с макс. ЗП до 80 м2 всяка

340016

Сърница

0.754

5

Фатме Салихова Църенска

Изграждане до четири броя индивидуални вилни

141111

Сърница

2.398

6

Веселин Димитров Димитров

Три вилни сгради в индивидуално вилно строителство

171011

Сърница

2.311

7

„Емка-68” ЕООД

Хотел, търговия и услуги

171024 и 171027

Сърница

0.701 и 0.373

8

„ФЕРРО” ООД

Ваканционно селище

142102

Сърница

1.844

9

„ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” АД

Вилно селище

132100

Сърница

25.939

11

„МОНТЕС АУРИ” ООД

Ваканционно селище

131088

Сърница

7.965

13

Нели Илиева Сотирова и Кирил Браниславов Балев

Изграждане до четири броя вилни сгради с макс. ЗП до 70 м2 всяка

173054

Сърница

1.964

14

„ТИКА” ЕООД

Семеен хотел до 40 легла

121169

Сърница

1.759

14

„БУЛЛЕС ХОЛДИНГ” ЕООД

Вилно селище

000472

Сърница

9,956

15

„ФОРЕСТ БГ” ООД

Вилно селище

000240

Сърница

9,960

16

Кемал Мустафов Тинев

Вилно селище

000554

Сърница

9,984

24

Аки Исмет Бабучи

Бензиностанция, производство, търговия и услуги

035002

гр. Сърница

2.625

26

Петър Иванов Попов

Индивидуално вилно строителство

132086

гр. Сърница

1,054

27

„България Интернешенъл” АД

Индивидуално вилно строителство

132085

Сърница

1,463

30

„Монтес Аури” ООД и Георги Иванов Такучев

Семеен хотел и индивидуално вилно строителство

122076

гр. Сърница

5,008

32

Салих Раимов Башев и Кемил Раимов Башев


Разширяване на съществуващ мотел

000743

град Сърница

498 m2

36

Миню Стайков Стайков

Индивидуално вилно строителство

171038

гр. Сърница

1,896

40

Зейнеп Салих Байрактар, Халил Реджеп Байрактар, Исмаил Реджеп и Салих Реджеп Байрактар

Изграждане на четири броя индивидуални вилни сгради

131089

гр. Сърница

1,564

49

Веселин Димитров Димитров

Вилна сграда – индивидуално вилно строителство

171104

гр. Сърница

1,394 дка

63

Кемал

Неджеми Башев
Изграждане на триетажна сграда с височина на стрехата до 10 м за жилищни нужди, като в приземния етаж ще се обособи търговска част

102048

гр. Сърница

2,039

64.

„ПАМ-4” ООД


Изграждане на производствен обект за дървообработване

051118

гр. Сърница

0,595

67.

Шукри Фетиев Якубов

Индивидуално вилно строителство

172036

гр. Сърница

0,848

69.

Исмаил Ахмедов Църенски

Жилищно строителство, търговия и услуги

141110

гр. Сърница

1,549

77.

Румен Цветанов Марков


Индивидуално вилно строителство

174117

гр.Сърница

0,601

83.

„ЧАМ – СДБ” ООД

Изграждане на каптаж и водопровод до имот № 142007.

172069 и

142007


гр. Сърница

дължина

604.00 м.84

Салих Реджепов Айров

Вилно селище с търговия и услуги

121077

гр. Сърница

3.538

86

Светомир Феликсов Чоков

Ваканционно селище

122093

гр. Сърница

6.826

87

Светомир Феликсов Чоков

Ваканционно селище

122058

гр. Сърница

3.757

88

Илия Делиев

Ваканционно селище

000210

гр. Сърница

9.900

91

Асан Реджеп Карамолла и Мехмед Шукри Карамолла

Рибовъдно стопанство

053067

гр. Сърница

5.031

92

Дочо Рогачев

Ваканционно селище

000231

гр. Сърница

3.663

93

Салих Мустафа Талип

Монтиране на дървени къщички върху бетонова основа

181015

гр. Сърница

4.413

97

Георги Николаев Атанасов

Вилно строителство

174114

гр. Сърница

0.551

100

„ВАИ ГРУП” ООД

Индивидуално вилно строителство

174107

гр. Сърница

0.842

103

„Перфект – 2004” ООД

Индивидуално вилно строитество

143028

гр. Сърница

1.541

105

Юлия Николова Кузманова

Индивидуално вилно строителство

000456

гр. Сърница

3,290

107

„Феизал” ЕООД

Индивидуално вилно строителство

143049

гр. Сърница

2,149

108

Реджеп Ахмедов Чаушев

Рибарник за екстензивно отглеждане на шаран и пъстърва

074102

гр. Сърница

7.022

110

„Евро Билд”

Изграждане ваканционно селище

000612

гр. Сърница

9,900

112

Васил Мавров и Силва Нотева

Вилно селище

171100

гр. Сърница

2,831

113

община Велинград

Пречиствателна станция за отпадни води и трасе на събирателен колектор до ПСОВ

111055, 091092, 103084 и 191020

град Сърница

2,602

115

„КДК – 1” ЕООД

Изграждане на хотел за селски туризъм със заведение за хранене

174104

гр. Сърница

2.370

119

Сюлейман Рамиз Караахмед

Овчарник

032095

гр. Сърница

1.016

126

Сюлейман Абдулах Йълдъз

Жилищно строителство

122111

гр. Сърница

6.581

127

Али Кемил Карамолла

Кабелна линия 20 kV

-

гр. Сърница

77 m – дължина

134

Кемал Исмаил Кадир

Индивидуално вилно строителство

141076

гр. Сърница

0,583

137

Ахмед Халил Мерджан

Индивидуално вилно строителство

141075

гр. Сърница

0,589

138

Неджими Кемил Мерджан

индивидуално вилно строителство

141074

гр. Сърница

1,551

139

Реджеп Ахмедов Чаушев

Рибарник за екстензивно отглеждане на шаран и пъстърва

074102

гр. Сърница

7.022

140

Петър Иванов Попов

ИВС

132257

Гр. Сърница

1,738

141

Светослав Велинов Абаджиев

Вилна жилищна сграда със заведение за продажба на кафе и безалкохолни напитки

174043

гр. Сърница

0,205

142

Васил Митков Мавров

ИВС, търговия и услуги

171100

Гр. Сърница

2,831


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет