Селекційно-генетичний центр з вівчарства вівчарство міжвідомчий тематичний науковий збірник Випуск 35жүктеу 4.26 Mb.
бет7/20
Дата22.02.2016
өлшемі4.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Список використаної літератури

1. Антонець О.Г. Характеристика селекційних ознак і їх взаємозв’язків у баранів плідників племзаводу „Асканія-Нова” / О.Г. Антонець // Вівчарство – К., 2007. - Вип. 34 - С. 28-34.

2. Колесник Н.Н. Наследственность и конституция сельскохозяйственных животных / Н.Н. Колесник // Генетические основы селекции животных - Москва. 1969. - С. 94-113.

3. Колосов Ю.А. Продуктивность овец породи советский меринос и пути ее совершенствования / Ю.А. Колосов, А.А Огородник // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2005. - № 4. –- С. 15-18.

4. Методические рекомендации изучения мясной продуктивности овец / [под. ред. Э.В. Голбовскай]. - Москва. - 1978. - 45 с.

5. Методические указания по исследованию шерсти овец / [под ред. М.Я. Коган-Берман, Л.М. Дверимена, А.Г.Пименова]. - Москва. - 1958. - 52 с.

6. Племенное дело в тонкорунном овцеводстве / [Я.Л. Глембоцкий, Е.К. Дейхман, Г.А. Окуличев и др.]. - М.: Сельхозгиз, 1947. - 320 с.

7. Плохинский Н.А. Биометрия для зоотехников / Н.А. Плохинский – М. Колос, 1969. - 255с.

8. Савчук Р.И. Идентификации признаков конституции домашних млекопитающих / Р.И. Савчук // Овцеводство – 1992. - № 4. – С. 25.

9. Соколинский Е.З. Фенотипические корреляции основных признаков шерстной продуктивности у овец киргизской тонкорунной породы / Е.З. Соколинский // Генетика и селекция сельскохозяйственных растений и животных в Киргизии. – Фрунзе: Издательство „Илим”, 1977. - С. 80-82.

10. Сторожук С.И. Продуктивность потомства от баранов-производителей алтайской породы с разной тониной шерсти / С.И Сторожук, А.А. Басихин // Овцы, козы, шерстяное дело – 2007. - № 1. – С. 27-29.

11. Morley F. H.W. Selection for economic characters in Australian Merino Sheep. V. Further estimates of phenotypic and genetic parameters. / F. H.W. Morley // Austr. J. Agr. Res., 1955. - N 6. - Р. 6 - 10.

12. School A. Einige Inindlegriffa der Ropubations genetie und ihre Awvendung in der Tierzucht / A. School // Tierzucht. - 1965. - № 12. - S. 21 - 24.

УДК 636.32/.38:636.082


ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАГАТОПЛІДНОСТІ ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ З ДЕЯКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ
П.С. Остапчук, канд. с.-г. наук

С.А. Ємельянов
Кримський інститут агропромислового виробництва УААН
Наведено результати впливу багатоплідності овець цигайської породи на середньодобові прирости молодняку; досліджено вовнову характеристику овець та вплив багатоплідності на вовнову продуктивність. Показано, що остання ознака досить суттєво (25,0%) впливає на величину настригу вовни цигайських овець.
Ключові слова: вівці, цигайська порода, багатоплідність, середньодобові прирости, вовнова продуктивність.
Однією з найчисельніших порід овець на Україні залишається цигайська. При цьому вона розводиться не лише в Україні, а також у Російської Федерації, Казахстані та в балканських країнах [8]. Вівці цієї породи характеризуються досить високою мінливістю ознак: вони здатні продукувати вовну тониною волокон від 25 до 43 мкм, довжиною від 8 до 19 см і густотою від 1 до 4,5 тис. на 1 см² шкіри [1].

У цигайській породі виділяють два внутріпородних типи: приазовський та кримський. Кримський тип було створено в результаті багаторічної цілеспрямованої селекційно-племінної роботи вченими Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова „Асканія-Нова” і Кримської державної сільськогоспо-дарської дослідної станції (нині Кримський інститут АПВ) на базі держплемзаводу „Чорноморське” Сакського району АР Крим. Дорослі барани мають живу масу 100…110 кг, настриг митої вовни – 7…7,5 кг. Вовна цигайських овець кримського типу досить довга (12,5…15,0 см), жиропіт світло-кремового кольору, тонина – 31,2…36,8 мкм [1, 7].

На сучасному етапі ринок потребує акцентувати селекційно-племінну роботу у напрямку поліпшення м'ясних якостей овець. З цією метою необхідно приділяти увагу таким показникам, як багатоплідність та інтенсивності росту і розвитку молодняку. На думку А.У. Спіді [5], якщо ягня має високу швидкість росту, то воно матиме велику живу масу.

Узагальнюючи дані багаторічної роботи ряду зарубіжних вчених встановлено, що популяції овець мають у собі поєднувати високий рівень багатоплідності, молочності, високу якість вовни і м'ясну продуктивність при низьких витратах корму [8, 9].

М. Туринський та І. Шинкаренко [6] розробили методику покращення багатоплідності овець, яка полягає в тому, що тварин, які народилися у двійнях і трійнях, рекомендовано відбирати до селекційного ядра.

У зв'язку з вищевикладеним, перед нами постала мета провести дослідження щодо впливу багатоплідності на подальший розвиток молодняку овець цигайської породи, дослідити вплив цієї ознаки на формування кількісних і якісних параметрів вовнової продуктивності.Матеріал і методика досліджень. Науково-дослідна робота проводилася у державному підприємстві дослідному господарстві Кримського інституту АПВ “Чорноморське” Сакського району протягом 2004…2005 рр. на вівцях цигайської породи кримського типу. Вирощування молодняку проводили в умовах, що склалися в господарстві.

Вихід ягнят при відлученні у селекційно-племінному ядрі становив 117 %. Молочність маток достатня для вирощування двох ягнят живою масою не менше 23…25 кг.

Живу масу в усіх піддослідних маток визначали індивідуально перед паруванням шляхом зважування з точністю до 0,5 кг. Настриг митої вовни визначали індивідуально у тварин усіх груп при стрижці.

У 5 ярок і 15 вівцематок було проведено оцінку зразків вовни на тонину, довжину, міцність та вихід митого волокна згідно загальновизнаних методик [2, 3]. Однофакторний дисперсійний аналіз розраховано на ПЕОМ за методикою Г.П. Лакіна [4].Результати досліджень. Багатоплідність овець цигайської породи та вплив на середньодобові прирости.

Селекція на багатоплідність є одним із факторів у підвищенні м'ясної продуктивності овець. Деякі вчені [6] досліджували вплив багатоплідності на формування росту, розвитку та вовнової і смушкової продуктивності в овець каракульської породи. Було встановлено, що двійні у порівнянні з одинаками мають дещо меншу (в середньому на 11,0%) живу масу і коротшу (на 0,36 см) довжину волосся.

У держплемзаводі “Чорноморське” із 585 голів ярок нараховувалося 418 голів ягнят-одинаків (71,5 %) і 167 голів ягнят-двоєн (28,5 %). У таблиці 1 наведено середньодобові прирости ярок-двоєн у порівнянні з одинаками за чотиримісячний період.
Таблиця 1. Вплив багатоплідності на динаміку середньодобових приростів ярок, г


Номер барана

Ярки із двоєн

Ярки-одинаки

td


n

X

mХ

Cv

n

X

mX

Cv

1130

2

79,0

4,1

7,2

9

94,4

3,0

9,6

3,02

1468

5

113,4

9,1

17,7

2

92,0

1,0

1,5

2,35

9354

6

92,7

7,72

20,8

13

94,8

4,6

17,3

0,23

1048

2

96,0

21,4

30,9

9

103,7

8,7

25,1

0,33

9015

4

102,2

12,4

24,3

3

108,7

16,9

26,5

0,31

90602

4

83,3

3,5

8,3

5

91,7

4,7

11,2

1,50

7835

5

88,3

6,9

17,2

6

100,1

6,6

16,6

1,24

62824

6

93,0

7,2

19,2

19

96,9

6,5

29,6

0,40

9520

7

103,6

9,5

24,7

6

93,0

11,0

29,6

0,73

72476

3

99,9

8,6

14,6

2

92,0

1,0

1,5

0,92

70519

3

100,1

3,4

5,7

3

91,7

5,0

9,3

1,40

73180

3

125,1

9,8

13,5

4

99,8

10,3

20,6

1,8

1435

1

83,0

-

-

3

116,7

21,2

30,9

-

52564

1

92,0

-

-

3

97,3

2,7

4,7

-

1179

1

83,0

-

-

3

102,8

15,8

26,1

-

70519

1

83,0

-

-

8

101,5

6,1

16,9

-

61857

1

83,0

-

-

2

100,2

8,2

11,5

-

8425

1

108,3

-

-

5

110,1

9,6

21,0

-

9116

1

100,0

-

-

6

97,9

8,3

21,1

-

0461

-

-

-

-

4

96,0

10,5

21,8

-

Встановлено, що ярки-одинаки, дочки барана за номером 1130, мають перевагу над двійнями на 15,4 г середньодобового приросту, а у барана № 1468, навпаки, дочки із двоєн характеризувалися вірогідно більшими приростами на 21,4 г (на 23,3 %) (Р<0,05).

У наступній групі баранів (№№ 9354, 1048, 9015, 90602, 7835 і 62824) ярки-одинаки характеризуються перевагою над ровесницями-двійнями на 4,2…13,4%, але різниця невірогідна. Також невірогідною перевагою ярок-двоєн над ровесницями-одинаками за середньодобовими приростами характеризуються дочки баранів №№ 9520, 72476, 70519 і 73180. Решта баранів характеризуються переважною кількістю дочок ярок-одинаків з перевагою їх середньодобових приростів над двійнями.

Враховуючи, що підвищення продуктивності стад на 75…80% залежить від цінності баранів-плідників, яких використовують, першочерговим у племінній справі вівчарства стає завдання одержання високопродуктивних препотентних баранів.

Аналіз впливу багатоплідності на вовнову продуктивність овець цигайської породи. Наступним етапом досліджень було вивчення впливу багатоплідності, як фактора (rw), на прояв рівня настригу вовни у ярок цигайської породи. З цією метою застосовано однофакторний дисперсійний аналіз. Дані цього розрахунку наведені в таблиці 2 і малюнку 1.
Таблиця 2. Значення критерію Фішера (F) для настригу вовни під впливом багатоплідності


Показник

Fфакт

Fтабл

Настриг вовни

48,4**

3,9…6,8

Примітка: при Fтабл = 3,9 ймовірність (Р) дорівнює 0,05 (*); при Fтабл = 6,8 ймовірність дорівнює 0,01 (**).


Рис. 1. Вплив багатоплідності на настриг вовни у овець
В обробці використано показники настригу вовни 348 ярок 15-місячного віку. Виявилося, що настриг вовни обумовлюється багатоплідністю на 24,95%, а на 75,05% детермінується іншими факторами (годівля, кліматичні умови, утримання тварин тощо).

Вовнова продуктивність цигайських овець. Дані лабораторних досліджень вовни наведено у таблиці 3. <

Довжина вовни характеризується великою генотиповою мінливістю. У ярок цей показник становив 18,0 см і був вищим на 18,4 % у порівнянні з вівцематками (Р<0,001).У ярок міцність вовни становила 8,83 км розривної довжини, що на 21,6 % (Р<0,01) вище у порівнянні з показниками вівцематок. При цьому коефіцієнт мінливості невеликий і варіює у межах від 7,61 до 9,72 %, що обумовлює достовірність отриманих результатів.
Таблиця 3. Характеристика вовни цигайських овець

n

X

max

min

lim

σ

Cv

±mХ

Довжина вовни, см

Ярки

5

18,0***

22,0

13,0

9,0

3,6

20,0

0,09

Вівцематки

15

15,2

21,5

9,0

12,5

4,7

30,3

0,07

Міцність вовни, км

Ярки

основа

5

8,75

9,6

8,2

1,4

0,65

7,4

0,33

середина

8,90

9,9

8,3

1,6

0,70

7,84

0,35

в серед-ньому

8,83**

9,8

8,2

1,5

0,67

7,62

0,34

Вівцематки

основа

15

7,15

8,1

5,6

2,5

0,77

10,81

0,16

середина

7,37

8,5

6,1

2,4

0,64

8,62

0,16

в серед-ньому

7,26

8,3

5,85

2,45

0,71

9,72

0,16


Висновки. Селекція на багатоплідність виявила наступну закономірність: середньодобові прирости були в цілому більші у ягнят-одинаків, але необхідно провести подальші дослідження стосовно вивчення цього питання, аби отримати більш достовірні результати.

Багатоплідність має досить велику частку впливу на настриг вовни у ярок – 24,95% серед інших факторів, у зв'язку з чим покращення багатоплідності овець цигайської породи залишається актуальним.


Список використаної літератури
1. Жарук П.Г. Цигайські вівці та їх продуктивність / П.Г. Жарук, Л.В. Жарук // Вівчарство. – К.: Урожай. – 1998. – №30. – С. 84 - 87.

2. Калинин В.В. Методика испытаний волокон шерсти на растяжение и прочность на разрыв / В.В. Калинин, М.М. Мутаев, А.А. Мглинец. – Дубровицы, 1970. – 24 с.

3. Методические указания по исследованию шерсти овец [под. ред М.Я. Коган-Берман]. – М., 1958. – 53 с.

4. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1973. – 343 с.

5. Спиди А.У. Овцеводство. Наука – практике / А.У. Спиди. – М., 1983. – 214 с.

6. Туринський М. Селекційні та біотехнологічні прийоми удосконалення багатоплідних каракульських овець в Україні / М.Туринський, І.Шинкаренко // Пропозиція. – 2001. – №2. – С. 78-79.

7. Угнивенко Е.Е. Госплемзавод «Черноморский» - репродуктор нового крымского типа цигайских овец / Е.Е. Угнивенко // Проблемы современного земледелия и животноводства и пути их решения : к 75-летию КГСХОС. – К.: Нора-Принт, 1999. – Вып. 2. – С. 70-72.

8. Jordan R.M. A sheep production model for the 1980’s and 1990’s / R.M. Jordan // Sheepherd. – 1985. – V. 30. – №4. – P. 14-18.

9. Krizek J. Parametry vinarske uzitkovosti ziskane synteticke populace na podklade plemene cigaja / J. Krizek, V. Jakubec, A. Pindak // Zivoc. Vyroba. – 1985. –V.36, №6. – P. 507-516.

УДК 636.32/38/082


ВИРОБНИЦТВО М’ЯСА і вовни НА ВІВЦЕМАТКУ при розведенні ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ м’ясо-вовнової породи

із кросбредною вовною
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет