Семинар. (іс-тәжір.) оқу зертхан оқу соөЖ барлық сағат саны 1жүктеу 145.49 Kb.
Дата11.07.2016
өлшемі145.49 Kb.Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет
1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
Семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағаты саны

Жалпы сағат

саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

дәріс

семинар. (іс-тәжір.)

оқу

зертхан. оқу

СОӨЖ

барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Күндізгі қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сырттай оқу түрі

1

3

10

5
15

30

105

135

курстық жұмыс

Сырттай қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Сызу және сызба геометрия инженерлік пәндердің арасында ерекше орын алады. Оны оқу кеңістікті көз алдына елестету қабілетін дамытуға және қисынды ойлауға дағдылануға көмектеседі. Сызу және сызба геометрия пәндерінде кеңістіктегі пішіндерді жазықтықта кескіндеу әдістері және олардың орналасу жағдайы мен өлшемдік сипаттарын анықтауға арналған есептерді шешу жолдары қарастырылады. Бұл пәннің қолданбалы маңыздылығы мынада: ол техника тілін- сызба тілін- игеруге, сызбалар жасауға және оларды еркін оқуға үйретеді. Сызу және сызба геометрия пәні болашақ инженерді арнаулы пәндерді оқып меңгеруге, техникалық шығармашылыққа дайындайды. Студент мыналарды елестете білу керек: проекциялық сызбаның әдістерін; конструкторлық тетік бөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектілердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін. Пайдалана білу керек: құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыру, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгере білуі керек.
2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Сызу және сызба геометрия пәнін оқытудың мақсаты тәжірибелі есептерді шешу нәтижелі болу үшін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, жаңа графикалық түсініктермен таныстыру (мысалы: сызық, масштаб, қаріп), сонымен қатар, ертеден белгілі графикалық түсініктермен жұмыс істеу әдістерін және жаңа көзқарас қалыптастыру (мысылы: Монж эпюрі, центрлік проекциялау, параллель проекциялау), кеңістікте елестету қорын кеңейту және оларды бір жүйеге келтіріп бекіту болып табылады.

Сызу және сызба геометрия пәнінің негізгі міндеттері сызба геометрия және инженерлік графика пәнінің негізгі түсініктерімен, анықтамаларымен таныстыру; КҚБЖ – нің негізгі қағидаларын үйрету, оларды тәжірибеде қолдана білуге және алған білімдерін келесі пәндерді оқу барысында (электротехника, қолданбалы механика және т.б.) курстық, дипломдық жұмыстарды және дипломдық жобаларды орындауда қолдана алуға дайындау болып табылады.


2.3. Пәнді меңгеру нәтижелері
Сызу және сызба геометрия пәнін оқыту нәтижесінде студент білуге тиіс:

- проекциялық сызба әдістерін; конструкторлық тетікбөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін;

- құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыруды, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгеруі керек.

Дағдылары:

- кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдері, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдары, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып – білу;

- бұйым сызбасын оқу және орындау;- ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болу.

Құзыреттері:  • базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет білім алу мүмкіндігі;

  • меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау;

  • инженерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

  • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.


2.4 Пререквизиттер
Пәннің пререквизиттары: «Сызу және сызба геометрия» курсын оқу: сызба геометрия, сызу сабақтарын білу қажет.
2.5 Постреквизиттер
Курстың постреквизиттары: «Сызу және сызба геометрия» пәнінен алған білімдері курстық және дипломдық жобалар жасауға қолданылады.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырыптың атауы

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Оқу түрі

күндізгі

күндізгі қысқарт.

сырттай

сырттай қысқарт.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Сызу және сызба геометрия пәні. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі. Мемлекеттік стандарттар. Сызба қаріптері, сызықтар, масштабтар, негізгі жазу.

-

-

1

-

Тақырып 2. Өлшемдер қою, шеңберлерді тең бөлікке бөлу. Түйіндестіру

-

-

1

-

Тақырып 3. Центрлік және параллель проекциялар. Нүктені үш проекция жазықтығына проекциялау. Ширектер. Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау.

-

-

1

-

Тақырып 4. Жазықтықтардың берілуі тәсілдері. Жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Жазықтықтардың түрлендіру тәсілдері. Алмастыру және параллель көшіру тәсілдері.

-

-

1

-

Тақырып 5. Жазықтықтың түзумен қиылысуы. Жазықтықтардың қиылысу сызығын анықтау

-

-

1

-

Тақырып 6. Көпжақтар. Беттер. Көпжақтардың, беттердің түзумен қиылысуы. Көпжақтардың және беттердің жазықтықпен қиылысуы.

-

-

1

-

Тақырып 7. Проекциялық сызу. Негізгі көріністер, тілік және қима. Өлшемдер қою.

-

-

1

-

Тақырып 8. Ажыратылмайтын және ажыратылатын қосылыстар

-

-

1

-

Тақырып 9. Құрастырылған түйін бөлшектерінің эскизі

-

-

1

-

Тақырып 10. Сәулет-құрылыс сызбасы. Сызу кабинеттерін және сызу бойынша оқу үрдісін жабдықтау

-

-

1

-

Іс-тәжірибелік сабақтар

Тақырып 1. Мемлекеттік стандарт 2.301-68. Сызба қарыптары, сызықтар, масштабтар, негізгі жазу. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі. Сыртқы бетті орындау. Шеңберлерді тең бөлікке бөлу. Түйіндестіру

-

-

1

-

Тақырып 2. Нүктені үш проекция жазықтығына проекциялау. Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау. Жалпы және жеке жағдайда жазықтықтардың орналасуы.

-

-

1

-

1

2

3

4

5

Тақырып 3. Мемлекеттік стандарт 2.305-68. Негізгі көріністер. Жалпы түсінік. Детальдің үш проекциясын сызу. Тіліктер. Қималар. Өлшемдерді қою

-

-

1

-

Тақырып 4. Ажыратылатын және ажыратылмайтын қосылыстардың сызбасын сызу.

-

-

1

-

Тақырып 5. Құрылыс сызба.

-

-

1

-

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1 Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау. Жұмыс дәптер бойынша есептерді шығару. Эпюр 1-ді орындау

-

-

1

-

Тақырып 2 Жалпы және жеке жағдайда жазықтықтардың орналасуы. Эпюр 2-ні орындау

-

-

1

-

Тақырып 3 Беттердің жазықтықпен қиылысуы. Көпжақтардың және беттердің жазбасын салу. Эпюр 3-ті орындау.

-

-

1

-

Тақырып 4 Беттердің өзара қиылысуы. Эпюр 4-ті орындау Көп жақтардың өзара қиылысуы. Эпюр 4-ті орындау.

-

-

1

-

Тақырып 5 Мемлекеттік стандарт 2.305-68. Негізгі көріністер. Детальдің үш проекциясын сызу және оның изометриялық проекциясын орындау.

-

-

1

-

Тақырып 6 Детальдің үш проекциясын сызу, қарапайым тілікті орындау

-

-

1

-

Тақырып 7 Детальдің үш проекциясын сызу, күрделі тілікті орындау

-

-

1

-

Тақырып 8 Детальдің екі проекциясын сызу және шығару қиманы орындау

-

-

1

-

Тақырып 9 Ажыратылмайтын қосылыстардың сызбасын сызу1
Тақырып 10 Ажыратылатын қосылыстардың сызбасын сызу

-

-

1

-

Тақырып 11 Эскиз. Детальдің эскизін салу. Өлшемдерін қою

-

-

1

-

Тақырып 12.Құрылыс сызба

-

-

1

-

Тақырып 13. Сызу кабинеттерін және сызу бойынша оқу үрдісін жабдықтау

-

-

1

-

Тақырып 14 КҚБЖ және схемалық құжаттар

-

-

1

-

Тақырып 15 Графикалық жұмыстарды тапсыру.

-

-

1

-

Студенттің өздік жұмысы

Сыртқы бет

-

-

5

-

Эпюр-1,2,3,4

-

-

15

-

Проекциялық сызба -1

-

-

10

-

Проекциялық сызба -2

-

-

10

-

Проекциялық сызба -3

-

-

10

-

Проекциялық сызба -4

-

-

10

-

Ажыратылатын және ажыратылмайтын қосындылар

-

-

15

-

Құрылыс сызба

-

-

15

-

Металл және темір бетон конструкциялар

-

-

15

-
  1. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиеттер
1 С.Б. Тастанбекова, Г.К.Кубентаева «Сызба геометрия және инженерлік графика» дәрістер конспектісі. Өскемен, ШҚМТУ,2008ж.

2 С.Б. Тастанбекова, Ж.К. Уазырханова Сызба геометрия. Жұмыс дәптері. Өскемен, ШҚМТУ, 2010ж.

3 С.Б. Тастанбекова, З.А Есполова «Инженерлік графика» тапсырмалар жинағы. Өскемен, ШҚМТУ, 2005ж.

4 С.Б. Тастанбекова, З.А Есполова «Сызба геометриясы » тапсырмалар жинағы. Өскемен, ШҚМТУ, 2005ж.

5 С.Б. Тастанбекова, Г.К.Кубентаева «Инженерлік графика» әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМТУ, 2008ж.

6 С.Б. Тастанбекова, Ж.К. Уазырханова «Инженерлік графика» тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. Өскемен, ШҚМТУ, 2009

7 В.А Федоренко., А.И. Шошин Справочник по машиностроительному черчению- Ленинград, 1983.- 365с.

8 ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей, М., 1988.-268 с

9 ЕСКД. Основные положения- М., 1984.-341 с.

10. С.Б. Тастанбекова, Г.К.Кубентаева «Сызба геометрия және инженерлік графика» электронды дәрістер конспектісі. Өскемен, ШҚМТУ,2008ж.

11. З.А. Есполова, Г.Н. Мошнинова «Инженерлік графика» курстық жұмысты орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМТУ, 2011 ж.

12. Н.Т. Цымбал, З.А. Есполова «Сызбаларды көркемдеудің жалпы ережелері»барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге инженерлік графика пәнінен графикалыфқ жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Өскемен, ШҚМТУ, 2008 ж.


4.2 Қосымша әдебиеттер
1 Гордон В.А., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии- М.: Наука, 2000- 272 с.
2 Фролов С.А. Курс начертательной геометрии- М.: Наука, 1983.-239
3 Бубенников А.В. Начертательная геометрия- М., 1984.- 416 с.
4 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учеб. для втузов. -М.: Высшая школа, 2000.-422с.
5 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей- М.: Высшая школа, 1998.-337с.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет