Семинар. (іс-тәжір.) оқу зертхан оқу соөЖ барлық сағат саны 1Дата11.07.2016
өлшемі152.44 Kb.
түріСеминарД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


Семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағаты саны

Жалпы сағат

саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

дәріс

семинар. (іс-тәжір.)

оқу

зертхан. оқу

СОӨЖ

барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

1

3

15

-

30

30

75

60

135

емтихан

Күндізгі қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сырттай оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сырттай қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Сызба геометрия және компьютерлік графика пәні инженерлік пәндердің арасында ерекше орын алады. Оны оқу кеңістікті көз алдына елестету қабілетін дамытуға және қисынды ойлауға дағдылануға көмектеседі. Сызба геометрия және компьютерлік графикада кеңістіктегі пішіндерді жазықтықта кескіндеу әдістері және олардың орналасу жағдайы мен өлшемдік сипаттарын анықтауға арналған есептерді шешу жолдары қарастырылады. Бұл пәннің қолданбалы маңыздылығы мынада: ол техника тілін- сызба тілін- игеруге, сызбалар жасауға және оларды еркін оқуға үйретеді. Сызба геометрия және компьютерлік графика болашақ инженерді арнаулы пәндерді оқып меңгеруге, техникалық шығармашылыққа дайындайды. Студент мыналарды елестете білу керек: проекциялық сызбаның әдістерін; конструкторлық тетік бөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; стандарттау негізін, стандарт құрылымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін.

Компьютерлік технологиялардың дамуы негізінде сызбаны компьютер көмегімен орындау орын алды. Бірақ компьютердегі графикалық ақпаратты қолданбастан бұрын, ол ақпарат қандай ережелерге сүйеніп жасалғанын жете білу керек. Ал бұл ережелер сызба геометрия және компьютерлік графика пәнінде баяндалады.


2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Сызба геометрия және компьютерлік графика пәнін оқытудың мақсаты тәжірибелі есептерді шешу нәтижелі болу үшін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, жаңа графикалық түсініктермен таныстыру (мысалы: сызық, масштаб, қаріп), сонымен қатар, ертеден белгілі графикалық түсініктермен жұмыс істеу әдістерін және жаңа көзқарас қалыптастыру (мысылы: Монж эпюрі, центрлік проекциялау, параллель проекциялау), кеңістікте елестету қорын кеңейту және оларды бір жүйеге келтіріп бекіту болып табылады.

Сызба геометрия және компьютерлік графика пәнінің негізгі міндеттері сызба геометрия және инженерлік графика пәнінің негізгі түсініктерімен, анықтамаларымен таныстыру; КҚБЖ – нің негізгі қағидаларын үйрету, оларды тәжірибеде қолдана білуге және алған білімдерін келесі пәндерді оқу барысында (электротехника, қолданбалы механика және т.б.) курстық, дипломдық жұмыстарды және дипломдық жобаларды орындауда қолдана алуға дайындау болып табылады.


2.3. Пәнді меңгеру нәтижелері
Сызба геометрия және компьютерлік графика пәнін оқыту нәтижесінде студент білуге тиіс:

- проекциялық сызба әдістерін; конструкторлық тетікбөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін;

- құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыруды, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгеруі керек.

Дағдылары:

- кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдері, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдары, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып – білу;

- ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болу.

Құзыреттері:  • базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет білім алу мүмкіндігі;

  • меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау;

  • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

  • инженерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

  • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.


2.4 Пререквизиттер
Пәннің пререквизиттары: «Сызба геометрия және компьютерлік графика» курсын оқу: геометрия, сызу сабақтарын білу қажет.
2.5 Постреквизиттер
Курстың постреквизиттары: «Сызба геометрия және компьютерлік графика» пәнінен алған білімдері курстық және дипломдық жобалар жасауға қолданылады.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырыптың атауы

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Оқу түрі

күндізгі

күндізгі қысқарт.

сырттай

сырттай қысқарт.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Сызба геометрия және компьютерлік графика пәні. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі. Мемлекеттік стандарттар. Сызба қаріптері, сызықтар, масштабтар, негізгі жазу.

1


Тақырып 2. Негізгі геометриялық түсініктер: нүкте, түзу, жазықтық, беттер. Центрлік және параллель проекциялар.

1


Тақырып 3 Нүктені үш проекция жазықтығына проекциялау. Ширектер.

1


Тақырып 4 Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау.

1


Тақырып 5 Жазықтықтардың берілуі тәсілдері. Жалпы және жеке жағдайда орналасуы.

1


Тақырып 6 Жазықтықтардың түрлендіру тәсілдері. Алмастыру және параллель көшіру тәсілдері.

1


Тақырып 7. Жазықтықтың түзумен қиылысуы

1


Тақырып 8 Жазықтықтардың қиылысу сызығын анықтау.

1


Тақырып 9 Көпжақтар. Беттер. Көпжақтардың, беттердің түзумен қиылысуы. Көпжақтардың және беттердің жазықтықпен қиылысуы.

1


Тақырып 10 Проекциялық сызу. Негізгі көріністер, тілік және қима. Өлшемдер қою.

1


Тақырып.11 Ажыратылмайтын қосылыстар

1


Тақырып 12 Ажыратылатын қосылыстар

1


Тақырып 13 Құрастырылған түйін сызбасын оқу және бөлшектеу

1


Тақырып 14 Бөлшектердің жұмыс сызбасы

1


Тақырып 15 Құрастырылған түйін бөлшектерінің эскизі

1


Зертханалық сабақтар

1. Проекциялау тәсілдері. Нүктенің кешенді сызбасы

2

-

-

-

2. Түзудің кешенді сызбасы

2

-

-

-

3. Жазықтық және оның сызбада берілу тәсілдері

3

-

-

-

4. Позициялық және метрлік есептер

3

-

-

-

5. Көпжақтар, айналу беттері. Беттердің өзара қиылысуы.

3

-

-

-

6. Сызбаларды көркемдеу ережелері

3

-

-

-

1

2

3

4

5

7. Проекциялық сызу. Аксонометриялық проекциялар. Көріністер

2

-

-

-

8. Проекциялық сызу. Тіліктер

2

-

-

-

9. Проекциялық сызу. Қималар

2

-

-

-

10.Ажыратылатын және ажыратылмайтын қосындылар

2

-

-

-

11. Құрастыру сызбасы

2

-

-

-

12. Құрастыру түйіні тетікбөлшектерінің кескіні

2

-

-

-

13. Құрастыру түйіні тетікбөлшектерінің эскизі

2

-

-

-

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

  1. Сыртқы бет. МСТ 2.304-81 таныстыру және сызба шрифтерді қолдана отырып графикалық жұмысты А3 форматта орындау

4

-

-

-

  1. Нүктені үш проекция жазықтығына проекциялау. Ширектер. Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізің және нақты шамасын анықтау. Оқу-әдістемелік құралда берілген есептерді шығару.

4

-

-

-

3. Жалпы және жеке жағдайда жазықтықтардың орналасуы. Жазықтықтардың қиылысу сызығын анықтау. Оқу-әдістемелік құралда берілген есептерді шығару. Нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындалады

4

-

-

-

4. Проекциялық сызба. Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындалады, МСТ 2.305-68 ережелері бойынша бөлшектің үш проекциясы сызылады, аксонометриясы және қарапайым тілігі орындалады, өлшемдері қойылады (МСТ 2.307-68), негізгі жазуы толтырылады (МСТ 2.104-68 1а форма)

4

-

-

-

5. Ажыратылатын және ажыратылмайтын қосындылар. Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындалады.

4

-

-

-

6. Құрастырылған сызба бойынша тақырып: тіліктер, қималар, көріністер туралы жалпы түсінік, сипатттізім А4 форматқа жазылады.

4

-

-

-

7. Құрастыру түйіні тетікбөлшектерінің кескіні. Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындалады

3

-

-

-

8. Құрастыру түйіні тетікбөлшектерінің эскизі. Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындалады

3

-

-

-

Студенттің өздік жұмысы

Сыртқы бет

10

-

-

-

Түзулердің кешенді сызбасы

10

-

-

-

Жазықтықтардың кешенді сызбасы

10

-

-

-

Проекциялық сызба


10

-

-

-

Ажыратылатын

және ажыратылмайтын қосылыстар10

-

-

-

Құрастырылған сызба

10

-

-

-
  1. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиеттер
1 С.Б. Тастанбекова, Г.К.Кубентаева «Сызба геометрия және инженерлік графика» дәрістер конспектісі. Өскемен, ШҚМТУ,2008ж.

2 С.Б. Тастанбекова, Ж.К. Уазырханова Сызба геометрия. Жұмыс дәптері. Өскемен, ШҚМТУ, 2010ж.

3 С.Б. Тастанбекова, З.А Есполова «Инженерлік графика» тапсырмалар жинағы. Өскемен, ШҚМТУ, 2005ж.

4 С.Б. Тастанбекова, З.А Есполова «Сызба геометриясы » тапсырмалар жинағы. Өскемен, ШҚМТУ, 2005ж.

5 С.Б. Тастанбекова, Г.К.Кубентаева «Инженерлік графика» әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМТУ, 2008ж.

6 С.Б. Тастанбекова, Ж.К. Уазырханова «Инженерлік графика» тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. Өскемен, ШҚМТУ, 2009

7 В.А Федоренко., А.И. Шошин Справочник по машиностроительному черчению- Ленинград, 1983.- 365с.

8 ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей, М., 1988.-268 с

9 ЕСКД. Основные положения- М., 1984.-341 с.

10. С.Б. Тастанбекова, Г.К.Кубентаева «Сызба геометрия және инженерлік графика» электронды дәрістер конспектісі. Өскемен, ШҚМТУ,2008ж.

11. З.А. Есполова, Г.Н. Мошнинова «Инженерлік графика» курстық жұмысты орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМТУ, 2011 ж.

12. Н.Т. Цымбал, З.А. Есполова «Сызбаларды көркемдеудің жалпы ережелері»барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге инженерлік графика пәнінен графикалыфқ жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Өскемен, ШҚМТУ, 2008 ж.


4.2 Қосымша әдебиеттер
1 Гордон В.А., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии- М.: Наука, 2000- 272 с.
2 Фролов С.А. Курс начертательной геометрии- М.: Наука, 1983.-239
3 Бубенников А.В. Начертательная геометрия- М., 1984.- 416 с.
4 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учеб. для втузов. -М.: Высшая школа, 2000.-422с.
5 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей- М.: Высшая школа, 1998.-337с.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет