Семинар. (іс-тәжір.) оқу Зертханал оқу соөж барлық сағат саны 1Дата17.07.2016
өлшемі135.41 Kb.
түріСеминар
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01


Сапалы менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет 8


1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (іс-тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

3

3

30

15

-

30

75

60

135

КЖ

Күндізгі қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сыртқы қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Физика-математика пәндері қатарына жататын инженерлік механика пәні көптеген сала бойынша инженерлік мамандар даярлауда елеулі үлес қосады. Ол – материалдар кедергісі, серпімді және пластикалық деформациялар теориясы, құрылыстық механика, т.б. механика салаларының заңдары мен принциптеріне сүйенеді.

“Инженерлік механика” пәнi әр түрлi ғимараттардың көпшiлiгiне ортақ жалпыланған элементтерiнiң өз қызметiн сенiмдi және тиiмдi атқаруына байланысты мәселелердi шешумен айналысады.


2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Инженерлік механика” пәнiнiң алдына қойылатын мақсаттары: 1) ғимараттардың элементтерiнiң берiктiкке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу; 2) конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттерiмен танысу; 3) тәжiрибелiк механика негiздерiмен танысу.

“Инженерлік механика” курсындағы теориялық мәлiметтердi жақсы ұғынып, есептерiн дұрыс шығарып үйрену үшiн студент сабақта оқытушының айтқанын аса мұқият тыңдауы, түсiнбеген тұстарын бiрден сұрап отыруы және сабақтан тыс уақытта өз бетiнше оқулықтан тақырыптарды үнемi пысықтап отыруы қажет.

Студенттердiң “Инженерлік механика 1” курсына қызығушылығын арттыру үшiн оқытушылар сабақта өмiрден және де студенттердiң болашақ мамандықтарынан мысалдар келтiрiп отырғаны абзал. Ғылымның даму тарихынан да мәлiметтер берiлгенi дұрыс. Бұл ғылымды игерудегi талапкерлiк, еңбекқорлықтың көрнекi мысалдары бола алады.
2.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар білуге тиіс:

-инженерлік механиканың негізгі ұғымдарын;

-механиканың аксиомалары мен теорияларын қолданып, күштер жүйесін түрлендіру тәсілдерін, абсолютты қатты денелердің, түйіскен күштердің, параллель күштердің, жазықтықта және кеңістікте кез-келген түрде түсірілген күштердің әсерімен тепе-теңдікте табылу шарттарын;

- құрылымдармен ғимараттардың элементтерiнiң беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа есептеу;

- экономикалық талаптарды қанағаттандыратын құрылымдар бөлшектерінің тиімді пішіндерін анықтау.Дағдылары:

-теориялық механиканың (статика, кинематика, динамика бөлімдерінің) заңдары мен қағидаларын терең игеру;

-техникалық және инженерлік есептерді шешкенде механиканың заңдарын қолдана білу.

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады:

-механикадағы есептерді талдау және қорытындылау;

-кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейымдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

-механикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті,

-өндірістік жағдайда шешімдер табу қабилеті.


2.4 Пререквизиттер
«Жоғары математика», «Физика»
2.5 Постреквизиттер
«Материалдар кедергiсi», «Құрылыс механикасы», «Құрылыс конструкциялары».

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

Дәрістік сабақ

Тақырып 1.

Жалпы инженерлiк және арнаулы пәндер iшiнде “Инженерлік механика 1” курсының орны және оған сабақтас пәндермен байланысы. Материалдар1

2

3

4

кедергiсi есептерiн шешу ерекшелiктерi. Жиi кездесетiн есептеу сүлбелерi. Денелердi ықшамдау: сырық, тақта, қабықша. Материалды ықшамдау: серпiмдiлiк және пластикалық, бiртектiлiк және материалдардың механикалық сипаттамалары. Қималар әдiсi. Жүктеу түрлерi. Кернеулер. Ығысулар мен деформациялар.

2

-

-

Тақырып 2.

Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары. Статикалық, центрлiк, өстiк моменттер.


2

-


-

Тақырып 3.

Центрлiк өстердi параллель жылжыту, центрлiк өстердi бұру кездерiндегi инерция моменттерiн анықтау. Инерция радиусы. Мысалдар


2

-


-

Тақырып 4.

Центрлiк созылу – сығылу. Бойлық күштер. Бойлық күштердiң эпюрасы. Созылу кезiндегi кернеу және деформация, берiктiкке есептеу түрлерi.2


-


-


Тақырып 5.

Материалдардың механикалық сипаттамалары. Майысымдық, морт сынғыштық, қаттылық. Мүмкiндiк кернеу және қауiпсiздiк еселiгi. Созылу және сығылу кезiндегi Гук заңы. Ауырлық күшінің әсері. Статикалық анықталмаған жүйелер. Температуралық және монтаждық кернеулер.2-


-


Тақырып 6.

Кернеулi және деформациялы күйлер теориясы. Негiзгi түсiнiктер. Жазық кернеулiк күйдiң жалпы жағдайы. Бас кернеулер. Кернеудi құраушылар және олардың белгiлерi. Гуктың жалпылама заңы. Деформация энергиясы. Беріктік жорамалдары.2

-

-

Тақырып 7.

Жазық иiлу. Иiлу кезiндегi деформация. Жанама күштер және иiлу моментi. Таралған күштiң қарқындылығы, жанама күш және ию моментi арасындағы өзара дифференциалдық қатынас.


2

-

-


Тақырып 8.

М және Q эпюраларын құру ережесi. Иiлу кезiндегi тiк, жанама кернеулер. Иiлген арқалықты берiктiкке есептеу. Иілу кезіндегі орын ауыстыру.2


-


-


Тақырып 9.

Арқалықтың серпімді сызығының (майысуының) дифференциалдық теңдеуі. Қатаңдық шарты.


2

-

-


Тақырып 10.

Таза ығысу, қиылу немесе кесiлу. Шартты есептеулер (тойтарып шегелеу, дәнекерлеу, пiсiрiлген жiктер және т.б.). Ығысу кезiндегi Гук заңы және берiктiк шарты.


2

-

-


1

2

3

4

Тақырып 11.

Бұралу. Кернеулер мен деформациялар. Бұралған бiлiктердi берiктiк пен қатаңдыққа есептеу. Бұралу деформациясының потенциалдық энергиясы.


2

-

-


Тақырып 12.

Күрделі карсыласу. Қиғаш иілу. Центрден тыс созылу (сығылу).


2

-

-


Тақырып 13.

Иіліп бұралу. Иіліп бұралған біліктерді есептеу


2

-

-


Тақырып 14.

Орнықтылық. Бойлық иілу Ауыспалы күш. Эйлер және Ясинский формулалары.


2

-

-


Тақырып 15.

Динамикалық күштердің әсері. Қозғалыс кезіндегі инерция күштерін ескеру. Соққы күштерінің әсеріне есептеу.


2

-

-


Семинарлық (практикалық) сабақтар

Тақырып 1.

Жазық фигуралардың геометриялық сипаттамасы


2

-


-

Тақырып 2.

Статикалық анықталмайтын жүйенi созылу-сығылу кезінде беріктікке есептеу


2

-


-

Тақырып 3.

Арқалықтардың көлденең күштері мен иiлу моменттерiн анықтау мен эпюрлерін тұрғызу


3

-


-

Тақырып 4.

1-межелiк бақылау


1

-


-

Тақырып 5.

Жазық иілген арқалықты беріктік пен қатаңдыққа есептеу


2

-


-

Тақырып 6.

Иіліп бұралған білікті беріктікке есептеу


2

-


-

Тақырып 7.

Центрлік сығылған тағандарды орнықтылыққа есептеу


2

-


-

Тақырып 8.

2-межелiк бақылау1

-

-

СОӨЖ

Тақырып 1.

Созылу диаграммасын қарастыру. Сынау нәтижесінде алынатын шекті кернеулер мен оларға сәйкес салыстырмалы ұзаруларды (материалдардың сипаттамалары) анықтау және талқылау.


4

-

-


Тақырып 2.

Серпімділік модулі мен Пуассон коэффициентін анықтау.


4

-

-


Тақырып 3.

Сығылу кезіндеегі материалдардың күйін зерттеу


4

-

-


1

2

3

4

және механикалық сипаттамаларын анықтау.


Тақырып 4.

Кесілу кезіндегі болат үлгінің күйін зерттеу.


3

-

-


Тақырып 5.

Сызықтың, жазық пішіндердің және денелердің ауырлық центрлері.


3

-

-


Тақырып 6.

Материалдың ығысу модулінің және ең үлкен жанама кернеудің мәндерін анықтау.


3

-

-


Тақырып 7.

Иілу кезіндегі көлденең қимадағы кернеулердің таралу заңдылығын зерттеу және анықтау.


3

-

-


Тақырып 8.

Жызық және қиғаш иілу кезіндегі орын ауыстыру мәндерін анықтау.


3

-

-


Тақырып 9.

Сынау кезінде үлгілердің күйін зерттеу.


3

-

-


СӨЖ

Тақырып 1.

Созылу мен сығылу. Статикалық анықталатын жүйелер.10

-

-

Тақырып 2.

Созылу мен сығылу. Статикалық анықталмайтын жүйелер.10

-

-

Тақырып 3.

Жазық қималардың геометриялық сипаттамамаларын анықтау.10

-

-

Тақырып 4.

Арқалық үшін ішкі күштердің эпюрларын тұрғызу.10

-

-

Тақырып 5.

Иіліп бұралған білікті беріктікке есептеу10

-

-

Тақырып 6.

Сығылғын сырықтардың орнықтылығы.10

-

-

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізгі әдебиеттер


  1. Муслиманова Г. Е. Материалдар кедергісі: кредиттік жүйе бойынша оқитын техникалық мамандықтардыњ студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. 2 бөлім / Г. Е. Муслиманова, Е. Б. Шестакова ; ҚР білім жғне ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 74 б.

  2. Жүнісбеков С. Материалдар кедергісі : оқулық / С. Жүнісбеков, А. К. Қадырбаев ; ҚР білім және ғылым министрлігі). - Алматы : Бастау , 2008. - 370 б.

  3. Рақымбекова, Зифа Мәтенқызы. Материалдар механикасының есептер жинағы : оқу құралы / З. М. Рақымбекова. - Екінші басылымы. -Алматы : Дәуір, 2008.- 247 б.


Қосымша әдебиеттер


  1. Үркiмбаев М.Ф., Жүнiсбеков С. Материалдар кедергiсi теорияларының негiздерi. Алматы, «Бiлiм», 1994 – 224б.

  2. Рахымбекова З. Материалдар кедергiсi. Алматы, 1999 – 290б.

  3. Түсiпов А. Материалдар кедергiсi: Оқу құралы – Алматы: Республика баспа кабинетi, 1993 – 140б.

  4. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа,1989– 624с.

  5. Дүзелбаев С.Т. және т.б. Материалдар кедергiсi курсынан есептер шығару мен ЭВМ пайдалануға арналған методикалық нұсқау. – Алматы: РОМК баспасы,1991 – 58б.Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет