Сесията прави троен акселжүктеу 54.94 Kb.
Дата16.06.2016
өлшемі54.94 Kb.
Сесията прави троен аксел
Кметът остави в сила “порочно” решение, хвърли и съмнение, че акт за собственост не е истински
Об­щин­ска­та се­сия в по­не­дел­ник нап­ра­ви тро­ен ак­сел (слож­на фи­гу­ра във фи­гур­но­то пър­за­ля­не), ка­то ро­ди но­ви скан­дал­ни раз­к­ри­тия. “Танцът” пред­ви­ди са­мо НГ (виж “Об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци пра­вят лу­пин­ги” НГ, бр. 95). Го­ре­щи­ят кес­тен пак бе сдел­ка­та с ГУМ, кой­то из­не­над­ва­що се оказа про­да­ден с два “скри­ти” де­ка­ра. Кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев раз­да­де на съ­вет­ни­ци­те ко­пия от но­та­ри­ал­ни ак­то­ве, ко­и­то, спо­ред не­го, “не са за вяр­ва­не”. По­доб­ни ме­то­ди в прак­ти­ка­та се на­ри­чат “ком­п­ро­мат­на вой­на”. Кой знае за­що до­се­га те са би­ли пре­мъл­ча­ва­ни.

Как­то пред­ви­ди НГ, се­си­я­та прие пред­ло­же­ни­е­то на ку­пу­ва­ча “Ло­веч Про­пър­тис Ме­нин­джъмт” да запла­ти до­пъл­ни­тел­но 39 000 ев­ро без ДДС за “но­вооткритите” 2208 км. м. Ре­ше­ни­е­то се прие с 26 гла­са “за”, без ни­то един “про­тив” и 5 “въз­дър­жа­ли се”.

Из­не­над­ва­що кме­тът от­тег­ли най-скан­дал­но­то си пред­ло­же­ние - от­мя­на на ре­ше­ни­ята № 477 от 20.12.2001 г. и № 210 от 28.09.2004 г. Те се отнасят за про­даж­ба без тър­г и актуване на су­те­рен от 61 кв. м. на но­та­ри­ус Цве­тос­лав Ла­за­ров. Точ­но те бя­ха на­ре­че­ни в пред­ло­же­ни­е­то “не­за­ко­но­съ­об­раз­ни, во­де­щи до по­роч­нос­т и лип­са на пра­воп­ри­ем­ност”. Кме­тът явно искаше раз­ва­ля­не­то (е­вик­ция) на сдел­ка­та.

Се­га “по­роч­ни­те” ре­ше­ния пак ос­та­на­ха в сила.

По вто­ра точ­ка от пред­ло­же­ни­е­то, ко­я­то въз­ла­га­ше на кме­та да пред­при­е­ме от­мя­на на до­го­во­ра с но­та­ри­ус Ла­за­ров, бе при­е­то пред­ло­же­ни­е­то на об­щин­ския съ­вет­ник Иван Ара­бад­жи­ев. То за­дъл­жава кме­та да за­поз­нае съ­вет­ни­ци­те с ре­зул­та­ти­те от про­вер­ка­та. Чак то­га­ва ОбС да взе­ме ре­ше­ние по ка­зу­са, без да е ак­тив­на стра­на в спо­ра меж­ду про­да­вач и ку­пу­вач. Та­ка об­щи­на­ри­те из­бег­на­ха клоп­ка­та да се пра­вят на три­бу­нал. Зас­тра­хо­ва­ха се, ако учас­тват в съ­де­бен про­цес. За цел­та из­вър­ши­ха тро­ен ак­сел.
Из за­пи­са на най-важ­ни­те из­каз­ва­ния на се­си­я­та в по­не­дел­ник, по т. 12 от днев­ния ред, засягащи про­мя­на в до­го­во­ра за про­даж­ба

“Ло­веч Про­пър­тис Ме­нид­жмънт”: Не мо­же по-­мал­ки­ят да дик­ту­ва на по-­го­ле­мияОб­щин­ски­ят съ­вет­ник Иво Рай­нов с въп­рос към кме­та:

- В ак­та за об­щин­ска собстве­нос­т има за­пи­са­ни квад­ра­ту­ри, ко­и­то се раз­ми­на­ват със за­пи­са­ни­те в до­го­во­ра за про­даж­ба на “Тър­го­вия” ЕАД. Мо­же ли да обяс­ни­те на как­во се дъл­жат те­зи раз­ли­чия? В пос­лед­на­та квад­ра­ту­ра, ко­я­то е за­пи­са­на на ръ­ка , оче­вид­но са пра­ве­ни ко­рек­ции. Включ­ва ли се под­ко­лон­но­то прос­транство, за ко­е­то ста­ва ду­ма?Мин­чо Ка­зан­джи­ев:

- Аз не знам на как­во ос­но­ва­ние счи­та­те, че то­зи ак­т е ис­тин­ски. Той е про­ме­нян на 15.11.2005 г. То­ва под­пис­ва­не, ко­е­то виж­да­те, е нап­ра­ве­но на ръ­ка, не знам от ко­го. За­то­ва съм раз­по­ре­дил про­вер­ка по то­зи въп­рос. Как­то то­зи акт, та­ка и дру­ги­ят, е под­пи­сан на ръ­ка, без под­пис и пе­чат за из­вър­шва­не на та­зи про­мя­на, без ос­но­ва­ние за из­вър­шва­не­то й. Аз не знам по ка­къв на­чин но­та­ри­у­сът се е сдо­бил с те­зи ак­то­ве. Ня­мат нор­ма­тив­на стой­ност за включ­ва­не­то им ка­то до­пъл­не­ния.И­во Рай­нов:

- В съ­щия акт пи­ше, че имо­тът е вклю­чен в ка­пи­та­ла на дру­жес­тво­то “Тър­го­вия” ЕАД.Да­ват ду­ма­та на Га­лин По­пов, пред­ста­ви­тел на “Ло­веч Про­пър­тис Ме­нид­жмънт”:

- Счи­там, че то­зи проб­лем е из­кус­тве­но съз­да­ден. Пър­ви­ят ас­пект, най-важ­ни­ят, е свър­зан със собстве­нос­тта на ма­га­зи­на. “Ло­веч Про­пър­тис Мениджмънт“ ООД е собстве­ник на 100% от ГУМ. То­ва, да­ли сме в етаж­на съ­собстве­ност с г-н Ла­за­ров, или не сме, е въп­рос на чис­то юри­ди­чес­ко тъл­ку­ва­не. Аз лич­но смя­там, че не сме, а той как­то ис­ка да смя­та.

Проблемът за пла­ща­не на въп­рос­ни­те квад­ра­ту­ри, ко­и­то се оказ­ват в по­ве­че, стои по след­ния на­чин. В ак­та за об­щин­ска собстве­ност, кой­то аз не съм виж­дал, ко­га­то ку­пу­вах­ме пред­при­я­ти­е­то, бя­ха за­пи­са­ни 2000 кв. м. То­ва за мен е без зна­че­ние, за­що­то аз не ку­пу­вам квад­рат­ни мет­ри, а ед­но фа­ли­ра­ло об­щин­ско дру­жес­тво. Ако в те­зи квад­ра­ту­ри има раз­ли­ка, аз ка­то ваш партньор ви каз­вам: да, има раз­ли­ка и ис­кам да си доп­ла­тя, за да не е още­те­на об­щи­на­та. То­ва не ме пра­ви не­собстве­ник на те­зи иде­ал­ни час­ти. Аз имам 100% от та­зи сгра­да и съм пъл­ноп­ра­вен собстве­ник. А то­ва, че ис­кам да пла­тя, е са­мо мо­я­та доб­ра во­ля, ко­я­то смя­там, че съм длъ­жен да нап­ра­вя спря­мо об­щи­на Ло­веч, за­що­то на­ис­ти­на ис­кам да бъ­да партньор. Въп­рос­на­та мол­ба за оцен­ка и доп­ла­ща­не е са­мо про­я­ва на на­ше­то партньор­ско от­но­ше­ние. За­що­то мо­жех­ме да си мъл­чим ка­то зай­ци в шуб­ра­ка, пък да ста­ва как­во­то ще.

За­поз­нах се с ня­кои пи­са­ния по вес­тни­ци­те. Смя­там, че те це­лят не­що дру­го. Но­та­ри­ус Ла­за­ров нав­ся­къ­де го­во­ри за за­кон­ност, но ни­къ­де не каз­ва как­во ис­ка. Още на пър­ва­та сре­ща с не­го той ка­за: вие мно­го доб­ре зна­е­те, че без мо­я под­пис ни­що ня­ма да ста­не. Да­ли е та­ка, то­ва е друг въп­рос. Не­го­во­то же­ла­ние е да дик­ту­ва раз­ви­ти­е­то на ця­ла­та сгра­да. Ние не­ед­нок­рат­но сме му пред­ла­га­ли вся­как­ви ва­ри­ан­ти за спо­ра­зу­ме­ние. Но то­ва е не­го­во­то же­ла­ние да дик­ту­ва си­ту­а­ци­и­те. Не мо­же да бъ­де до­пус­на­то то­ва, за­що­то не е партньор­ско. Не мо­же по-­мал­ки­ят да дик­ту­ва на по-­го­ле­мия. Че сме по-­го­ле­ми 4000:170, то­ва е по­ло­же­ни­е­то.

По от­но­ше­ние на не­го­ви­те твър­де­ния за етаж­на­та съ­собстве­ност, гос­по­ди­нът твър­ди, че ни­кой не мо­же да про­да­ва по­ве­че, от­кол­ко­то има. То­ва е един прин­цип във ве­щно­то пра­во, ко­е­то 100% е та­ка. В та­зи връз­ка “Ло­веч Про­пър­тис” има наг­ла­са­та да за­ве­де еви­ка­ци­о­нен иск сре­щу не­го по от­но­ше­ние на про­даж­ба­та, ко­я­то об­щи­на­та е из­вър­ши­ла пре­ди вре­ме на ед­ни иде­ал­ни час­ти от су­те­ре­на. Смя­та­ме, че те неп­ра­во­мер­но са из­ва­де­ни от иде­ал­ни­те час­ти на ця­ла­та сгра­да. Да­ли той е ета­жен съ­собстве­ник, или не е - е въп­рос, кой­то ще ре­ши съ­дът.

По­ло­вин го­ди­на ча­ка­ме той (Ла­за­ров - б. р.) да про­я­ви ня­как­во раз­би­ра­не, но не го по­лу­ча­ва­ме. То­зи чо­век вед­нъж не дой­де да ка­же - то­ва ис­кам, или ако нап­ра­ви­те то­ва, аз ня­ма да ви бъ­да по­ве­че враг. А ис­ка днес ед­но, ут­ре дру­го. В край­на смет­ка ис­ка ця­ло­то под­ко­лон­но прос­транство.

До мо­мен­та сме ин­вес­ти­ра­ли 2 млн. лв. в та­зи сгра­да и ня­ма как да се съг­ла­сим с по­доб­но не­що. Той вър­ви про­тив всич­ки пра­ви­ла на ети­ка­та и мо­ра­ла. Ос­вен то­ва, мис­ля, че те­зи пи­са­ния, ко­и­то из­ли­зат, имат за цел оказ­ва­не на на­тис­к и пред­ва­ри­тел­но фор­ми­ра­не на мне­ни­е­то на об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци по оп­ре­де­лен на­чин. Ре­ал­но­то със­то­я­ние на не­ща­та е, че сме 100% собстве­ни­ци - то­ва е по­ло­же­ни­е­то. Ис­ка­ме ед­на нор­мал­на це­на, за да не се чувства­ме още­те­ни. Мо­ля ви да под­кре­пи­те то­ва на­ше пред­ло­же­ние да из­ку­пим те­зи квад­ра­ту­ри по нор­мал­на це­на. Мо­ля ви да ра­зис­ква­те по въп­ро­са “Ло­веч Про­пър­тис Ме­нид­жмънт” да по­лу­чи раз­сроч­ва­не на из­пла­ща­нето, тъй ка­то ня­ма­ме ни­как­ва ви­на в та­зи по­я­ви­ла се раз­ли­ка. Не са­мо, че ня­ма­ме ви­на, но сме ини­ци­а­тор об­щи­на­та да си по­лу­чи па­ри­те. Мо­ля ви за раз­би­ра­не ка­то към биз­нес-партньор. За­що­то, ако се си­лим с мно­го пла­ща­ния, в край­на смет­ка мо­жем и да се спъ­нем в ин­вес­ти­ци­он­ния си про­ект.

Ис­ка­ме да нап­ра­вим не­що ху­ба­во за гра­да, да си спа­зим сро­ко­ве­те. За та­зи час­т от Бъл­га­рия то­ва ще е единстве­но­то по­доб­но не­що и мо­жем да бъ­дем пър­ви. Не пра­ве­те та­ка, че да бъ­дем де­се­ти.О­це­ни­те­лят на ГУМ на инж. Ти­хо­мир Зла­та­нов:

- Имо­тът е го­лям и сло­жен. След жал­ба­та на Ла­за­ров въз­ник­на не­об­хо­ди­мос­тта от пре­циз­но из­мер­ва­не. То­ва бе­ше из­вър­ше­но от про­ек­тан­ти­те Еми­лия Хрис­то­ва и Сер­гей Ден­чев. То­га­ва се ока­за, че раз­ли­ка­та е мно­го по-­го­ля­ма - с още 2208 кв. м. Въз­ник­на вто­ри въп­рос - не е ли нис­ка це­на­та? Оцен­ка­та е съв­сем ре­ал­на и спра­вед­ли­ва. Час­т от пло­щи­те, ко­и­то сме оце­ня­ва­ли, ня­мат ог­рад­ни сте­ни, ня­мат вхо­до­ве, ня­ма елин­ста­ла­ция и ВиК. То­ва на­ма­ли оцен­ка­та съ­що. Дру­го­то най-го­ля­мо на­ма­ле­ние е, за­що­то в та­зи площ вли­зат 1231 кв. м. То­ва е ед­на меж­дин­на циф­ра, за­що­то су­те­ре­ни­те ня­мат ди­рек­тно из­ло­же­ние, ня­мат про­зор­ци, и това сваля с 30 %. (...) Тряб­ва да се има пред­вид, че то­ва не е оцен­ка на един обект, а на дру­жес­тво в лик­ви­да­ция. Тряб­ва да се про­да­де по въз­мож­но най-бър­зия на­чин, до­ри и с нис­ка оцен­ка.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет