Шет ауданыныѕ јкімі Рысќали Ќалиаќбарўлы Јбдікеровтіѕ ауданныѕ 2012 жылєы јлеуметтік- экономикалыќ даму ќорытындылары туралы есебіжүктеу 452.18 Kb.
бет2/3
Дата22.02.2016
өлшемі452.18 Kb.
1   2   3

Аудандыќ маѕыздаєы 202 шаќырым автокґлік жолдарына ґткен жылы 9,8 млн. теѕге бґлініп Аќшоќы-Нўраталды елді мекендері аралыєында 54 шаќырым автокґлік жолыныѕ 10 шаќырым бґлігіне ќиыршыќ тастар тґгу жўмыстары жїргізілді. Сонымен ќатар, Ортау-Ќызылтау, Дјрия кенті, Дербісалы ауылына кіре беріс автокґлік жолдарыныѕ жиектеріндегі шґптерді шабу жўмыстары атќарылды.

Бїгінгі таѕда бюджеттік мекемелер ќажетті 15 мыѕ тоннадан астам кґмірмен толыќ ќамтылєан. Жылу жїйелері ќалыпты жўмыс атќаруда.

2013 жылы аудандыќ бюджет есебінен коммуналдыќ салаєа 125 млн. теѕге бґлініп отыр. Олар:

Республикалыќ бюджет есебінен «Жўмыспен ќамту 2020» баєдарламасы бойынша 56 млн. теѕге, ауылдыќ елді мекендерді дамыту баєдарламасы бойынша 36 млн. теѕге жјне жолаушылар тасымалдау ќызметтерін ќамтамасыз ету їшін 5 млн. теѕге ќаралды.

«Жўмыспен ќамту 2020» баєдарламасы бойынша бґлінген ќаржыєа Аќадыр, Батыќ елді мекендерініѕ су ќўбырларын жґндеу, С.Сейфуллин, Аќадыр кенттерініѕ кґшелеріне тротуар тґсеу, Нўраталды ауылдыќ округініѕ Аќсу ауылындаєы жолдыѕ екі жаєына ќоршау орнату, Аќадыр кентіндегі Ќыздарбеков кґшесініѕ автокґлік жолы орташа жґндеуден ґткізілетін болады.

Ауылдыќ елді мекендерді дамыту баєдарламасы бойынша бґлінген 36 млн. теѕгеге 20 елді мекендердегі иесіз кїл ќоќыстарды ауыл сыртына шыєару, їш елді мекенніѕ су ќўбырын аєымдаєы жґндеу, Аќадыр кентініѕ бір кґшесін жарыќтандыру жјне бір елді мекенде балалар ойын алаѕын салу жўмыстары жїргізілмекші.

Аудан кґлемінде елді мекендерді электртоєымен жабдыќтаушы їш кјсіпорын («Электржабдыќтау» ЖШС, «Шет-Энерго» ЖШС, «Энергосвязь» ҐК) ќызмет кґрсетеді.

Бўрынєы жылдары Таєылы, Тґменгі Ќайраќты, Кґктіѕкґлі ауылдыќ округтерінде электр тоєыныѕ їздіксіз берілуінде кґптеген ќиындыќтар туындап жататын. 2012 жылы осы елді мекендердегі тоќ жїйелерін «Электржабдыќтау» ЖШС заѕдылыќтарєа сјйкес басќаруєа алєаннан кейін электр тоєы жґнінде жергілікті тўрєындар тарапынан наразылыќтар тоќтады.

Елді мекендерді электр тоєымен їздіксіз ќамтамасыз ету жолдары алдаєы уаќытта да кїн тјртібінен тїспейтін болады.

Ќазіргі уаќыт талабыныѕ еѕ бастысы электр тоєын їнемдегіш жарыќ шамдарын кеѕ кґлемде ќолдану. Бўл баєытта ґткен жылы ауданныѕ бюджеттк мекемелеріне электр тоєын їнемдеуші ќўрал – жабдыќтар алу їшін 4 млн. теѕгеге жуыќ ќаржы ќарастырылса, їстіміздегі жылєы ауданныѕ барлыќ мектептеріне, мјдениет їйлеріне, балабаќшаларына, басќа да бюджеттік мекемелеріне ќосымша орнатылатын электр їнемдегіш шамдардыѕ есебі шыєарылып, 10 млн. теѕгеге жуыќ ќаржы ќарастырылды.

Сонымен ќатар, осы маќсатта 2013 жылыы Аќадыр, Аќсу-Аюлы кґшелерін жарыќтандыруєа 24 млн. теѕге ќаржы бґлініп, кїн кґзінен ќуат алатын жарыќ нїктелерін орнатпаќшымыз.

Аудандаєы 60 елді мекенніѕ барлыєы телефон байланысымен ќамтылєан. Ґткен жылдыѕ бірінші тоќсанында Аќсу-Аюлы, С.Сейфуллин елді мекендерінде сымсыз байланыс жїйесініѕ станциялары орнатылып ауданныѕ 1839 абоненті бўл ќызмет тїрін пайдаланып отыр. Аталмыш телефон байланысыныѕ орнатылуы арќасында бўрын телефон орнату мїмкіндіктері болмаєан елді мекендер Аќсу, Еѕбекшіл, Кеншоќы, Аќтґбе, Ќайраќты, Ќармыс, Тўмсыќ, Ќарасаз, Жоєарєы Ќайраќты, Ќызылту, Шопа, Аќќияќ, Ґспен, Еркіндік, Айєыржал, Мўхтар, Јлихан, Ќўттыбай, Талды елді мекендері телефон байланысын пайдаланып отыр.

2012 жылдыѕ екінші жартыжылдыєында сымсыз телефон байланысыныѕ желісі Кґктіѕкґлі елді мекенінде іске ќосылды. Шет аудандыќ телекоммуникация торабы бойынша 2012 жылы 6 нысанєа аєымдаєы жґндеу жўмыстары жїргізіліп, 3170 метр магистралді, тарату жїйелері жјне 5415 м аз сыйымдылыќты абоненттік жїйелер ауыстырылды. Аудан бойынша 1691 адам кеѕ жолаќты интернет жїйесін пайдаланып отыр. 2012 жылдыѕ аяєында мемлекеттік баєдарлама бойынша 3000 адамнан асатын Ґспен, Мойынты елді мекендерін спутниктік байланыс арќылы халыќќа ќызмет кґрсету пункті ашылды.

Осы жылы сымсыз байланыс желісіне Аќадыр, Аќжал елді мекендері толыќ дайындалды, алдаєы жарты жылдыќта ќосылады. Сонымен бірге, осы жылы Мойынты, Ортау, Аќшоќы елді мекендері осы байланыс тїріне ќосылмаќшы жјне бўл елді мекендер мен жаќын орналасќан мектептерге ЕВДО кеѕ жолаќты интернетке ќосылу мїмкіндіктері болады.

«Аќадыр кентініѕ јлеуметтік – экономикалыќ дамуыныѕ 2010-2013 жылдарєа арналєан кешенді жоспарыныѕ» орындалысы бойынша 2010 – 2013 жылдарєа – 2206,9 млн.теѕге ќарастырылєан болатын.

2011 жылы жоспарланєан – 1064 млн.теѕге ќаржы толыєымен игеріліп, кешенді жоспардаєы ќаралєан жўмыстар толыєымен атќарылды.

2012 жылы жоспарланєан 455 млн.теѕгеніѕ орнына – 414 млн.теѕге ќаржы ќарастырылып, тиісті жўмыстар атќарылды. Біраќ республикалыќ жјне облыстыќ бюджеттен жоспарланєан бала баќша ќўрылысына – 160 млн.теѕге жјне су ќўбырын жаѕєыртуєа – 50 млн.теѕге бґлінбегенімен, облыстыќ жјне аудандыќ бюджеттен жоспардан тыс 185 млн.теѕгеге жўмыстар орындалды.

Кешенді жоспардыѕ їшінші жылындаєы жўмыстарды атќару їшін 477 млн.теѕге жоспарланєан болатын, бїгінгі кїнге наќты бґлінген ќаржы 187 млн. теѕгені ќўрап отыр.

Осы жылы кенттегі Ј.Ермеков атындаєы орта мектептіѕ материалдыќ – техникалыќ базасын ныєайтуєа аудандыќ бюджеттен - 4095 мыѕ теѕге бґлініп отыр.

Кент кґшелерінде сыртќы жарнамаларды орнатуєа аудандыќ бюджеттен – 2 млн. теѕге баєытталды.

Кенттегі ауруханаєа облыстыќ бюджеттен 9900 мыѕ теѕге диспансерлік тіркеуде тўрєан адамдарды, 4700 мыѕ теѕге стационарлыќ сырќаттарды толыќтай жјне їздіксіз дјрі – дјрмектермен ќамтамасыз етуге бґлініп отыр.

Кенттегі электр тоєыныѕ баєаналары мен жарыќ кґздерін жаѕартуєа жјне оларды кїтіп ўстауєа жалпы 21806 мыѕ теѕге бґлінген. Оныѕ ішінде: 18806 мыѕ теѕгесі аудандыќ бюджеттен; 3 млн. теѕгесі «Аумаќтарды дамыту» баєдарламасына сјйкес республикалыќ бюджеттен баєытталып отыр.

Аудандыќ бюджет есебінен 5 млн. теѕге «Меніѕ аулам» баєдарламасы бойынша балалар алаѕын салуєа, 8,4 млн. теѕге темір шарбаќтар орнатуєа, 4 млн. теѕге кґгалдандыру жўмыстарын атќаруєа жўмсалмаќшы.

Республикалыќ бюджеттен бґлінген «Аумаќтарды дамыту» баєдарламасына сјйкес 5 млн. теѕге иесіз кїл – ќоќыстарды тазалауєа, «Жўмыспен ќамту 2020» баєдарламасы бойынша 5 млн. теѕге тратуар орнатуєа, 25 млн.теѕге кенттіѕ ішкі жолдарын, су ќўбыры мен кјріз жїйелерін аєымдаєы жґндеуге – 15 млн. теѕге баєытталып отыр.

Кенттегі кіші жјне орта бизнесті дамыту маќсатында бюджеттен тыс ќаржы кґздерінен 26 млн. теѕгеге тиісті жўмыстар жїргізілмек.

Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ахуал.

2012 жылдыѕ ќорытындысы бойынша аудандаєы эпидемиологиялыќ ахуал ќанаєаттанарлыќ деп баєаланып отыр.

Профилактикалыќ екпелердіѕ барлыќ тїрлері бойынша ДДЎ нўсќаулыќќа берілген кґрсеткішіне ќол жеткізілді.

Халыќты сапалы ауыз сумен ќамтамасыз ету кґрсеткіші жыл сайын жаќсарып келеді, судыѕ сапасы тўраќты.

Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас прокуратурасыныѕ сайтында орналасќан тізім бойынша аудан аумаєындаєы шаруашылыќ субектілеріне баќылау жоспарєа сјйкес жїргізілді. Ауданда санитарлыќ – эпидемиологиялыќ салауаттылыќты ќамтамасыз ету бойынша санитарлыќ нормалар мен ережелердіѕ бўзылуына жол берген азаматтарєа 63 ўйєарым, 401234 теѕге айыппўл салынды.
Ґткен жылы Елбасы «Жалпыєа Ортаќ Еѕбек Ќоєамына ќарай 20 ќадам» баєдарламасын жария етті. Бўл баєдарламада Елбасы елімізде еѕбек ресурстарын ныєайту мен тўрєындарды еѕбекпен ќамтуда атќарылар жўмыстарды жиырма тапсырмасыда наќты баєыттарын жјне баєдарын айќындап берді.

Ауданныѕ жўмыспен ќамту жґніндегі ујкілетті органына ґткен жылы жўмыс іздеуші ретінде 1162 адам тіркелді. Олардыѕ ішінен 626 адам тўраќты жўмыстарєа орналастырылды, жыл бойы 610 адам жоспарланса, орындалысы 103 пайызды ќўрады.

2012 жылы ќоєамдыќ жўмыстармен 527 адам ќамтылды. 2011 жылмен салыстырєанда ќоєамдыќ жўмыстарєа ќатысќандар саны 26 адамєа кґбейіп, жоспардыѕ орындалысы 101 пайызды ќўрады.

Кјсіптік даярлау жјне ќайта даярлаудыѕ жоспары 62 адамєа толыќ орындалды. Ґз ісін ашуєа жоспар бойынша 26 жўмыссызєа 1,7 млн. теѕге материалдыќ кґмек кґрсетілді.

Жастар практикасына 14 адам жіберіліп, жоспардыѕ орындалысы 117 пайызды ќўрады.

Жўмыссыздарды тўраќты жўмыспен ќамту маќсатында ґткен жылдыѕ аќпан айында Сјкен Сейфуллин атындаєы кентте бос жўмыс орындарыныѕ жјрмеѕкесі ґткізіліп, нјтижесінде ўсынылєан бос жўмыс орындарына 33 адам тўраќты жўмыстарєа орналастырылды.

Осы жылы 620 жўмыссыз адамды тўраќты жўмыс орындарына орналастыру, 520 жўмыссызды ќоєамдыќ жўмыспен ќамту, 65 жўмыссызєа кјсіптік оќуєа жолдама беру, 14 адамды «Жастар практикасымен» ќамту жјне 45 адамєа 69 240 теѕгеден ґз ісін ашуєа материалдыќ кґмек кґрсету сияќты жоспарлы жўмыстар атќарылмаќ.

Аќадыр кентінде осы жылдыѕ сјуір айында жјне Аќсу – аюлы ауылында жылдыѕ екінші жарты жылдыєында бос жўмыс орындарыныѕ жјрмеѕкесін ґткізу жоспарланып отыр.

2012 жылы аз ќамтылєан 110 отбасында 553 адам есепте тўр. Жыл басынан 740 адамєа мемлекеттік емес кґздерден 1,5 млн. теѕгеге јлеуметтік кґмектер кґрсетілді. Сондай аќ, Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлері мен оларєа теѕестірілген тўлєаларєа жјне аз ќамтылєан отбасыларын јлеуметтік ќолдау маќсатында «Аќтілеу» ќоєамдыќ ќорынан 45 адамєа 2 млн. теѕге кґлемінде біржолєы материалдыќ кґмектер кґрсетілді.

Ґткен жылы жан басына шаќќандаєы орташа табыстары кедейшілік шегінен тґмен 184 отбасындаєы 849 адамєа 17 млн. теѕгеге атаулы јлеуметтік кґмек, 453 отбасындаєы 1371 балаєа 19 млн. теѕгеге балалар жјрдемаќысы жјне табысы тґмен 53 отбасына 1,4 млн. теѕге тўрєын їй кґмегі таєайындалды.

Мїгедектер кїніне орай І, ІІ топтардаєы мїгедек, мїгедек балаларєа, 90 жастан асќан ќарттарєа жјне жалєыз басты ќарттар мен мїгедектерге 2000 теѕгеден барлыєы 2 млн. теѕге ќаражат жўмсалды.

Мїгедектерді оѕалту баєдарламасы аясында 16 мїгедекке жеке оѕалту баєдарламасы бойынша кґмекшілер таєайындалды.

Ќараєанды ќаласындаєы «Ќарттар мен мїгедектер їйінде» демалуєа 12 адамєа жолдама берілді. Їйде тјрбиеленіп, оќитын 7 мїгедек балаєа айына 1733 теѕгеден барлыєы 111 мыѕ теѕге ќаражат жўмсалды. 51 мїгедекке 1,2 млн. теѕгеге міндетті гигиеналыќ ќўралдар алынып берілді. Сонымен ќатар, 13 мїгедекке кресло-арбалар берілді. Санаторий – курорттыќ «Бура» демалыс орнында 6 адам сауыќтырылды.

2012 жылы јлеуметтік кґмекке мўќтаж 89 адамєа 2 млн. теѕгеге біржолєы материалдыќ кґмектер кґрсетілді.

Ґткен жылы туберкулездіѕ белсенді тїрімен ауыратын 447 адамєа бір айлыќ есептік кґрсеткіш, барлыєы 723 мыѕ теѕге тґленді.

2012 жылы їйде јлеуметтік ќызмет кґрсетілетін 28 жалєыз басты ќарттар мен мїгедектерге «Отау- ТВ» ўлттыќ спутниктік телевизия ќўрылєысы жергілікті бюджет есебінен орнатылды. Осы жылы аталмыш санаттаєы 59 адамєа телевизиялыќ ќўрылєылар орнатылатын болады.

"Ќазаќстан", "Хабар" арналары кґрсетпейтін елді мекендер тўрындарын аќпараттыќ ќамтамасыз ету маќсатында "Отау ТВ" ўлттыќ спутниктік телевизия ќўрылєысын 50 пайыздыќ жеѕілдікпен орнату бойынша ґткізілген республикалыќ акциямен 13 елді мекендер ќамтылды.

Ґткен жылы аудан кґлемінде тўратын денсаулыќ саќтау, јлеуметтік ќамтамасыз ету, білім беру, мјдениет жјне спорт саласындаєы 2198 мамандарєа отын сатып алуєа јрќайсысына 4000 теѕгеден јлеуметтік кґмек кґрсетуге 8,7 млн. теѕге жўмсалды.

Биылєы жылы јлеуметтік саладаєы басты маќсат -жўмыссыздарды тўраќты жўмыспен ќамту жјне аз ќамтамасыз етілген отбасылары мен мїгедектерге јлеуметтік ќорєау шараларын жоспарлы тїрде жїзеге асыру болып табылады.

Ґткен жылдыѕ басынан «Жўмыспен ќамту 2020» баєдарламасына ќатысуєа 171 адам ґтініш білдірген. Олардыѕ барлыєына консультативтік ќызмет кґрсетілді. Оныѕ ішінде 143 адаммен јлеуметтік келісім-шарт жасалынды.

Баєдарламаныѕ бірінші баєыты «Оќыту жјне жўмысќа орналастыру» бойынша 2011 жылы 17 адам жўмыссыз есебінен Ќарќаралы ауылшаруашылыќ колледжіне «ветеринар-фельдшер» мамандыєы бойынша оќуєа жіберілді. Ќазіргі уаќытта 15 адам оќуын жалєастыруда.

Сонымен ќатар 2012 жылы кјсіптік оќуєа Мичурин агро-техниќалык колледжіне «агроном» мамандыєы бойынша 2 адам, бір адам Ќараєанды ќаласындаєы Медициналыќ колледжіне «медбике» мамандыєы бойынша жолдамалар берілді. Бўл маќсаттарды жїзеге асыруєа 9,4 млн.теѕге ќарастырылєан. 2012 жылдыѕ наурыз айынан бастап 13 адам жўмыссыздар есебінен јлеуметтік жўмыс орындарына жіберіліп, оныѕ 2-і тўраќты жўмысќа орналастырылды.

Ал, биылєы жылы республикалыќ бюджет есебінен јлеуметтік жўмыс орнын ашуєа 2,5 млн. теѕге бґлінді. Ґткен жылдыѕ шілде айыныѕ їшінен бастап ќаралєан 1,5 млн. теѕгеге 8 жоєарєы жјне орта арнаулы оќу орындарын бітірушілерге 6 айєа жастар практикасы ўйымдастырылды.

Жалпы бўл баєытќа бґлінген ќаржы 13,4 млн.теѕгені кўрады.

2013 жылы жўмыссыз есебінен кјсіптік оќуєа 4 адамды, ќысќа мерзімді оќуєа 11 адамды жолдау ќґзделіп отыр. јлеуметтік жўмыс орнын ашуєа 3,8 млн.теѕге бґлініп, оєан 18 адамды тарту кґзделуде. Бґлінген 2,5 млн. теѕгеге осы жылдыѕ шілде айынан бастап жўмыссыз есебінен 13 жоєары жјне орта арнаулы оќу орындарын бітірушілерге жастар практикасы ўйымдастырылмаќшы.

Баєдарламаныѕ екінші баєыты «Ауылда кјсіпкерлікті дамыту» бойынша 2012 жылєа 71 млн.теѕге ќаржы бґлінген. Баєдарламаєа ќатысуєа ниет білдірген 59 адамныѕ ќўжаттары ќабылданып, бїгінде 32 адам 60 млн.теѕгеден астам несие алды.

2013 жылы - 40 адамєа 100 млн.теѕге кґлемінде несиелеу жоспарланып отыр жјне 2,2 млн. теѕгеге осы адамдарєа кјсіпкерлік негіздері оќытылады. Ал, 15 млн. теѕге инженерлік -коммуникациалыќ инфраќўрылымды дамытуєа бґлініп отыр.

Баєдарламаныѕ їшінші баєыты «Јлеуеті тґмен елді мекендерден экономикалыќ даму орталыќтарына ґз еркімен кґшуіне жјрдемдесу» бойынша ґткен жылєа кґшіп-ќонуєа бґлінген 893,0 мыѕ теѕге ќаржы толыєымен игерілді. Бўл жўмыстар: Ќарєалы ауылынан Аксу-Аюлыєа 3 отбасын, Жамбыл кентінен Аксу-Аюлыєа 1 отбасы, Аќшатау кентінен Аксу-Аюлыєа 2 отбасы Аќшатау кентінен Аќадыр кентіне 18 отбасы, Ќарєалы ауылынан Аќадыр кентіне 3 отбасы, барлыєы 27 отбасы (114 адам) кґшіріліп їйлерге жайластырылды.

Баєдарламаныѕ тґртінші баєыты «Јлеуметтік инфраќўрылымын дамыту» бойынша аєымдаєы жылєа жґндеу жўмыстарына нысаналы трансферт есебінен 10 жоба 139 млн. теѕге бґлінді. Осы баєыт аясында жўмыссыз ќатарындаєы 46 адам уаќытша жўмысќа тартылды. 10 жўмыс берушімен келісім-шарт жасалып бїгінгі кїні 10 жоба толыєымен аяќталды. Аєымдаєы жылы аудан елді мекендерініѕ јлеуметтік инфраќўрылымын дамытуєа 248 млн. теѕге ќаралып отыр.

Ауданныѕ білім, дене шыныќтыру жјне спорт саласын дамытуєа ґткен жылы 2 млрд. 463 млн. теѕге ќаралса, осы жылы бўл салаєа 2 млрд. 642 млн. теѕге баєытталып отыр.

2012 жылы жергілікті бюджеттен бґлінген 57 млн. теѕгеге 4 мектепке, олар: аудан орталыєындаєы Ы.Алтынсарин жјне М.Горький атындаєы мектеп – гимназияларына 11 млн. теѕгеге, Аќадыр кентіндегі Ю.Гагарин атындаєы мектеп – лицейіне 15 млн. теѕгеге, Ј.Ермеков атындаєы орта мектепке 20 млн. теѕгеге аєымдаєы жґндеу жўмыстары жїргізілді. Сол сияќты, Республикалыќ трансферттен Аќой орта мектебіне 14 млн. теѕге ќаржы бґлініп, ішкі кјріз жїйесі жасалды жјне бу ќазандыєыныѕ орны сыртќа шыєарылып, жаѕа бу ќазандыќтары орнатылыды. Батыќ орта мектебіне 19 млн. теѕгеге мектеп жанындаєы спортзалы жјне актив залы ќайта ќалыпќа келтірілді. Їнемделген ќаржы есебінен Ж.Алтайбаев орта мектебіне 1 млн. теѕгеге есік-терезелері ауыстырылды. Сјкен орта мектебіне 2 млн. теѕге, Босаєа орта мектебіне 2 млн. теѕге ќаржы бґлініп шаєын орталыќтарына ішкі кјріз жјне санитарлыќ жїйелер тартылды.

2013 жылы аудан бойынша 5 мектепке жґндеу жўмыстарын жїргізу їшін жергілікті бюджеттен 80 млн. теѕге: оєан, Ш.Ујлиханов орта мектебініѕ шатырын жґндеуге 5 млн. теѕге, Босаєа орта мектебініѕ терезе-есіктерін ауыстыруєа 15 млн. теѕге, Ортау орта мектебініѕ спортзалын жґндеу жјне терезелерін ауыстыруєа 15 млн. теѕге, Жарыќ орта мектебініѕ терезелерін ауыстыруєа 10 млн. теѕге, Ќызылтау орта мектебініѕ жґндеу жўмыстарын жїргізуге 20 млн. теѕге жјне Еѕбекшіл ауылындаєы ќўлап ќалєан мектеп їйініѕ орнына 15 млн. теѕгеге жаѕа мектеп єимаратын салуєа ќаржы бґлінді. Сонымен ќатар, їнемделген ќаржы есебінен Дјрия, М.Мјметова, Сјкен жјне басќа да сметалыќ-жобалау ќўжаттары дайын мектептерге жґндеу жўмыстарын жї1ргізу жоспарлануда.

Ауданныѕ мектептерін материалдыќ – техникалыќ базасын ныєайту маќсатында жергілікті бюджеттен 10 млн. теѕгеге 71 компьютер, 12 млн. теѕгеге спорт жабдыќтары, 10 млн. теѕгеге мектеп жићаздары алынып, мектептерге їлестірілді. Аќсу негізгі мектебіне интерактивті таќта, Ы.Алтынсарин мектеп – гимназиясына, Босаєа, С.Мўхамеджанов орта мектептеріне химия кабинеттері алынды.

Осы жылы Бўрма, Мойынты, Ш.Батталов атындаєы орта мектептеріне химия кабинеттерін алып беру жоспарланып отыр.

Ґткен жылдыѕ ќараша айында Красная-Поляна орта мектебіне Ќара-мўрын елді мекенінен балалар тасымалдауєа 2,8 мыѕ теѕгеге жаѕа Газель автокґлігі алынып, пайдалануєа берілді.

Ґткен жылдыѕ аяєында сымсыз байланыс жїйесі арќылы кеѕ жолаќты интернетке 16 ауылдыќ мектеп ќосылды. Сонымен, аудан бойынша 58 мектептіѕ 34 кеѕ жолаќты интернет жїйесіне ќосылып, жалпы 58,6 пайызєа мектептер ќамтылып отыр.

Осы жылы, мектептердіѕ материалдыќ оќыту базасын ныєайту маќсатында 830 мыѕ теѕгеден 3 тоќ бергіш генератор, 8,4 млн. теѕгеге спорт жабдыќтары, 6 млн. теѕгеге мектеп жићаздары, 6 млн. теѕгеге компьютерлер, 7 млн. теѕгеге 2 интерактивті таќта алынып беріледі.

Ауданныѕ мектепке дейінгі ўйымдарында 1600 бала ќамтылып, ол жалпы балалар саныныѕ 96 пайызын ќўрап отыр. Ґткен жылы Аќжал, Аќбауыр, Мўхтар негізгі мектептерінде шаєын орталыќтар ашылса, осы жылы Талды мен Нўраталды орта мектептерініѕ базасынан мектеп – балабаќшаларын ашуєа 6 млн. теѕге, Ќызылтау орта мектебінен шаєын орталыќ ашуєа 2 млн. теѕге жергілікті бюджеттет жоспарланып отыр.

2011 жылєы ўлттыќ бірыѕєай тестініѕ ќорытындысы -82 пайыз болса 2012 жылы 63 пайызды ќўрады. 19 пайызєа оќушылардыѕ їлгерімі тґмендеген, яєни, бўл деѕгей мектептердіѕ материалдыќ – техникалыќ базасыныѕ жаѕартылмауы, мектептегі дайындыќтар мен балалардыѕ оќытылуына аса мјн берілмеуінен орын алып отырєан жаєдай.Ауданда спорт саласында спорттыќ инфраќўрылымды дамыту мен тўрєындардыѕ бўќаралыќ спортпен айналысуына ќолайлы жаєдай жасалєан. Бїгінде, халыќќа дене шыныќтырумен, спортпен айналысуы їшін 181 спорт нысандары жўмыс істеуде. Былтырєы жылы Аќадыр кентініѕ спорт мектебі жанындаєы ашыќ спор алаѕына облыстыќ бюджеттен 25 млн. теѕгеге кїрделі ќўрылыс-жґндеу жўмыстары жїргізілді. Сонымен ќатар, аудан орталыєы Аќсу- Аюлы спорт мектебініѕ єимаратына облыстыќ бюджетен 5 млн. теѕгеге тґбесі шатырланды. Ґткен жылы аудандыќ бюджеттен мектептерге 10 млн. теѕгеге спорттыќ жабдыќтар мен 1,4 млн. теѕгеге дзюдо кїресініѕ кілемі "татами" сатып алынды.

Спорт саласындаєы жеткен жетістіктеріміз де ќуантарлыќтай. Ґткен жылы жоспарєа сјйкес 41 аудандыќ, 3 облыстыќ, 2 республикалыќ, 1 халыќаралыќ жарыстар ґз денгейінде ўйымдастырылып, оларда 2060 медаль сарапќа салынды. Сонымен ќатар 20 облыстыќ, 10 республикалыќ , 6 халыќаралыќ, 4 Азия, Јлем чемпионатарына арнайы шаќырылуымен ќатысып 15 алтын, 7 кїміс, 4 ќола иелендік.

2011-2012 оќу жылында ауданымыздыѕ ќўрама командасы мектеп оќушылары арасындаєы спартакиадада аудандар арасында, жалпы командалыќ есепте 1 орынды жеѕіп алды.

Аќадыр кентініѕ спортшысы Абдул-Карим Караман 2012 жылдыѕ мамыр айында Чехия мемлекетініѕ Пильзен ќаласында ґткен жасґспірімдердіѕ Јлем чемпионатында чемпионы атанды. Аќадыр кентініѕ балалармен жасґспірімдер спорт мектебініѕ футбол тобында жаттыєатын 2001-2002 жылєы жас балєын футболшылар Семей ќаласында ґткен республикалыќ «Былєары доп - 2012» жїлдесінде І – орынды иеленді.

Ґткен жылдыѕ 16 желтоќсанында Ќараєанды ќаласында ґткен ќазаќ кїресінен 8–ші Азия чемпионатында жерлесіміз Адыханов Медет 66 келі салмаќ дјрежесі бойынша жеѕімпаз атанды.

Облыс кґлемінде жылда ґткізілетін «Сары- Арќа - 2012» ауыл спорт мерекесінде ауданымыздыѕ командасы ІІ - орынды иеленіп, оєан ґз їлестерін ќосќан спортшылар мен жаттыќтырушылар, команда жетекшілері мен ауыл, кент јкімдері аудан јкімініѕ ќўрмет грамоталарымен марапатталып, аќшалай сыйлыќќа ие болды.

Жоєырыдаєы аталып ґткен спорттыќ іс-шаралар аудан тўрєындарыныѕ спортпен шўєылдануына деген ќызыєушылыќтарын артырады деген їміттеміз. Бїгінгі таѕда, бўќаралыќ спортпен айналысушылар саны 13630 адамды, ол жалпы тўрєындарєа шаќќанда 30 пайызды ќўрап отыр. Облыстыќ деѕгейде аудандар мен ќалалар арасында 3-ші орынан кґрінді.

2013 жылєы спорт саласындаєы маќсаттарымыз, ол спорттыќ инфраќўрылымды одан јрі дамыту болып табылады. Осы жылы Аќсу-Аюлы селосындаєы спорт мектебін ќїрделі жґндеуге республикалыќ бюджеттен 24 млн. теѕге ќарастырылуда. Аталмыш елді мекенде жергілікті бюджет арќылы кґпфункциялы хоккей кортын салу да жоспарлануда. Елді мекендерде ќарапайым спорт нысандарын салу жергілікті јкімдердіѕ назарында болуы тиіс.

Сонымен ќатар білім беру мекемелеріне спорттыќ ќўралдар сатып јперу жалєасын табады.

Жергілікті ауылдыќ кент јкімдіктері жанынан спорты јрі ќарай дамытып жандандыруєа адам саны кґп шоєырланєан елді мекендерге 4 штаттыќ спорт нўсќаушылары ќарастыру жўмыстары жїргізілуде.2012 жылєа мјдениет саласын дамыту їшін- 255 млн. 659 мыѕ теѕге ќаржы жўмсалды.

Жергілікті бюджеттен ќаралєан 10 млн. теѕгеге аудандыќ мјдениет їйініѕ фасадына жґндеу жўмыстары жїргізіліп, керомагранитпен ќапталды.

«Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасына сјйкес ґткен жылы республикалыќ бюджеттен 23 млн. теѕге бґлініп, аудандыќ мјдениет їйініѕ кґрермендер залын јрлеу жјне Аќадыр кентіндегі кітапхананыѕ тґбесі, жылу жїйесі, ішкі јрлеу жўмыстары, су ќўбырларын тарту жўмыстары жїргізілсе, сыртќы фасадтары керомагранитпен ќапталды.

Аудан кітапханаларыныѕ материалдыќ-техникалыќ базасын ныєайтуєа 3 млн. теѕге жергілікті бюджеттен бґлінді. Аќадыр кентіндегі С.Сейфуллин атындаєы кітапханаєа 1,8 млн. теѕгеге кітапхана жићаздары алынса, їнемделген ќаржыєа 1 компьютер, аудан кітапханаларына 930 мыѕ теѕгеге 829 дана кітап алынды.

Ґткен жылы мерзімдік басылымдарєа жазылу їшін 3 млн. теѕге кґлемінде ќаржы бґлініп, басылымдарєа жазылу жоспары орындалды.

Елді мекендердегі мјдениет їйлерініѕ материалдыќ-техникалыќ базасын ныєайту їшін жергілікті бюджеттен 5,6 млн. теѕге ќаржы бґлініп, оныѕ 600 мыѕ теѕгесіне Їѕірек, Киікті мјдениет їйлеріне жаѕа музыкалыќ аппаратура, 1,5 млн. теѕгесіне «Аќсу-Аюлы» халыќтыќ јн-би ансамбліне сахналыќ киімдер тігілді, 700 мыѕ теѕгеге флагштоктар јзірленіп, кґшелерге ілінді. Аќадыр кентініѕ Мјдениет їйіне жаѕа жылдыќ шырша алуєа 1,3 млн. теѕге жўмсалды. 1,5 млн. теѕгеге аудандыќ мјдениет їйіне жјне Красная поляна, Талды ауылдыќ клубтарына элетр ќуатын беруші генератор алуєа жўмсалды.

Ґткен жылы аймаќтыќ «Мјдени мўра» баєдарламасыныѕ 2012-2014 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспары бекітіліп, онда баєдарламаны жїзеге асыруєа ќоєамдыќ Кеѕес ќўрылды. Баєдарлама аясында ауданныѕ мјдениет саласын дамыту маќсатында біршама жўмыстар атќарылды.

«Мјдени мўра» баєдарламасы аясында 2012 жылдыѕ 15 сјуірінде Астана ќаласында Ќазаќстанныѕ, Монголияныѕ Композиторлар Одаєыныѕ мїшесі, сазгер Ысќаќ Тјукейдіѕ 75 жылдыєына орай облыстыќ Тјттімбет ўлттыќ академиялыќ оркестрініѕ дайындауымен шыєармашылыќ концерті ґткізілсе, шыєармалары арнайы жинаќ болып баспадан шыєарылды. Жергілікті аќын Ќоѕыр Шјтекўлыныѕ «Ґлеѕім-ґзім, ґлеѕім-асау» атты жыр жинаєы, Аќадырлыќ аќындар Алтай Сметўлыныѕ «Ґткен ґмір ґрнектері» атты жыр жинаєы, Ќасымтегі Ардаќ Бекжанўлыныѕ «Найзаєай» атты ґлеѕдері мен поэмалар жинаєы баспадан жарыќ кґрді. Аќадыр кентініѕ мјдениет їйінде Ќасымтегі Ардаќтыѕ «Найзаєай» кітабыныѕ, жергілікті аќын Ќоѕыр Шјтекўлыныѕ «Ґлеѕім-ґзім, ґлеѕім-асау» атты жыр жинаєыныѕ тўсаукесері ґткізіліп, аудан тўрєындарына шыєармалары насихатталды.

Шет аудандыќ мјдени-сауыќ орталыєы жјне ауылдыќ мјдениет їйлері жыл бойы халыќќа мјдени-кґпшілік шаралар, байќаулар мен фестивальдар, барлыєы 3327 іс-шара ўйымдастырылып, аудан жўртшылыєыныѕ назарына ўсынылды.

Ґткен жылы Ќазаќстан Республикасы халќыныѕ тілдер мерекесіне орай жергілікті аќындар Маясары Жапаќов пен Јуезхан Кґшімовтыѕ шыєармаларын жас ўрпаќќа таныту жјне аќындыќ шеберлікті шыѕдау маќсатында «Жыр жазамын жїрегімнен» атты жастар арасында І аймаќтыќ мїшайра ґткізілді.

Ќоюшы-режиссер, магистр ЌР «Мјдениет ќайраткері» А.Сыздыќовтыѕ дайындауымен халыќ театры К.Оразбековтіѕ «Бір тїп алма аєашы» шыєармасы бойынша спектаклі Аќсу-Аюлы, Нўраталды, Ќызылќой, Аќшатау, Аќадыр елді мекендерінде ќойылды.

Ґткен жылы облыстыќ департаменттен 5198 дана кітап берілді. оныѕ 1891 данасы «Мјдени мўра» баєдарламасы арќылы тїсті. Бїгінгі кїнге жалпы кітап ќоры – 298 572 дананы ќўрап отыр.

2012 жылы «Мемлекеттік тілді ќолдану мен дамытудыѕ 2011-2020 жылдарєа арналєан мемлекеттік баєдарламасын» жїзеге асыруда аудан кґлемінде мемлекеттік тіл ќажеттілігініѕ дјрежесі 2010 жылы 90 пайыз болса, ґткен жылы 95 пайызєа артып отыр.

2012 жылы ауыл мјдениетіне ќолдау кґрсету маќсатында Ќараєанды облысы јкімініѕ ќолдауымен «Аудандыќ мјдени-сауыќ орталыєына» 1 «Зерде» жылжымалы автокешені беріліп, бїгінде халыќќа ќызмет атќаруда.

2013 жылєа мјдениет саласын дамыту їшін жергілікті бюджеттен -258 млн. теѕге ќаржы ќаралєан. Оныѕ ішінде: кітапхана саласыныѕ материалдыќ-техникалыќ базасын дамыту їшін-800 мыѕ, мерзімдік басылымдарєа жазылу їшін-1,2 млн. теѕге, басќа да техникалыќ жабдыќтар алу їшін-400 мыѕ теѕге жоспарланып отыр.

Ал, ауданныѕ мјдениет їйлері мен ауыл клубтарыныѕ материалдыќ–техникалыќ базасын ныєайту їшін баєытталєан 12 млн. теѕгеге: Аќадыр мјдени-сауыќ орталыєыныѕ ґнерпаздарына сахналыќ киім тіктіруге 700 мыѕ, аудандыќ мјдени-сауыќ орталыєындаєы сахналыќ киімдерге 2,4 млн. теѕге, «Атамекен» ардагерлер ансамблініѕ мїшелеріне 1,5 млн. теѕге, аппаратуралар алу їшін- 7,3 млн. теѕге,трибуна алуєа-150 мыѕ теѕгеге ќаржы жўмсалмаќ.

Ґткен жылы С.Сейфуллин кентіндегі балансќа алынєан Мјдениет їйініѕ єимаратына жґндеу жўмыстарын жїргізу їшін жергілікті бюджеттен - 15 млн. теѕге ќаралып отыр. Аудандыќ мјдениет їйініѕ жер тґлесіне дренаж жасауєа 3,5 млн. теѕге ќаржы жўмсалмаќшы.

Мјдениет саласында осы жылєы міндеттер Мјдени мўра баєдарламасы аясында атќарылатын жўмыстарды кеѕейту, тарихи жер су аттарын зерттеу їшін елді мекендерге экспедиция ўйымдастырып, кітап шыєару жўмысы ќолєа алынбаќшы. Аудан халќыныѕ басым бґлігін, јсіресе шалєай орналасќан ауылдыќ жерлерді мјдени-кґпшілік шаралармен ќамту.


1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет