Студенттерге арналған пәннің оқыту бағдарламасыныңжүктеу 277.24 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі277.24 Kb.

Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасының

құрылымдық сызбанұсқасы

(Sillabus)


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

түрі


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Физикалық және коллоидты химия


ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

5В070900- Металлургия мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар

Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасының

бекіту парағы (Sillabus)

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

түрі


БЕКІТЕМІН

Декан ХТжЖТ факультеті

__________Ахметов К.К.

201_ж. «___» ___________

Құрастырушы: аға оқытушы__________ Оралтаева А.С.
Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Физикалық және коллоидты химия


ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

5В070900- Металлургия мамандыққа арналған


Бағдарлама 201_ж. «___» __ бекітілген жұмыс бабындағы жұмыс оқу бағадарламасының негізінде әзірленген.

201_ж. «___» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама № ___
Кафедра меңгерушісі м.а. ____________ Несмеянова Р.М.
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің

оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

201_ж. «___» ___ хаттама № _
ОӘК төрайымы_____________ Каниболоцкая Ю.М.1. Оқу пәнінің төлқұжаты

Пәннің атауы: Физикалық және коллоидты химия

ПЭК пәніКредиттер саны және оқыту мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 4 - Химия

Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер – 15 сағат.

Практикалық сағаттар – 15 сағат

Зертханалық жұмыстар – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат.

Оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат.

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат

Бақылау түрі

Емтихан - 4 семестрПререквизиттер:

Физикалық химияны ойдағыдай меңгеру үшін студенттер жоғары математиканың толық курсын (әсіресе, дифференциалдық анализ және интегралдық есептеулер, функциялардың анализі, ықтималдық теориясы түсініктері), жалпы физика толық курсын (атом құрылысы, электр құбылыстары, молекулалық физика, кванттық физика түсініктері), химия курсын жете білу қажет.Постреквизиттер:

Коллоидты химия;

Физика-химиялық талдау әдістері;

Техникалық термодинамика және химия-технологиялық өндірістің энерготехнологиясы.Оқытушы жайлы мәліметтер:

аға оқытушы Оралтаева Алмагуль Слямбековна,

оқытушы Жангазин Саян Берікұлы

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы (А-511)

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Тел. (8-7182) 673651

Е-mail: hiht_2007@mail.ru oraltayeva@mail.ru
3. Пәннің мақсаты мен міндеттері

5В060600 - Химия мамандықтары бойынша негізгі пән болып табылады.Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге осы пәннің теориялық негіздері химиялық технология мамандарына қолданылуы туралы мағлұматтар беру

Пәннің зерделеу міндеттері – химиялық процестердің негізгі мәселелерін, химиялық процестерге әр түрлі физикалық параметрлер мен химиялық құрамының физикалық қасиеттеріне ықпалын қарастыру.

4.Студенттердің біліміне, дағдыларына, істей білу қабілеттіліктеріне қойылатын талаптар

Оқыту міндеттері:

  • студенттердің қазіргі химия ғылымының негізін, химияның арнаулы бөлімдерін жете меңгеру;

  • зертханалық жұмыстар, тәжірибелік жұмыстар жүргізіп, қорытынды шығара білу;

  • әр түрлі есептерді шығара білу, қарапайым химиялық жағдайларға болжам жасау.

Пәнді оқудағы студенттердің алатын негізгі білімі

  • физикалық химиядан керекті пәндерді ойдағыдай оқу үшін және қазіргі техникада қолданылатын жаңа химиялық материалдарды дұрыс пайдалану үшін қажетті жан-жақты білім алу;

  • химиялық алу тәжірибесінің негіздерімен таныстыру;

  • халық шаруашылығын химияландыру және химияның дамуымен байланысты сұрақтар мәні мен мағынасын игеру;

  • өндірістің экологиялық проблемаларымен таныстыру.

Пәнді оқу арқылы студенттердің негізгі істеп білу қабілеттерінің қалыптасуы

  • теориялық және есептемелік сипатты химиялық есептерді шешуі;

  • анықтамалық және арнайы әдебиеттерді пайдалану;

  • тәжірибе жүзінде алынған мәліметтерге сүйене отырып, химиялық есеп шығару, техникалық меңгеру5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Сабақтың түрі бойынша академиялық сағаттарды бөлу


р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрі бойынша аудиториялық сабақтардың саны

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

Зерт.

Барл.

оның ішінде СМӨЖ

1

Тақырып 1. Кіріспе

Физикалық химия курсы пәні мен мазмұны. Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық химияның мәні.


2

1

2

10

2

2

Тақырып 2. Заттың құрылысы. Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.

2

3

-

10

6

3

Тақырып 3. Химиялық термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1,2 бастамасы.

4

4

6

10

4

4

Тақырып 4. Ерітінділер.

2

2

2

10

4

5

Тақырып 5. Химиялық кинетика.

2

2

5

10

3

6

Тақырып 6. Электрохимия

3

3

-

10

3,5

Всего 135 (3 кредит)

15

15

15

90

22,5
6. Дәріс сабақтарының тақырыптары:
1. Кіріспе. Физикалық және коллоидты химия курсы пәні мен мазмұны.

Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық және коллоидты химияның мәні.

1.1 Физикалық химияның даму тарихы. Физикалық химияның философиялық аспектілері.

2. Заттың құрылысы

2.1 Заттың құрылысы. Молекулалардың электрлік қасиеттері.Дипольды момент. Тұрақты және ауыспалы электр өрісіндегі полярлы және полярсыз молекулалардың поляризациясы.

2.2 Поляризацияның температурадан тәуелділігі. Клаузиус- Моссоти және Дебай теңдеуі. Электрлі диполь моментін анықтау. Молекулалық рефракция. Молекула құрылысын анықтау үшін рефракцияны колдану. Лорентц- Лоренц теңдеуі.

3. Химиялық термодинамика негіздері.

3.1 Химиялық процестерге термодинамиканың бірінші заңын қолдану. Термодинамиканың негізгі түсініктері: жүйе, күй параметрлері,ішкі энергия,энетальпия. Оқшауланған, ашық, жабық жүйелер. Термодинамиканың бірінші заңы. Термохимия. Тұрақты көлем мен қысымдағы процестің жылуы.Түзілу жылуы ( энтальпия ). Жылу эффектілерін есептеу. Жылу эффектісінің температурадан тәуелділігі.Киргофф теңдеуін интегралдау.

3.2 Химиялық процестерге термодинамиканың екінші заңын қолдану. Өздігінен жүретін және жүрмейтін процестер. Химиялык процестердің бағытын анықтау. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Максималды жұмыс. Энтропия және термодинамикалық мүмкіндік. Энтропияның өзгеруі жабық жүйедегі процестің бағытын анықтау критерийі

Планк постулаты. Энтропияны есептеу. Изобаралық- және изохоралық- изотермиялық потенциалдар ( Гиббс және Гельмгольц энергиялары ). Қалыпты жағдайдағы реакция бағытын анықтау. Изобаралық ,изохоралық потенциал өзгеруінің температурадан тәуелділігі. Химиялық реакциялардағы сипаттайтын функциялардың өзгерісі. Химиялық потенциал және процестің бағыты.

3.3 Химиялық тепе-теңдік термодинамикасы. Химиялық тепе-теңдік. Тепе-теңдік константасы және оны есептеу.Гетерогенді реакциялар үшін тепе-теңдік константасы.Жүйенің изобаралы-изотермиялық потенциалының оның құрамынан тәуелділігі. Химиялық реакция изотермасының теңдеуі. Химиялық ұқсастық. Тепе-теңдік константасының температурадан тәуелділігі.

3.4 Фазалық тепе- теңдік. Фазалар арасындағы термодинамикалық тепе- теңдік. Фаза, компонент,еркіндік дәрежесі түсініктер.

Гиббс фазалар ережесі. Фазалық ауысу жылуының температурамен және

қысыммен байланысы. Клаузиус-Клапейрон теңдеуін интегралдау және қорытындылау. Фазалар ережесін біркомпонентті жүйе күйінің диаграммасына қолдану.4. Ерітінділер.

4.1 Екі компоненті жүйелер. Ерітінділердің жалпы сипаттамалары. Ерітінді бетіндегі бу қысымы. Рауль заңы. Идеал ерітінділер. Активтілік,активтілік коэффициенті. Сұйықтықтағы газдар ерітіндісі. Газдар ерігіштіктеріне электролит концентрацияларының әсері. Генри заңы. Сұйық-

сұйық ерітінділері. Өзара шекті еру. В.Ф. Алексеев жұмыстары. Сұйық-

сұйық ерітінділері бетіндегі бу қысымы. Рауль заңынан ауытку. Коноваловтың бірінші заңы. Құрам- бу,қайнау температурасы- құрам қысымының қүй диаграммасы. Айдау,ректификаттау. Коноваловтың екінші заңы.

Азеотропты қоспалар.

Өзара ерімейтін сұйықтықтардың жүйесі бетіндегі бу қысымы. Су буымен айдау принципі. Кристал –сұйық тепе-теңдігі. Физика-химиялық анализ. Д.И.Менделеев жұмыстары. Термиялық анализ, салқындау қисықтары. Екі компонентті жүйенің балқу диаграммасы. Жәй эвтектикамен, тұрақты қосылыстың түзілуімен, компоненттердің шексіз еруімен жүретін жүйенің диаграммасы.

4.2 Үш компонентті жүйелер, үш компонентті жүйенің графикалық өрнегі.Екі сұйық фаза арасындағы үшінші компоненттің таралуы. Таралу коэффициенті. Нернст-Шилов теңдеуі. Үштік жүйедегі тепе-теңдік. Ерітінділерден экстракциялау принципі.

5. Химиялық кинетика

5.1 Химиялық реакцияның жылдамдығы. Формальды кинетиканың негіздері. Кинетикалық теңдеу. Жылдамдық константасы.Реакцияның реттілігі мен молекулярлығы. Реттілік пен молекулярлықтық сәйкес келмеуі.Мономолекулалық реакциялардың механизмі,1-ші және 2-ші реттілікпен жүруі. Реакция реттілігін анықтау жолдары. Күрделі реакциялар:қайтымды, параллельді, кезегімен жүретін.

Реакцияның тұрақталатын сатысы.Реакция жылдамдығының температурадан тәуелділігі. Активтену энергиясы. Активтену энергиясын есептеу. Стериялық фактор. Активті комплекс.Фотохимиялық реакциялар. Энштейннің эквивалентті заңы.Квантты шығым. Жоғары энергиялардың сәулелерінің химиялық әрекеті.Судың радиолизі. Тізбекті реакциялар. Тізбекті реакциялардың кинетикасының ерекшеліктері. Жай және тармақталған тізбектер. Радикалдар. Тізбекті реакциялар теориясы бойынша Н.Н. Семеновтың еңбектері. Гетерогенді процестердің ерекшеліктері. Еру және кристалдану кинетикасы. Гетерогенді реакциялар теориясы.5.2 Катализ. Катализатордың жалпы сипаттамасы. Ингиторлар. Катализатордың ерекшеліктері. Катализаторлардың активтену энергиясына әсері. Гомогенді катализ. Гомогенді катализ теориясы. Аралық өнімдер ролі.

Гомогенді катализ кезіндегі энергияның өзгеруі. Автокатализ. Гетерогенді катализ. Физикалық және химиялық адсорбция. Беттіқ катализатордың құрылымы. Гетерогенді катализ сатылары. Гетерогенді катализ кезіндегі энергияның өзгеруі. А.А. Баландиннің гетерогенді катализ теориясының негіздері. Промоторлар. Катализаторлардың улануы. Катализаторлар.6. Электрохимия

6.1 Электролиттер ерітінділері. Аррениустың электролиттік диссоциациясы және оның кемшіліктері. И.А.Каблуковтың жұмыстары. Күшті электролиттер теориясының негізгі ережелері.Активтілік және электролиттердің активтілік коэффициенті. Иондық күштер. Иондық күш ережесі. Активтілік коэффициентінің иондық күштен тәуелділігі.Электролит ерітінділерінің меншікті және эквивалентті электр өткізгіштігі, олардың концентрациядан тәуелділігі.Шексіз сұйылтқандағы эквивалентті электрөткізгіштік. Иондардың қозғалыштығы.Тәуелсіз иондардың қозғалу заңы. Электрөткізгіштікті өлшеуді практикалық қолдану.

6.2 Электродты процестер, гальваникалық элементтер. Екі фаза шегарасындағы потенциадың тууы. Металл-ерітінді шегарасындағы қос электрлі қабаттың құрылымы. Нернст теңдеуі.Гальваникалық элемент және оның электрқозғаушы күші. Гальваникалық элементтің электрқозғаушы күшін термодинамикалық есептеу. Химиялық және концентрлі гальваникалық элементтер. 1-ші және 2-ші ретті электродтар, тотығу-тотықсыздану электродтары. Стандарт элементтер және электродтар.ҚЭҚ өлшеу әдісі. рН- мәнін потенциометрлік анықтау.

Шыны электрод. Электролиз кезіндегі химиялық процестер. Аса кернеу. Аса кернеудің практикалық мәні.

7. ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫТақырыптар атаулары

Зертханалық жұмыстың атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

5

1

Кіріспе


Химиялық зертханада қауіпсіздік сақтау техника ережелері.

Физикалық және коллоидты химияның зертханалық жұмыстарды орындайтын кезіндегі шараларымен танысу .

Жұмысты конспект түрінде дәптерге жазу, қойылған сұрақтарға жауап беру.Жақыпбекова Н.О., Қырбаева Н.С., Төребекова Г.З., Шынғыспаева Б.М. Физикалық және коллоидты химия. Алматы, Кітап баспасы, 2006,280 бет.

[9]


2

Химиялық термодинамика негіздері

Тұз еруінің интегралды жылуын анықтау

1. Калориметр деген аспаппен жұмыс істеу принциптерімен танысу.

2. Екі тәжірибені орындау: КСl тұзының белгілі еру жылуы арқылы калориметр тұрақтысын анықтау, зерттеудегі тұздың еру жылуын анықтау.

3. талдауды орындау; алынған нәтижелерді есептеу және талдау

4. талдау нәтижелерінің растығын тексеру, нәтижелерді талдау, жұмысты дәптерге жазу.5

Химиялық кинетика


Химиялық реакцияның реттілігін анықтау

1.Тәжірибедерді орындау:

Белгілі ерітіндіде Fe және I иондары арасындағы реакцияның ретін анықтау.

2. талдауды орындау; алынған нәтижелерді есептеу және талдау

3. талдау нәтижелерінің растығын тексеру, нәтижелерді талдау, жұмысты дәптерге жазу.

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұныТақырыптар атаулары

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

Тақырып 1

Кіріспе Физикалық химия курсы пәні мен мазмұны. Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық химияның мәні.

Есептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10], 3-5 бет


Тақырып 2

Идеал газдардың заңдары: Бойль-Мариотт, Гей-Люссак,Менделеев-Клапейрон, Дальтон, Авогадро.

Есептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару


[10], 3-5 бет;

Тақырып 4

Химиялық термодинамика негіздеріЕсептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10], 5-24 бет


Тақырып 5


Химиялық кинетика


Есеп шығару жолдарымен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару

[10],39-49 бет бет
Тақырып 6

Электрохимия


Есеп шығару жолдарымен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10],24-38 бетОСӨЖ тапсырмаларыОСӨЖ тақырыптары

Сағат саны

Тапсырма түрі

Әдебиеттер
1

Кіріспе

Физикалық химия курсы пәні мен мазмұны. Оның негізгі бөлімдері мен зерттеу әдістері. Өндірістік технология үшін физикалық химияның мәні
2

Әдебиеттермен жұмыс жүргізу арқылы орындауға тақырыптарды таңдау және негіздеу.

негізгі 1-9,

қосымша 10-162

Заттың құрылысы. Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.

6

Баяндаманың мәтінін әзірлеу

негізгі 1-9,

қосымша 10-163

Химиялық термодинамика негіздері4

Баяндаманың мәтінін әзірлеу

негізгі 1-9,

қосымша 10-164

Ерітінділер

4

Баяндама, есептер, сұрақтар

негізгі 1-9,

қосымша 10-165

Химиялық кинетика.

3

Реферат, баяндама, презентация

негізгі 1-9,

қосымша 10-166

Электрхимия

3,5

Баяндама, презентация

негізгі 1-9,

қосымша 10-16
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі
Жұмыс

түрлері


Жұмыс тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Глоссарий

Физикалық химия пәнінің негізгі түсініктері

негізгі 1-10,

қосымша 11-203 апта
4-ші апта

2

Реферат

Газ заңдары

негізгі 1-10,

қосымша 11-203 апта
7-шы апта

3

Межелік бақылау


коллоквиум

8-ші апта

4

Глоссарий

Химиялық термодинамика

негізгі 1-10,

қосымша 11-202 апта
11-ші апта

5

Реферат

Химиялық кинетика

негізгі 1-10,

қосымша 11-202 апта
12-ші апта

6

Реферат

Дисперсті жүйелер

негізгі 1-10,

қосымша 11-202 апта
14-ші апта

7

Межелік бақылау


коллоквиум

15-ші апта


Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Айлар

Қаңтар-ақпан

Наурыз-сәуір

Сәуір-мамыр

Күндер


27.01.2014

03.02.2014

10.02.2014

17.02.2014

24.02.2014

043 03.2014

10.03.2014

17.03.2014

24. 03.2014

01.04.2014

07.04.2014

14.04.2014

21.04.2014

28.04.2014

05.05.2014

прямая соединительная линия 2


Тапсырма Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Зертх.жұмыст.тапсыру

 

*
*
*
*

*
*
*
*

Эссе немесе глоссарий

 


*Презентация

 


*Коллоквиум

 
**
Реферат немесе баяндама
*


*
Әртүрлі тапсырмалар*

*


Межелік бақылау

 **

Баға пайызбен

 100100
 
Студенттердің өз бетінше оқып-игеруге ұсынылатын тақырыптар:

1. Өндірістік технология үшін физикалық химияның мәні. Физикалық химияның даму тарихы. [1], 4- 8 бет.

1.1 Молекулалық рефракция. Молекула құрылысын анықтау үшін рефракцияны колдану. [2], 5-29 бет.

2.1 Химиялық процестерге термодинамиканың бірінші заңын қолдану. Термодинамиканың негізгі түсініктері: жүйе, күй параметрлері,ішкі энергия,энтальпия. Оқшауланған, ашық, жабық жүйелер.[1], 33-43 бет.

2.2 Химиялық процестерге термодинамиканың екінші заңын қолдану. Өздігінен жүретін және жүрмейтін процестер. [1], 66-74 бет.

2.3 Химиялық реакция изотермасының теңдеуі. Химиялық ұқсастық. Тепе-теңдік константасының температурадан тәуелділігі. [1], 98-109 бет.

2.3 Химиялық реакциялардағы сипаттайтын функциялардың өзгерісі. Химиялық потенциал және процестің бағыты. [2], 145-149 бет.

2.4 Фазалар ережесін біркомпонентті жүйе күйінің диаграммасына қолдану.

[2], 193-200бет.

3.1 Өзара ерімейтін сұйықтықтардың жүйесі бетіндегі бу қысымы. Су буымен айдау принципі. Кристалл –сұйық тепе-теңдігі. Физика-химиялық анализ. [1], 105-122 бет.

3.2 Үштік жүйедегі тепе-теңдік. Ерітінділерден экстракциялау принципі.

[2], 208-233 бет.

4.1 Активтілік және электролиттердің активтілік коэффициенті. Иондық күштер. Иондық күш ережесі. Активтілік коэффициентінің иондық күштен тәуелділігі. [1], 135-145 бет.

4.2 Гальваникалық элемент және оның электрқозғаушы күші. Гальваникалық элементтің электрқозғаушы күшін термодинамикалық есептеу.

[1], 170-179 бет.
5. Әдебиеттер

Негізгі

1. Қоканбаев Ә. Физикалық және коллоидты химия. Оқулық. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір» 2011 ж.- 461 бет

2. Қоканбаев Ә. Физикалық химия қысқаша курсы. Алматы, Білім, 1996, 223бет

3.Жанабаев Б., Өтелбаев Б. Физикалық химия . Алматы, Республикалық баспа кабинеті, 1994, 236 бет.

4. Жақыпбекова Н.О., Қырбаева Н.С., Төребекова Г.З., Шынғыспаева Б.М. Физикалық және коллоидты химия. Алматы, Кітап баспасы, 2006,280 бет.

5. Абланова Е.Х., Шабикова Г.Х. Физикалық химия есептеріне арналған методикалық оқу құралы. Алматы, Кітап,1980, 50 бет.Қосымша

6. Бусурманова А. Физикалық химия есептерінің жинағы. Оқу құралы.- Ақтау; КМТжИУ 2010. -120 б.Студенттердің білімдерін бағалау шкаласы

Қорытын-ды баға, балл

(И)


Ұпайдың сандық эквиваленті (Ц)

Ұпайдың әріптік эквиваленті (Б)

Дәстүрлі баға (Т)

Емтихан, диф. Сынақ

Сынақ

95 - 100

4

A

Өте жақсы

Есептелді

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағат

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

С-


55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

49

0

F

Қанағатсыз

есептелмеді

Студенттердің білімдерін бағалау
Пән бойынша қорытынды баға (қосынды баға) сабаққа дайындалуда алынған, тәжірибелік және зертханалық сабақтарда белсенді жұмыс істеуде алынған, бақылау тапсырмаларын сапалы және мерзімінде орындауда алынған, қорытынды емтиханда алынған балдардан (салмақтық үлестерін есепке алғанда) құралады.

1 Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша ағымды үлгерімнің (АҮ) бағасы анықталады. Бұл баға келесі бағалардан тұрады:

-сабаққа дайындалу,топта белсенді жұмыс істеу және сабақтардағы бақылау шараларына қатынасу;

-зертханалық жұмыстар мен өздік жұмыстарын мерзімінде және сапалы орындау және қорғау.

2 Аралық бақылау (АБ) бағасы да 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша жүргізілетін аралық бақылауға АҮ балдары бар студенттер ғана жіберіледі

3 АҮ мен АБ бағаларының нәтижелері бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады

Р1(2) = АҮ1(2)*0,5 + АБ1(2)*0,5
Егер студент АБ қатынаспаса немесе АБ-да 50 балдан төмен баға алса, оның рейтингі анықталмайды. Бұл жағдайда декан АБ-ды тапсырудың жеке мерзімдерін тағайындайды.

4 Студенттің пән бойынша семестр үшін рұқсат рейтингі рұқсат рейтингіне тең болады

РР = (Р1 + Р2)/2
Пәннің қорытынды бақылауына (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын орындаған және рұқсат рейтингін жинаған (50 балдан төмен емес) студенттер жіберіледі.

5 Студенттердің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Ол РР және ҚБ бағаларының салмақтық үлестерін есепке алғандағы қосындысынан тұрадыҚ = РР * 0,6 + Қ * 0,4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет