Тамадала айтылгъанны этерге керекдилежүктеу 28.9 Kb.
Дата19.06.2016
өлшемі28.9 Kb.
ТАМАДАЛА АЙТЫЛГЪАННЫ ЭТЕРГЕ КЕРЕКДИЛЕ.

Мындан алда «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут, КъЧРни урунууну республикан кърал инспекция сыны тамадасы Деккушланы Борисни джашы Русланнга тюбеб, предприятиеледе, учреждениеледе, организациялада иш орунланы аттестациялары къалай баргъанларыны юсюнден ушакъ этгенди. Бюгюн ол ушакъны газетде басмалайбыз.

- Эсигизде болур, 2011-чи джыл Россия Федерацияны саулукъ сакълау бла социал есюмюню министрини 342-чи номерли буйругъу. Анда сез иш орунланы аттетацияларын этиуню юсюнден барады. Анга дери 2007-чи джыл чыкъгъан 569-чу номерли буйрукъ ишлеб тургъанды. Энди ол кесини кючюн там этгенди. Бюгюнлюкде джангы буйрукъ бла хайырланабыз.

Иш орунланы аттестацияларын бардырыуну ишде, джашауда да магъаналары уллуду. Не ючюн десенг, иш орунланы бюгюннгю заманны излемине кере къураргъа, джарашдырыргъа керекди. Алай болгъанындан иш бериучюлеге, хайыры тиймесе, зараны тиерик тюлдю. Адамла, ишде чарпыу алмай, саулукъларын сакълай, ишлеб турлукъдула. Иш оррунлада кереклисича урунуу болумла къуралмасала, ауругъагла, сакъатлыкъ табхангла кеб болуб, ишге джарсыу саллыкъдыла. Бюгюннгю заманда уа, ишингиден хайыр тюшмей, заран тюшюб турса, предприятие, организация, энчи цех болсун, банкрот боллукъду. Бютеу дуния статистика кергюзгеннге кере, урунуу болумла таб сомну джойсанг, сом хайыр аласа.

Бу арт джыллада социал страхованиеге къаланы политикасы иги джанына тюрленнгенди. Сез ючюн, адамны саулугъуна уллу заранлары болгъан джерледе ишлегенле пенсиягъа эртдерек чыгъадыла. Аллай предприятиеле социал страхованиени фондуна уллу взносла телейдтле. Андан сора да статистика билдиргеннге кере, бир къауум предприятиеле бла учреждениелени тамадалары адамлагъа тыйыншлысыча иги урунуу болумла къурамайдыла. «Бизге хайыр бир тюшсюн ансы», - деб, адамла суукъда, иссиде да эски станоклада ишлей эселе да, ала аны ючюн къайгъырмайдыла. Ахырында уа хайыр табар орнуна къоранч табадыла.- Сен башчылыкъ этген урунуу инспекция бла предприятиелени, учреждениелени, организацияланы арасында байламлылыкъ бармыды?

- Болмай а! Урунууну кърал инспекциясы деб бизге бош айтмайдыла. Предприятиеле, организацияла, учреждениеле уллумудула, гитчемидиле, башхалыгъы джокъду, барысы бла да биз байламлылыкъ тутуб ишлейбиз. Бизни инспекторларыбыз, урунуу коллективлеге барыб, алада адамла къаллай болумлада ишлегенлерин тинтиб турадыла. Иш орунланы аттестацияларын бардырыуну юсюнден мен быйыл буйрукъ чыгъаргъан эдим да, анда айтылгъаннга кере, инспекторла тюрлю-тюрлю предприятиеледе, организациялада, учреждениеледе болуб, алада иш орунлагъа аттестация бардырылгъанлары бла къалгъанларын тинтиб башлагъандыла. Байылны 8 айында инспекторла 67 тинтиу иш бардырыргъандыла. Мао л сандан 64-де урунуу джорукъла бузулуб, адамланы къыйын, табсыз болумлада ишлеб тургъанлары ачыкъланнганды. Башхача айтсакъ, 1035 иш орун тинтилгенди. Алада 1327 адам ишлегени белгили болгъанды. Мао л сандан 673-сю тиширыуладыла.- Иш орунлагъа аттестация этдик деб, урунуу коллективлени тамадалары урунууну кърал инспекциясына билдириргн керекмидиле?

- Джорукъгъа кере барысы да ииш орунланы аттестацияларыны бардыргънларыны юсюнден бизге амалсыз Алай этмеселе, джууабха тартылыргъа боллукъдула. Бу ишни этдик деб, къагъыт джазыб неда электрон почта бла билдирирге керекдиле.- Иш орунланы аттестацияларын ким этерге тыйыншлыды? Бзни республикада аллай ишлени бардыра турурча организаия бармыды?

- 2012-чи джылны август айына дери бизни регионда аллай организация джокъ эди. Аны болмагъаны уллу джоюмла этерге себеблик эте эди. Тышындан келиб, иш орунланы аттестацияларын бардырыу керти да уллу джлюм этдиртеди. Кесибизни республикада аллай организация болса, джоюм да аз этилинник эди. Башха регионладан келгенле уа, кеслерини къыйынларына уллу джоюм этдирирге излейдиле.- Инспекторла тинтиб кетгенден сора, урунуу коллективлени тамадалары аттестацияны бардымай тура эселе, ала джууабха-затха тартыламыдла?

- Инспекторланы айтханларына кере кеслерини коллективлеринде аттестация бардырмагъан тамадала, айхай да, джуубха тартылмай къалмайдыла. Башхача айтсам, чынг алгъа тазир салынады. Андан сора да тюрлениу болмаса, предприятиелени джабаргъа боллукъду. Ол себебден хар урунуу коллективни тамадасы, этиллик ишни заманында этиб, тынчлыкълы ишлесе дурусду. Аттестация бир кере этилинеди.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет