Техническозадани е упражняване на строителен надзор при изграждане на обектижүктеу 161.77 Kb.
Дата06.07.2016
өлшемі161.77 Kb.


АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Индекс на документ:

РИ-ИСУ 08.02.00.00.00/3-1


Вътр. № 93-00-....................../..............2011г.
Утвърждавам:

ГЕН. ДИРЕКТОР:/инж.Д. Николов/


Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ:

Реконструкция на съществуващи ХТС по поречията на реките „Асарелска”,”Мареш” и „Панова”І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
1. ХТС разположени по поречието на р.Асарелска и подлежащи на реконструкция :
1.1. БАРАЖ 1

Основната функция на баража е улавянето на замърсени води от реката. Бараж 1 е изграден като масивна бетонова конструкция от бетон В20. Светлата височина на конструкцията е 2,6 м, а широчината на короната е 1,2м. Дължината на преливния ръб е 3,7 м. Дъното след преливника е укрепено с каменна облицовка с едрина на камъка до 25 см, положена върху бетоново легло от бетон в15 с дебелина 0.2 м на дължина 5 м. Укрепеният участък завършва с бетонова водобойна стена с височина 0.6 м. Водовземното съоръжение е тип водовземна шахта с квадратна форма в план с размери 0,8х0,8м. Достъп за обслужване се осъществява посредством черен път на левия бряг.

Предвижда се надграждане на съществуващата шахта на левия бряг с 0,5м и поставяне на дървен капак с предотвратяване запълването й с наносен материал. Зад баража се предвижда изграждане на площен дренаж от перфорирани тръби, дренажен геокомпозит и дренажен чакъл. По дължината на канала за чисти води е предвидено изграждането на дренажни ребра, които представляват положени в траншеи перфорирани тръби. На разстояние около 45м над баража е предвидено изграждането на втори площен дренаж. За поемане и насочването на дрениращите води от дренажите към водоприемниците се предвижда изграждането на 3бр. стоманобетонови шахти с размери 0,8/0,8м


1.2. БАРАЖ 2

Баражът е изграден с цел улавянето на замърсените води от реката. В десния край е изградено водовземно съоръжение тип водовземна шахта с квадратна форма в план с размери 1.15х1.25м. Бараж 2 е масивна бетонова конструкция, изградена от бетон В20. Широчината на короната е 1,0 м. Бараж 2 също е изграден като преливаем. Дължината на преливния ръб е 3.7м. Дъното след преливника е укрепено с каменна облицовка с едрина на камъка до 25 см на дължина 4.7 м. Укрепеният участък завършва с бетонова водобойна стена с височина 0.5 м, изградена от бетон В20. Достъп за обслужване се осъществява посредством черен път на левия бряг.

Предвижда се надграждане на съществуващата шахта на левия бряг с 0,5м и поставяне на дървен капак с предотвратяване запълването й с наносен материал. Съществуващата стена на левия бряг се надгражда с 50см, а на десния бряг се предвижда удължаване и надграждане на стената на баража. Зад баража се предвижда изграждане на площен дренаж от перфорирани тръби, дренажен геокомпозит и дренажен чакъл и повърхностно укрепване с ломен камък. Предвижда се почистване на енергогасителя след баража и на езерото преди баража от наноси.
1.3. Източен колектор – шахта до музея.

Предвижда се надграждане преливника на преливника на шахтата с 15см над съществуващото ниво.

1.4. Крайпътна канавка -14

Канавката е облицована, с трапецовидно сечение. Отвежда водите от тръбопровод 57 и скатни води към хвостопровода. По трасето на канавката са заснети два водостока от стоманени тръби, които са с малко сечение, неотговарящо на проводимостта на откритата част на канавката. Достъп за обслужване се осъществява посредством черен път на левия бряг.

Предвижда се подмяна на двата водостока. При водостоците ще се изградят по два броя шахти с размери 120/150см и дълбочина 130см. При водосток №2 ще се поставят междинни опори.

1.5. Тръбопровод - 54

Изграден е от полиетиленови тръби ф 300. отвежда уловените замърсени води от бараж 3 към съоръженията на окисно насипище. Предвижда се монтиране на обезвъздушители в съществуващите отвори върху темето на тръбата.
1.6.ЗАПАДЕН КОЛЕКТОР

Улавя дъждовните водите от промишлена площадка „Асарел” и прилежащите пътища.Трасето на колектора над бараж 3 до заустването му в р. Асарелска, представлява бетонов канал с широчина 0,9 m . Предвижда се изграждането на 6 броя шахти, тръбопроводи и канали.


2. ХТС разположени по поречието на р.Мареш и подлежащи на реконструкция :
2.1 ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ

За отвеждане на повърхностните води от водосбора на Бараж №5 р.Мареш се предвижда изграждането на 9 отводнителни канала (канавки). За връзка между каналите ще се изграждат шахти, а при пресичане на пътища са предвидени тръбни водостоци.КАНАЛ 1М

Каналът е с дължина 54,35м и предвидено е да се изгради от готови стоманобенови корита 90/70/300. По трасето на канала ще се изгради един водосток и три стоманобетонови шахти.КАНАЛ М2

Каналът е с дължина 275м и предвидено е също да се изгради от готови стоманобетонови корита 90/70/300. За осъществяване на връзка с канал 6М ще се изгради шахта.КАНАЛ М3

Каналът е с дължина 251м и предвидено е също да се изгради от готови стоманобетонови корита 53/50/200. По трасето на канала ще се изгради един водосток.ТРЪБА М4

Тръбата е от PVC с диаметър ф400 и дължина 31,5м.КАНАЛ М5

Дължината на канала е 94м и ще бъде изграден от готови стоманобетонови корита 53/50/200.

КАНАЛ М6

Каналът е с дължина 212м и ще бъде изграден от готови стоманобетонови корита 53/50/200.

КАНАЛ М7

Дължината на канала е 114м и ще бъде изграден от готови стоманобетонови корита 53/50/200.

КАНАЛ М8

Каналът е с дължина 286м и ще бъде изграден от готови стоманобетонови корита 53/50/200. По трасето на канала ще се изгради един водосток.

КАНАЛ М9

Каналът е с дължина 16м и ще бъде изграден от готови стоманобетонови корита 53/50/200.2.2.БАРАЖ М1

Бараж М1 е с височина 3.40 m .В тялото на баража е изградена водовземна траншея покрита с решетка с размери на напречното сечение 115/215см. Над решетката е оформен преливник с широчина 2 m. Участъкът след преливника е укрепен с каменен блокаж с едрина на камъка до 25 см върху бетонова подложка , с дължина 5,0 m и ширина 7.5 m.

Предвижда се надграждане на стената на баража с 0,5м и удължаването и по левия бряг, донасипване на съществуващия път, изграждане на дренажна система в района на баража за отвеждане на дренажните води в реката.

2.3. БАРАЖ М2

Тялото на баража е изградено от монолитен бетон. Преливникът е с дължина 5.50 m, като същият е изграден в средата на баража.Бараж 2 е с височина 6.0 m и кота на короната 836,00 m.

В десния скат е изградено водовземно съоръжение, от което води началото си полиетиленова тръба до шахта, по която се провеждат уловените замърсени води.

Предвижда се изграждането на дренажна система в района на баража, надграждане на короната и преливника на баража, изграждане на обслужващ път между Бараж 2 и Бараж 2.1.2.4.БАРАЖ М3

Бараж 3 е с височина 4.65 m и кота на короната 832.45 m. В средата на баража е оформено преливно тяло с ширина 7.50 m. В тялото на баража е вграден съществуващ бараж, като връзката между двете тела се реализира посредством стоманобетонни анкери ф16 - по 4 броя/m2 с дължина 0.30 m. в тялото на баражa е изградена водовземна траншея покрита с решетка с размери на напречното сечение 30/70сm. q 5% =1.71m3 /s. участъкът след преливника е укрепен с каменен блокаж с едрина на камъка до 25 см върху бетонова подложка с дебелина 25 сm от бетон клас в 10 с дължина 5,0 m и ширина 19.00 m. Водите, уловени от бараж 3 посредством полиетиленов тръбопровод се отвеждат към ПСДВ.

Предвижда се изграждането на премостваща система за полиетиленовата тръба в района на баража, в това число, подмяна на съществуващата тръба с нова, изграждане на монолитна бетонова шахта с размери 0,8/0,8м.
2.5.Бараж М4.1

Котата на короната на бараж 4.1 е 815.10 м. дължината и е 11.80 м. ширината на короната е 0.65 м. В тялото на баража има изграден преливник с дължина 2.20 м и кота преливник – 814.75 м. След преливника котата на дъното е 813.30м.

Предвижда се изграждане на площен дренаж зад баража.

2.6.Бараж М4.2

Котата на короната на бараж 4.2 е 809.55 м. дължината и е 12.50 м. ширината на короната е 0.75 м. В тялото на баража има изграден преливник с дължина 10.00 м и кота преливник – 809.25 м. след преливника котата на дъното е 807.50м. Високите води се отвеждат посредством канавка, започваща от лявото крило на баража.

Предвижда се изграждането на дренажна система в района на баража, надграждане и удължаване на стената на баража, донасипване на съществуващия път и прилежащата площадка, укрепване на откоса откъм реката с ломен камък, надграждане на съществуващия стоманобетонов канал, отвеждащ водите от баража по левия му бряг.

2.7. водосток при завоя

Предвижда се изграждането на водосток под завоя на пътя над промишлената площадка, с чиято помощ замърсените повърхностни води, които в момента се оттичат в поречието на р.Мареш, да се прехвърлят обратно към поречието на р.Асарелска. Като входно съоръжение на водостока ще се изгради шахта с размери 1,40/1,40м.


3. ХТС разположени по поречието на р.Панова и подлежащи на реконструкция

3.1.БАРАЖ 1

Бараж 1 е изграден като масивна бетонова конструкция. Светлата височина на конструкцията е 2.7 м, а широчината на короната е 1,2 м. Дължината на преливния ръб е 4,10 м. Дъното след преливника е укрепено с каменна облицовка с едрина на камъка до 25 см, положена върху бетоново легло с дебелина 0.2 м на дължина 3.5 м. Укрепеният участък завършва с бетонова водобойна стена с височина 0.4 м. Основната функция на баража е улавянето на замърсени води от реката. За целта има водовземно съоръжение тип водовземна шахта с правоъгълна форма , с размери 0,9х2,1 м, откъдето водите се заустват в съществуващия хвостопровод посредством канал от готови стоманобетонови елементи с размери 90/60 см с обща дължина 60 м.

Предвижда се изграждането на дренажна система, удължаване и надграждане на стената на баража, полагане на дренажни тръби, и оформяне на прилежащата площадка и подходен път на левия бряг. Зад съществуващата стена под баража е предвидено изграждането на нова шахта с размери 1,20/1,20м.

3.2.БАРАЖ 2

Бараж 2 е масивна бетонова конструкция изградена от бетон В20. Широчината на короната е 1,3 м. Дължината на преливния ръб е 3.10 м, като е оформен трапецовидно и има отстъпи по 0,5 м в двата края. Дъното след преливника е укрепено с каменна облицовка с едрина на камъка до 25 см, положена върху бетоново легло от бетон в15 с дебелина 0.2 м на дължина 3.5 м. Укрепеният участък завършва с бетонова водобойна стена с височина 0.4 м, изградена от бетон В20.

Баражът е изграден с цел улавянето на замърсените води от дерето и на повърхностни и дренирали води от пътния насип над него. В десния скат е изградено водовземно съоръжение тип водовземна шахта с правоъгълна форма с размери 0.9х2.5 м, от която уловените замърсени води тръгват по канал, изграден от стоманобетонови елементи.

Предвижда се изграждането на дренажна система в района на баража, реконструкция на преливника на шахтата, надграждане на стената на прага с 50см, изграждане на нова шахта и полагане на ПЕ тръба.

Към настоящия момент са изготвени и утвърдени Работни проекти за реконструкция на ХТС по поречието на реките Асарелска, Мареш и Панова.Всеки един от тях ще се изпълнява като отделна задача.
Нормативна уредба:


 • „Закон за устройство на територията”

 • „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г.

 • „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №325/06.12.2006г.

 • „Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите” на МРРБ

 • „Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” на МРРБ

 • Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

 • Наредба №2-за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 • Наредба №2/09.10.2008г на КИИП за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА (ЦЕЛ), СЪДЪРЖАНИЕ (ПРЕДМЕТ) И ОСОБЕНОСТИ НА ЗАДАЧАТА
ЦЕЛ

 • Избор на консултант – строителен надзор, лицензиран от МРРБ по реда на чл.166 от ЗУТ.

 • Цели и очаквания от Строителния надзор – законосъобразно провеждане на строителния процес, следене за качеството на извършваните СМР, документално оформяне и проверка на извършените от Изпълнителя количества СМР представени за актуване, координация по БЗР по време на строителството.


ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО

Дейностите по Строителния надзор и обхватът им е съгласно ЗУТ и „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г.  1. Оценяване съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите по ЗУТ /Чл.142(5)/.

  2. Съдействие при съставяне на техническо задание за избор на изпълнител на СМР.

  3. Консултации и съдействие на Инвеститора при изготвяне и представяне на проектната документация за утвърждаване /в различни фази/, на упълномощените общински/държавни/ органи, включително и за издаване разрешение за строеж.

  4. Изготвяне на ежеседмичен доклад за състоянието на окомплектовката на всички документи и упражняване на строителен надзор при изграждане на обекта съобразно отговорностите му по ЗУТ /чл.168 и др./.

  5. Осигуряване на геодезисти при необходимост от задаване на строителна линия и контрол на строително производство.

  6. Проверка и подписване на подробните количествени сметки за изпълнените СМР

  7. Осъществяване контрол на строителните продукти по Чл.169а, ал.1 от ЗУТ

  8. Осигуряване и упражняване дейността на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба №2-за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

  9. Изготвяне на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба №5/2006г. /по реда на наредбата – раздел ІІ/.

  10. Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя /по чл.168(6) от ЗУТ/ и ДНСК за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

  11. Всички действия по организацията на Държавна приемателна комисия, оформяне на протокол обр.16 и консултанска дейност до издаване на разрешението за ползване.

12. Дейностите по т.6, т.7 и т.8 да се изпълняват минимум веднъж седмично с целодневно присъствие на строителната площадка.
ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В съответствие с Договорите за проектиране и строителство и гаранционни срокове към тях в съответствие с чл. 168, ал.7 от ЗУТ.


ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Общата цена за упражняване на строителен надзор, трябва да бъде разбита на отделни позиции описани по-долу.Позициите се отнасят за всеки по трите обекта поотделно.

Наименование

Ед.
мярка

Коли-чество

Ед.
цена

Обща стойност
/лв. без ДДС/

1.

Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите по ЗУТ. Съдействие при съставяне на техническо задание за избор на изпълнител на СМР.

- Подобект – ХТС по поречието на р.Асарелска

- Подобект – ХТС по поречието на р.Панова

- Подобект – ХТС по поречието на р.Мареш1бр на подобект

32.

Цена за консултации и съдействие на Инвеститора при изготвяне и представяне на проектната документация за утвърждаване /в различни фази/, на упълномощените общински/държавни/ органи, включително и за издаване разрешение за строеж.

1бр на подобект

33.

Цена за упражняване на Строителен надзор по време на строителството, включително седмични доклади, подписване на количествени сметки, за геодезисти, заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството, осъществяване контрол на строителните продукти, осигуряване и упражняване дейността на координатор по безопасност и здраве на строежа. и др. при очакван срок за СМР по подобекти, както следва:

- ХТС по поречието на р.Асарелска – 7 месеца

- ХТС по поречието на р.Панова – 7 месеца

- ХТС по поречието на р.Мареш – 11 месецаМесечно възнаграждение

254.

Цена за изготвяне на технически паспорт на обекта.

- Подобект – ХТС по поречието на р.Асарелска

- Подобект – ХТС по поречието на р.Панова

- Подобект – ХТС по поречието на р.Мареш1бр на подобект

35.

Цена за изготвяне на Окончателен доклад и консултантски дейности за приемане на обекта с разрешение за ползване. (които се заплащат след издаване Разрешение за ползване)

- Подобект – ХТС по поречието на р.Асарелска

- Подобект – ХТС по поречието на р.Панова

- Подобект – ХТС по поречието на р.Мареш1бр на подобект

3Ценовите предложения да бъдат представени по позициите /етапите/ описани по горе - без ДДС.

При изпълнение едновременно на повече от един подобект в текущия месец ще се изплаща едно месечно възнаграждение.

1.2. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

1.3. Да се посочи използваната Нормативна база за ценообразуването.

1.4.Срокове за извършване на по-долу описаните дейности в календарни дни:

* Изготвяне на Доклад за оценка на съответствие на работния проект след представянето му.

* Изготвяне на технически паспорт след приключване на обекта.

* Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя.

1.5.Декларация за срока на валидност на офертата, но не по-малък от 90 дни.

1.6. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

1.7. Офериращите организации да парафират приложения проекто-договор като свидетелство, че оферента е запознат с условията по него.


2. НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ

2.1. Съдебна регистрация.

2.2. Регистрация в ЕИК.

2.3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено през последните шест месеца.

2.4. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс, e-mail.

2.5. Копие от застрахователната полица за професионална отговорност.

2.6. Копие от Лицензи за строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 и чл.167 от ЗУТ, и чл.11 от Наредбата по ПМС №247.

2.7. Копие от списъка на екипа правоспособни лица, чрез които се упражнява дейността строителен надзор, заверен съгласно чл.17, ал.1 и 2 по Наредбата по ПМС №247.

2.8. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условие за изпълнение на задачата.

2.9. Копие от документ за наличие на система по управление на качеството.

2.10. Копие от удостоверение за упражняване на дейността, координатор по безопасност и здраве по време на строителството.

2.12. Автореференция


V. ИЗИСКВАНИЯ

При изпълнението на задачите в обхвата на заданието да се спазват действащите в страната нормативни уредби.


VІ.ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Класирането на постъпилите офертни предложения се извършва в един единствен кръг на принципа най-изгодно за Инвеститора финансово предложение, условия, срокове и начин на плащане.VІІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ:

 1. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 2. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК ”, „Екология”, и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

 3. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

 4. Всички разходи по изготвяне на офертата са за сметка на оферента.

Офертата да се представи до 16 часа на 20.01.2012 год. в деловодството на Дружеството в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел Медет”АД, 4500 гр.Панагюрище, с надпис:

Оферта за упражняване на строителен надзор при изграждане на обекти: „Реконструкция на съществуващи ХТС по поречията на реките „Асарелска”,”Мареш” и „Панова”
и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.

 • По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

 • На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.

Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.

Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като подбора по подадените оферти се извършва в един кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството, за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможноста за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това, при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

Лица за контакти:

1. инж. Атанас Тасмов - р-л отдел „Строителство”тел:0357/60491

2.инж. Емилия Вълчева – Инв.контрол тел.0357/60245ИЗГОТВИЛИ: СЪГЛАСУВАЛИ:
ИНВ.КОНТРОЛ: ДИРЕКТОР „РАЗВИТИЕ”:

/инж. Ем.Вълчева/ /инж.Ек. Станчева/


ИНВ.КОНТРОЛ: ДИРЕКТОР „ПТД”:

/инж.Здр.Кърпаров/ /инж.И.Чолаков/

Р-Л ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ”:

/инж.М. Джиджинкова/

Р-Л ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО”:

/инж.Ат. Тасмов/


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет