Тематика магистерских диссертаций на 2008-2009 учебный год: по специальности 6N0101- дошкольное обучение и воспитаниежүктеу 0.59 Mb.
бет1/4
Дата17.07.2016
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4
Тематика магистерских диссертаций на 2008-2009 учебный год:
по специальности 6N0101- Дошкольное обучение и воспитание


 1. Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың адамгершілік құндылықтарын халық-ауыз әдебиеті негізінде дамыту.

 2. Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиешінің оқу-тәрбие процесінде қазақ этнопедагогикасы материалдарын қолдануға әдістемелік тұрғыдан дайындау.

 3. Мектеп жасындағы балалардың танымдық процестерін дамыту мәселелері.

 4. Мектеп жасына дейінгі балалардың есін дамытудағы халық педагогикасы құралдарының ролі.

 5. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық белсенділігін арттыруда дидактикалық ойындардың ролі.

 6. Қазақстандағы халықтар Ассамблеясының жастарға патриоттық тәрбие берудегі ықпалы.

 7. Формирование эстетической культуры будущего педагога.

 8. Педагогические условия поликультурного воспитания детей дошкольного возраста.

 9. Особенности организации игрового моделирования студентов специальности «Дошкольное обучение и воспитание».

 10. Развитие творческих способностей в процессе учебных занятий студентов специальности «Дошкольное обучение и воспитание».

11.Особенности воспитания ребенка в полиэтнической семье.

12.Использование материалов этнопедагогики в учебном процессе детского сада13.Формирование профессиональной готовности будущего педагога к взаимодействию с детьми дошкольного возраста.
по специальности 6N0102 – Педагогика и методика начального обучения


 1. Бастауыш мектеп оқушылрының эстетикалық тәрбиесіне этнопедагогикалық білімдерінің әсері.

 2. Бастауыш мектептің оқыту процесінде технологияларды пайдалану

 3. Бастауыш сынып оқушыларын табиғатты қорғауға тәрбиелеуде этнопедагогиканың озық дәстүрлерін пайдалану.

 4. Бастауыш сынып оқушыларына рухани-адамгершілік тәрбие беру.

 5. Бастауыш сынып оқушыларына сабақтан тыс уақытта жан-жақты тәрбие берудің жолдары.

 6. Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің этнопедагогикалық шарттары.

 7. Бастауыш сынып оқушыларының өзіндік жұмыстарға қызығушылығын арттыру жолдары.

 8. Бастауыш сынып оқушыларының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруда ақпараттық технологияларды пайдалану.

 9. Бастауыш сынып оқушыларының табиғат туралы танымдық көзқарастарын қалыптастыру.

 10. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігін дамыту.

 11. Бастауыш сыныпта оқытуда қазақ халқының этномәдени дәстүрлері негізінде рухани-адамгершілік білім беру.

 12. Бастауыш сыныпта оқытуда патриоттық тәрбиесінде этнопедагогика материалдарын пайдалану

 13. Білім беру негізінде ізгілендіру арқылы бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру.

 14. Болашақ мамандардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру.

 15. Жаратылыстану пәні арқылы бастауыш сынып оқушыларына эстетикалық тәрбие беру.

 16. Жаратылыстану пәнін оқыту барысында бастауыш сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру.

 17. Қазақ ауызекі шығармашылығы сабақтарында бастауыш сынып оқушыларын халық мәдениеті туралы түсініктерін қалыптастыру.

 18. Қазақ халқында бастауыш мектеп жасындағылардың адамгершілік тәрбиенің дәстүрлі нормаларының сабақтастығы.

 19. Қазақ этнопедагогикасы құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық қызығушылығын дамыту.

 20. Мектепте өлкетану жұмыстарын жетілдіру.

 21. Оқу-тәрбие үрдісінде бастауыш сынып оқушыларын атамекенге сүйіспеншілігін қалыптастыру.

 22. Оқушыларға жан-жақты тәрбие беру бағыттылығы.

 23. Оқыту процесінде бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру.

 24. Өлкетану пәндерді оқытуда бастауыш сынып оқушыларының этномәдени құндылықтарын қалыптастыру.

 25. Влияние уровня физического развития и физической подготовленности на учебно-познавательную деятельность студентов педагогических специальностей

 26. Использование информационных технологий в экологическом образовании младших школьников.

 27. Педагогические условия формирования личной гигиены и здорового образа жизни у младших школьников.

 28. Подготовка будущих учителей к внедрению здоровьесберезающих технологий в учебно-воспитательный процесс начальной школы.

 29. Подготовка будущих учителей к организации межэтнического общения младших школьников в условиях общеобразовательной школы

 30. Подготовка будущих учителей к формированию элементарного опыта языкового общения у младших школьников.

 31. Формирование грамматических понятий на основе применения мультимедийных технологий в начальной школе.

 32. Формирование коммуникативных умений младших школьников (на примере обучения иностранному языку).

 33. Формирование представления о народной культуре у младших школьников на уроках литературного чтения.

 34. Формирование коммуникативности как профессионально значимого качества личности учителя начальных классов

 35. Формирование ключевых компетенций младших школьников на уроках математики.

 36. Развитие логического мышления младших школьников в процессе обучения математике.


По специальности 6N0103- Педагогика и психология
1.Оқушы дүниетанымын халық тағылымы материалдары арқылы дамыту жолдары.

2. Оқушыларда гумандық қасиеттерді қалыптастыруда мектеп пен отбасының бірлескен жұмысы.

3. Тұлғаның әлеуметтік белсенділігінің этностық өзіндік сананың жекелеген компонентерімен байланысы.

4. Халық тағылымы арқылы қазақ қыздарын тәрбиелеудің педагогикалық шарттары.

5. Жаңа технологияның оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруға тигізетін әсері.

6. Қиын балалармен жұмыс істеудің психологиялық-педагогикалық мәселесі.

7. Жеткіншектерге суицид мотивтерінің гендерлік айырмашылығы.

8. Болашақ мамандардың танымдық іс әрекеттерін басқарудың педагогикалық шарттары.

9. Изучение феномена психического выгорания как следствия стресса в профессиональной деятельности преподавателя вуза

10.Система управления качеством образования на основе педагогической диагностики

11.Формирование профессиональной компетенции у студентов в процессе самостоятельной работы в условиях кредитной технологии

12.Педагогическое управление формированием интеллектуальных умений и навыков учащихся в образовательном процессе колледжа.

13.Содержание профессиональной компетентности будущего учителя.
По специальности 6N0110 – Физика


 1. Использование интерактивных технологий в преподавании физики в высшей школе.

 2. Описание электростатических полей в мультипольном приближении.

 3. Использование квадрупольного приближения для расчета корпускулярно оптических систем.

 4. Расчет корпускулярно-оптических систем на основе декапольно-цилиндрических полей.


По специальности 6N0112-Химия
1. Металлокомплексы стимулчувствительных гидрогелей

2. Новые катализаторы на основе полимерных гидрогелей

3. Исследование системы гидрогель-металл
По специальности 6N0114 История


 1. XIX ғ. аяғы XX ғ. басындағы Орталық Қазақстандағы ғылыми экспедициялардың қызметі: тарихи аспект.

 2. XIX ғ. аяғы XX ғ. басындағы ғылыми экспедициялардың Орталық Қазақстан тарихын зерттеудегі ролі.

 3. XIX ғ. аяғы XX ғ. басындағы ғылыми-зерттеу мекемелерің материалдарындағы Қазақстандағы зерттеудің тарихи мәселелері.

 4. Батыс Қазақстанның мұнайөгаз кендерінің даму тарихы.

 5. Актобе облысының даму тарихы.

 6. Батыс Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар.

 7. Реформы в Китае в 70-80-е годы XX века.

 8. Проблема региональной безопасности в китайско-индийских отношениях.

 9. Казахстанско-китайские отношения в рамках ШОС.

 10. Политическая система Советского государства в 1920-40-е годы.

 11. Этническая обстановка на постсоветском пространстве .

Шанхайская Организация Содружество и Казахстан: исторический аспект.
По специальности 6N0117 - Казахский язык и литература


 1. Маркетингтік әлеуметтік-коммуникативтік функционалдық стиль

 2. Әлеуметтік-тілдік контактология қызметі

 3. Лидер тілінің ерекшелігі

 4. Жоқтау өлеңдерінің тілі

 5. Ш. Құдайбердіұлы шығармаларындағы теңеулердің қолданысы

 6. Х.Досмұхамедұлының тілдік тұлғасы


По специальности 6N0119 – Иностранный язык: два иностранных языка
1. Формирование дискурсивной компетенции на занятиях по иностранному языку в вузе.

2. Формирование коммуникативной компетенции студентов.

3. Формирование межкультурной компетенции студентов.

4. Формирование национального самосознания студентов в процессе обучения иностранному языку.

5. Формирование национального самосознания школьников, изучающих иностранный язык.

6. Исследование национального самосознания в процессе изучения иностранного языка.

7. Педагогический мониторинг полиязычного образования.

8. Педагогический мониторинг обучения иностранному языку в вузе.

9. Педагогический мониторинг обучения иностранному языку в школе.

10. Обучение чтению как акт межкультурной коммуникации.

11. Межкультурная коммуникация в процессе обучения иностранному языку.

12. Межкультурная коммуникация.

13. Формирование полиязыковой личности в условиях вуза.

14. Полиязыковая личность в эпоху глобализации.

15. Проблемы полиязычного образования.

16. Дидактическое обеспечение процесса иноязычного образования в вузе.

17. Электронные учебные пособия при обучении иностранному языку.

18. Интернет ресурсы при изучении иностранного языка.

19. Влияние казахского менталитета на процесс изучения иностранных языков.

20. Формирование этнопедагогической культуры преподавателя иностранного языка.

21. Влияние иностранного языка на национальную принадлежность студентов.

22. Межэтническое взаимодействие в контексте полиязычия как фактор формирования диалога культур.

23. Ситуационные игры в процессе изучения иностранного языка.

24. Формирование поликультурной личности при обучении иностранному языку.

25. Шет елдеріндегі көптілділі білімберу тәкербегі.

26. Шетел тілдерін оқытуда студенттерде тыңдау іскерліктерін дамыту.

27. Шетел тілін оқытудың сөйлеу іскерлігін қалыптастыруда критикалық ойлау элементтері қосылған интерактивті әдістемесі.

28. Ағылшын және қазақ тіліндегі аймақтық-этникалық мәденияттің компоненттері оқу –тәрбиелік үдерісті жетігдіру негізі ретінде.

29. Шетел тілдерін оқытудағы студенттердің оқу іскерліктерін дамыту.

30. Оқушылардың әлеуметтік-мәдени компетенциясын қалыптастырудың әдістері мен тәселдері.  1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет