Теңсіздікті шешіңдер xДата17.07.2016
өлшемі270.7 Kb.
1-вариант

$$$1


Теңсіздікті шешіңдер x2 + 2x +1 > 0.

Тенгсизликни ечинг
 1. x ¹ -1

 2. x = 1

 3. x = 4

 4. x = 7

 5. x = 5

$$$2


Теңсіздікті шешіңдер - 4x - 21 0.

Тенгсизликни ечинг 1. [-3; 7)

 2. (-3; 10)

 3. (-4; 8)

 4. (4; 10)

 5. [-3; 7]

$$$3


функциясы берілген. Табыңдар

функцияси берилган. Топинглар

А) 9


В) 5

С) 4


D) 7

Е) 8
$$$4функциясы берілген. Табыңдар

функцияси берилган. Топинглар

А) -5


В) -3

С) 8


D) -5

Е) -4
$$$5

Теңсіздікті шешіңдер - - 5x + 6 0.

Тенгсизликни ечинг 1. [-8; 3]

 2. (-5; 2)

 3. [-6; 1]

 4. (1; 4)

 5. (2,3)

$$$6


Бөлшекті қысқартыңдар.

Касрни қисқартиринг

А)

В) x-5


С) 5-x

D)

Е)

$$$7


Өрнекті ықшамдаңдар

Ифоданисоддалаштиринг

А)

В) 1


С) 10 х-2

D) х


Е) 9

$$$8


Бөлшекті қысқартыңдар.

Касрни қисқартиринг

А)

В)

С) у+6

D) 7(у+6)Е)

$$$9
Өрнекті ықшамдаңдар

Ифоданисоддалаштиринг

А)

В) 1

С) 10 х-2D) х

Е) 9


$$$10

Бөлшекті қысқартыңдар.

Касрни қисқартиринг

А)

В)

С) у+6


D) 7(у+6)

Е)2-вариант

$$$1


Есептеңдер

Хисобланг

А)

В) 1


С)

D)

Е) 1

$$$2


Өрнекті ықшамдаңдар

Ифоданисоддалаштиринг

А)

В) с


С) с

D) с

Е) 5с

$$$3


Есептеңдер =

хисобланг

А)

В)

С) 10

D) 15


Е) 20
$$$4

Есептеңдер =

хисобланг

А) 6


В) 5

С) 16


D) 7

Е) 88


.
$$$5

Есептеңдер =

хисобланг

А)

В) 10

С) 15


D) 19

Е) 25
$$$6

Есептеңдер 25 × × (-2-3)-1 =

хисобланг

А) -52

В) -30


С) -40

D) -45


Е) -32

$$$7


Радиусы 5 см болатын шеңбердің ұзындығын табыңдар

Радиуси 5 см булган айлана узунлигини топинг  1. 5p

B) 6,1p

C) 3p


D) 3,9p

E) 10p
$$$8

Шеңбердің ұзындығы 2-ге тең. Дөңгелектің ауданын табыңдар.

Айлана узунлиги 2- га тенг. Айлананинг узунлигини топинг  1. 5p

B) 1/p

C) 3/p


D) 3,9p

E) 10/p
$$$9

Кубтың қырын екі есе арттырса, оның көлемі қанша есе артады?

Кубнинг қиррасини 2 марта орттирса, унинг хажми қанча марта ортади?  1. 2

B) 4

C) 8


D) 9

E) 10
$$$10

Радиандық өлшемі -ге тең бұрыштың градустық өлшемін табыңдар

га тенг радианли бурчак неча градусга тенг.

А) 450

В) 300

С) 900

D) 150

Е) 1800

3-вариант

$$$1

Радиандық өлшемі -ке тең бұрыштың градустық өлшемін табыңдарга тенг радианли бурчак неча градусга тенг.
A)

B)

C)

D)

E)
$$$2

Теңсіздікті шешіңдер:

Тенгламани ечинг: x - 2.


 1. [-2; 2]

 2. [2; 4]

 3. [3; 7]

 4. [-1; 2]

 5. [5; 6]

$$$3

Тіктөртбұрыштың периметрі 30 см, ал ауданы 56 см2. Қабырғаларын тап.

Туғри уртбурчакнинг периметри 30 см, юзи эса 56 см2. томонларини топ

А) 7,6


В) 7,8

С) 7,9


D) 6 ,5

Е) 9,4
$$$4

ВСЕ теңбүйірлі үшбұрыш. ВС=СЕ=6 см, ВЕ=4 см. ВСЕ үшбұрышының периметрін табыңдар.

ВСЕ тенгёнли учбурчак. ВС=СЕ=6 см, ВЕ=4 см. ВСЕ учбурчакнинг периметрини топинг.

А) 15см

В) 25см


С) 16см

D) 35см


Е) 45см

$$$5


Біреуі екіншісінен 30º үлкен сыбайлас бұрыштарды табыңдар

Бири иккинчисидан 30º катта булган қушни бурчакларни топинг.

А) 115 и 65

В) 105 и 75

С) 45 и 135

D) 72 и 108

Е) 54 и 126

$$$6


Айырымы 40º болатын сыбайлас бұрыштарды табыңдар

Айирмаси 40º буладиган қушни бурчакларни топинг

А) 115 и 70

В) 105 и 75

С) 110 и 70

D) 72 и 108

Е) 55 и 126
$$$7

30º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

30º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 25


В) 60

С) 10


D) 15

Е) 0


$$$8

52º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

52º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 20


В) 104

С) 13


D) 52

Е) 26


$$$9

Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 1 м, табаны 0,4 м. Бүйір қабырғасының ұзындығын табыңдар.

Тенг ёнли учбурчакнинг перимери 1 м, асоси 0,4 м. Ён томонининг узунлигини топинг

А) 0,3 м


В) 0,6 cм

С) 0,4 cм

D) 0,8 cм

Е) 0,5 cм


$$$10

Бұрыштары 1,2,3 сандарына пропорционал үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар

Бурчаклари 1,2, 3 сонларига пропорционал учбурчакнинг бурчакларини топинг.

А) 30,45,90

В) 45,65,75

С) 45,60,75

D) 30, 60,90

Е) 50,60,70
4-вариант

$$$1


А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 15см, ОА= 5см болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 15см, ОА= 5см булса.

А) 15см

В) 35см


С) 10см

D) 5см


Е) 25см
$$$2

А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 5см 15мм, АВ= 2см 8мм болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 5см 15 мм, ОА= 2см 8 мм булса.

А) 5см 7мм

В) 5см 5мм

С) 15см 7мм

D) 10см

Е) 3см 7мм


$$$3

А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 25см, ОА= 5см болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 25см, ОА= 5см булса.

А) 17см


В) 20см

С) 15см


D) 5см

Е) 25см


$$$4

Теңсіздікті шешіңдер x2 + 2x +1 > 0.

Тенгсизликни ечинг


 1. x ¹ -1

 2. x = 1

 3. x = 4

 4. x = 7

 5. x = 5

$$$5


Теңсіздікті шешіңдер - 4x - 21 0.

Тенгсизликни ечинг 1. [-3; 7)

 2. (-3; 10)

 3. (-4; 8)

 4. (4; 10)

 5. [-3; 7]

$$$6


функциясы берілген. Табыңдар

функцияси берилган. Топинглар

А) 9


В) 5

С) 4


D) 7

Е) 8
$$$7функциясы берілген. Табыңдар

функцияси берилган. Топинглар

А) -5


В) -3

С) 8


D) -5

Е) -4
$$$8

Теңсіздікті шешіңдер - - 5x + 6 0.

Тенгсизликни ечинг 1. [-8; 3]

 2. (-5; 2)

 3. [-6; 1]

 4. (1; 4)

 5. (2,3)

$$$9$$$9
Бөлшекті қысқартыңдар.

Касрни қисқартиринг

А)

В) x-5

С) 5-x


D)

Е)

$$$10

Өрнекті ықшамдаңдарИфоданисоддалаштиринг

А)

В) 1

С) 10 х-2D) х

Е) 9


5-вариант
$$$1

Бөлшекті қысқартыңдар.

Касрни қисқартиринг

А)

В)

С) у+6


D) 7(у+6)

Е)


$$$2

Есептеңдер

Хисобланг

А)

В) 1

С)D)

Е) 1


$$$3

Өрнекті ықшамдаңдар

Ифоданисоддалаштиринг

А)

В) с

С) сD) с

Е) 5с


$$$4

Есептеңдер =

хисобланг

А)

В)

С) 10


D) 15

Е) 20
$$$5

Есептеңдер =

хисобланг

А) 6

В) 5


С) 16

D) 7


Е) 88

.
$$$6

Есептеңдер =

хисобланг

А)

В) 10


С) 15

D) 19


Е) 25
$$$7

Есептеңдер 25 × × (-2-3)-1 =

хисобланг

А) -52


В) -30

С) -40


D) -45

Е) -32


$$$8

Радиусы 5 см болатын шеңбердің ұзындығын табыңдар

Радиуси 5 см булган айлана узунлигини топинг


  1. 5p

B) 6,1p

C) 3p


D) 3,9p

E) 10p
$$$9

Шеңбердің ұзындығы 2-ге тең. Дөңгелектің ауданын табыңдар.

Айлана узунлиги 2- га тенг. Айлананинг узунлигини топинг  1. 5p

B) 1/p

C) 3/p


D) 3,9p

E) 10/p
$$$10

Кубтың қырын екі есе арттырса, оның көлемі қанша есе артады?

Кубнинг қиррасини 2 марта орттирса, унинг хажми қанча марта ортади?  1. 2

B) 4

C) 8


D) 9

E) 10


6-вариант

$$$1


Радиандық өлшемі -ге тең бұрыштың градустық өлшемін табыңдар

га тенг радианли бурчак неча градусга тенг.

А) 450

В) 300

С) 900

D) 150

Е) 1800
$$$2

Радиандық өлшемі -ке тең бұрыштың градустық өлшемін табыңдарга тенг радианли бурчак неча градусга тенг.
A)

B)

C)

D)

E)
$$$3

Теңсіздікті шешіңдер:

Тенгламани ечинг: x - 2.


 1. [-2; 2]

 2. [2; 4]

 3. [3; 7]

 4. [-1; 2]

 5. [5; 6]

$$$4

Тіктөртбұрыштың периметрі 30 см, ал ауданы 56 см2. Қабырғаларын тап.

Туғри уртбурчакнинг периметри 30 см, юзи эса 56 см2. томонларини топ

А) 7,6


В) 7,8

С) 7,9


D) 6 ,5

Е) 9,4
$$$5

ВСЕ теңбүйірлі үшбұрыш. ВС=СЕ=6 см, ВЕ=4 см. ВСЕ үшбұрышының периметрін табыңдар.

ВСЕ тенгёнли учбурчак. ВС=СЕ=6 см, ВЕ=4 см. ВСЕ учбурчакнинг периметрини топинг.

А) 15см

В) 25см


С) 16см

D) 35см


Е) 45см

$$$6


Біреуі екіншісінен 30º үлкен сыбайлас бұрыштарды табыңдар

Бири иккинчисидан 30º катта булган қушни бурчакларни топинг.

А) 115 и 65

В) 105 и 75

С) 45 и 135

D) 72 и 108

Е) 54 и 126

$$$7


Айырымы 40º болатын сыбайлас бұрыштарды табыңдар

Айирмаси 40º буладиган қушни бурчакларни топинг

А) 115 и 70

В) 105 и 75

С) 110 и 70

D) 72 и 108

Е) 55 и 126
$$$8

30º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

30º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 25


В) 60

С) 10


D) 15

Е) 0


$$$9

52º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

52º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 20


В) 104

С) 13


D) 52

Е) 26


$$$10

Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 1 м, табаны 0,4 м. Бүйір қабырғасының ұзындығын табыңдар.

Тенг ёнли учбурчакнинг перимери 1 м, асоси 0,4 м. Ён томонининг узунлигини топинг

А) 0,3 м


В) 0,6 cм

С) 0,4 cм

D) 0,8 cм

Е) 0,5 cм7-вариант

$$$1


Бұрыштары 1,2,3 сандарына пропорционал үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар

Бурчаклари 1,2, 3 сонларига пропорционал учбурчакнинг бурчакларини топинг.

А) 30,45,90

В) 45,65,75

С) 45,60,75

D) 30, 60,90

Е) 50,60,70

$$$2


А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 15см, ОА= 5см болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 15см, ОА= 5см булса.

А) 15см

В) 35см


С) 10см

D) 5см


Е) 25см
$$$3

А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 5см 15мм, АВ= 2см 8мм болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 5см 15 мм, ОА= 2см 8 мм булса.

А) 5см 7мм

В) 5см 5мм

С) 15см 7мм

D) 10см

Е) 3см 7мм


$$$4

А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 25см, ОА= 5см болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 25см, ОА= 5см булса.

А) 17см


В) 20см

С) 15см


D) 5см

Е) 25см


$$$5

Біреуі екіншісінен 30º үлкен сыбайлас бұрыштарды табыңдар

Бири иккинчисидан 30º катта булган қушни бурчакларни топинг.

А) 115 и 65

В) 105 и 75

С) 45 и 135

D) 72 и 108

Е) 54 и 126

$$$6

Айырымы 40º болатын сыбайлас бұрыштарды табыңдарАйирмаси 40º буладиган қушни бурчакларни топинг

А) 115 и 70

В) 105 и 75

С) 110 и 70

D) 72 и 108

Е) 55 и 126


$$$7

30º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

30º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 25


В) 60

С) 10


D) 15

Е) 0


$$$8

52º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

52º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 20


В) 104

С) 13


D) 52

Е) 26


$$$9

Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 1 м, табаны 0,4 м. Бүйір қабырғасының ұзындығын табыңдар.

Тенг ёнли учбурчакнинг перимери 1 м, асоси 0,4 м. Ён томонининг узунлигини топинг

А) 0,3 м


В) 0,6 cм

С) 0,4 cм

D) 0,8 cм

Е) 0,5 cм

{Күрделілігі} = 2

$$$10


Бұрыштары 1,2,3 сандарына пропорционал үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар

Бурчаклари 1,2, 3 сонларига пропорционал учбурчакнинг бурчакларини топинг.

А) 30,45,90

В) 45,65,75

С) 45,60,75

D) 30, 60,90

Е) 50,60,70

8-вариант

$$$1


А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 15см, ОА= 5см болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 15см, ОА= 5см булса.

А) 15см

В) 35см


С) 10см

D) 5см


Е) 25см
$$$2

А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 5см 15мм, АВ= 2см 8мм болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 5см 15 мм, ОА= 2см 8 мм булса.

А) 5см 7мм

В) 5см 5мм

С) 15см 7мм

D) 10см

Е) 3см 7мм


$$$3

А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 25см, ОА= 5см болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 25см, ОА= 5см булса.

А) 17см


В) 20см

С) 15см


D) 5см

Е) 25см
$$$4

ВСЕ теңбүйірлі үшбұрыш. ВС=СЕ=6 см, ВЕ=4 см. ВСЕ үшбұрышының периметрін табыңдар.

ВСЕ тенгёнли учбурчак. ВС=СЕ=6 см, ВЕ=4 см. ВСЕ учбурчакнинг периметрини топинг.

А) 15см

В) 25см


С) 16см

D) 35см


Е) 45см

$$$5


Тіктөртбұрыштың периметрі 30 см, ал ауданы 56 см2. Қабырғаларын тап.

Туғри уртбурчакнинг периметри 30 см, юзи эса 56 см2. томонларини топ

А) 7,6

В) 7,8


С) 7,9

D) 6 ,5


Е) 9,4

$$$6


Теңсіздікті шешіңдер:

Тенгламани ечинг: x - 2.
 1. [-2; 2]

 2. [2; 4]

 3. [3; 7]

 4. [-1; 2]

 5. [5; 6]

$$$7

Радиандық өлшемі -ге тең бұрыштың градустық өлшемін табыңдарга тенг радианли бурчак неча градусга тенг.

А) 450

В) 300

С) 900

D) 150

Е) 1800
$$$8

Радиандық өлшемі -ке тең бұрыштың градустық өлшемін табыңдарга тенг радианли бурчак неча градусга тенг.
A)

B)

C)

D)

E)

$$$9


Радиусы 5 см болатын шеңбердің ұзындығын табыңдар

Радиуси 5 см булган айлана узунлигини топинг  1. 5p

B) 6,1p

C) 3p


D) 3,9p

E) 10p
$$$10

Шеңбердің ұзындығы 2-ге тең. Дөңгелектің ауданын табыңдар.

Айлана узунлиги 2- га тенг. Айлананинг узунлигини топинг  1. 5p

B) 1/p

C) 3/p


D) 3,9p

E) 10/p


9-вариант

$$$1


Кубтың қырын екі есе арттырса, оның көлемі қанша есе артады?

Кубнинг қиррасини 2 марта орттирса, унинг хажми қанча марта ортади?  1. 2

B) 4

C) 8


D) 9

E) 10


$$$2

Теңсіздікті шешіңдер x2 + 2x +1 > 0.

Тенгсизликни ечинг


 1. x ¹ -1

 2. x = 1

 3. x = 4

 4. x = 7

 5. x = 5

$$$3


Теңсіздікті шешіңдер - 4x - 21 0.

Тенгсизликни ечинг 1. [-3; 7)

 2. (-3; 10)

 3. (-4; 8)

 4. (4; 10)

 5. [-3; 7]

$$$4


Теңсіздікті шешіңдер - - 5x + 6 0.

Тенгсизликни ечинг 1. [-8; 3]

 2. (-5; 2)

 3. [-6; 1]

 4. (1; 4)

 5. (2,3)

$$$5
Бөлшекті қысқартыңдар.

Касрни қисқартиринг

А)

В) x-5

С) 5-x


D)

Е)

$$$6

Өрнекті ықшамдаңдарИфоданисоддалаштиринг

А)

В) 1

С) 10 х-2D) х

Е) 9


$$$7

Бөлшекті қысқартыңдар.

Касрни қисқартиринг

А)

В)

С) у+6


D) 7(у+6)

Е)


$$$8

Есептеңдер

Хисобланг

А)

В) 1

С)D)

Е) 1


$$$9

Өрнекті ықшамдаңдар

Ифоданисоддалаштиринг

А)

В) с

С) сD) с

Е) 5с


$$$10

Есептеңдер =

хисобланг

А)

В)

С) 10


D) 15

Е) 20


10-вариант

$$$1


Есептеңдер =

хисобланг

А) 6

В) 5


С) 16

D) 7


Е) 88

.
$$$2

Есептеңдер =

хисобланг

А)

В) 10


С) 15

D) 19


Е) 25
$$$3

Есептеңдер 25 × × (-2-3)-1 =

хисобланг

А) -52


В) -30

С) -40


D) -45

Е) -32


$$$4

Біреуі екіншісінен 30º үлкен сыбайлас бұрыштарды табыңдар

Бири иккинчисидан 30º катта булган қушни бурчакларни топинг.

А) 115 и 65

В) 105 и 75

С) 45 и 135

D) 72 и 108

Е) 54 и 126

$$$5

Айырымы 40º болатын сыбайлас бұрыштарды табыңдарАйирмаси 40º буладиган қушни бурчакларни топинг

А) 115 и 70

В) 105 и 75

С) 110 и 70

D) 72 и 108

Е) 55 и 126


$$$6

30º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

30º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 25


В) 60

С) 10


D) 15

Е) 0


$$$7

52º бұрыштың биссектрисасы мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар

52º бурчакнинг биссектрисаси билан томони орасидаги бурчакни топинг

А) 20


В) 104

С) 13


D) 52

Е) 26


$$$8

Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 1 м, табаны 0,4 м. Бүйір қабырғасының ұзындығын табыңдар.

Тенг ёнли учбурчакнинг перимери 1 м, асоси 0,4 м. Ён томонининг узунлигини топинг

А) 0,3 м


В) 0,6 cм

С) 0,4 cм

D) 0,8 cм

Е) 0,5 cм

{Күрделілігі} = 2

$$$9


Бұрыштары 1,2,3 сандарына пропорционал үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар

Бурчаклари 1,2, 3 сонларига пропорционал учбурчакнинг бурчакларини топинг.

А) 30,45,90

В) 45,65,75

С) 45,60,75

D) 30, 60,90

Е) 50,60,70

$$$10


А, В, О нүктелері бір түзудің бойында жатыр. А нүктесі ОВ кесіндісінің бойында жатыр. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар, егер ОВ= 15см, ОА= 5см болса

А, В, О нуқталари бир туғри чизиқда ётибди. А нуқтаси ОВ кесмада ётибди. АВ кесма узунлигини топинг, агар ОВ= 15см, ОА= 5см булса.

А) 15см

В) 35см


С) 10см

D) 5см


Е) 25см

Жавоблари

вариантлар

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

А

А

А

С

А

С

Д

С

С

С

2

Е

А

Д

Е

А

А

С

Е

А

А

3

С

А

В

В

А

Д

Е

В

Е

Е

4

Е

С

С

А

А

В

В

С

С

В

5

С

А

В

А

С

С

В

В

А

С

6

А

Е

С

С

А

В

С

Д

А

Д

7

А

Е

Д

Е

Е

С

Д

С

А

Е

8

А

В

Е

С

Е

Д

Е

А

А

А

9

А

С

А

А

В

Е

А

Е

А

Д

10

А

С

Д

А

С

А

Д

В

А

СДостарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет