Тесттiк тапсырмабет1/3
Дата04.07.2016
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3
ТЕСТТIК ТАПСЫРМА


  1. Пән: Delphi-де программалау

  1. Кредит саны: 3

  1. Авторы-тест құрастырушы: Рысжанова А.С., аға оқытушы

  1. Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасы

  1. Тараулар, таңдау және сұрақ салмағы туралы ақпарат кестеде келтірілгенТарау №

Тарау атауы

Тараудағы сұрақтар саны

Таңдау

СалмағыObject Pascal тіліне кіріспе.

100

30

1Мәліметтердің құрылымданған типтері. Файлдар. Графикалық ақпаратпен жұмыс.

200

30

1

Барлығы сұрақтар

300

60


Object Pascal тіліне кіріспе
$$$ 311

Параметрдің алғашқы, ақырғы мәндерін және қадам мәнін белгілейтін цикл операторы.

A. for

A. repeatC. while

D. if


E. case
$$$ 312

for j:=2 downto 0 do

writeln (j);

Берілген программа бөлігі қандай қызмет атқарады?


A. экранға 0-ден 2-ге дейінгі сандарды шығарады


B. экранға 2-ден бастап барлық сандарды шығарады

C. экранға 2-ден 0-ге дейінгі сандарды шығарады

D. экранға барлық жұп сандарды шығарады

E. экранға теріс сандарды шығарады.


$$$ 313

Программа бөлігіндегі m-нің мәнін анықтаңдар.

m:=0;

While m<3 do


m:=m+1;

A. 3

B. 4

C. 2


D. 0

E. 1
$$$ 314

a:=’Программалау – екінші сауаттылық’;

delete (a,13,20);

Берілген программа бөлігінің нәтижесін анықтаңдар.

A. екінші сауаттылық


B. Программалау

C. сауаттылық

D. – екінші сауаттылық’

E. Программалау–


$$$ 315

a:=’Логика – ойлау туралы ғылым’;

b:= copy (a,10,5);

Берілген программа бөлігіндегі b–нің мәні неге тең болады?


A. логика

B. ғылым

C. логика ойлау


D. ойлау

E. туралы


$$$ 316

(2<4) or (2=4) өрнегінің нәтижесін анықтаңдар.

A. true

B. nil


C. false

D. null


E. 0 немесе 1
$$$ 317

Pos(St1, St) функциясы қайтарады:

A. St1 жолының St жолына кіруі басталатын символының позициясын;

B. Екі жолдағы жалпы символдар санын

C. Көрсетілген екі жолдың қосылуынан алынған жолды;

D. Барлық бос орындар жойылған жолды;

E. St жолының соңғы символының позициясын;
$$$ 318

Insert(St1, St, Poz) процедурасы қайтарады:

A. St1 жолының St жолына Poz позициясынан бастап енетінін немесе енбейтінін анықтайды;

B. St1 жолын St жолына Poz позициясынан бастап қояды;

C. St жолының St1 жолына Poz позициясынан бастап енетінін немесе енбейтінін анықтайды;

D. St1 жолының мәнін St жолының мәнімен ауыстырады;

E. St жолының мәнін St1 жолының мәнімен ауыстырады;
$$$ 319

Берілген программада неше қате бар?

PROGRAM Ошибки;

BEGIN


Summa:= 6 + 8;

END;


A. 2;

B. 3;


C. 4;

D. 0;


C. 1
$$$ 320

Реттен (кезектен) элементтерді ... өшіруге болады:

A. ортасынан;

B. екінші элементтен;

C. Басынан соңына дейін;

D. Бір басынан қосып. Екінші басынан өшіру;

Е. компилятор директивасын қолданып;

$$$ 321


Өрнек е былай жазылады:

A. exp(ln(exp(sqr(x))/8

C. x-(exp(x*ln(8)-lg(8)

C. sqr(sqrt(sqr(x)))*1/8)

D. exp(ln(exp(8*ln(x)))/8)

Е. exp(x)


$$$ 322

Қатарды санға айналдыру функциясы:

A. Insert;

B. Val;


C. Str;

D. Pos;


Е. Length;
$$$ 323

Бағдарлама нәтижесін көрсетіңіз:

Var a,b: integer;

begin


a=2; b=5;

writln(b/a);

end.

A. 5


B. 2.5

C. 4


D. 6

Е. 7
$$$ 324

Бөлуден кейінгі бүтін бөлік

A. x/y


B. x mod y

C. x div y

D. x xor y

Е. char, string


$$$ 325

Шартты алдын ала тексеретін цикл операторының жазылу формасы:

A. inc(айнымалы)

B. repeat шарт until

C. goto ерекше белгілерді баяндау

D. while шарт do оператор

Е. if оператор else оператор
$$$ 326

Нақты типті мәндер облысы идентификаторы:

A. real, double

C. longint, shortint

C. integer, word, byte

D. char, string

Е. x div y
$$$ 327

Жолдағы ішкі жолды келесі функция қайтарады:

A. +;

B. Copy


C. Коды бойынша анықталады;

D. ASCII код символдар таблицасы бойынша ;

Е. Length;
$$$ 328

Бағдарлама нәтижесін көрсетеңіз:

var a,b,c: integer;

begin a:=5;

b:=4;

c:=b+a;writeln(c);

end.


A. 4

B. 1


C. 20

D. 9


Е. 5
$$$ 329

Pascal тіліндегі инкремента операциялық белгісі:

A. ++айнымалы

B. inc(айнымалы)

C. ++өрнек

D. inc(өрнек)

Е. add(өрнек)
$$$ 330

Қайталау операторының жазылу формасы:

A. if оператор else оператор

B. repeat шарт until

C. repeat оператор until шарт

D. mod


Е. succ(өрнек)
$$$ 331

Жұмыс күндері санын мынандай типте береміз:

A. Күрделі;

B. Символды;

C. Бүтін;

D. Нақты;

Е. Санды.
$$$ 332

Паскальдағы программа нәтижесін шығару терезесін қарауға арналған батырма:

A. F2;

B. F3;


C. Ctrl+ F9;

D. F9;


Е. Alt+F5;
$$$ 333

Параметрлі цикл операторының жазылу формасы:

A. repeat шарт until

B. while шарт do оператор

C. for бастапқы мән to соңғы мән do оператор

D. if оператор else оператор

Е. goto ерекше белгілерді баяндау
$$$ 334

Санды қатарға айналдыру функциясы:

A. Insert;

B. Val;


C. Str;

D. Pos;


Е. Length;
$$$ 335

Бүтін санды бөлгеннен кейінгі қалдық:

A. x/y

B. x mod yC. x div y

D. real, double

Е. x xor y
$$$ 336

Жолдың конкатенациясы үшін қолданылады:

A. +

B. -


C. Коды бойынша анықталады;

D. ASCII код символдар таблицасы бойынша;

Е. /;
$$$ 337

Ішкі жолды өшіретін функция:

A. +;

B. Copy


C. Delete;

D. ASCII код символдар таблицасы бойынша;

Е. Length;
$$$ 338

[-20, 50] арасындағы кездейсоқ бүтін сан шығару операторы қалай жазылады?

A. random(70)+20

B. random(50)-20

C. random(70+20)

D. random(70)-20

E. randomize;
$$$ 339

х айнымалысын форматтап шығару вариантын көрсет:

A. write(x)

B. write(‘x=4:2’,x)

C. write(‘x=’,x:6:2)

D. writeln(x)

E. writeln(x$)
$$$ 340

sqrt(exp(2*ln(5))) өрнегінің мәні неге тең?

A. 2

B. 5


C. 32

D. 25


E. 4
$$$ 341

sqr(exp(3*ln(2))) өрнегінің мәні неге тең?

A. 36

B. 81


C. 64

D. 16


E. 74
$$$ 342

Нақты типке не жатпайды:

A. single

B. real


C. double

D. byte


E. extended
$$$ 343

extended типі үшін қажетті жады ... байт:

A. 6

B. 4


C. 8

D. 10


E. 5
$$$ 344

real типі үшін қажетті жады ... байт:

A. 6

B. 4


C. 8

D. 10


E. 5
$$$ 345

single типі үшін қажетті жады ... байт:

A. 6

B. 4


C. 8

D. 10


E. 5
$$$ 346

double типі үшін қажетті жады ... байт:

A. 6

B. 4


C. 8

D. 10


E. 5
$$$ 347

inc (x) функциясы не орындайды?

A. х -ті 1-ге кемітеді

B. х -ті 1-ге көбейтеді

C. х -ті 1-ге бөледі

D. х -ті 1-ге арттырады

E. х -ті 0-ге айналдырады.
$$$ 348

inc(x);x:=x*1; x:=sqr(x); нәтижеде x-тің мәні неге тең болады?

A. 2

B. 0


C. 4

D. 1


E. 5
$$$ 349

(6 div 3) mod 2 өрнегінің нәтижесі неге тең?

A. 0

B. 3


C. 2

D. 1


E. 6
$$$ 350

Жалақы мөлшері S-тең. Оның 10 процентін есептеу формуласының дұрыс жазылуы:

A. s*100/10

B. s/100

C. s*10/100

D. s*10


E. s/10
$$$ 351

Ақпарат өлшемі S Кбайтпен берілген. Оны байтқа айналдыру формуласының дұрыс жазылуы:

A. s/(1024*1024)

B. s/1024

C. s*1024

D. s*1000

E. s/1000

$$$ 352

Екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы берілген үшбұрыш ауданын табу формуласының дұрысын көрсет:

A. S:=1/2* a*b*sin (x*PI/180)

B. S:=( a*b*sin (x)) /2

C. S:=2* a*b*sin (x*PI/180)

D. S:=1/2* a*b*sin x

E. S:=2/3* a*b*sin x


$$$ 353

Төмендегі программа нені анықтайды?

read( x1, у1, х2, у2);

d:= SQRT (sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));

write(D.;

A. жазықтықтағы 4 нүктенің ара қашықтығын

B. кеңістіктегі екі нүктенің ара қашықтығын

C. жазықтықтағы екі нүктенің ара қашықтығын

D. нүктеден координаталар басына дейінгі қашықтықты

E. координаталар басына y осіне дейінгі қашықтықты


$$$ 354

Радиусы берілген шеңбердің ұзындығын және, осы шеңбер меншіктелген дөңгелектің ауданын табу программасының дұрысы қайсы?

A. begin readln(R); L:=4*pi*R; S:=pi*sqr(r); write(L,S); end.

B. begin readln(R); L:=2*pi*R*R; S:=pi*sqr(r); write(L,S); end.

C. begin readln(R); L:=2*pi*R; S:=pi*sqr(r); write(L,S); end.

D. begin readln(R); L:=2*pi*R; S:=pi*sqrt(r); write(L,S); end.

E. begin readln(R); L:=2.5*pi*R; S:=pi*sqr(r); write(L,S); end.
$$$ 355

x:=5; s:=6.7; x mod 2+round(S) өрнегінің нәтижесі неге тең?

A. 9

B. 1


C. 8

D. 2.5


E. 6
$$$ 356

Берілген нүктенің ішкі радиусы 2-ге сыртқы радиусы 4-ке тең сақинаға тиістілігін тексеретін шарттың қайсысы дұрыс?

A. (sqr(x)+sqr(y)>4) and (sqr(х)+sqr(y)<16)

B. (sqr(x)+sqr(y)>2) and (sqr(х)+sqr(y)<4)

C. (sqr(x)+sqr(y)<4) and (sqr(х)+sqr(y)<16 )

D. (sqr(x)+sqr(y)>4) or (sqr(х)+sqr(y)<16)

E. (sqrt(x)+sqrt(y)>4) or (sqrt(х)+sqrt(y)<16)
$$$ 357

Қабырғалары a,b,c үш санға тең үшбұрыштың болатындығын тексеретін дұрыс шартты көрсет

A. а>b+с

B. ( а>b+с) or (b>а+c) or (c>b+a)

C. а

D. (а

E. а>=b+с
$$$ 358

Төмендегі программа нәтижесіндеэкранға не шығады?

х:=5; у:=4;

if x mod 2=0 then begin x:=sqr(x); y:= sqr(y); end

elsebegin х:=х*2; у:=у*2 end;

write (х, у);

A. 25, 16

B. 10, 8

C. 10, 16

D. 25, 8

E. 8, 16
$$$ 359

Төмендегі программада цикл неше реет қайталанады?

х:=1;

whileх<= 10 do beginwriteln(х);

х:=х+2;end;

A. 5

B. 10


C. 4

D. 3


E. 1
$$$ 360

Төмендегі программа нәтижесінде не табылады?

forх:=11 to 99 do

if (x mod 3=0) or (x mod 5=0) then S:=S+1;

write(S);

A. Барлық екі таңбалы сандардың ішінен 3-ке немесе 5-ке бөлінетін сандардың саны;

B. Барлық екі таңбалы тақ сандардың ішінен 3-ке немесе 5-ке бөлінетін сандардың саны;

C. Барлық екі таңбалы сандардың ішінен 3-ке немесе 5-ке бөлінетін сандардың қосындысы;

D. Барлық екі таңбалы жұп сандардың ішінен 3-ке және 5-ке бөлінетін сандардың қосындысы;

E. Барлық екі таңбалы жай сандардың ішінен 3-ке және 5-ке бөлінетін сандардың қосындысы;


$$$ 361

Программаның орындалу нәтижесінде k-ның мәні неге тең болады?

For х:=1 to 10 do

if x mod 9=0 then k: =k+1

write(k);

A. 4


B. 3

C. 2


D. 1

E. 5
$$$ 362

Екі натурал санның ең үлкен ортақ бөлгішін табу алгоритмі қалай аталады?

A. Паскаль

B. Ада Лавлейс

C. Беббидж

D. Евклид

E. Кодд
$$$ 363

Келесі программа фрагменті нені табады?

Begin


Readln(a,B.;

While a<>b do

If a>b then a:=a-b else b:=b-a;

write(а);

End.

A. берілген екі санның үлкенінB. бір- біріне тең емес екі санның айырмасын

C. берілген екі санның ең кіші ортақ еселігін

D. берілген екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін

E. бір- біріне тең екі санның көбейтіндісі


$$$ 364

Келесі программа нені орындайды?

var s:string; k:byte;

begin read(s);

for i:=1 to length(a) do

if s[i]='c' then inc(k);

writeln(k); end.

A. Сөйлемдегі 'с' әрпінен басталатын сөздерді санайды

B. Сөздегі берілген символды әрпін санайды

C. Сөздегі с әрпін санайды

D. Сөздегі с әрпін экранға шығарады

E. Сөздегі берілген символды с әрпімен алмастырады


$$$ 365

a:=’12’; b:=’12345’; insert(a, b, 3); нәтижесінде b жолының мәні неге тең болады?

A. 1234512

B. 12125

C. 1231245

D. 1212345

E. 1245
$$$ 366

Берілген а символдық жолын төңкеру фрагменті:

A. for i:=1 to length(a) do b:=b+copy(a,i,1);

B. for i:=1 to length(a) do b:=copy(a,i,1)+b;

C. for i:=1 to length(a) do b:=copy(a,i,1);

D. for i:=1 to length(a) do b:=copy(a,i,1)+a;

E. for i:=1 to length(a) do b:=copy(a,i,1)-a;
$$$ 367

p:=1;


For i:=1 to n do

p:=p*i; программа фрагменті нені анықтайды?

A. n санның көбейтіндісін табады

B. массивтің көбейтіндісін табады

C. i санның қосындысын табады

D. n санның факториалын табады

E. n санның қосындысын табады
$$$ 368

N айнымалысының қанша мәні шығарылатындығын анықта:

...

For I:=1 To 10 DOFor j:=1 To 5 DO

Begin N:=I+J; WRITELN(N); END;

А. 66


В. 15

С. 11


D. 6

Е. 50


$$$ 369

Const N=5;

Var i: integer; a:real;

Begin A:=1;

For i:=1 to n do

A:=A*I;


Writeln (A);

End.


Бағдарлама нәтижесі қандай?

А. А


В. 5!

С. 5


D. 5*А

Е. 6*А
$$$ 370

For i:=N1 TO N2 DO … операторында I,N1,N2 қай типке жатпайды?

А. Символдық

В. Бүтін

С. Булдік

D. Нақты

Е. Саналған


$$$ 371

WHILE <шарт> DO <оператор>

Қай тұжырым дұрыс?

А. «шарт»- символдық типті өрнек

В. While- Постусловием цикл операторы

С. Егер <шарт> мәні False болса, онда <оператор> орындалады

D. Егер <шарт> мәні True болса, онда While операторы жұмысын аяқтайды

Е. Егер <шарт> мәні True болса, онда While операторы жұмысын аяқтамайды

$$$ 372

Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықта:

S:=0; i:=1;

Repeat S:=S+5 div I; i:=i-1; Until i<=1;

А. 5

В. 4


С. 0

D. 1


Е. -5
$$$ 373

Нақты типтiң жазылуы:


А. Var <айнымалылардың аттары>; real;
B. Var <айнымалылардың аттары>; integer;
C. Var <айнымалылардың аттары>: real;
D. Var <айнымалылардың аттары>: integer;
E. Var <айнымалылардың аттары>: char;
$$$ 374

Паскальда циклдердi ұйымдастырудың үш түрi бар:


A. Read, While, Repeat;
B. Write, While, Repeat;
C. While, Repeat, Else;
D. While, Repeat, For;
E. While, Repeat, Do;
$$$ 375

Оператор цикл басынан (...), денесiнен және циклден шығу шартынан (...) тұрады.


A. Repeat, While;
B. Repeat, Do;
C. Repeat, Until;
D. If, Repeat;
E. If, Until;

$$$ 376


Өту операторының жазылуы:
A. For <таңба>;
B. For <денесi>;
C. Goto <денесi>;
D. Goto <таңба>;
E. Unti l<таңба>;
$$$ 377

Байттық тип ...-ден ...-ке дейiгi аралықты қамтиды және ... стандартты идентификаторымен сипатталады.


A. 0-ден 5-ке, integer;
B. 0-ден 55-ке, real;
C. 0-ден 255-ке, byte;
D. 0-ден 305-ке, char;
E. 0-ден 125-ке, byte;
$$$ 378

...амалы бүтiн санды бүтiн санға бөлгендегi қалдықты анықтайды, амалдың нәтижелi ... типтi болады.


A. div, integer;
B. div, real;
C. mod, integer;
D. mod, real;
E. div, mod;
$$$ 379

Тармақталу операторының жазылу түрi:


A. if <шарт> then <оператор1> else <оператор2>;
B. if <идентификатор> then <идентификатор>;
C. if <оператор> then <шарт>;
D. if <айнымалы> else <мәнi>;
E. if <айнымалы> then <мәнi>;
$$$ 380

Қай жолда синтаксистiк қате кеткенiн көрсет.


A. read(a,b,с);
B. write(a,b,c);
C. writeln('a=';a);
D. readln(a);
E. writeln('a=',a);
$$$ 381

Келесi операторлар орындалғаннан кейiнгi S-тiң мәнiн анықта.


S:=0; i:=1;

while i<3 do begin

S:=S+1/i; i:=i+1;

end;


writeln(s);

A. 5;
B. 3;


C. 1.5;
D. 1/3;
E. 0;
$$$ 382

Мына программамен не басылып шығады.


Program aba;
var a,b:integer;
begin read(a,b,а);

writeln(a,b,а);

end.
егер 1,2,3 сандары енгiзуге берiлсе
A. 1 2 3;
B. 1 2 1;
C. 1 3 1;
D. 3 2 1;
E. 3 2 3;
$$$ 383

Келтiрiлген процедура жолдан көрсетiлген позициядан бастап берiлген ұзындықтағы символдарды жояды.


A. delete;
B. insert;
C. copy;
D. ord;
E. concat;
$$$ 384

Шартты басында тексетерін циклдық оператор


A. if-then;
B. for-do;
C. while-do;
D. repeat-until;
E. case-of;
$$$ 385

While операторы қызметшi сөздерден басқа циклге ... және ... тұрады.


A. меншiктеу шарты, цикл денесi;
B. кiру шарты, цикл денесi;
C. кiру шарты, шығу шартынан;
D. меншiктеу шарты, шығу шарынан;
E. кiру шарты, цикл соңы;
$$$ 386

For-Do циклдiк операторы қайталау саны ... жағдайларда қолданылады.


A. алдын ала белгiлi болғанда;
B. айнымалылар белгiлi болғанда;
C. тұрақтылар берiлген жағдайда;
D. тұрақтылар бүтiн болғанда;
E. айнымалылар нақты болғанда;
$$$ 387

... бөлiндiнiң тек қана бүтiн бөлiгiн анықтайды. Амалға қатысты шамалар ... типтi болуы мiндеттi.


A. div, integer;
B. div, real;
C. mod, integer;
D. mod, real;
E. div, mod;
$$$ 388

Тармақталу операторының жалпыланған түрiне жататын таңдау операторы.


A. read-write;
B. read-readln;
C. case-of;
D. gase-then;
E. gase-else;
$$$389

Төмендегi программаның қорытындысы не болады?


a:=19; b:=7; c:=0;
while a>b do begin
c:=c+1; b:=b+1; end;
write(с);
A. 1;
B. 12;
C. 5;
D. 7;
E. 0;
$$$ 390

Келесi арифметикалық операциялардың қайсысы қалдықты (модулi бойынша) есептейдi.


A. /;
B. div;
C. *;
D. mod;
E. –;
$$$ 391

Келтiрiлген процедура жолдың берiлген позициясынан бастап екінші жолды қосады.


A. delete;
B. insert;
C. copy;
D. ord;
E. concat;
$$$ 392

Келесi программаның фрагментi орындалғанда нәтижесi не болады?


for i:=1 to 3 do begin
for j:=1 to 2 do
write(i*j); writeln;
end;
A. 1 2 3
2 4 6;
B. 1 2
2 4
3 6;
C. 1 3
2 4
3 6;
D. 2 4 6
1 2 3;
E. 2 1
4 2
3 6;
$$$ 393

Шартты оператор


A. if-then;
B. write,read;
C. while-do;
D. repeat-until;
E. for-do;
$$$ 394

Шартты соңында тексеретін циклдық оператор


A. if-then;
B. for-do;
C. while-do;
D. repeat-until;
E. then-else;
$$$ 395

Бүтiн тұрақты сандар интервалын таңдаңыз


A. [-32768, 32767];
B. [-3276, 3276];
C. [-327680, 327670];
D. [-1000, 1000];
E. дұрыс жауап жоқ;
$$$ 396

Х-тен артық емес және оған ең жақын болған максимал бүтiн санды шығару функциясы:


A. int(x);
A. frag(x);
C. sqrt(x);
D. sqr(x);
E. ord(x);
$$$ 397

Программа мәтіні төмендегідей: Нәтижесі қандай болады:

var fc:text;

b:byte;


begin

assign(fc,'c:\file5.txt');

rewrite(fC.;

b:=8;


while b<12 do

begin


b:=b+1;

write(fc,B.;

end;

close(fC.;readln;

end.
A.12;

B.13;

C.891011;D.9101112;

E.Дұрыс жауап жоқ;


$$$ 398

Х-тiң негiзi 10-ға тең болған логарифмiн есептеу функциясы

A. ln(10);
B. ln(10)/ln(x);
C. ln(10)*ln(x);
D. ln(x)/ln(10);
E. 1/ln(10);
$$$ 399

Санның бөлшегiн анықтау функциясы


A. frac(x);
B. trunc(x);
C. succ(x);
D. ord(x);
E. chr(x);
$$$ 400

Алдыңғы элементтiң мәнiн табу функциясы


A. frac(x);
B. pred(x);
C. succ(x);
D. odd(x);
E. exp(x);
$$$ 401

x:=sqrt(sqr(3)+sqr(4)) болғанда x айнымалысы қандай мәнге ие?


A. 3

B. 4
C. 7


D. 5
E. 3.7
$$$ 402

Шартты операторды таңдаңыз


A. a:=13.2; b:=0.8; x:=a+b; write(x);
B. for i:=1 to 10 do;
C. write('x='); readln(x);
D. writeln;
E. if x>0 then write('сәлем');
$$$ 403

Шартты басында қою арқылы орындалатын циклдық оператор


A. if-then
B. for-do
C. while-do
D. repeat-until
E. case-of
$$$ 404

Келесі программа нәтижесі қандай болады:

var x,y:boolean;
begin
x:=true; y:=false;
writeln(x or y); end.
A. true
B. false
C. Null
D. Of
E. Nil
$$$ 405

Келесі программа нәтижесі қандай болады:

var i:integer; s:real;
begin s:=1; i:=1;
while i<=3 do begin
s:=s*sqr(i); i:=i+1; end; writeln(s:5:2); end.
A. 25е+00
B. 36е+00
C. 25.00
D. 36.00
E. -36.00
$$$ 406

Программа мәтіні төмендегідей: Нәтижесі қандай болады:


var fw: text;

j: integer;

begin

assign(fw,'c:\file1.txt');rewrite(fw);

for j:=2 to 5 do

write(fw,j);

close(fw);

readln;

end.
А. 2345B. 5

C. 2


D. Fw

E. Дұрыс жауап жоқ


$$$ 407

Санды дөңгелектеу функциясы


A. odd(x)
B. chr(x)
C. ord(x)
D. succ(x)
E. round(x)
$$$ 408

Келесi элементтiң мәнiн табу функциясы


A. ln(x)
B. sqrt(x)
C. abs(x)
D. ord(x)
E. succ(x)
$$$ 409

Реттiк нөмерi арқылы символды анықтау функциясы


A. chr(x)
B. abs(x)
C. ln(x)
D. int(x)
E. round(x)
$$$ 410

Көшу операторы бағдарлама қатарларының рет-ретiмен орындалуын бұзып, белгiсi бар операторға көшу iсiн атқарады. Ол қандай түйiндi сөзден басталады?


A. write
B. readln
C. if
D.goto
E. case
&&&

@@@ Қолданушы процедуралары мен функциялары. Мәліметтердің құрылымданған типтері. Файлдар. Графикалық ақпаратпен жұмыс.
$$$ 411

type күн=(кеше, бүгін, ертең) сипаттамасы берілген

var a: array [күн] of 0..23;

а массивының элементтері қандай мәнге ие болуы мүмкін?

A. нақты

B. кеше, бүгін, ертең

C. бүтін

D. бүтін 0 ден 23 ке дейін

Е. ертең
$$$ 412

Var Аты: set of byte жиыны қандай символдарды құрайды:

A. 65535;

B. 127;


C. 32000;

D. от 0 до 127;

Е. 0-ден 255-ке дейін;
$$$ 413

Келесі программа не анықтайды?

var a: array [1..10] of real;

i, p: integer; x: real;

begin

for i:=1 to 10 doread (a[i]);

x:=a[1]; p: =1;

for i:=1 to 10 do

if a[i]>x then begin x:=a[i]; p:=i; end;

writeln (х)

End.


A. массивтің х-ке тең элементінің индексін табады.

B. минимум элементті табады

C. максимум элементті табады

D. массивтің x-ке тең элементін табады

E. массивтің х-ке тең элементінің санын табады
$$$ 414

Төмендегі функция нені анықтайды?

function PP(a,b:byte):byte;

begin


if aend;


A. екі бүтін санның ең үлкенін

B. екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлгішін

C. екі нақты санның ең үлкенін

D. екі бүтін санның ең кішісін

E. екі бүтін санның ең кіші еселігін
$$$ 415

Төмендегі процедура нені анықтайды?

procedure PP(a,b:byte;var p:byte);

begin


while a<>b do

if a>b then a:=a-b else b:=b-a;

p:=b;

end;


A. екі бүтін санның ең кішісін

B. екі бүтін санның ең үлкенін

C. екі бүтін санның ең кіші ортақ еселігін

D. екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлгішін

E. екі бүтін санның ең кіші еселігін
$$$ 416

Жиындардың айырмасы неге тең? [1..5,9,12], [1,2,3,4,5,6..12]

A. [1..12]

B. [6..11]

C. [9,12]

D. []


E. [1..5]
$$$ 417

Жиындардың қиылысуы неге тең? [1..7], [4..10]

A. [1..10]

B. [6..11]

C. [4..7]

D. []


E. [6..11]

$$$ 418


a және b жиындарының қиылысуы қандай жиын болады:

a: = [x,y,z,β,α]; b: = [k,l,m,n,];

A. [ ]

B. [x,y,z ,β,α,k,l,m,n]C. [x]

D. 0


E.
$$$ 419

a және b жиындарының бірігуі қандай жиын болады:

a: = [x,y,z,β,α]; b: = [k,l,m,n,];

A. [ ]


B. [x,y,z ,β,α,k,l,m,n]

C. [x]


D. 0

E.
$$$ 420

Келесі функция орындалғаннан кейін s жолының мәні неге тең болады?

a:=’Programmist’; s:=copy (a,5,7); delete (s,4,4); writeln(s);

A. ‘mist’

B. ‘Progra’

C. ‘rammist’

D. ‘ram’

E. ‘ist’
$$$ 421

640х480 шешімді графиктік режимде экранның оң жақ төменгі бөлігіне нүкте салу операторы

A. PutPixel (40,250, red);

B. PutPixel (630,250, red);

C. PutPixel (630,10, red);

D. PutPixel (40,40, red);


$$$ 422

Кідірісті ұйымдастыратын Delay(n) процедурасында n мәнінің өлшем бірлігі:

A. секунд;

B. миллисекунд;

C. минут;

D. макросекунд;

E. сағат;
$$$ 423

Файлға жазу үшін қолданылатын процедура:

A. rewrite;

B. erase;

C. rename;

D. read;


E. write;
$$$ 424

Файлдық айнымалы мен дискілік файл атауы арасында байланыс орнату операторы:

A. assign;

B. text;


C. file;

D. file of ;

E. reset;
$$$ 425

Программаның келесі бөлігі нені анықтайды:

Type wirt=record

c,d:byte;

e:word

end;


Var a,b:wirt;

A. массивті;

B. жиынды;

C. жазбаны;

D. файлды;

E. санды;


$$$ 426

Жазбада өрістерді біріктіру үшін қолданылатын қызметші сөз:

A. set of;

B. with..do;

C. record;

D. include;

E. while;
$$$ 427

Паскальда ішкі программаның нешетүрі бар?

A. 6;

B. 2;


C. 3;

D. 4;


E. 9;
$$$ 428

EOF- процедурасының қызметі ?

A. Файлдыоқу үшін ашады;

B. Файлды көшіреді;

C. Файлды өшіреді;

D. Файлды жабады;

E. Файл соңын анықтайды;
$$$ 429

Турбо Паскаль праграммалау тілінде қосалқы программалардың 2 түрін атаңыз:

A. Циклдер мен шарттар;

B. Массивтер мен жиындар;

C. Процедура мен Функция;

D. Бульдік және логикалық функциялар;

E. Формат және файл;
$$$ 430

Сипаттауы

Procedure factorial (n: integer; var fact: real);

болатын процедураның дұрыс шақырылуын көрсет:

A. factorial (5,10;f); мұндағы f: real;

B. factorial (10,f); мұндағы f: integer;

C. f:= factorial (10);

D. factorial (8,f); мұндағы f: real;

E. factorial ();
$$$ 431

maxi(a, b, max); командасы ненi орындайды?

A. maxi атты функцияны шақырады;

B. maxi атты процедураны шақырады;

C. maxi атты процедураны сипаттайды;

D. maxi атты функцияны сипаттайды;

E. программаны бастайды;
$$$ 432

function maxt(a:array[1..5] of integer; var max:integer):integer; функциясының сипатталған аргументі қайсысы?

A. a, max;

B. array, integer;

C. 1..5;

D. var, maxt;

E. function, maxt;
$$$ 433

F1 пернесі қандай қызмет атқарады:

А. Көмекші терезесін іске қосу;

В. Программа терезесін жабу;

С. Программаны сақтау;

D. Программаны орындауға жіберу;

Е. Баспаға шығару;
$$$ 434

Функцияның сипатталуы

A. Function функцияның аты (формальді параметрлердің тізімі): тип;

В. Function: тип;

С. Function параметрлер тізімі:тип;

D. Function параметрлер аты;

Е. Function параметрлар тізімі;
$$$ 435

Бірдей типті мәліметтердің реттелген жиыны не деп атаймыз?

A. Массив;

B. Функция;

C. Процедура;

D. Циклдер;

E. Оператор;
$$$ 436

Жазбалар, массивтер, файлдар және жолдар берілген типтердің қай топтарына жатады?

А. Символдық;

В. Құрылымдық;

С. Қарапайым;

D. логикалық;

Е. Пайдаланушы;
$$$ 437

Функцияның процедурадан қандай айырмашылығы бар:

А. Оның көлемi процедурдан үлкен;

В. Оның жұмысының нәтижесi осы функцияның мәнi ретiнде қайтып келедi;

С. Функцияны шақыру өрнектерге қолданылмайды;

D. Онда ешқандай айнымалыны сипаттамауға болады;

E. Онда меншiктеудi қолданбауға болады;
$$$ 438

Транслятор дегеніміз - :

А. Класқа тиісті процедуралар мен функциялар;

В. Класта жарнамасында жарияланған айнымалылар;

С. Өз ауданында класс қозғалысы бар айнымалы;

D. Бағдарламалау тілінде бағдарламаның машина тіліне аудару;

Е. Интерпретатор;
$$$ 439

Операторларды бірінен соң бірін машина тіліне аударып және бірден компьютер оларды орындайтын қызметші бағдарлама:

А. Интерпретатор;

В. Компилятор;

С. Семантика;

D. Алгоритмдік тіл;

Е. Мұрагерлік;
$$$ 440

Сыртқы файлды өшіру процедурасы

A. ERASE;

B. Get Dir;

C. Close;

D. ChDir;

E. MkDir;
$$$ 441

В[4,5] жазуы қандай массивті анықтайды?

A. 4 баған 5 жолдан тұратын екі өлшемді массив;

B. 4 жол 5 бағаннан тұратын екі өлшемді массив;

C. 4 жол 5 бағаннан тұратын бір өлшемді массив;

D. 4 баған 5 жолдан тұратын бір өлшемді массив;

E. 4 баған 5 жолдан тұратын үш өлшемді массив;
$$$ 442

Егер жол саны мен баған саны тең болса массив қалай аталады?

A. текше немесе квадрат массив;

B. үшбұрышты массив;

C. екі жолды вектор;

D. екі бағанды матрица;

E. үш бағанды матрица;
$$$ 443

...


s:=s*a[i,j]

...


алгоритмдік жазуы нені есептейді?

A. а векторы элементтерінің қосындысын;

B. а матрицасы элементтерінің көбейтіндісін;

C. а матрицасы элементтерінің қосындысын;

D. а матрицасы элементтерінің үлкенін табу;

E. а матрицасы элементтерінің кішісін табу;


$$$ 444

y:=a[0] жазуы нені білдіреді?

A. у массивінің нөлінші элементі а-ға тең;

B. а массивінің нөлінші элементі у-ке меншіктелсін;

C. а массивінен нөлді шығарып тастау;

D. у массивінен нөлді шығарып тастау;

E. y пен а массивтерін теңбе теңестіру;
$$$ 445

s:=s+a[i,i] формуласымен не есептеледі?

A. массив қосындысы;

B. массив элементтерінің үлкені;

C. массив элементтерінің ізі;

D. массивтің диагональ элементтерінің қосындысы ;

E. массив элементтерінің кішісі;
$$$ 446

Қосалқы алгоритмнің кәдімгі алгоритмнен ерекшелігі

A. ол бірнеше алгоритмнен тұрады;

B. ол бірнеше алгоритмді біріктіріп орындайды;

C. ол басқа алгоритмнің ішінде бірнеше рет қолданылады;

D. ол басқа алгоритмнің ішінде қолданылмайды;

E. ол жеке дара команда;
$$$ 447

Жазулар (структуралар) деген не?

A. Біртипті, мәндері қайталанбайтын деректердің жиынтығы;

B. Элементтері жазу болатын векторды айтуға болады;

C. Әртүрлі типті деректерді анықтайтын өрістердің ақырлы реттелген жиыны;

D. Өзгермелі ұзындықты, енгізу, шығару тек бір жақтан ғана жүргізілетін тізбектелген тізім;

E. Екі соңы бар кезектер;
$$$ 448

begin


for i:=1 to 5 do

read(b[i]);

f:=1; k:=1;

for i:=1 to 5 do

begin

if b[i] mod 2=0 then f:=f*b[i] else k:=k+b[i];end;

writeln(f);

writeln(k);

end.


Программасындағы f айнымалысы нені анықтайды?
A. Массивтің элементтерінің қосындысын;

B. Массмвтің элементтерінің көбейтіндісін;

C. Массивтің жұп элементтерінің қосындысын;

D. Массивтің тақ элементтерінің көбейтіндісін;

E. Массивтің жұп элементтерінің көбейтіндісін;
$$$ 449

begin


for i:=1 to 5 do

read(b[i]);

f:=1; k:=1;

for i:=1 to 5 do

begin

if b[i] mod 2=0 then f:=f*b[i] else k:=k*b[i];end;

writeln(f);

writeln(k);

end.


Программасындағы k айнымалысы нені анықтайды?

A. Массивтің элементтерінің қосындысын;

B. Массивтің элементтерінің көбейтіндісін;

C. Массивтің жұп элементтерінің қосындысын;

D. Массивтің тақ элементтерінің көбейтіндісін;

E. Массивтің жұп элементтерінің көбейтіндісін;


$$$ 450

Төмендегі программаның b айнымалысы қалай аталады?

begin

for i:=1 to 5 doread(b[i]);

f:=1; k:=1;

for i:=1 to 5 do

begin


if b[i] mod 2=0 then f:=f*b[i] else k:=k*b[i];

end;


writeln(f);

writeln(k);

end.
A. жай сандар жиыны;

B. 5 элементі бар екі өлшемді массив;

C. 5 элементі бар бір өлшемді массив;

D. бүтін сандар жиыны;

E. бөлшек сандар жиыны;
$$$ 451

Төмендегі программаның mod операциясының атқаратын қызметі?


begin

for i:=1 to 5 do

read(b[i]);

f:=1; k:=1;

for i:=1 to 5 do

begin


if b[i] mod 2=0 then f:=f*b[i] else k:=k*b[i];

end;


writeln(f);

writeln(k);

end.
A. Бөлшек сандардан тұратын массив элементтерін бүтін 2-ге бөліп, қалдығын анықтау;

B. Бүтін сандардан тұратын массив элементтерін бүтін 2-ге бөліп, бүтін бөлігін анықтау;

C. Бүтін сандардан тұратын массив элементтерін дөңгелектеу;

D. Бүтін сандардан тұратын массив элементтерін 2-ге бөлу;

E. Бүтін сандардан тұратын массив элементтерін бүтін 2-ге бөліп, қалдығын анықтау;
$$$ 452

Record қызметші сөзімен жазылатын бөліктің қызметі

A. Процедураны сипаттау;

B. Функцияны сипаттау;

C. Айнымалыны сипаттау;

D. Жазу типті деректерді сипаттау;

E. Массивті сипаттау ;
$$$ 453

Set of … қызметші сөзімен жазылатын бөліктің қызметі

A. Процедураны сипаттау;

B. Функцияны сипаттау;

C. Айнымалыны сипаттау;

D. Жиындарды сипаттау;

E. Массивті сипаттау;
$$$ 454

Бір индексті таблицалық шамалар қалай аталады?

A.екі өлшемді массив;

B. төртбұрышты таблицалық шамалар;

C. векторлар;

D. үшбұрышты таблицалық шамалар;

E. үш өлшемді массив ;
$$$ 455

Екі индексті таблицалық шамалар қалай аталады?

A.екі өлшемді массив;

B. бесбұрышты таблицалық шамалар;

C. векторлар;

D. үшбұрышты таблицалық шамалар;

E. үш өлшемді массив;
$$$ 456

Вектор элементтерінің қосындысын есептеу керек болса, неше өлшемді массив қолданылады?

A.екі;

B. үш;


C. төрт;

D. бір;


E. бес;
$$$ 457

Матрица элементтерінің көбейтіндісін есептеу керек болса, неше өлшемді массив қолданылады?

A.екі;

B. үш;


C. төрт;

D. бір;


E. бес ;
$$$ 458

Бір өлшемді массивті енгізу уақытында неше цикл қолданылады?

A.бір;

B. үш;


C. төрт;

D. екі;


E. бес ;
$$$ 459

Егер таблицалық шама екі индексті болса, оны қалай атауға болады?

A. матрица;

B. вектор;

C. айнымалы;

D. тұрақты;

E. сан ;
$$$ 460

Егер таблицалық шама үш индексті болса, оны қалай атауға болады?

A.екі өлшемді массив;

B. бір өлшемді массив;

C. айнымалы;

D. үш өлшемді массив;

E. сан;
$$$ 461

Массив элементінің адресі қалай анықталады?

A. жол мен баған қиылысы арқылы;

B. жолдардың реті бойынша;

C. бағандардың реті бойынша;

D. параметрлер реті бойынша;

E. команда арқылы;
$$$ 462

i:=1 ден N дейін

j:=1 ден M дейін

b[i,j] –ді енгізу;

алгоритмі массив элементтерін жол бойымен енгізеді ме, баған бойымен енгізеді ме?

A. барлық элементті бір бағанға орналастырады;

B. барлық элементті бір жолға орналастырады;

C. баған бойымен енгізеді;

D. жол бойымен енгізеді;

E. тармақтап енгізеді;


$$$ 463

А[1..10] of integer жазуы қандай массивті сипаттайды?

A.10 литерлі элементтен тұратын а матрицасын;

B. 10 нақты санды элементтен тұратын а векторын;

C. 10 бүтінсанды элементтен тұратын а матрицасын;

D. 10 бүтінсанды элементтен тұратын а векторын;

E. 10 логикалық элементтен тұратын а векторын;
$$$ 464

А[1..5] of char жазуы қандай массивті сипаттайды?

A.10 литерлі элементтен тұратын а матрицасын;

B. 10 нақты санды элементтен тұратын а векторын;

C. 5 символды элементтен тұратын а векторын;

D. 5 бүтінсанды элементтен тұратын а векторын;

E. 10 логикалық элементтен тұратын а векторын;
$$$ 465

Екі өлшемді массивті бір өлшемді массивке көбейткенде қандай массив шығады?

A.екі өлшемді;

B. бір өлшемді;

C. үш өлшемді;

D. бес өлшемді;

E. алты өлшемді;
$$$ 466

Екі өлшемді массивті өңдеу кезінде неше циклдік параметр қатысады?

A.бір;

B. екі;


C. үш;

D. төрт;


E. бес ;
$$$ 467

Екі өлшемді массивтерді бірбіріне көбейтіп, қосқанда қандай массив алады?

A.көп өлшемді массив;

B. үш өлшемді массив;

C. бір өлшемді массив;

D. екі өлшемді массив;

E. бес өлшемді массив ;
$$$ 468

Қосалқы алгоритмнің кәдімгі алгоритмнен ерекшелігі

A.ол бірнеше алгоритмнен тұрады;

B. ол бірнеше алгоритмді біріктіріп орындайды;

C. ол басқа алгоритмнің ішінде бірнеше рет қолданылады;

D. ол басқа алгоритмнің ішінде қолданылмайды;

E. ол жеке дара команда;
$$$ 469

Қосалқы алгоритмді шақыру командасы

A.алгоритм атауы (іс жүзіндегі параметрлер тізбегі);

B. алгоритм соңы ();

C. алгоритм атауы(типі);

D. алгоритм типі (атауы);

E. алгоритм атауы(өлшемі);
$$$ 470

Қосалқы алгоритмнің айнымалыларын басқаша қалай атауға болады?

A. индекстер;

B. бастапқы берілгендер;

C. бұтақтар;

D. стектер;

E. параметрлер ;
$$$ 471

Локальды параметр деп неге айтады?

A.қайталана беретін айнымалыны;

B. негізгі алгоритмде ғана жұмыс істейтін айнымалыны;

C. қосалқы алгоритм ішінде ғана жұмыс істейтін айнымалыны;

D. негізгі алгоритмдегі литерлік айнымалыны;

E. қосалқы алгоритмдегі циклді;
$$$ 472

Глобальды параметр деп неге айтады?

A.қайталана беретін айнымалыны;

B. негізгі алгоритмде жұмыс істейтін айнымалыны;

C. қосалқы алгоритм ішінде ғана жұмыс істейтін айнымалыны;

D. негізгі алгоритмдегі литерлік айнымалыны;

E. қосалқы алгоритмдегі циклді;
$$$ 473

Қандай оператормен файл оқу үшін ашылады:

A. ReadLn;

B. Read;


C. Reset;

D. ReadKey;

E. Record;
$$$ 474

Файлдық айнымалының типі қандай болу керек:

A. DOUBLE;

B. STRING;

C. TEXT;

D. BOOLEAN;

E. INTEGER;
$$$ 475

Файлды жабу кезінде қай жол болуы керек:

A. Closetext;

B. End.


C. Writeln;

D. Eof


E. Сlose(F)
$$$ 476

Паскальда қандай типті файлдар болады:

A. Графикалық, инструкциялық, типтендірілген;

B. Типтендірілген, типтендірілмеген, текстік;

C. Форматтық, текстік;

D. Типтендірілген, форматталған, сызықтық;

E. Шарттық, циклдық, текстік;
$$$ 477

Файлдармен жұмыс істегенде міндетті түрде сипаттау керек:

A. Тұрақтыларды;

B. Файлдық айнымалыны;

C. Жолдық айнымалыны;

D. Ішкі программаны;

E. Функцияны;
$$$ 478

Қандай оператормен файл жазу үшін ашылады:

A. Rewrite;

B. Read;


C. Reset;

D. ReadKey;

E. Record;
$$$ 479

Файлдармен жұмыс не үшін керек?

A. ЭЕМ жұмысын жеңілдету үшін;

B. Pascal - да солай қабылданған;

C. Ойындарды программалау үшін;

D. Оператоивті жадыны босату үшін;

E. Нәтижені файлға жазу үшін, мәліметтерді файлдан оқу үшін;
$$$ 480

Қай жол файл сипаттамасына сәйкес келеді:

A. Add ( F, 'C:\pascal\file.pas' ) ;

B. File Open ( F, 'C:\pascal\file.pas' ) ;

C. Append ( F, 'C:\pascal\file.pas' ) ;

D. File ( F, 'C:\pascal\file.pas' ) ;

E. Assign ( F, 'C:\pascal\file.pas' ) ;
$$$ 481

Файлдық айнымалыға нақты файлдың сәйкестігін сипаттау кезінде ... оператор болуы керек:

A. File Open;

B. Append;

C. Add;

D. Assign;E. Watch;
$$$ 482

Бiр типтi элементтердің бекітілген санынан тұратын байланысқан мәліметтер жиынтығы:


A. процедура ;
B. оператор ;
C. iшкi цикл;
D. сатылы цикл ;
E. массив ;
$$$ 483

Массивтiң типiн анықтау үшiн қолданылатын қызметшi сөздер


A. If, array;

B. array, of;


C. array, for;
D. if, for;
E. for, if;
$$$ 484

Құрылымдық типтер төмендегiдей бөлiнедi:


A. жасанды, аралық, жол, жиын;
B. массив, жиын, жазба, файл, ...;
C. жасанды, массив, жол, жиын, ...;
D. аралық, жасанды, массив, жол, ... ;
E. массив, жасанды, аралық, файлдық, ...;
$$$ 485

Программа өңделетiн мәлiметтердi ... файлынан оқиды да, өңделу нәтижесiн ... файлына жазады.


A. read, readln;
B. read, write;
C. write, writeln;
D. read, writeln ;
E. input, output ;
$$$ 486

Келесi жазылғандардың iшiнен дұрыс жазылғанын анықта


Type
A. vector=array[real] of integer;
B. Z:array [1..8] of char;
C. letter='a'..'z';
D. ZZ==array[1..3] of integer;
E. cifry=array[true...false] of real;
$$$ 487
Типтерді сипаттау бөлімінде жиын типі сипатталған пунктті көрсет.
Type
A. count=set of 1..5;
B. range=100..200;
C. colour=(red,yellow,bluE.;
D. year=1900..1999;
E. card=array[0..80] of char;
$$$ 488

Типтерді сипаттау бөлімінде массив типі сипатталған пунктті көрсет.


Type
A. count=set of 1..5;
B. range=100..200;
C. colour=(red,yellow,bluE.;
D. year=1900..1999;
E. card=array[0..80] of char;
$$$ 489

Төменде Pascal тiлiндегi программаның құрылымы берiлген.


Қай жолда қате бар.
A.program p;
B.label 1;
C. const c=5;
D. type b=azza[1...3] of real;
E. var a:real;
$$$ 490

Оперативтiк жадыдан айнымалылар алатын орыны 65Кб-тан асқан кезде не қолданылады?


A. көрсеткiштiк айнымалы;
B. символдық айнымалы;
C. типтенген айнымалылар;
D. логикалық айнымалылар ;
E. функциялық айнымалылар;
$$$ 491

Мәлiметтiң күрделi массив типiн таңдаңыз


A. Array;
B. Boolean;
C. Real;
D. Integer;
E. Char;
$$$ 492

Индекспен берiлген айнымалылардың аталуы


A. Тұрақты;
B. Массив;
C. Белгi;
D. Константа;
E. Көрсеткiш;
$$$ 493

Бiр атаумен белгiленiп бiр өлшеммен өлшенетiн айнымалылардың реттелген тiзбегiнiң аталуы


A. Процедура;
B. Массив;
C. функция ;
D. цикл денесi;
E. Таңдау;
$$$ 494

Массив деген не?


A.бір атауға біріктірілген бірдей типті реттелген мәліметтер;

B.апострофпен шектелген кез-келген символдардың шектелген тізімі;

C.әртүрлі деректердің бір бүтін және бiртұтас жиын ретінде сипатталуы және бейнеленуі;

D.дисктегі атауы бар бір типті мәліметтер;

E.бір әріптен басталатын айнымалылар жиынтығы;
$$$ 495

Массивті кездейсоқ сандармен толтыру үшін қандай функция қолданылады:

A. CASE ();

B. MAS ();

C. ARRAY ();

D. RANDOM ();

E. PACKED ()
$$$ 496

Қандай типке жатады:

type klass= record

fio, name: string;

s:integer;

end;


A.Тізбеленетін ;

B.шектелетін;

C.жазба;

D.жолдық;

E.файлдық.
$$$ 497

Қандай жазбаның сипатталауы көрсетілген:

type klass= record

fio, name: string;

data= record

god: 1900..2000;

mon, day: byte;

end;


end;

A. тізбектелген жазба;

B. нұсқалы жазба;

C. иерархиялық жазба;

D.жолдық жазба;

E.файлдық жазба.


$$$ 498

Function Quality (x: Longint): Byte

Программадан функция қалай шақырылады

A. Function Quality;

B. Quality: Byte;

C. Quality;

D. Quality (x);

E. Quality: Longint;


$$$ 499

Процедурада сипатталған параметрлер қалай аталады:

A. формальды параметрлер.

B. параметр-айнымалы.

C. жергілікті.

D. глобальды.

E. нақты
$$$ 500


Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет