«Типология мәдениетінің теориясы және әдістемесі»Дата17.07.2016
өлшемі155.99 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті
Философия және мәдениеттану кафедрасы
6М020400-Мәдениеттану мамандық студенттеріне арналған

«Типология мәдениетінің теориясы және әдістемесі»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультетінің деканы

__________Ақышев А.А.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________ф.ғ.к., профессор Құдабаев А.Ж.


Философия және мәдениеттану кафедрасы

6M020400-Мәдениеттану мамандығының күндізгі оқу нысанындағы магистранттарына арналған «Типология мәдениетінің теориясы және әдістемесі» пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі______________ Ахметова Г.Ғ. 20 ж. «____» ________
Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемеғлік кеңесімен құпталған

20__ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы _______________ Сүлейменова Ш.Қ. 20___ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Құдабаев Амантай Жетпісұлы – философия және мәдениеттану кафедрасының ф.ғ.к., профессор.Кафедра №519 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 1153

2 Пән туралы мәліметтер

Типология мәдениетінің теориясы және әдістемесі – таңдау бойынша компонет пәні болып табылады, «Мәдениеттану» магистраттарының білімін кеңейтуге бағытталған, сонымен қатар қазіргі мәдениеттанулық теориялардың мәселелерін қарастырады.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Магистранттың өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

4

3

225

30

15

-

-

-

135

45

Емт.

Бар-лығы

3

225

30

15


135

45


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты – мәдениет типологиясының әр түрлі нұсқалары мен негізгі мәселелерін қарастыру.

Пәннің міндеттері

 • мәдениет типологиясының мамандандыру пәндері бойынша орыны мен рөлін анықтау, оның құрылымын және басқа мәдениеттанулық пәндермен байланысын анықтау;

 • қазіргі өзекті теориялар бойынша терең білім алуын қамтамасыз ету;

 • мәдениеттің типологиялық сипаттамасын анықтау;

 • рационалды-сыни өз алдына ойлауды қалыптастыру;

 • білім және білік тәжірибелерін әртүрлі жеке тұлғалардың және ұжымның әртүрлі мәдени спецификасын ҚР-дағы азаматтық қоғамды құру жағдайында есепке алу.

 • Батыс пен Шығыс, Солтүстік пен Оңтүстік мәдениетінің диалогы түсінігі мен мәнінің қалыптасуы.Магистранттардың білім және біліктеріне қойылатын талаптар:

- алған базалық білімдерін осы пәннен алған білімдерін мәдениеттанулық пәндерді оқытуда пайдалана білу;

- алған білімдерін дүниетанымы мен эрудициясын кеңейтуде пайдалану.

- мәдениет типологиясының негізгі мәселлерін оқып білуПәнді оқып білуде магистранттар нені білуі қажет:

- Мәдениеттің типологиялық сипаттамасы;

- Дәстүрлі және инновациялық мәдениеттің ерекшелігін;

- «Постфигуративті, кофигуративті және префигуративті мәдениет»

түсінігі;


- Мәдениет типінің семиотикасы;

- Этникалық, ұлттық және мәдениеттің аумақтық типологизациясы;

- Мәдениеттің тарихи типологизациясы

Пәнді оқып білу барысында магистранттар мынаны істей білуі қажет:

- Мәдениет типологиясының мәселлеріне бағыт ұстану,

- өздігінен және обьективті ойлау

- мәдени факторлардың социумға әсері мәселлерін өздігінен шешу.5. Пререквизиттер, оқу пәнінің постреквизиттері:

философия, мәдениет онтологиясы, мәдениет философиясы және т.б.
Пәннің тақырыптық

жоспары

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
6. Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практи-калық (сем)

ОБМӨЖ

МӨЖ

1

Мәдениеттің типологиялық сипаттамасы. Типология мәселелері.

4

4

8

30

2

Дәстүрлі және инновациялық мәдениет.

4

4

8

30

3

Постфигуративтік, кофигуративтік және префигуративтік мәдениет.


4

4

8

30

4

Мәдениеттің семиотикалық типі.

4

4

8

30

5

Субмәдениет және контрмәдениет

4

4

8

30

6

Бұқаралық және бұқаралық емес мәдениет.

4

4

8

30

7

Этникалық, ұлттық және аймақтық мәдениет типологиясы.

4

4

8

30

8

Мәдениеттің тарихи типологизациясы.

2

2

4

30

БАРЛЫҒЫ :

30

30

60

90


7. КУрс КОМПОНЕНТТЕРІ

Дәріс сабақтырының мазмұны

Дәріс І. Мәдениеттің типологиялық сипаттамасы. Типология мәселелері.

«Тип» және «типология» категорияларының мәдениеттану үшін әдіснамалық мәні. Әлемдік тарихтағы мәдениеттің бірлігі мен алуан түрлігі. Мәдениет типологиясының нұсқалары: географиялық принцип ( кеңістіктегі локалдық ), хронологиялық принцип (уақыт шеңберінде локализациялану), діннің ерекшелігі, тілі, экономика т.б. Әлемдік тарих бірлігі теориясы және жалпыадамзаттық өркениет. Өркениеттің формациялық және әлеуметтікмәдени типологиясы. Мәдениеттің циклдік қатынасы (О. Шпенглер, Н. Данилевский, А. Тойнби). К.Ясперстің белдеулік уақыт теориясы. Евроцентризм және мәдениет типологиясы


Дәріс II. Дәстүрлі және инновациялық мәдениет.

Дәстүрлі мәдениет, оның ерекшелік сипаты. Инновациялық мәдениеттің ерекшелігі. Білімнің, білімділіктің құндылығы, ойдың өзіндігі және сыни ойлау. А.С. Ахиезердің мәдениеттанулық теориясы. Дәстүрлі және инновациялық мәдениеттің айырмашылығы.


Дәріс III. Постфигуративті, кофигуративті және префигуративті мәдениет.

Мәдени дәстүр мен жаңашылдықтың арақатынасы. М.Мид. Постфигуративті мәдениет. Кофигуративті мәдениет, кофигурация өзегі. Префигуративтік мәдениет – болашаққа бағыт.


Дәріс IV. Мәдениеттің семиотикалық типі.

Мәдениет әлеуметтік ақпараттың әлемі ретінде. Ю.Лотман: Мәдениеттің семиотикалық типі. Мәдениеттің семантикалық типі. Мәдениеттің синтактикалық типі. Асемантикалық және асинтактикалық типі. Мәдениеттің семантикалық-синтактикалық типі. Жүйелілік және тарихилық –семантикалық-синтактикалық мәдениеттің ойлау ерекшелігінің сипаты.Дәріс V. Субмәдениет және контрмәдениет.

Субкультура. Субкультур түрі. Этникалық субкультура. Корпаративтік субкультурлар. Діни субкультуралар. Жастық субкультура. Контркультура әлеуметтік-мәдени бекітнемелерді белгілеу үшін, фундаменталды принциптерге қарама-қарсы тұрушы. «Контркультура» жастардың бас көтерулері контексінде.Дәріс VI. Бұқаралық және бұқаралық емес мәдениет.

Бұқара және бұқаралық сана. Г. Лебон «Халық пен бұқараның психологиясы». З.Фрейд «Бұқара психологиясы және адамзаттық Мен-ге талдау. Х. Ортеги-и-Гассет «Бұқараның баскөтеруі». Бұқаралық мәдениет. Бұқаралық және бұқаралық емес мәдениеттің айырмашылығы.Дәріс VII Этникалық,ұлттық және аймақтық мәдениеттің типологизациясы.

Халық, этнос, ұлт. Этникалық мәдениет. Ұлттық мәдениет. Мәдениеттің аймақтық типологизациясы. Батыс және Шығыс. Солтүстік және Оңтүстік. Негритюд – қоғамдық ойдың күрделі және қарама-қайшылықты құбылысы ретіндегі бағыты. Оңтүстіктің өнері.Дәріс VIII. Мәдениеттің тарихи типологизациясы.

Мәдени дәуірлер: европоцентристік ұстаным. Европоцентризм –еуропа (батыстық) өркениеттің сәби ретінде. Алғашқы қауымдық мәдениет. Антикалық мәдениет. Ортағасырлық мәдениет. Қайтаөрлеу мәдениеті. Жаңа заман мәдениеті. Қазіргі батыс мәдениеті. Локальды әлеуметтік-мәдени әлемі.Тарих заңы және мәдениеттің дамуы.Бірсызықтық немесе көпсызықтық? Доиндустриалды, индустриалды және постиндустриалды мәдениет.Тәжірибелік бөлімнің мазмұны

Тақырып I. Мәдениеттің типологиялық сипаттамасы. Типологиясы мәселесі


 1. «Тип» және «типология» категорияларының мәдениеттану үшін әдіснамалық мәні.

 2. Әлемдік тарихтағы мәдениеттің бірлігі мен алуан түрлігі.

 3. Әлемдік тарих бірлігі теориясы және жалпыадамзаттық өркениет.

 4. .Өркениеттің формациялық және әлеуметтікмәдени типологиясы.

 5. Мәдениеттің циклдік қатынасы (О. Шпенглер, Н. Данилевский, А. Тойнби).

 6. Ясперстің белдеулік уақыт теориясы. Евроцентризм және мәдениет типологиясы

Тақырып II. Дәстүрлі және инновациялық мәдениет.

1. Дәстүрлі мәдениет, оның ерекшелік сипаты.

2. Инновациялық мәдениеттің ерекшелігі.

3. Білімнің, білімділіктің құндылығы, ойдың өзіндігі және сыни ойлау.

4. А.С. Ахиезердің мәдениеттанулық теориясы.

5. Дәстүрлі және инновациялық мәдениеттің айырмашылығы.


Тақырып IIІ. Постфигуративті, Кофигуративті және префигуративті мәдениет.

1. Мәдени дәстүр мен жаңашылдықтың арақатынасы.

2. М.Мид. Постфигуративті мәдениет.

3. Кофигуративті мәдениет, кофигурация өзегі.

4. Префигуративтік мәдениет – болашаққа бағыт.


Тақырып IV. Мәдениеттің семиотикалық типі.

1. Мәдениет әлеуметтік ақпараттың әлемі ретінде.

2. Ю.Лотман: Мәдениеттің семиотикалық типі.

3. Мәдениеттің семантикалық типі.

4. Мәдениеттің синтактикалық типі.

5. Асемантикалық және асинтактикалық типі.

6. Мәдениеттің семантикалық-синтактикалық типі.

7. Жүйелілік және тарихилық –семантикалық-синтактикалық мәдениеттің ойлау ерекшелігінің сипаты.Тақырып V. Субмәдениет және контрмәдениет.

1. Субмәдениет.

2. Субмәдениет түрі.

3. Этникалық субмәдениет.

4. Корпаративтік субмәдениет.

5. Діни субмәдениет.

6. Жастық субмәдениет.

7. Контрмәдениет әлеуметтік-мәдени бекітнемелерді белгілеу үшін, фундаменталды принциптерге қарама-қарсы тұрушы.

8. «Контрмәдениет» жастардың бас көтерулері контексінде.

Тақырып VІ. Бұқаралық және бұқаралық емес мәдениет.

1. Бұқара және бұқаралық сана.

2. Г. Лебон «Халық пен бұқараның психологиясы».

3. З.Фрейд «Бұқара психологиясы және адамзаттық Мен-ге талдау.

4. Х. Ортеги-и-Гассет «Бұқараның баскөтеруі».

5. Бұқаралық мәдениет.

6. Бұқаралық және бұқаралық емес мәдениеттің айырмашылығы.

Тақырып VІІ. Этникалық, ұлттық және аймақтық мәдениеттің типологизациясы.

1. Халық, этнос, ұлт.

2. Этникалық мәдениет.

3. Ұлттық мәдениет.

4. Мәдениеттің аймақтық типологизациясы.

5. Батыс және Шығыс.

6. Солтүстік және Оңтүстік.

7. Негритюд – қоғамдық ойдың күрделі және қарама-қайшылықты құбылысы ретіндегі бағыты.

8. Оңтүстіктің өнері.

Тақырып VІІІ. Мәдениеттің тарихи типологизациясы.

1. Мәдени дәуірлер: европоцентристік ұстаным.

2. Европоцентризм –еуропа (батыстық) өркениеттің сәби ретінде. 3.Алғашқы қауымдық мәдениет.

4. Антикалық мәдениет.

5. Ортағасырлық мәдениет.

6. Қайтаөрлеу мәдениеті.

7. Жаңа заман мәдениеті.

8. Қазіргі батыс мәдениеті.

9. Локальды әлеуметтік-мәдени әлемі.

10.Тарих заңы және мәдениеттің дамуы.

11. Бірсызықтық немесе көпсызықтық?

12. Доиндустриалды, индустриалды және постиндустриалды мәдениет.


Магистранттың өздік жұмысының мазмұны


р/с

МӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

36

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындық.

Ауызша сабаққа қатысу

Сабаққа қатысу


18
Бақылау шараларына дайындық

конспект

МБ1, МБ2 Тестер

6
Барлығы60Өздігінен оқуға арналған тақырыптар тізімі

 1. Мәдениет типінің әлемдік тарихтағы бірлігі мен алуан түрлігі

[1]б. 3-415, [6] б. 4-416

 1. Ю.Лотман: мәдениеттің семиотикалық типі

[1] б. 4-214, [6] б. 5-224

 1. Дәстүрлі мәдениет, оның айырмашылық сипаты

[2] б. 1-384, [9] б. 4-256

 1. Инновациялық мәдениеттің ерекшелігі

[3] б. 5-408, [15] б. 2-240

 1. «Контркультура» жастар орындаушылығының контексінде

[11] б. 4-245, [19] б. 5-304

 1. Солтүстік және Оңтүстік: мәдени өзараәсерінің негізгі идеясы

[4] б. 4-245, [6] б. 5-204

 1. Батыс және Шығыс: мәдени өзара әсерінің негізгі идеясы

 2. [5] б. 4-245, [9] б. 5-323


Әдебиеттер тізімі:

Негізгі


 1. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб, 2002

 2. Мид М. Культура и мир детства. М. 1988

 3. Конрад Н.И. Запад и Восток М.,1966

 4. Культурология: учебник/ под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее образование, 2008.-566 с.

 5. Коган Л.Н. Теория культуры. – Екатеринбург, 1992. – 240 с.

 6. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996. – 416 с.

 7. Синергетика, философия, культура М., 2001.


Қосымша

 1. Встреча Востока и Запада в научной деятельности Ф.И.Щербатского // Восток - Запад. Исследования. Переводы. « Публикации. М., 1989.

 2. Петякшева Н.И. Диалог цивилизаций: Восток - Запад// Вопр. философии, 1993, 6.

 3. Петякшева Н.И. Проблемы диалога цивилизаций // Вопр. философии, 1996, 1.

 4. Петякшева Н.И. Диалог продолжается // Человек, 1997, .Проблема "Восток и Запад" в истории философии и единство мирового историко-философского процесса" (Материалы "круглого стола"). // Философ, науки, 1988, 7.

 5. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1971


Курс Саясаты
Әрбір магистрант сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты талқылауында белсенділік танытып, өз курстастарыңыздың қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтірмеу. Сабақта өзін-өзі устаудың алғиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киіммен кірмеу, университеттің ішкі тәртібін бұзбау.

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін; белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 1 балл алынып тасталынады.

Дәріс сабақтарын қатысу-1, тәжірибелік сабақтарға-1. үй тапсырмасын орындағаны үшін максималдық балл саны-1, себепсіз сабақтарға қатыспағаны үшін -0 балл. тәжірибелік сабаққа толық ауызша жауап -2 б.

Өздік жұмыстардың орындауы және орындалмауы жағадйында 1 рейтингте -1-8 аптада- 7,5 балл, 2 рейтингте 9-14 аптада 8,5 балл 15 аптада 9 балл, орындалмаған жағдайда «0» балл.

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс.

Сіздің дайындығыңыз тәжірибе сабағы барысында сұрақ беру мен тест тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі.

Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқаша жағдайда сіз «0» баллға ие баласыз.

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі.Қорытында емтихан магситрант алған билеті бойынша ауызша өтеді.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет