Участие в научни комисии и журитажүктеу 70.11 Kb.
Дата11.07.2016
өлшемі70.11 Kb.

Участие в научни комисии и журитаДамянов, Б., Комисия към НАОА за оценяване на магистърски програми в ШУ “К.Преславски”

x
Дамянов, Б., Комисия към НАОА за оценяване на докторантури във ФНПП на СУ “Кл.Охридски”

x
Дамянов, Б., Комисия към НАОА за оценяване на докторантури в Педагогически факултет на ШУ “К.Преславски”, 2011.

x
Дамянов, Б., Научно жури за избор на професор по методика на обучението по изобразително изкуство в ЮЗУ “Н.Рилски”, 2010

x
Дамянов, Б., Научно жури за избор на професор по методика на обучението по изобразително изкуство в ШУ “К.Преславски”, 2011.

x
Дамянов, Б., Научно жури за избор на д-р по методика на обучението м ПУ “П.Хилендарски”, 2011.

x
Иванова, М., Участия в научни комисии на аспирант Сюзан Орхан Моллаюсеин, гл.ас. Георги Тодоров Клинков, докторант на Л. Витанов 2011год.

х
Иванова, М., 22.04.2011 год.- Кръгла маса за деня на детето. Гр. Истанбул; начално училище.
х

Иванова, М., 23.11.2007 год.- Институт по политехника гр. Серес.
х

Маркова, Д., участие в научно жури в конкурс за професор по научна специалност 05.07.03., 2011 г. ПУ

х
Маркова, Д., участие в научно жури в конкурс за доцент по научна специалност 05.07.03., 2011 г. АМТИИ

х
Капон, Л., Международен кукленотетрален фестивал „ Двама са малко, трима са много”, Пловдив, 2008 г. – председател на жури.

х
Байчинска, С., - Член на журито на националния фестивал на камерния театър и малките театрални форми – Враца , 2008

х
Байчинска, С., - Член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Театрознание и театрално изкуство, обявен от Института за изследване на изкуствата , 2011 г.

х
Вълева, Ю., 2007 - Мнение за дисертацията на Диана Банкова „Формиращи педагогически възможности на християнското изкуство в съвременното образование” към Педагогическия факултет на Софийския Университет «Св. Климент Охридски» - 2007.

х
Вълева, Ю., 2 ноември 2008 – синхронен превод от френски на лекцията на г-жа Мари-Пол Поспишил в Нов български университет на тема „Арт-терапия”, за специалност „Живопис”.

х
Коларов Я., (член на трибунала за присъждане на докторска степен (Doctor Europeu) на Marina Mason Morales от Университета в гр. Аликанте – Испания.)
х


Коларов Я., (избор на 2 професори по зоология в Биологическия факултет на Пловдивския университет, ноември, 2011 г.

х
Радев, Пл. Член на научната комисия по педагогика към ВАК от 2007 г. до закриването и.

х
Радев, Пл. Член научни журита за избор на академични длъжности и присъждане на образователна и научна степен “доктор” в: ПУ “Паисий Хилендарски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, БУ “Проф. д-р Асен Златаров”.

х
Танева, Кр. Член на научна комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по методика на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ- 2011 г. , Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски”

х
Танева, Кр. Член на научна комисия за провеждане на докторантски изпити по специалността на гл.ас. Пенка Димитрова по методика на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ

х
Доц. д-р Е.Арнаудова – участие в разширен състав на СНС по Педагогика към ВАК, София, 12.06.2008.

х
Доц. д-р Е.Арнаудова, – участие в комисия към МОНМ за изготвяне на ДОИ по музика , София, 01.2008.

х
Левтерова Д., Участие в Научната комисия по Педагогика към ВАК /2008-2011/

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за заемане на длъжността „доцент” на ШУ „Еп.Константин Преславски”на д-р Живко Жеков

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на СУ „Св.Климент Охридски” на Благовесна Стоянова

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на СУ „Св.Климент Охридски” на Андреас Бесас

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на СУ „Св.Климент Охридски” на Катерина Щерева

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по научна специалност Педагогика при Медицински колеж при МУ Плевен с кандидат Искра Петкова

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за заемане на академичната длъжност “професор” на ПУ „Паисий Хилендарски” на доц. д-р Галин Цоков

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на ПУ „Паисий Хилендарски” на Ваня Сивакова

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за заемане на академичната длъжност “доцент” на ПУ „Паисий Хилендарски” на д-р Златка Ваклева

х
Левтерова Д., Участие в Научно жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на ПУ „Паисий Хилендарски” на Мария Караиванова

х
Цоков Г., Член на научно жури за Защита на дисертация на Давут Акташ” докторант в СУ „Св. Климент Охридски, дисертация на тема: “Анализ на междуезиково разбиране в различни езикови семейства” за присъждане на образователна научна степен “доктор” по специалност “Методика на обучението по английски език “ и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език., 2011 година

х
Цоков Г., Рецензент на процедура за професор на ТУ – Стара Загора, по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Образование и мени

джмънт), 2011 доц. д-р Христо Димитров Макаковх
Атанасова Ж., Научно жури в ПУ”Паисий Хилендарски”, Педагогически факултет, катедра Педагогика, психология и социални дейности за професор по Специална педагогика, 2011 доц.дпн Дора Левтерова

х
Тагарева, К., Участие в научно жури в конкурс за гл. ас. по педагогическа и възрастова психология на д-р Светлана Сарийска

х
Проданов М., Участие като член на жури в конкурс за длъжността „доцент” по Психология на дейността доц.д-р Калин Гайдаров

х
Маргаритов, В. Член на научно жури за присъждане на образователно-научна степен „доктор” на гл.ас. Елена Кънчева

х
Маргаритов, В. Член на научно жури за присъждане на образователно-научна степен „доктор на педагогическите науки” на доц. д-р Симеон Йорданов

х
Маргаритов, В. Член на научно жури за присъждане на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Людмил Иванов

х
Маргаритова В. Член на научно жури за присъждане на образователно-научната степен „доктор” на Оливър Кьониг

х
Общо:
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет