Условия за членство в амспикзжүктеу 53.44 Kb.
Дата04.07.2016
өлшемі53.44 Kb.

Условия за членство в АМСПИКЗ


Членство, права и задължения. Извлечение от Устава на АМСПИКЗ.
Чл. 7 /1/ Членуването в “Асоциация на Малките и Средните Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве” е доброволно. Редовен член на сдружението може да бъде всяко лице, което извършва дейностите, посочени в чл.1 от този устав и отговаря на следните условия:

1. отговаря на действащите по закон към момента на членството критерии за микро, малки и средни предприятия.

2. осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България;

3. е юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани по Търговския закон;

4. приема Устава на сдружението;

5. е внесъл встъпителния членски внос.

/2/ Членове на Сдружението могат да бъдат и юридически лица от Европейския съюз и европейското икономическо пространство, които осъществяват дейността по чл.1 на територията на Република България при равни условия с българските юридически лица.

/3/ Асоциирани членове могат да бъдат всички други лица по чл. 1, ал.3, които приемат Устава на Асоциацията.

/4/ Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
Чл. 8 /1/ Желаещите да членуват в Сдружението подават писмено заявление - образец до Управителния съвет, в която заявяват, че приемат настоящия устав и ще съдействат за постигане на целите на Сдружението. Към заявлението се прилагат - (а) Удостоверение за актуално състояние на кандидата; (б) декларация, че са налице условията по чл.1 от настоящия Устав, подписана от лице, притежаващо надлежна представителна власт. (в) решение на колективния орган за управление на лицето; (г) документ за внесен встъпителен членски внос. В случай, че кандидатът не бъде приет, внесеният встъпителен членски внос подлежи на връщане. (д) две препоръки от настоящи членове на Асоциацията, а за чуждестранните лица - препоръка от браншовата структура от държавата по местоседалището на кандидата; (е) други документи, изисквани от Управителният съвет на Асоциацията.

/2/ Управителният съвет се произнася по молбата с решение на първото или второто заседание след постъпването й. Приемането на нови членове на асоциацията става от Управителния съвет, ако писмената молба за членство е подкрепена от 2/3 от членовете му.

/3/ Юридически лица с особено големи заслуги за осъществяване на целите на асоциацията могат да бъдат избирани от Общото събрание за почетни членове на асоциацията без да отговарят на условието на чл.8, ал.1. Те не са задължени да плащат членски внос и нямат право на глас в Общото събрание.

/4/ Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

/5/ Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на Асоциацията по реда на чл. 26 от Устава.
Чл. 9. Членовете на Асоциацията имат право:

1. Да участват в нейните органи на управление; да участвува в заседанията на Общото събрание на асоциацията чрез овластените си представители, или изрично упълномощени за това лица;

2. На един глас при взимането на решения от Общото събрание на асоциацията;

3. Да поставят пред нея въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;

4. Да се ползват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в асоциацията, от материално-техническата база на асоциацията за нуждите на тези свои дейности, които са свързани пряко с целите на асоциацията;

5. Да искат нейното съдействие в защита на интересите си;

6. Да бъдат информирани за дейността на асоциацията и неговите органи и да взимат активно участие във всички събрания, срещи, инициативи, организирани от асоциацията или с тяхно съдействие;

7. Да избират и да бъдат избирани в органите на асоциацията, както и да бъдат избирани техни представители в управителните и в работните органи на асоциацията;

8. Да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие на асоциацията;

9. На достъп до всички материали и данни събирани от асоциацията и до нейната информационна система, освен ако същите не представляват търговска тайна за членовете и са предоставени на асоциацията с такава изрична и писмена уговорка;

10. да получават методическа и консултантска помощ.

11. да получават възнаграждение за извършени и предоставени на Сдружението услуги, когато това е уговорено изрично в писмен вид.

12. да напуснат доброволно Сдружението;

13. да присъстват на заседанията на управителните и контролни органи на Сдружението, когато се разглеждат въпроси или се решават проблеми, свързани лично с тях.

/2/ Членовете на Асоциацията са длъжни:

1. Да спазват устава, както и да изпълняват решенията на Общото събрание на асоциацията и неговите управителни органи добросъвестно и в срок, когато последните са приети в изпълнените общите цели на асоциацията;

2. да работят за осъществяване целите и задачите на асоциацията и да участват в неговата дейност

3. Да правят имуществени вноски по реда, определен от Общото събрание;

4. Да предоставят сведения, необходими за постигане на нейната цел и за изпълнение на задачите й;

5. да работят за доброто име и репутация на асоциацията, както и да проявяват колегиалност и лоялна конкуренция в отношенията помежду си;

6. да не използуват по какъвто и да е начин членството си в асоциацията за постигане на лични цели и/или на цели, противоречащи на неговия устав;

7. да осигурят за участие в заседанията на Общото събрание на асоциацията само на такива свои упълномощени представители, които имат представителна власт по силата на закона или по силата на изрично упълномощаване;

8. да участват със свои представители в работата органите на Сдружението.

/3/ За задълженията на Асоциацията членовете отговарят до размера на направените от тях имуществени вноски.

/4/ При неизпълнение на задълженията по ал. 1, Управителният съвет може да прави бележки и предупреждения за изключване, както и да предлага на Общото събрание изключването на съответния член.

/5/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл.10 /1/ Членството се прекратява:

1. При напускане - Членовете на Сдружението могат свободно и по съвест да го напускат с 30 дневно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет при условие, че желаещия да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му;

2. При прекратяване на юридическото лице, член на Асоциацията, респ. при заличаване на регистрацията на едноличен търговец;

3. При изключване;

4. При отпадане поради невнасяне на определените от Общото събрание на Асоциацията имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на Асоциацията;

5. При прекратяване на Асоциацията;

/2/ При прекратяване на членството не се възстановяват членски внос и встъпителната вноска както и няма претенции към имуществото на асоциацията.

/3/ Членството се прекратява автоматично от Управителния съвет в случай, че са настъпили промени в юридическото лице на съответния член, в резултат на които то вече не отговаря на критериите за членство по чл. 8 от настоящия устав.
Чл.11. /1/ Член на Асоциацията може да бъде изключен и когато нарушава грубо или систематически задълженията си или уронва престижа й, както и при неплащане на целия или част от дължимия Годишен членски внос за изтеклата година, до 31 март на следващата година. Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на Асоциацията, прието с мнозинство 2/3 от членовете му, при наличие на предпоставките по-горе.

/2/ Изключен член няма право на възстановяване на внесени до датата на изключването вноски от ГЧВ.

/3/ Предложението за изключването не може да се гласува преди членът на Асоциацията да е бил поканен да даде обяснения и преди те да са били обсъдени от Управителния съвет.

/4/ Решението за изключване може да бъде обжалвано по предвидения от ЗЮЛНЦ ред.
Чл.12. Правоприемниците на член на Асоциацията, след неговото преобразуване, могат да станат нейни членове, ако отговарят на изискванията по чл.1, като й съобщят писмено за това си желание и за съгласието си с устава й, без да е необходимо да бъдат приемани по реда на чл.8.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет