Ван Цзиньбаожүктеу 388.74 Kb.
Дата24.02.2016
өлшемі388.74 Kb.
Бекітемін

«КМК Мұнай» АҚ президенті

______________ Ван Цзиньбао
КЕЛІСІМ-ШАРТ №____________

Ақтөбе қ. __________________ ж.


Тапсырыс беруші: «КМК Мұнай» АҚ, _________ негізінде әрекет етуші, заңды тұлға болып табылатын, бір жағынан

Мердігер: ________, _______ негізінде әрекет етуші, _______ атынан, басқа жағынан, жұмыстарды сатып алулар туралы осы Келісім-шартты жасады, және төмендегі туралы келісімге келді


 1. ТЕРМИНДЕР ТҮСІНДІРМЕСІ

  1. «Келісім-шарт» - барлық қосымшалары мен толықтырулары бар, сонымен қатар Келісім-шартта сілтеме жасалған барлық құжаттары бар Жұмыстарды сатып алу туралы нақты келісім.

  2. «Келісім-шарттың құны (бағасы)» - Тапсырыс берушінің Келісім-шарт шеңберінде Мердігерге шарт міндеттемелерін толық орындағаны үшін төлеуге міндетті бағаны білдіреді.

  3. «Жұмыстар» - «Техникалық тапсырмаға сәйкес, Көкжиде тұзүсті кенорнында қабатты қысымды сүйемелдеу жүйесінің су таратқышы» жұмыс жобасын дайындау (Қосымша №1).

  4. «Тапсырыс беруші» - «КМК Мұнай» АҚ.

  5. «Мердігер» - ______

  6. «Уәкілетті өкіл» - Сенімхаттың Заңның немесе Келісім-шарттың күшіне сай түрде рәсімделуге тең болатын, құрылтай құжаттарының, лауазымды нұсқамалардың және Тараптардың бұйрықтары негізінде Тараптың атынан және бұйрығы бойынша сәйкес заңды мәнді іс-әрекеттерді жүзеге асыруға уәкілетті әрекетті жеке тұлға.

  7. «Келісім-шарттың бұзылуы» – Тараптардың кез келгенінің Келісім-шарт бойынша өзінің кем дегенде бір ғана міндеттемесін орындамау немесе лайықсыз орындамау.

 1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ НЫСАНЫ

  1. 2.1. Тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес, осы Келісім-шарттың 1.3. т. сәйкес жұмыстарды Мердігер көрсетуге, ал Тапсырыс беруші қабылдауға және төлеуге міндетті (Қосымша 1), бұдан әрі Жұмыстар болып аталатын, ал Тапсырыс беруші жұмысты орындау үшін, қажетті шарттарды Мердігерге жасауға, Орындалған Жұмыстарды қабылдап және оларды осы Келісім-шарттың шарттарына сәйкес мерзімінде төлеуге міндетті. Осы Келісім-шарт бойынша соңғы нәтижесі Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамаларына сәйкес мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарымен және басқа да мүдделі ұжымдармен келісілуі тиіс.

  2. 2.2. Осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаудың соңғы мерзімі – Келісім-шартқа қол қойылған кезден бастап 2 ай.

2.3. Ғылыми-техникалық талаптар осы келісім-шарттың ажыратылмайтын бөлігі болып табылатын, (осы келісім-шартқа №1 қосымша) техникалық тапсырмамен анықталады. Жұмыстар Техникалық тапсырмаға сәйкес орындалуы тиіс.

2.4. Жұмыстарды орындау орны: Ақтөбе қ.
 1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕСУ ТӘРТІБІ

3.1. Жұмыстардың жалпы құны ҚҚС есебімен ________,00 (_______) теңгені құрайды, -12 %;

3.2. Төлем Тараптардың өкілімен қол қойылған, орындалған жұмыстар Актісінің түпнұсқасын және Тапсырыс берушінің бухгалтерия құжаттамасын тіркеу туралы мөртаңбамен расталған, есеп-фактураның түпнұсқасын Тапсырыс берушінің бухгалтериясына ұсынған және орындалған жұмыстар Актісіне қол қойылған кезден бастап, 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Мердігердің ағымдағы есепшотына ақшаны аудару жолымен орындалған жұмыстардың фактісі бойынша 100 % жүзеге асырылады. Әр есеп-фактурада және орындалған жұмыстардың Актісінде қызметтер өткізілетін геологиялық құрылымның атауы (кенорны) болуы тиіс. Ақпараты көрсетілмеген, төлем құжаттары ұсынылмаған болып саналады және төлемге қабылданбайды.

3.3 Компанияның ішкі тәртібімен бекітілген, тәртіпте ОРЫНДАУШЫМЕН қол қойылған, № 3 Қосымшаға сәйкес орындалған жұмыстардың Актісі, орындалған жұмыстардың бағасын төлеуге арналған негіз болып табылады. Тапсырыс берушінің тарапынан орындалған жұмыстардың Актісі (Өндірістік/Әкімшілік/Қаржы) сәйкес блокқа жетекшілік ету басшылықтарына және (Келісім-шартты мәлімдеуші - бөлім басшыларына) құрылымдық бөлімдерге жауапты Жетекшілерге міндетті қол қоюға жатады.

Егер орындалған жұмыстардың Актісінде (соның ішінде қол қойылатын және кенорында) осы тармақпен қарастырылған кем қолдар болса, осы Акт жарамсыз және төлемге жатпайтын болып саналады.

3.3. Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалған жұмыстардың Актісін және шот-фактураның түпнұсқасын олардың шыққан күнінен бастап, банктің 3 (үш) операциондық күнінен кешіктірмей жолдауға міндетті.

3.4. Шот-фактуралардың және орындалған жұмыстар Актісінің түпнұсқалары мерзімінде ұсынылмаған болса, Тапсырыс беруші оларды нақты алу күнінен бастап, банктің 60 (алпыс) операциондық күніне дейін төлем мерзімін ұзартуға құқылы.

3.5. Төлем, Мердігермен осы 4.2.7 сәйкес міндеттемелерін орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.


 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

  1. 4.1. Мердігер келесіге құқылы:

   1. 4.1.1. Осы Келісім-шарттың 3 бөлігіне сәйкес Жұмыстарды орындауға төлемді алуға;

  2. 4.2. Мердігер келесіге міндетті:

  3. 4.2.1. Келісім-шарт бойынша Жұмыстарды осы Келісім-шарттың 2.2. т. бекітілген, мерзімде және сапалы орындауға;

4.2.2. Мердігер және оның лауазымды тұлғалары Мердігерге қатысты Тапсырыс берушінің Лауазымды тұлғаларының әрекетіне және шешіміне әсерді көрсету мақсатында Тапсырыс берушінің лауазымды тұлғаларымен тура немесе жанама пайдаларды ала алатын, Тапсырыс берушінің лауазымды тұлғаларына қатысты, әрекеттерді жасамауға және ұсынбауға міндетті.

4.2.3. Білімін және барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, Жұмыстарды орындау, бақылау және орындалуын бағыттау. Мердігер Жұмыстардың орындалу құралдарына, тәсілдеріне, қауіпсіздік техникасына, кезектілігіне және орындалу сапасына, сонымен бірге Келісім-шарт бойынша барлық Жұмыстарды үйлестіруге бақылауды жүзеге асырады және толық жауап береді;

4.2.4. Өз Жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа Жұмыстарды, сонымен бірге Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті, және оған тиесілі құрылыстарды (жолдарды, ғимараттарды, материалдар қоймаларын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктің басқа түрлерін қосқанда, бірақ онымен шектелмей) бүлінуден немесе басқа себептерден қорғауды қамтамасыз етеді. Жоғарыда аталғандарға байланысты Мергілердің көтерген барлық шығындары Тапсырыс берушімен қосымша өтеуге жатпайды;

4.2.5. Құпиялылықты сақтауға, Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз немесе Тапсырыс берушімен ұсынылған, осы Келісім-шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындау кезінде баян болған Келісім-шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, ақпаратын ашпау;

4.2.6. Жер қойнауын пайдалану бойынша ҚР заңнамасының, сонымен бірге еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша, қоршаған орта мен өндірістік қауіпсіздікті қорғау бойынша нормативтік актілердің барлық талаптарын сақтау.

4.2.7. Мердігер осы Келісім-шартқа қол қойылған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей, мерзімінде осы Келісім-шартқа №3 Қосымшаға сәйкес форма бойынша ТЖҚ туралы есепті ұсынуға міндеттенеді.

4.2.8. Бекітілген формадағы орындалған Жұмыстар Актісін рәсімдеу және Тапсырыс берушінің есеп бөліміне әрі қарай төлеу үшін орындалған Жұмыстарға шот-фактураның түпнұсқасын ұсыну (№2 Қосымша).

4.2.9. Жұмыстарды жүргізгеннен кейін жазбаша түрде Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар туралы хабарлау.

4.2.10. Осы Келісім-шартты орындау кезінде Мердігер 15.02.2013 жылғы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №№133,134 Қаулысымен бекітілген жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды өткізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу Ережелерін сақтауға (бұдан әрі-Ережелер) және олардың ережелерімен бекітілген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді (одан әрі – ТЖҚ) сатып алуға міндеттенеді.

4.2.11. Осымен Мердігер Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Ережелерге толық сәйкес ТЖҚ сатып алуды өткізу бойынша оның міндеттемелерді орындауын дәлелдейтін құжаттарды ұсынуды міндеттенеді.

4.2.12. Осымен Мердігер осы Келісім-шарт бойынша сатып алынатын жұмыстарда кем дегенде 75% көлемінде жергілікті мазмұнның үлесін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.2.13. Осы Келісім-шартпен бекітілген шарттар тәртібінде Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық, бұйрық және әдістемелік құжаттамалардың талаптарына, тех.тапсырмаларға (осы Келісім-шартқа №1 Қосымша) сәйкес жобалық-сметалық құжаттаманы дайындау бойынша жұмыстардың сапалы және мезгілді орындалуын қамтамасыз ету.

4.2.14. Мердігер осы келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін барлық рұқсат құжаттарының көшірмелерін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей мерзімінде ұсынуға және жауапкершіліктің ІІ деңгейімен жұмыстардың мәліметтерін жобалауға лицензияны беруге міндетті.

4.2.15. Мердігер Тапсырыс берушінің келісім-шарттық аумағында Тапсырыс берушіге Мердігердің кінәсінен ЭБЖ желісінің және сұйық шығаратын желілердің соқпа нәтижесінде пайда болған тұрып қалған құрал-жабдық үшін тұрып қалудың 1 сағатына 150 000,00 теңге көлемде айыппұл төлеуге, сонымен қатар Тапсырыс берушінің қалпына келтіру жұмыстары мен олармен айырылып қалған табысқа байланысты барлық шығындарды өтеуге міндетті.

4.2.16. Тапсырыс берушінің объектісінде алкогольді мас (есірткі, уытқұмар) жағдайда жүрген Мердігердің жұмысшылары табылған кезде, осы дерек актімен белгіленеді және сондай жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір анықталған дерекке 100 000,00 (жүз мың) теңге сомасында айыппұл төлейді.

4.2.17. Жобаны мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарымен және басқа да қызығушылық білдірген ұйымдармен ұйғару, сонымен қатар Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес мемлекеттік сараптаманың қорытындыларын ұсыну.

4.2.19. Қосымша төлемсіз келесілерге қатысу:

- бекітілген тәртіпте Тапсырыс берушінің жобасын қарастыруға,

- Келісілген мерзімдерде сараптаманың және Тапсырыс берушінің талабы бойынша түсіндірмелерді, құжаттарды және негіздемелерді ұсыну.

4.2.20. Қажет болған кезде келісім-шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсаты бойынша жұмыстардың бөлек түрлерін орындау үшін қосалқы мердігер ұйымдармен бекіту. Мердігер жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігер ұйымдарды тартқан жағдайда, тартылған қосалқы мердігер ұйым мерзімінде қосалқы мердігерлік Келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей осы Келісім-шартқа №3 Қосымшаға сәйкес форма бойынша Орындаушыға жеткізілетін ТЖҚ туралы есепті ұсынуға міндеттенеді.  1. 4.3. Тапсырыс берушінің келесілерге құқығы бар:

   1. 4.3.1. Әрдайым Келісім-шарт бойынша Жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын Учаскеге немесе кез келген басқа орынға рұқсатының болуына.

   2. 4.3.2. Себептерді көрсетумен Мердігердің қандай да бір тұлғасын Жұмыстан босатуды талап етуге;

4.3.4. Мердігерді жазбаша кез келген анықталған Кемшіліктер туралы хабардар ету. Егер Мердігер Кемшіліктерді түзету бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, сонымен бірге егер Мердігер Жұмысты толық көлемде орындауға қабілетті болмаса, Тапсырыс беруші жазбаша хатпен Жұмысты толығымен немесе оның бөлігін тоқтату себебін жойғанға дейін тоқтату туралы Мердігерге бұйрық бере алады;

   1. 4.3.5. Егер Мердігер Кемшілікті түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе және бұл туралы Тапсырыс берушіден жазбаша хат алғаннан кейін 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген үшкүндік мерзімнің аяқталуы бойынша өз талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі үшкүндік мерзім ішінде көрсетілген Кемшіліктерді түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші басқа әсер ету тәсілдерін қолдануға өз құқығынан бас тартпай, осы Жұмысты өз күшімен, кейін осы жұмыстардың құнын Мердігердің өтеуімен орындай алады. Бұл жағдайда, Тапсырыс беруші нақтылы орындалған жұмыс көлемі үшін Мердігерге тиесілі сомадан осы жұмыстардың құнын ұстап қалу құқығын Тапсырыс беруші өзіне қалдырады;

   2. 4.3.7. Тапсырыс беруші осы келісім-шартты орындау шегінде Мердігерден ТЖҚ алу Ережелеріне толық сәйкестілікте ТЖҚ сатып алуды өткізу бойынша өзінің міндеттемелерін орындайтындығын дәлелдейтін құжаттарды келесілерге ұсынылуын талап етуге құқығы бар.

   3. 4.3.8. Мемлекеттік органдар Тапсырыс берушіні Мердігердің әрекеті және/немесе әрекетсіздігі нәтижесінде болған, Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасының талаптарын орындамағаны үшін жауапкершілікке тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге төленуге тиесілі сомалардан бір жақты тәртіпте шеккен айыппұлдардың және/немесе басқа да шығындардың сомаларын ұстап қалуға құқығы бар.

  1. 4.4. Тапсырыс беруші келесілерге міндетті:

4.4.1. Осы Келісім-шарттың 2 бөліміне сәйкес, орындалған жұмыстар үшін төлем төлеу;

Жобалау басталғанға дейін берілетін барлық қажетті бастапқы мәліметтерді және басқа материалдарды Мердігерге беру.
 1. КЕПІЛДЕМЕЛЕР

  1. Мердігер оның Жұмыстары кемшіліксіз болатынына кепілдік береді.

  2. Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап кепілдік 12 (он екі) ай бойы жүреді.

  3. Тапсырыс беруші жазбаша дереу түрде Мердігерді осы кепілдікпен байланысты барлық талаптар туралы хабардар етуге міндетті.

  4. Мердігер хабарландыруды алғаннан бастап анықталған кемшіліктерді Тапсырыс беруші орнатқан мерзімде, Тапсырыс берушінің тарапынан еш шығынсыз жоюға міндетті.
 1. ЖҰМЫСТАРДЫ ТАПСЫРУ – ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

  1. 6.1. Жұмыстар аяқталған соң Мердігер Тапсырыс берушіге келесідей құжаттарды ұсынады:

   1. 6.2. Бөлек ҚҚС жолы бөлінген шот-фактура;

   2. 6.3. Орындалған Жұмыстардың түпнұсқасы.

   3. 6.4. Жұмыс жобасының құрамы 1.02-01-2007 ҚР ҚНжЕ талаптарына сәйкес келуі тиіс.

   1. 6.5. орындалған Жұмыс нәтижелерін қағаз тасығышта 4 (төрт) дана ұсыну және электронды тасығышта 1 (бір) дана. Жобаның электронды нұсқасын компакт дискіде форматта ұсыну:

- жұмыс сызбалары - AutoCad-2007.

- материалдардың, құрал-жабдықтардың жинақтама сипаттамалары MS Excel.

- сметалық бөлігі MS Excel, HTML, АВС бағдарлама кешенінің оперфайлдары

- түсініктеме хат MS Word

- мемлекеттік сараптаманың қорытындылары.

Іздеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тапсырыс берушіге орындалған инженерлік зерттеулер туралы техникалық жауап, қағаз тасығышта, және электронды тасығышта.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Уақытында Жұмыстардың басталмағандығы (осы Келісім-шарттың 2.2 т. сәйкес мерзімдерді бұзу), кемшіліктерді уақытында жоймағандығы үшін Мердігер Келісім-шарттың жалпы сомасынан 1% көлемінде өсімпұл түрінде Тапсырыс берушіге тұрақсыздық төлемін төлейді.

  1. 7.2. Жұмыстарды ауыстыруға немесе орындаудан бас тартуға, немесе жұмыстарда кемшіліктерді жоюдан бас тартуға Мердігер Тапсырыс берушінің талаптары бойынша нағыз Келісім-шарттың жалпы құнынан 10% көлемде айып төлеуі тиіс.

7.3. Мердігердің тарапынан Жұмыстарды орындаумен кідірісі келесі санкцияларға әкелуі мүмкін: Келісім-шартты бұзу және/немесе айып төлемді өтеу.

  1. 7.4. Айып төлем міндеттемесі кінәлі Тарапқа жазбаша формада талаптарды ұсыну шарттары кезінде пайда болады. Айып төлемдерді төлеу келісілген міндеттемелерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

  2. 7.5. Мердігер Келісім-шарттың орындалуы кезінде және нәтижесінде пайда болатын, Тапсырыс берушінің мүлкіне, өз жұмысшыларының, Тапсырыс берушінің және үшінші тұлғалардың жұмысшыларының меншігіне және денсаулығына зиян келтірумен немесе шығындармен байланысты барлық тәуекелдікке, сонымен бірге өз жұмысшыларының және басқа тұлғалардың қаза болуымен байланысты барлық қатер үшін жауап береді. Сонымен қатар, Мердігер жұмыстарды орындау кезінде үшінші тұлғаларға зиян келтірілгені үшін толық жауапкершілікті атқарады.

  3. 7.6. Егер Тапсырыс берушіге мердігермен Тапсырыс берушінің Лауазымды тұлғаларына қатысты сыбайластық әрекеттерді қолданғаны туралы белгісі болса, Тапсырыс берушінің Мердігерден сот тәртібімен мұндай сыбайластық әрекеттермен келтірген зиян көлемін өтеп алу құқығы бар.

  4. 7.7. Мердігер Тапсырыс берушінің алдында осы Келісім-шарт бойынша міндеттерін орындау кезінде іске қосылған өз жұмысшыларының, жұмысшылары мен қосалқы мердігер ұйымдардың іс-әрекеттері және қателіктері үшін өз еркімен жауапкершілікті атқарады.

  5. 7.8. Осымен мердігер өздігінен осы Келісім-шарт бойынша жұмысты орындау кезінде оған белгілі болған ақпараттарды таратуына толық жауапты.

  6. 7.9. Осы Келісім-шарттың жалпы құнынан 50% өлшемде осы Келісім-шарттың 4.2.12 т. сәйкес оларға жеткізілетін ТЖҚ жергілікті мазмұны бойынша міндеттемелердің орындалмауына мердігер жауапты.

7.10. Тараптар келісті, айыппұлдар сомасы төлемге жататын сомадан бір жақты тәртіпте азайтылады.

7.11. Мемлекеттік уәкілетті органдар жобаны келісуге байланысты барлық шығынды, Мердігер өзіне алады.

7.12. Осы Келісім-шартты орындау аумағында Мердігер Ережелерге сәйкес тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге сатып алуды өткізу бойынша міндеттерін сақтамаған жағдайда, Мердігер жауапкершілікті өз еркімен атқарады.


 1. ФОРС-МАЖОР

  1. 8.1. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса, Тапсырыс беруші Жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Сонымен бірге Мердігер азаматтық заңнамамен қарастырылған, процедураға сәйкес олардың жағдайлары және / форс-мажор / бой бермейтін күш жағдайлары туындағаны туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар ету керек.

8.2. Егер дүлей апат, әскери іс-әрекеттер немесе қандай-да бір басқа форс-мажорлық жағдайлар, Тапсырыс берушімен Мердігердің бақылауына бағынбайтын, Келісім-шартты орындауға кедергі жасаса, Тапсырыс беруші Келісім-шартты тоқтатуды куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін өте қысқа мерзімде Жұмысты тоқтатып және Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді. Тапсырыс беруші Объектіні консервациялауға байланысты, Жұмысты және Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған, Жұмыстың барлық көлеміне Мердігерге төлемді жүзеге асырады.


 1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ

9.1. Келісім-шарт оған Тараптардың өкілдері қол қойған уақыттан бастап күшіне енеді және 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді, ал өзара есептесу бөлімінде осы Келісім-шарт бойынша оларды толық орындауға дейін

9.2. Тараптардың кез келгені осы Келісім-шартты мерзімінен бұрын келесі жағдайларда бұза алады:

- Келісім-шарт бойынша барлық міндеттемелерді немесе бөлігін уақтылы орындамау;

- Келісім-шарт бойынша барлық міндеттемелерді немесе бөлігін тиісті түрде орындамау;

- Бекітілген тәртіпте Тараптардың қайсы бірін банкрот деп тану;

- ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес Келісім-шартқа негізделген міндеттемелердің орындалуының мүмкінсіздігі.

9.3. Тапсырыс берушімен бір жақты тәртіпте Келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Мердігер Келісім-шартты тиісті орындауына байланысты, нақты шығынды ғана талап етуге құқығы бар.
 1. ҚОРЫТЫНДЫ ЖАҒДАЙЛАР

  1. 10.1. Келісім-шарт екі данадан орыс тілінде жасалған.

  2. 10.2. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнама актілері болып табылады.

  3. 10.3. Тараптар арасындағы ресми қатынастың тек жазбаша түрде ғана күші бар.

  4. 10.4. Келісім-шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген сұрау хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде кейін түпнұсқасын ұсынумен жіберіледі.

  5. 10.5. Тараптар осы Келісім-шарт бойынша алынған міндеттерін тараптармен орындауға бақылауды жүргізетін тұлғаларды тағайындайды.

Тапсырыс берушіден: Хакимов Ренат Рафизович 8-_________

Мердігерден:

және қолма-қол бір-бірін орындайтын тұлғаның ауысқаны туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті  1. 10.6. Төменде аталған құжаттар және онда ескертілген шарттар, оған Тараптар қол қойған уақытта Келісім-шартты құрайды және оның ажыратылмас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:


№1 Қосымша «Техникалық тапсырма»

№2 Қосымша «Орындалған жұмыстар актісі».

№3 Қосымша «Жеткізілетін тауарлар, жұмыстармен қызметтер туралы есептің формасы».

№4 Қосымша «Жұмыс кестесі».


 1. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:

Тапсырыс беруші:
«КМК Мұнай» АҚ

Заңды мекенжайы: Ақтөбе қ., Саңқыбай-батыр даңғ., 16 Ж

Нақты мекенжайы: Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғ., 42А.

Банк деректемелері:

е/ш KZ139130600292210KZT

«Банк Китая в Казахстане» ЕБ АҚ, Ақтөбе қ.

БИК BKCHKZKA

БИН 040440000209

Тел/факс: 95-57-10: 95-57-11


Мердігер:Компания вице-президенті

____________________ Шовкопляс А.В. _________________

сатып алынатын жұмыстар туралы келісімшарттың №_________

2 Қосымшасы«_____» ___________20_ ж.

Қаржы Министрінің бұйрығына 50 Қосымша

Қазақстан Республикасы 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562

Р-1 Формасы

ИИН/БИН

Тапсырыс беруші ______________________________________________________________________________________________толық атауы, мекен - жайы, байланыс қызметтері туралы мәліметОрындаушы __________________________________________________________________________________________
Догов толық атауы, мекен - жайы, байланыс қызметтері туралы мәлімет Келісімшарт (шарт) «___»__ 20 __ ж.

Құжат нөмірі

Құрастырылған күні

Есептік кезең

с

дейін

 

 

 

 

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР БОЙЫНША АКТ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША)*
Рет бойынша нөмірі


Жұмыс атауы (қызмет)

Маркетингтік зерттеулер, кеңес беру және басқа да қызметтер жөнінде мәлімет (күні, нөмірі, бет саны)

Өлшем бірлігі

Орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет)

саны

Бірлікке шаққандағы бағасы

құны

1

2

3

4

5

6

7


 

 

 

 Итого

 

  х

 

Тапсырыс берушіден қабылданған қор туралы мәлімет _________________________________________________________ атауы, саны, құны

Қосымша: Құжаттар тізімі______________________________________________________________________________________________________

Өткізді (Орындаушы)_____________/_______________/_____________ Қабылдап алды (Тапсырыс беруші)_______________/_______________/_______________________

лауазымы қолы қолтаңба лауазымы қолы қолтаңба

М.О. М.О.


Тапсырыс беруші:

_____________________Мердігер:

_____________________


Қосымша №3

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы форма тауарлар, жұмыстар және қызметтер жеткізушісінің ресми бланкісінде толтыруға жатады, бірінші басшымен қол қойылады және мөрмен куәландырылады

Кесте 1.


шарт

Шарт жасау күні (к.а. ж.)

ҚҚС есебінсіз шарттың жалпы сомасы мың теңге

Өнім берушінің атауы

Өнім берушінің елі

Өнім берушінің БСН ЖСН

Өнім берушінің СТН

Өнім берушінің тіркелген мекен жайы

Өнім берушінің нақты орналасқан жерінің мекен жайы

Өнім берушінің электронды мекен жайы

Өнім берушінің сайты

Өнім берушінің байланыс телефоны

Өнім берушінің қызметкерлерінің саны
Өнім берушінің қызметкерлерінің жалпы саны

ҚР азаматтары - Өнім берушінің қызметкерлері саны

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Кесте 2.

сатып алынған ТЖҚ атауы және қысқаша суреттемесі (Қосымша)

өлшем бірлігі

сатып алу көлемі

CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушісінің БСН/ЖСН

CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушісінің СТН

CT-KZ сертификаты №

CT-KZ сертификаты сериясы

CT-KZсертификаты беру органының коды

CT-KZ сертификаты беру күнік.а.ж.

СТ-KZсертификаттағы тауарда көрсетілген тауардағы жергілікті ұстауы, %

жұмыстағы дергілікті ұстауы (қызметтегі), %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.2 кестесінің 4-10 графаларын СT-KZ сертификаттарының нотариалды куәландырылған көшірмелерін міндетті қосымша жалғаумен тауарлардың Қазақстандық өнім берушілері толтырады.

2 кестесінің 11 графасын осы жұмыс (қызмет) орындалу үшін сатып алынған барлық тауарлар және де қосалқы мердігерліктің барлық деңгейлері есебінен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілетін тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу кезінде қазақстандық ұсталудың ұйымдарымен есептеудегі бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстар және қызметтердің қазақстандық өнім берушілері толтырады ( 20.09.2010 жылғы №964Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы).Тапсырыс беруші:

_____________________Мердігер:

_____________________


«_____» ___________20_ ж.
_________жұмыстарды сатып алулар туралы келісім-шартқа

2 Қосымша(Үлгі)

№ 562 2012 жыл 20 желтоқсан Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігінің бұйрығына №50 Қосымша

Форма Р-1
ИИН/БИН

Тапсырыс беруші ______________________________________________________________________________________________толық атауы, мекенжайы, байланыс құралдары туралы мәліметтерОрындаушы __________________________________________________________________________________________толық атауы, мекенжайы, байланыс құралдары туралы мәліметтер Келісім-шарт (келісім-шарт) «___»__ 20 __ ж.


Құжат нөмірі

Құрылған күні

Есеп кезеңі

с

бойынша

 

 

 

 

(КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР) ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР АКТІСІРетімен нөмір

Жұмыс (қызмет) атауы

Консультациялық және басқа қызметтер, маркетингтік тексерулер туралы есептің болуы туралы мәлімет (күні, нөмірі, бетінің саны)

Өлшем бірлігі

(қызмет көрсетілді) жұмыс орындалды

саны

Бірлік бағасы

құны

1

2

3

4

5

6

7


 

 

 

 Барлығы

 

  х

 

Тапсырыс берушіден алынған, қолданылған қорлар туралы мәліметтер _________________________________________________________ атауы, көлемі, құны

Қосымша: Құжаттар тізімі ______________________________________________________________________________________________________

Тапсырды (Орындаушы)_ ____________/_______________/________________ Қабылдады (Тапсырыс беруші)_______________/_______________/_______________________

лауазымы қолы қолдың мағынасы лауазымы қолы қолдың мағынасы

М.П. М.П.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын қоспағанда, (көрсетілген қызметтер) орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру үшін қолданылады.Компания вице-президенті

____________________ Шовкопляс А.В. _______________
Қосымша №3

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы форма тауарлар, жұмыстар және қызметтер жеткізушісінің ресми бланкісінде толтыруға жатады, бірінші басшымен қол қойылады және мөрмен куәландырылады

Кесте 1.
шарт

Шарт жасау күні (к.а. ж.)

ҚҚС есебінсіз шарттың жалпы сомасы мың теңге

Өнім берушінің атауы

Өнім берушінің елі

Өнім берушінің БСН ЖСН

Өнім берушінің СТН

Өнім берушінің тіркелген мекен жайы

Өнім берушінің нақты орналасқан жерінің мекен жайы

Өнім берушінің электронды мекен жайы

Өнім берушінің сайты

Өнім берушінің байланыс телефоны

Өнім берушінің қызметкерлерінің саны
Өнім берушінің қызметкерлерінің жалпы саны

ҚР азаматтары - Өнім берушінің қызметкерлері саны

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Кесте 2.

сатып алынған ТЖҚ атауы және қысқаша суреттемесі (Қосымша)

өлшем бірлігі

сатып алу көлемі

CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушісінің БСН/ЖСН

CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушісінің СТН

CT-KZ сертификаты №

CT-KZ сертификаты сериясы

CT-KZсертификаты беру органының коды

CT-KZ сертификаты беру күнік.а.ж.

СТ-KZсертификаттағы тауарда көрсетілген тауардағы жергілікті ұстауы, %

жұмыстағы дергілікті ұстауы (қызметтегі), %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.2 кестесінің 4-10 графаларын СT-KZ сертификаттарының нотариалды куәландырылған көшірмелерін міндетті қосымша жалғаумен тауарлардың Қазақстандық өнім берушілері толтырады.

2 кестесінің 11 графасын осы жұмыс (қызмет) орындалу үшін сатып алынған барлық тауарлар және де қосалқы мердігерліктің барлық деңгейлері есебінен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілетін тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу кезінде қазақстандық ұсталудың ұйымдарымен есептеудегі бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстар және қызметтердің қазақстандық өнім берушілері толтырады ( 20.09.2010 жылғы №964Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы).
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет