ВОЈна пошта бр. 9808 београдДата24.07.2016
өлшемі19.85 Kb.

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 9808

БЕОГРАД
Чувати до краја 2018. год.

Функција 30., рбр. 58.Обрађивач: ____________

Датум: 29.01.2013. године
ВОЈНА ТАЈНА

ИНТЕРНО


НАРУЏБЕНИЦА бр. 1354 - __

Датум: ___.01.2013. године
ГП „ПЛАНУМ“ а.д. Земун

РЈ «Механизација» Добановци

факс: 011/8465-357
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  1. Назив: Војна пошта 9808

Место: Београд

Адреса: ул. Мије Ковачевића бр. 5

Телефон-телефакс:011/3205-033; телефакс 011/3000-315
ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ:

  1. Назив: ГП ПЛАНУМ" а.д.

Место: Земун

Адреса: ул. 22.октобра бр. 15

Телефон-телефакс: 011/8465-263, 8465-357

Молимо да за потребе ВП 9808 Београд, извршите услугу оправке теретног моторног возила ДАФ 95, рег.бр. Т-2546 из ВП 2078 Крагујевац, а у складу са вашом достављеном понудом број 27 од 28.01.2013. године, по укупној цени од 348.758,12 динара без ПДВ, односно 418.509,74 динара са ПДВ.

Рок за извршење услуге је 30 (тридесет) дана од дана пријема наруџбенице. Квалитативни пријем радова извршиће надлежни војни контролор.

НАРУЧИЛАЦ стиче право да за сваки дан закашњења услуге зарачуна и одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.

Гарантни рок на извршене радове 12 (дванаест) месеци од дана пријема м/в са оправке.

Након извршене услуге и израде записника о извршеним радовима, документацију и рачун доставити ВП 9808 Београд на исплату.

Лице за контакт: у ВП 2078 Крагујевац капетан Мишљен Петар, дипл.инж., тел. 034/309-428.

Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у наше деловодство.

Испоручилац уз фактуру треба да достави оверен записник о извршеним радовима, оверен од стране извршиоца радова и корисника средстава.

СЈ/45-033


ЗА ВП 9808 БЕОГРАД

пуковник


Зоран Вјетровић, дипл.инж.Израђено у 1 (једном) примерку, копирано у

3 (три) примерку и достављено:

- телефаксом и актом "ПЛАНУМ" а.д. Земун

- актом Одсеку за одржавање

- архиви ВП 9808 Београд (оригинал)
Каталог: multimedia -> dodaci


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет