Встановлено, що ксантофіли жовто-помаранчеві рослинні пігменти, які забарвлюють пелюстки та плоди, містяться вжүктеу 356.04 Kb.
Дата18.07.2016
өлшемі356.04 Kb.
Встановлено, що ксантофіли жовто-помаранчеві рослинні пігменти, які забарвлюють пелюстки та плоди, містяться в ...

+хромопластах

-амілопластах

-протеопластах

-пропластидах

-олеопластах


Зелені пігменти рослин, що забезпечують фотосинтез, містять …

+хлоропласти

-амілопласти

-хромопласти

-протеопласти

-мітохондрії


У складі клітин синьозелених водоростей і грибів виявлено розчинний полісахарид, який забарвлюється реактивом Люголя в бурий колір. Це …

+глікоген

-крохмаль

-целюлоза

-інулін

-фруктоза


Результатом проведеної гiстохiмiчної реакцiї на жирнi олiї з використанням судану III є забарвлення . . .

+Рожево-помаранчеве

-Синьо-фiолетове

-Жовто-лимонне

-Малиново-червоне

-Чорно-фiолетове
У клітинах листка однодольної рослини конвалії звичайної виявлені кінцеві продукти обміну речовин – поодинокі подовжені призматичні кристали із загостреними кінцями. Це – …

+стилоїди

-рафіди

-друзи


-кристалічний пісок

-цистоліт


Флороглюцин з концентрованою сульфатною кислотою забарвлює клітинні оболонки у малиново-червоний колір, що вказує на їх ...

+одеревіння

-окорковіння

-кутинізацію

-хітинізацію

-мінералізацію


У перестиглих соковитих плодах руйнується міжклітинна речовина і клітини роз'єднуються, тобто, відбувається ...

+мацерація

-лігніфікація

-мінералізація

-ослизнення

-гумоз
При мiкроскопiчному дослiдженнi i гiстохiмiчному аналiзi фiолетових пелюсток у клiтинному соцi виявлений пiгмент:

+Антоциан

-Каротин


-Хлорофiл

-Ксантофiл

-Антохлор
Обробка рослинного мiкропрепарату флороглюцином з концентрованою хлористоводневою кислотою призвела до малиново-червоного забарвлення клiтинних оболонок, що вказує на наявнiсть:

+Лiгнiну


-Пектину

-Целюлози

-Гемiцелюлози

-Суберину


Тонкi зрiзи коренiв Inula helenium витримали у 96% розчинi етанолу. При їх мiкроскопiчному дослiдженнi виявили сферокристали, що вказує на наявнiсть:

+Iнулiну


-Крохмалю

-Бiлку


-Слизу

-Жирiв
В епiдермi листка виявленi клiтини, що мiстять цистолiти. Наявнiсть цистолiтiв характерно для рослин родини:

+Кропивні

-Капустяні

-Бобові

-Пасльонові-Макові
У клітинах дослідженої тканини ядро велике, цитоплазма густа, без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, пластиди в стадії пропластид, ергастичні речовини відсутні. Ця тканина – ...

+меристема

-корок

-ендосперм-перисперм

-епідерма


Стебло багаторічної рослини вкрите вторинною тканиною –перидермою, яка утворилася внаслідок діяльності ...

+фелогену

-прокамбію

-камбію


-перициклу

-протодерми


При мікроскопії поперечного зрізу кореня визначена покривна тканина, що складається з тонкостінних, щільно зімкнених клітин з кореневими волосками. Це ...

+епіблема (ризодерма)

-кореневий чохлик

-перидерма

-ендодерма

-епідерма


Розглянуто кореневі волоски, що являють собою вирости клітин ...

+епіблеми

-епідерми

-ендодерми

-екзодерми

-мезодерми


Комплексну тканину складають прозорі живі клітини з потовщеними, кутинізованими зовнішніми клітинними оболонками, а також продихи і трихоми. Це – ...

+епідерма

-перидерма

-кірка


-ризодерма

-веламен
Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:+дiацитний

-тетрацитний

-анiзоцитний

-аномоцитний

-парацитний
На зрізі осьового органу виявлена покривна комплексна тканина, що складається з фелогену та його похідних – пробки та фелодерми. Це .

+перидерма

-коленхіма

-склеренхіма

-епіблема

-епідерма


Мiкроскопiчним дослiдженням стебла багаторiчної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслiдок подiлу клiтин ...

+Фелогену

-Прокамбiю

-Камбiю


-Перициклу

-Протодерми


Вивчаючи стебло, вкрите перидермою, переконалися, що газообмін здійснюється через ...

+сочевички

-продихи

-пори


-пропускні клітини

-гідатоди


Кореневища і корені Inula helenium мають порожнини без чітких внутрішніх обрисів, заповнені ефірними оліями. Це ...

+лізигенні вмістища

-схизогенні вмістища

-ідіобласти

-членисті молочники

-нечленисті молочники


На поздовжньому зрізі кореня кульбаби добре помітні секреторні структури у вигляді злегка звивистих членистих трубочок з густим білим вмістом. Місцями трубочки об'єднані між собою бічними відгалуженнями. Таку будову мають ...

+членисті молочники з анастомозами

-членисті молочники без анастомозів

-нечленисті молочникм

-нечленисті розгалужені молочникм

-схизогенні канальці й ходи


На зрізах стебла ідентифіковано щільну, прозенхімну, здерев’янілу механічну тканину – ...

+склеренхіму

-коленхіму

-паренхіму

-аеренхіму

-корок
У м’якоті плода груші виявлено групи паренхімних клітин з товстими здерев’янілими оболонками, пронизаними щілиноподібними порами. Це …

+склереїди

-кутова коленхіма

-судини

-волокна

-трахеїди
Комплексна тканина складається з ситовидних трубок з клітинами-супутницями, луб'яних волокон і паренхіми. Ця тканина – ...

+флоема

-перидерма

-корок


-епідерма

-ксилема
У флоемi стебла виявленi групи щiльнозiмкнутих прозенхiмних клiтин з загостреними кiнцями, рiвномiрно потовщеними, шаруватими, частково здерев’янiлими оболонками. Це:+Луб’яні волокна

-Деревиннi волокна

-Волокнистi трахеїди

-Волокнистi склероїди

-Клiтини коленхіми
15. На поперечному зрiзi стебла гарбуза добре помiтнi вiдкритi провiднi пучки, що мають двi дiлянки флоеми -зовнiшню i внутрiшню. Такi пучки називаються:

+Бiколатеральнi

-Колатеральнi

-Радiальнi

-Центроксилемнi

-Центрофлоемнi

При визначенні типу та особливостей провідних пучків враховано взаємне розташування флоеми і ксилеми, наявність обкладок і ...

+камбію

-епідерми-перидерми

-перициклу

-фелогену

Будова кореня первинна, клітини ендодерми з підковоподібним потовщенням оболонок; радіальний провідний пучок осьового циліндра з багатьма променями ксилеми. Таку будову мають корені ...

+однодольних

-папоротеподібних

-дводольних

-хвойних


-мохоподібних
У зоні всмоктування кореня багатошарова паренхіма з крохмальними зернами складає значну частину первинної кори – ...

+мезодерму

-ендодерму

-екзодерму

-коленхіму

-фелоген
На поперечному зрізі осьового органа розпізнаний у центрі осьового циліндра провідний пучок, в якому ділянки флоеми і ксилеми чергуються по радіусу. Тип пучка – ...

+радіальний

-колатеральний

-біколатеральний

-центроксилемний

-центрофлоемний

У зоні проведення кореня з перициклу закладаються і формуються...

+бічні корені

В трихоми

-додаткові корені

-кореневі волоски

-кореневі чохлики
У центральному циліндрі стебла навколо серцевини кільцем розташовані відкриті колатеральні пучки, розділені широкими серцевинними променями. Отже, це зріз стебла рослини класу ...

+дводольні

-однодольні

-хвойні


-хвощеподібні

-папоротеподібні

На зрiзi кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зрiз зроблено в зонi:

+укрiплення та проведення

-росту та розтягнення

-всмоктування

-клiтинного подiлу

-кореневого чохлику
Деревину хвойної рослини складають клітини з загостреними кінцями і здерев’янілими оболонками, які мають облямовані пори. Це …

+трахеїди

-судини

-ситовидні трубки

-клітини супутниці

-луб’яні волокна

При мiкроскопiї поперечного зрiзу вегетативного органу виявлена перидерма, добре розвинена запасаюча паренхiма, слабко розвиненi механiчнi i провiднi тканини, кора не мiстить хлоренхiми. Це зрiз:

+Кореневища дводольних

-Стебла хвойних рослин

-Кореневища однодольних

-Стебла дводольних рослин

-Стебла однодольних рослин

Для усiх зон кореня односiм’ядольних рослин притаманний пучок ...

+Радiальний

-Центрофлоемний

-Центроксилемний

-Бiколатеральний

-Колатеральний

В препаратi пiд мiкроскопом добре видно багатошарову палiсадну (стовпчасту) паренхiму, яка характерна для:

+Листка


-Кореня

-Стебла дводольних рослин

-Кореневища папоротей

-Додаткових коренів


Осьовий орган без вузлів, має радіальну симетрію, позитивний геотропізм, забезпечує мінеральне живлення і закріплення у ґрунті. Цей орган – ...

+корінь


-стебло

-лист


-кореневище

-насінина

Дослідження онтогенезу головного кореня показало, що він розвивається із ...

+зародкового корінця насінини

-апікальної меристеми

-перициклу

-латеральної меристеми

-інтеркалярної меристеми

Найчастіше у дводольних однорічних рослин підземний орган – ...

+система головного кореня

-система додаткових коренів

-кореневище

-цибулина

-бульбоцибулина

У деяких рослин пристосуванням до несприятливих умов середовища, є корені, здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення у ґрунт цибулин, бульб і кореневищ. Такі корені носять назву …

+контрактильні

-дихальні

-повітряні

-коренебульби

-гаус торії


При морфологічному аналізі омели білої та інших рослин напівпаразитів, було встановлено, що їх корені видозмінились у …

+гаусторії

-мікоризу

-азотфіксуючі бактерії

-корені-причіпки

-контрактильні корені


Пагонам плаунів (баранця звичайного) притаманний такий тип галуження як …

+дихотомічне

-кущення

-симподіальне

-моноподіальне

-несправжньодихотомічне

Апікальна брунька пагона рано завершила свій розвиток. Подальше наростання забезпечують дві бічні бруньки, розміщені супротивно під верхівкою. Таке галуження …

+несправжньодихотомічне

-кущення

-нерівнодихотомічне

-моноподіальне

-рівнодихотомічне

У ялини головний пагін наростає верхівковою брунькою, а з бічних бруньок утворюються бічні пагони. Такий тип галуження – ...

+моноподіальний

-дихотомічний

-симподіальний

-колоновидний

-несправжньодихотомічний

Рослина з прямостоячим стеблом, у якого від кожного вузла відходить тільки один листок. Такий тип листкорозміщення називається ...

+почергове

-супротивне

-паралельне

-дихотомічне

-мутовчасте


Довжина листкової пластинки у 5 разів перевищувала ширину, отож форма пластинки …

+лінійна


-округла

-яйцеподібна

-ниркоподібна

-еліптична


У листку по центру пластинки проходить чітко виражена головна жилка, від якої рівномірно відходять бічні жилки. Отож, жилкування ...

+перисте


-дугове

-пальчасте

-паралельне

-дихотомічне


Явище, при якому на стеблі розташовані листки, різні за формою, розміром та ступенем почленування пластинки, називається …

+гетерофілія

-жилкування

-метаморфоз

-листкова мозаїка

-видозміна


Листки гороху посівного чіпляються за опору вусиками, в які видозмінюються ...

+верхні листочки складного листка

-черешок складного листка

-прилистки

-черешчки

-усі листочки складного листка

Встановлена життєва форма рослини, яка сягає висоти 5 м, живе понад 10 років, має кілька здерев'янілих стовбурів, що розгалужуються біля самої землі. Це ...

+кущ (чагарник)

-ліана

-напівкущ-трава

-дерево


При порiвняльному аналiзi листкiв рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявнiсть у них:

+Розтруба

-Листової пiхви

-Фiлоїдiв

-Вусикiв

-Колючок


При вивченнi рослини капусти кольрабi, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:

+Стеблоплiд

-Коренеплiд

-Цибулина

-Кореневище

-Бульба


Шафран розмножується вегетативнобудьбоцибулинами, які є видозміною ...

+підземного пагону

-головного кореня

-надземного пагону

-бічних коренів

-додаткових коренів

У квітці 2 тичинки довгі й 2 короткі, отже, андроцей ...

+двосильний

-двобратній

-чотирисильний

-чотирибратній

-багатобратній

Для визначення статті квітки студентам необхідно виявити наявність :

+тичинок і маточки

-кольору та опушення

-чашечки і віночка

-симетрії

-Квітконіжка та квітколоже


У препарованій квітці тюльпана гінецей тригніздий, утворений внаслі-док бічного зростання плодолистків, отож, гінецей …

+синкарпний (ценокарпний)

-лізікарпний (ценокарпний)

-паракарпний (ценокарпний)

-апокарпний (хорікарпний)

-монокарпний


Український бiолог Навашин С.Г. встановив, що під час подвійного запліднення квітки один спермій зливається з центральним ядром зародкового мішка, а другий з …

+яйцеклітиною

-синергідами

-антиподами

-нуцелусом

-халазою

Морфологічний аналіз суцвіття тополі показав, що воно просте моноподіальне: головна вісь поникла, квітки сидячі, одностатеві. Отже, суцвіття -…

+сережка


-волоть

-головка


-щиток

-кошик
Суцвіття з горизонтально (дископодібно) розрослою віссю, сидячими квітками і багатошаровою листковою обгорткою. Це – ...

+кошик

-колос


-головка

-початок


-китиця
На головній вісі суцвіття квітки почергові, довжина квітконіжок у верхніх квіток менша, ніж у нижніх, тому квітки розташовані майже в одній площині і формують суцвіття ...

+щиток


-кошик

-головку


-зонтик

-завійку
Сухий монокарпний багатонасінний плід, що розкривається по черевному шву, називається …

+листянка

-біб


-багатогорішок

-багатолистянка

-горішок
Препаровано складний апокарпний плід, у якого плодики соковиті, з однією насіниною, оточеною здерев’янілим ендокарпієм. Це ...

+багатокістянка

-однокістянка

-ценокарпна кістянка

-фрага

-ягода


При проходженні польової практики студент отримав завдання зібрати морфологічну колекцію ценокарпних плодів. До даної групи відноситься лише ...

+ягода

-фрага

-цинародiй

-кiстянка

-багатокістянка

У представників родини Malvaceae (мальвові) зрілий плід розпадається на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід – …

+калачик

-вислоплідник

-ценобій

-збірна листянка

-гесперидій

Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, розділяєтся несправжньою плівчастою перегородкою, на якій лежать з обох боків насінини. При дозріванні розпадається поперек на членики. Це ...

+членистий стручок

-калачик

-ценобій

-коробочка

-двокрилатка

Прикладом псевдомонокарпного плоду, що складається зі здерев'янілого або шкірястого оплодня і однієї насінини, яка не зростається з оплоднем. Це …

+горіх

-стручечок

-сім'янка

-зернівка

-біб

Рослини, у яких розповсюдження плодів і насіння відбувається за участю тварин, називаються …+зоохорні

-гідрохорні

-антропохорні

-барохорні

-автохорні

Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту у ґрунті, отже вони …

+нітрофіли

-нітрофоби

-кальцефоби

-кальцефіли

-галофіти
До групи бур'янів належить така лікарська рослина, як …

+Plantago major

-Papaver somniferum

-Mentha piperita

-Convallaria majalis

-Salvia officinalis

Однiєю з важливих дiагностичних ознак для визначення видiв сосни є кiлькiсть хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

+двi


-п’ять

-три


-вiсiм

-багато


У Atropa belladonna плід ...

+Ягода


-Коробочка

-Однолистянка

-Стручок

-Гесперидiй

Астрагал шерстистоквiтковий має сидячi квiтки, якi зiбранi у суцвiття з вкороченою потовщеною вiссю. Це суцвiття:

+Головка


-Щиток

-Китиця


-Колос

-Кошик


Дурман звичайний має сухі, багатонасінні плоди утворені з ценокарпного геніцею, які відкриваються стулками. Це ...

+коробочка

-багатолистянка

-стручок


-ценобій

-гесперидій

Вид родини макові містить молочний сік жовтого кольору, має зонтикоподібне суцвіття, невеликі квітки з опадаючою жовто-зеленою чашечкою і 4 жовтими пелюстками. Це ...

+чистотіл великий

-мак снотворний

-мак дикий

-мак східний

-мачок жовтий

У одного з наведених видів родини Papaveraceae у всіх органах є молочники з жовто-помаранчевим соком. Це …

+Chelidonium majus

-Ranunculus acris

-Adonis vernalis

-Papaver somniferum

-Aconitum napellus

Лист досліджуваної рослини з плівчастим розтрубом, що охоплює основу меживузля. Наявність таких видозмінених прилистків – діагностична ознака родини ...

+гречкові

-злакові

-розові


-бобові

-пасльонові

За життєвою формою такі види, як Аrctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-ideae, Vaccinium myrtillus – ...

+чагарнички (кущики)

-ліани

-однорічні трави

-багаторічні трави

-листопадні напівкущики

На підставі наявності характерних ознак – хрестоподібних чашечки і віночка, чотирисильного андроцею і плоду стручечка, рослину віднесено до родини ...

+Brassicaceae

-Ericaceae

-Apiaceae

-Fabaceae

-Rosaceae

Плід рослини родини капустяні має приблизно однакову довжину і ширину, складається з двох стулок та плівчастої перегородки, з обох боків якої розміщене насіння. Це …

+стручечок

-біб

-ягода


-сім’янка

-крилатка

З наданих рослин вибрано вид, який відноситься до родини Brassicaceae (капустяні). Це ...

+Erysimum canescens

-Arctostaphylos uva-ursі

-Urtica dioica

-Polygonum аviculare

-Chamomilla recutita

У суцвітті вишні головна вісь вкорочена, квітконіжки мають майже однакову довжину та зближені так, ніби виходять з одного вузла. Це суцвіття – ...

+зонтик


-щиток

-колос


-китиця

-кошик


Навесні у дерева родини Rosaсеае розпускаються білі запашні квітки, зібрані на кінцях пагонів у пониклі китиці. Це – ...

+Padus rasemosa

-Potentilla erecta

-Sorbus aucuparia

-Malus domestica

-Crataegus sanquinea


Багато видів шипшини є джерелом вітамінів, жирної олії і лікарської сировини, в якості якої заготовляють соковиті складно-несправжні плоди – ...

+цинародії

-ценобії

-гесперидії

-багатокістянки

-ценокарпні кістянки


Віночок зигоморфної квітки бобової рослини має 5 пелюсток, з яких одна велика – «вітрило», дві вільних бічних – «весла» і дві частково зрослих – «човник». За формою веночок ...

+метеликовий

-язичковий

-колесоподібний

-лійкоподібний

-трубчастий

У рослини квітки метеликового типу, що характерно рослинам родини ...

+Fabaceae

-Scrophulariaceae

-Lamiaceae

-Ranunculaceae

-Asteraceae

При дослідженні 5 гербарних зразків було визначено, що один вид належить до родини Fabaceae, а саме – ...

+Ononis arvensis

-Atropa belladonna

-Hyoscyamus niger

-Datura stramonium

-Solanum dulcamara

Плід робініі звичайної сухий, утворений одним плодолистиком, розкривається по черевному і спінному швах двома стулками, насінини лежать вздовж черевного шва. Це – …

+біб


-листянка

-коробочка

-стручок

-стручечок

У рослини стебла порожнисті, ребристі, суцвіття – складний зонтик, схизокарпний плід – двомерикарпій, містить в оплодні ефірну олію. Це ознаки родини ...

+Apiaceae

-Fabaceae

-Ericaceae

-Brassiсаceae

-Papaveraceae

Ефірну олію отримали з дрібних, ценокарпних, сухих, роздрібних плодів. Оплодень, зрощений з насінням, має повздовжні ефіроолійні канальці. Ці плоди –

+двомерикарпії (вислоплідники)

-сім'янки

-горіхи


-боби

-стручки


До родини пасльонові належить рослина, яка має опушені надземні органи, перисті листки, розсічені переривчасто і нерівномірно, суцвіття – подвійну завійку, кулясту зелену отруйну ягоду і підземні столони з бульбами. Це …

+Solanum tuberosum

-Solanum dulcamara

-Solanum lycopersicum

-Capsicum annuum

-Hyoscyamus niger

При визначенні діагностичних ознак Origanum vulgare звернено увагу на складне моноподіальне суцвіття – …

+щиткоподібну волоть

-колос кошиків

-звивину


-колос

-завійку


До родини Scrophulariaceae належить дворічник заввишки 1,5 м, квітки золотисто-жовті, зібрані у колосоподібний тирс, тичинок п’ять. Це …

+Verbascum phlоmoides

-Digitalis lanata

-Digitalis purpurea

-Digitalis grandiflora

-Digitalis ferruginea

Квітки, зібрані в кошики, мають ефіроолійні залозки, що складаються з 8 клітин, розташованих двома рядами у 4 яруси. Це дозволяє припустити, що рослина належить до родини ...

+Asteraceae

-Lamiaceae

-Solanaceae

-Scrophulariaceae

-Apiaceae

Досліджені суцвіття складаються з квіток, віночок яких різної форми – язичковий, несправжньоязичковий, трубчастий, що притаманно родині …

+Asteraceae

-Lamiaceae

-Solanaceae

-Fabaceae

-Alliaceae

У суцвіттях представників Asteraceae виявлені всі зазначені типи квіток, крім ...

+двогубих

-трубчастих

-язичкових

-несправжньоязичкових

-лійкоподібних

У практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям “квітки” маються на увазі як окремі квітки, так і суцвіттяОднак поняття «квітки» ботанічно правильне для ...

+Centaurea cyanus

-Gnaphalium uliginosum

-Arnica montana

-Echinops ritro

-Bidens tripartita

У однієї з даних рослин суцвіття кошик складається лише з трубчастих квіток. Це ...

+череда трироздільна

-кульбаба лікарська

-ехінацея пурпурова

-календула лікарська

-деревій звичайний

Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових по характерній ознаці: листочки обгортки сухі, плівчасті, ...

+яскраво-жовті

-яскраво-червоні

-світло-рожеві

-темно-коричневі

-яскраво-зелені

Оцвітина редукована до двох плівок – лодікул; три тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з дволопатевою пірчастою приймочкою. Це ознаки родини ...

+Poaceae (Gramineae )

-Araceae

-Convallariaceae

-Alliaceae

-Asteraceae

При прополці грядок часто зустрічається багаторічний бур'ян родини злакових, кореневище якого нормалізує обмін речовин і діурез. Це – …

+Agropyron repens (Elytrigia repens)

-Triticum aestivum

-Zea mays

-Avena sativa

-Secale сereale

Аналізується трав'яниста рослина родини Malvaceae, що викорис-товується як відхаркувальний і обволікаючий засіб. Листки прості, три-або п'яти-пальчастолопатеві, рожеві пазушні квітки зібрані в китицеподібні суцвіття, плід – калачик. Ця рослина – ...

+Althaea officinalis

-Fragaria vesca

-Potentilla erecta

-Tussilago farfara

-Thymus serpyllum

Барвінок малий має вегетативні пагони, які стеляться по землі та вкорінюються. Ці пагони …

+повзучі

-лежачі

-виткі


-лазячі

-чіпкі


Листя Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 листочків, які сидять на верхівці загального черешка. Отож, листя …

+пальчастоскладні

-перистоскладні

-перисторозсічені

-пальчасторозсічені

-пальчастолопатеві

Листя Quercus robur за формою та ступенем розчленування пластинки ...

+перисто-лопатеві

-трійчато-роздільні

-перисто-розсічені

-пальчасто-лопатеві

-пальчасто-роздільні

Одна з відмітних ознак Hypericum perforatum – наявність на пелюстках і листках ...

+темних і світлих точкових вмістищ

-довгих пекучих волосків

-блискучих лусочок

-шипів

-темних молочників вздовж жилокУ болотяної рослини листки мечоподібні, суцвіття – початок, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це …

+Acorus calamus

-Ledum palustre

-Bidens tripartita

-Valerina officinalis

-Sanguisorba officinalis

Для потогінного збору використані щиткоподібні дихазії із світло-жовтим, довгастим, плівчастим приквітником, що зростається до середини з віссю суцвіття. Квітки запашні, жовтуваті. Це суцвіття …

+Tilia cordata

-Viburnum opulus

-Robinia pseudoacacia

-Mentha piperita

-Padus avium

Суцвіття подорожника великого складається з дрібних квіток, сидячих на добре розвиненій головній осі, яка наростає моноподіально. Це ознаки суцвіття ...

+колос


-завійка

-головка


-зонтик

-китиця


Одна з важливих діагностичних ознак видів роду сосна – кількість хвоїнок на укорочених пагонах. У сосни лісової їх …

+дві


-три

-вісім


-п’ять

-багато

Поширеним видом родини Pinаceaе є вічнозелене, тіньовитривале, високе дерево. Хвоя коротка, тверда, колюча, чотиригранна, спірально розташована. Це …

+Picea abies

-Larix sibirica

-Pinus sylvestris

-Juniperus communis

-Ephedra equisetina

Довгочерешкові шкірясті листки віялоподібної форми з однією чи кількома виїмками на верхівці й дихотомічним жилкуванням має …

+Ginkgo biloba

-Cedrus libani

-Juniperus communis

-Picea abies

-Abies sibirica


У рослини без судин і коренів чітко виражене чергування поколінь – домінуючого статевого (гаметофіта) і редукованого безстатевого (спорофіта). Це свідчить, що вона відноситься до відділу ...

+мохоподібних

-плауноподібних

-хвощеподібних

-папоротникоподібних

-голонасінних

При спорово-пилковому аналізі розпізнані спори тетраедричної форми з напівкулястою основою і сітчастою поверхнею. Вони можуть належати …

+Lycopodiоphyta

-Equisetophyta

-Polypodiophyta

-Pynophyta

-Bryophyta

В якості присипки для малюка лікар порадив спори ...

+Lycopodium clavatum

-Equisetum arvense

-Cetraria islandica

-Pinus sylvestris

-Claviceps purpurea

На нижній стороні листя Dryopteris filix mas (чоловічої папороті) знаходяться спороносні структури – спорангії, зібрані групами у …

+соруси


-споролистки

-архегонії

-антеридії

-спороносні колоски

Відомо, що у представників відділу Chlorophyta в клітинах наявні хромато-фори різної форми. Стрічкоподібний хроматофор мають види роду …

+Spyrogyra

-Volvox

-Сhlorella

-Chlamidomonas

-Spirulina

За допомогою спеціальних утворів – ізидій, соредій, лобулів розмножуються вегетативно організми відділу …

+Lichenes

-Basidiomycota

-Equisetophyta

-Lycopodiophyta

-Polypodiophyta

Багаторiчна трав’яниста рослина з висхiдним чотиригранним стеблом i супротивно розмiщеними цiлiсними листками. Квiтки зигоморфнi, двостатевi iз двогубим вiночком, зiбранi у пiвкiльця в пазухах листкiв; плiд -цинобiй (чотиригорiшок). Ця рослина належить родині …

+Lamiaceae

-Asteraceae

-Poaceae


-Brassicaceae

-Rosaceae

Для календули лiкарської -представника сiмейства айстрових, характерно суцвiття:

+Кошик


-Зонтик

-Сережка


-Головка

-Щиток


Вiдiбранi рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподiбними квiтками, зiбраними в елементарнi суцвiття кошики. Цi рослини вiдносяться до родини:

+Айстровi

-Липовi

-Вересковi-Пасленовi

-Валерiановi

Ви роздивляєтесь багату на ефiрнi олiї та гiркоти срiблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготiвлi використовують верхiвковi пагони з волоттю дрiбних кулястих кошикiв. Ця рослина:

+Artemisia absinthium

-Arctium lappa

-Bidens tripartita

-Calendula officinalis

-Chamomilla recutita

Для ідентифікації плодів селерових використовують сукупність морфологічних ознак та наявність в оплодні ...

+ефіроолійних канальців

-смоляних ходів

-членистих молочників-нечленистих молочників

-воскових полосок з продихами


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет