Закон за Акцизите и Данъчните Складовежүктеу 3.07 Mb.
бет12/20
Дата16.06.2016
өлшемі3.07 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Раздел VI.
"б" Процедура за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.)


чл. 73й. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) При наличие на извънредни обстоятелства, когато компютърната система не работи, движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз може да започне след разрешение от компетентното митническо учреждение чрез заверка на документ на хартиен носител, съдържащ данните на електронния административен документ.
(2) Когато бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава електронен административен документ съгласно чл. 73б, ал. 2.

(3) След валидиране на данните електронният административен документ заменя документа по ал. 1.

(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се смята за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа на хартиен носител по ал. 1.
чл. 73к. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Документът по чл. 73й, ал. 1 се издава в три екземпляра от изпращача и се заверява от компетентното митническо учреждение.

(2) Първият екземпляр се съхранява от изпращача, вторият екземпляр се съхранява от компетентното митническо учреждение, а третият съпровожда стоките.
чл. 73л. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) По време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може да промени мястото на получаване и да посочи ново място на получаване след разрешение от компетентното митническо учреждение, дадено чрез заверка на документ на хартиен носител в два екземпляра, съдържащ данните на съобщението за промяна на мястото на получаване.

(2) Когато бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава до компетентното митническо учреждение електронен административен документ и съобщение за промяна на мястото на получаване.

(3) След валидиране на данните електронният административен документ заменя документите по чл. 73й, ал. 1 и чл. 73л, ал. 1.

(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се смята за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа на хартиен носител.
чл. 73м. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1, 4 и 5, когато съобщението за получаване не може да бъде подадено в срока по чл. 73д, ал. 2, получателят подава пред компетентното митническо учреждение документ на хартиен носител, съдържащ същите данни като съобщението за получаване, с който се удостоверява, че движението е приключило.

(2) Когато работата на компютърната система бъде възстановена или след приключване на процедурите по чл. 73й, 73к и 73л, получателят подава съобщение за получаване по реда на чл. 73д.
чл. 73н. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) Съобщението за получаване по чл. 73д или съобщението за износ по чл. 73з удостоверяват, че движението на акцизни стоки е приключило съгласно чл. 73а, ал. 3.
чл. 73о. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) С Регламент (ЕО)684/2009 г. се определят:

1. структурата и съдържанието на съобщенията, които се обменят за целите на чл. 73б - 73з между съответните лица и компетентните органи във връзка с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

2. правилата и процедурите, свързани с обмена на съобщения по т. 1;

3. структурата на документите на хартиен носител, посочени в чл. 73й, 73л и 73м.

(2) Случаите, в които се смята, че компютърната система не работи, се определят с правилника за прилагане на закона.
чл. 73п. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Когато съобщението за получаване не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 на компетентните органи на държавата членка на изпращане при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) Когато съобщението за износ не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на съобщението за износ, на компетентните органи на държавата членка на изпращане при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 73р. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) В случаите, когато компютърната система не работи, документите на хартиен носител се отразяват в регистър "Дневник за складовата наличност" за данъчния период, за който са издадени, съответно получени.
Раздел VI.
"в" Други разпоредби при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.)


чл. 74. (Отм., нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад или място на директна доставка ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач е задължен за дължимия акциз за изпратените или внесените стоки, посочени в електронния административен документ, с изключение на следните случаи:
1. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

4. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1, т. 1, 2 и 4 - когато до 45 дни от датата на извеждане на стоките от данъчния склад лицензираният складодържател е получил съобщението за получаване;

5. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1, т. 3 - когато до 45 дни от датата на извеждане на стоките от данъчния склад лицензираният складодържател е получил съобщението за износ;

6. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1, т. 6 - когато до 45 дни от датата на изпращане на стоките до друга държава членка регистрираният изпращач е получил съобщението за получаване.
чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, водеща до освобождаването им за потребление, по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 2, 8, 11, 12 и 12а задължението за заплащане на акциз възниква в държавата членка, в която е допусната нередовността.

(2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността, се смята, че тя е допусната в държавата членка на установяване и в момента на установяването.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите органи уведомяват компетентните органи на държавата членка - изпращач, за освободените за потребление акцизни стоки.

(4) В случаите, когато акцизните стоки не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление, се смята, че нередовността е допусната в държавата членка на изпращане от момента на започване на движението, освен ако в 4-месечен срок се представи доказателство на компетентните органи на държавата членка - изпращач, доказващо получаването на акцизните стоки или мястото на допускане на нередовността.

(5) В случаите по ал. 2 и 4, ако в тригодишен срок от датата на започване на движението на акцизните стоки на митническите органи е предоставено доказателство, че мястото на допускане на нередовността е в друга държава членка, прилага се разпоредбата на ал. 1.

(6) В случаите по ал. 5 митническите органи след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е допусната нередовността, освобождават от задължение за заплащане на акциз лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или възстановяват недължимо платения акциз по реда на чл. 27.
чл. 75. (Отм., нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Получателите по чл. 73а, ал. 1, т. 5, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, са задължени за дължимия акциз за получените стоки, посочени в съобщението за получаване.
чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При наличие на извънредни обстоятелства, когато липсва съобщение за получаване или съобщение за износ, доказателство, че движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило, може да бъде представено под формата на заверка от компетентните органи на държава членка на получаване или на държавата членка, в която е подадена декларацията за износ, че стоките са напуснали територията на Съюза.

(2) Редът и начинът за приемане на доказателството по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
чл. 76. (Отм., нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Когато съобщението за получаване се получи след сроковете по чл. 74, лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад или място на директна доставка ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач коригира размера на дължимия акциз, възникнал вследствие на прилагането на чл. 74 през данъчния период, в който е получил съобщението за получаване, по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
Глава четвърта.
"а" ДВИЖЕНИЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ, ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА (НОВА - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

Раздел I.
Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При движение на акцизни стоки по чл. 2, т. 1 и 2 и чл. 14 от територията на страната до територията на друга държава членка, които са освободени за потребление на територията на страната, стоките се съпровождат от опростен придружителен документ.
(2) При движение на напълно денатуриран етилов алкохол в съответствие с Регламент (ЕО)3199/93 на Европейската комисия от територията на страната до територията на друга държава членка стоките се съпровождат от опростен придружителен документ.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(4) Опростеният придружителен документ по ал. 1 и 2 се издава в три екземпляра от изпращача на стоките.

(5) Първият екземпляр се съхранява от лицето по ал. 4, а вторият и третият съпровождат стоките.

(6) Лицето по ал. 4 има право на възстановяване на платения за стоките акциз по реда на чл. 23.

(7) Образецът, формата и реквизитите на опростения придружителен административен документ се определят с правилника за прилагане на закона.

(8) Опростен придружителен документ може да не се издава, когато стоките се придружават от търговски документ (фактура, документ за доставка, транспортен документ и други), при условие че този търговски документ съдържа реквизитите на опростения придружителен документ и тези реквизити отговарят по съдържание и номер на реквизитите в опростения придружителен документ.

(9) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
чл. 76б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Лицето по чл. 76а, ал. 4 има право на възстановяване на акциза, платен за стоките, когато са налице следните условия:

1. лицето е уведомило писмено компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да изпрати акцизните стоки по чл. 76а до друга държава членка преди изпращането на акцизните стоки от територията на страната;

2. лицето е осигурило безпрепятствен достъп на митническите органи за евентуална проверка;

3. лицето е предоставило на компетентното митническото учреждение копие от документ, удостоверяващ заплащането или обезпечаването на акциз в страната членка, където стоките се изпращат.

(2) Писменото уведомление по ал. 1 съдържа:

1. име/наименование, адрес, единен идентификационен код на лицето по ал. 1;

2. дата на изпращане на акцизните стоки от територията на страната;

3. описание на маршрута от територията на страната до територията на държавата членка на получаване;

4. описание на видовете акцизни стоки и тяхното количество;

5. име/наименование и адрес на получателя и превозвача;

6. място на получаване на акцизните стоки на територията на другата държава членка;

7. срока, в който акцизните стоки трябва да бъдат получени на територията на другата държава членка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомлението по ал. 2 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет