Закон за Акцизите и Данъчните Складовежүктеу 3.07 Mb.
бет7/20
Дата16.06.2016
өлшемі3.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Раздел II.
"а" Лицензиране при особени случаи (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да осъществява дейността си като лицензиран складодържател, при условие че:
1. притежава лиценз или разрешение или е регистрирана за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

2. разполага с предоставени й за управление складови бази за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

3. използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането им.
чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се складират;

3. годишния прогнозен обем на складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно информацията по ал. 2, т. 5;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

6. имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

2. документ, удостоверяващ предоставените за управление складови бази;

3. актуална скица на недвижимия имот;

4. план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

5. информация за:

а) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се съхраняват в данъчния склад, и количествата в мерната единица по чл. 28;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

г) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) условията и реда за вътрешна отчетност съгласно нормативните актове, уреждащи дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";

6. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 6 и удостоверения за електронен подпис.

(3) С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

(4) Искането по ал. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 55в, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на подаването му.

(2) Когато представените документи по чл. 55в, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 55в, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и му определя срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението.

(3) В срока, определен по ал. 2, председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 55в, ал. 1 отказва искания лиценз.

(4) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 55в, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по искането.
чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) В сроковете по чл. 55г директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.

(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

(3) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на лиценз.
чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по КН;

8. имената и ЕГН/ЛНЧ на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както и на други лица, упълномощени да подписват електронни административни документи;

9. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.

(2) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.
чл. 55ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Лицензираният складодържател е длъжен:

1. да уведомява писмено митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;

2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършване на проверките;

3. да спазва всички специфични изисквания за складирането и движението на акцизните стоки;

4. да води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки.

(2) При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издадения лиценз, директорът на Агенция "Митници" издава решение, което е неразделна част от издадения и връчен лиценз.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 уведомлението може да се подаде по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 55з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. по писмено искане от лицензирания складодържател;

2. при отнемане на лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 55б.

(3) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III.
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители


чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:
1. специализираните малки обекти за дестилиране;

2. обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.

(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. идентификационен номер на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;

3. адрес на обекта;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) видовете акцизни стоки с код по КН, които могат да бъдат произвеждани;

5. дата на регистрация;

6. дата на прекратяване на регистрацията.

(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с правилника за прилагане на закона.
чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Собственици или наематели на обекти по чл. 56, ал. 1, могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 5 се подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомлението по ал. 6 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
Раздел III.
"а" Задължителна регистрация (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат лицата:
1. които произвеждат, внасят или въвеждат на територията на страната кокс или въглища, както и лицата, които извършват сделки с кокс или въглища;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) получили лиценз по Закона за енергетиката, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови или стопански нужди, както и лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) които потребяват собствена електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди, получили лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ, както и лицата, добиващи природен газ, които потребяват природен газ за собствени нужди;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) данъчните представители на регистрираните лица за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Регистрирано лице по ал. 1, т. 1 - 3 може да бъде лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение;

6. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането им.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 са длъжни:

1. да използват автоматизирани системи за отчетност;

2. самостоятелно и за своя сметка да осигурят интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 1.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето или трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);

2. видовете акцизни стоки, подлежащи на облагане с акциз от лицето;

3. дата на регистрация и номер на удостоверението за регистрация;

4. дата на прекратяване на регистрацията и номер на решението за прекратяване на регистрацията;

5. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) компетентно митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация;

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) точно местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажби на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Информацията по ал. 4, т. 1 за единния граждански номер (личен номер на чужденец) се предоставя при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите, когато лицето притежава лиценз за управление на данъчен склад.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Лицата по ал. 1, т. 2, които продават природен газ, използван само за моторно гориво, не подлежат на задължителна регистрация по този закон.
чл. 57б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изр. второ в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3, с изключение на лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4 подават искане за регистрация до началника на митницата по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Данъчен представител на чуждестранно лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес в страната или постоянно пребиваващо, или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Данъчният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон, и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Към искането по ал. 1 - 3 се прилагат следните документи:

1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква "б";

3. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

4. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 5;

5. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3;

8. описание на точното местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво за лицата по ал. 2;

9. план на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди за лицата по ал. 2.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 6 началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за регистрация.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Удостоверението за регистрация по ал. 7 се връчва на данъчния представител след представяне на обезпечението по чл. 83а.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Регистрираното лице е длъжно да:

1. уведоми писмено началника на компетентната митница за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й;

2. води документация и отчетност съгласно изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

(11) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 10, т. 1 регистрираното лице подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет