Закона о државној управи („Службени гласник рс", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 9914), члана 46. Закона о државним службеницимажүктеу 1.06 Mb.
бет1/6
Дата16.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 9914), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 4. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС", бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС", бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 и 113/15) и члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“ бр. 5/06 и 30/06), министар културе и информисања доноси
П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником одређују се унутрашње јединице у органу, њихов делокруг и међусобни однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица; начин сарадње органа с другим органима и организацијама; број државних секретара и државних службеника који раде на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању (за државне службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике), називе радних места, описе послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у које су радна места разврстана, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услове за запослење на сваком радном месту у Министарству културе и информисања (у даљем тексту: Министарство).
II. УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ МИНИСТАРСТВА
Члан 2.
У Министарству се образују следеће основне унутрашње јединице:


 1. Сектор за културно наслеђе

 2. Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије

 3. Сектор за информисање и медије

 4. Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

 5. Сектор за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности

 1. Сектор за економско-финансијске послове.

У Министарству се као посебнe унутрашњe јединицe образују:
 1. Секретаријат Министарства

 2. Кабинет министра.

Члан 3.


У Министарству се као ужа унутрашња јединица изван састава сектора и Секретаријата Министарства образује:


 1. Група интерне ревизије.


III. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 4.


У Сектору за културно наслеђе обављају се послови који се односе на: праћење и анализирање стања у области заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, задужбина и фондација; праћење стања и надзор над реализацијом програма заштите културног наслеђа на Унесковој листи Светске баштине, на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа, као и културног наслеђа српског порекла којe се налази у иностранству; праћење и надзор над реализацијом програма заштите културног наслеђа на Косову и Метохији; предлагање стратегијa и мера за унапређивање стања културног наслеђа; израду јединственог програмског и финансијског плана који се односи на рад установа заштите; вршење контроле над наменским коришћењем средстава; решавање у управним стварима у области заштите непокретних и покретних културних добра; подршку развоју делатности завода за заштиту споменика културе, библиотечко-информационе, архивске и музејске делатности у циљу унапрећења заштите и очувања културног наслеђа и јачања институционалних капацитета установа заштите; утврђивање и категоризацију културног добра од великог и изузетног значаја за Републику Србију, као и брисање културних добара из регистра; имплементацију међународних стандарада и конвенција из области културног наслеђа; међуресорну координацију у спречавању незаконитог промета уметничко-историјских дела и културних добара и другим активностима од утицаја на заштиту, очување и одрживо коришћење непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа; увођење и праћење заштите културног наслеђа интегрисане у урбанистичко и просторно планирање; иницирање и реализацију програма стручне перманентне едукације у области културног наслеђа и менаџмента културног наслеђа; припрему документације за спровођење инвестиционих и капиталних пројеката; координацију и усклађивање стратешких приоритета у планирању и одабиру инвестиционих и капиталних пројеката у области заштите културног наслеђа са стратешким документима Републике; смањење ризика којима су изложена културна добра кроз подршку програмским активностима установа заштите; системску подршку установама заштите на пословима координације између надлежних институција и власника и корисника културних добара; подршку цивилном сектору и едукацији која доприноси развоју свести о значају културних добара; унапређење институционалног организовања јединственог система заштите и очувања културног наслеђа; унапређење система доступности културног наслеђа; нормативне послове у области културног наслеђа, као и друге послове из делокруга Сектора.

Члан 5.
У Сектору за културно наслеђе образују се следеће уже унутрашње јединице: 1. Одсек за заштиту непокретних културних добара, задужбине и фондације

 2. Група за заштиту покретних културних добара и нематеријално културно наслеђе

 3. Група за нормативне послове у области културе.

Члан 6.
У Одсеку за заштиту непокретних културних добара, задужбине и фондације обављају се послови који се односе на: анализу стања и припрему програма развоја заштите споменика културе, просторних културно-историјских целина, знаменитих места и археолошких налазишта, као и делатности задужбина и фондација; реализацију програма завода за заштиту споменика културе; учествовање у надзору над спровођењем закона и применом прописаних услова чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, односно спровођења мера техничке заштите; израду јединственог програмског и финансијског плана који се односи на рад установа заштите непокретних културних добара од републичког значаја и других субјеката који се баве овим делатностима кроз примену међународних стандарда у области заштите, очувања и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа; учествовање у изради и спровођењу стратешких и планских документата у области документационог и информационог система заштите непокретног културног наслеђа; координацију и усклађивање стратешких приоритета у планирању и одабиру инвестиционих и капиталних пројеката и предлагање критеријума за одабир пројеката; учешће у планирању буџета за инвестиционе пројекте, пружање стручне помоћи подносиоцима пројеката; праћење реализације капиталних пројеката у области заштите културног наслеђа; решавање у управним стварима у области заштите и коришћења непокретних културних добара; надзор над стручним радом установа заштите непокретних културних добара; учешће у процедурама везаним за припрему предлога номинација за упис на Унескову листу Светске баштине; праћење стања и надзор над реализацијом програма заштите културног наслеђа на Унесковој листи Светске баштине, као и културног наслеђа српског порекла којe се налази у иностранству; праћење и надзор над реализацијом програма заштите непокретних културних добара на Косову и Метохији; утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима и давање сагласности на пројекте и документацију уколико ове пројекте израђује Републички завод за заштиту споменика културе; издавање дозвола за премештање културног добра од изузетног и великог значаја на нову локацију; издавање решења за одобравање археолошких ископавања и истраживања археолошких налазишта и решења о одузимању одобрења за деловање задужбина и фондација; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката и других прописа и стандарда у области заштите непокретног културног наслеђа, као и друге послове из делокруга Одсека.


Члан 7.
У Групи за заштиту покретних културних добара и нематеријално културно наслеђе обављају се послови који се односе на: анализу стања и припрему програма развоја заштите музејске, архивске и библиотечке делатности, заштите старе и ретке библиотечке грађе, заштите и презентације нематеријалног културног наслеђа; предлагање мера за унапређење стања у овим областима; учествовање у вршењу надзора над спровођењем закона и примени прописаних услова чувања, одржавања, коришћења и презентације покретних културних добара; учешће у припреми стратегије развоја покретних културних добра кроз трајни развој музејске, архивске и библиотечке делатности; израђивање програмских и финансијских планова за рад установа од републичког значаја и других субјеката који се баве музејским, архивским и библиотечким делатностима, као и програмским активностима у области старе и ретке библиотечке грађе; вршење контроле над наменским коришћењем средстава у области заштите покретног и нематеријалног културног наслеђа; предлагање мера за унапређење институционалне мреже библиотека и развој библиотечко-информационе делатности у Републици; учешће у процедурама везаним за припрему предлога номинација нематеријалног наслеђа за упис на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа; вршење надзора над спровођењем закона из области из делокруга Групе; решавање у управним стварима из области делокруга Групе; вршење контроле над успостављањем и вођењем документационог информационог система у области музејске, архивске и библиотечке делатности, учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у наведеним областима; учествовање у изради и спровођењу стратешких и планских документата у области документационог и информационог система заштите покретног културног наслеђа и примене савремених дигиталних технологија као и друге послове из делокруга Групе.
Члан 8.
У Групи за нормативне послове у области културе обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона и других прописа у области културе; унапређење прописа у области културе; праћење рада установа културе из делокруга Министарства са правног аспекта; вршење надзора над законитошћу аката и рада установа културе из делокруга Министарства са правног аспекта; давање мишљења о примени закона и других прописа у области културе; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи државне управе; припрему предлога мишљења на законе; израду одлука и решења у управним и другим појединачним стварима из делокруга Министарств, као и други послови из делокруга Групе.


 1. СЕКТОР ЗА САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И

КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
Члан 9.
У Сектору за савремено стваралаштво и креативне индустрије обављају се послови који се односе на: праћење и анализирање стања у области књижевности и издаваштва, савремене визуелне уметности и мултимедија, музичке уметности и дискографије, сценске и музичко-сценске уметности, кинематографије и предлагање мера за њихово унапређивање и финансирање; проучавање језичких прилика у области културе; припремање анализа, извештаја и информација о стању и развоју савременог стваралаштва и креативних индустрија и предлагање мера за њихово унапређивање; надзор над стручним радом установа културе из области стваралаштва; аматерско стваралаштво; старање о унапређивању савременог стваралаштва и културног стваралаштва друштвено осетљивих група (националних мањина, особа са инвалидитетом, деце и младих и др.), као и међуетничке културне сарадње; старање о унапређивању културног живота у неразвијеним срединама; нормативно-правне послове у области савременог стваралаштва и креативних индустрија; нормативне послове из области савременог стваралаштва и креативних индустрија, као и друге послове из делокруга Сектора.

Члан 10.
У Сектору за савремено стваралаштво и креативне индустрије образује се следећа ужа унутрашња јединица: 1. Одељење за савремено стваралаштво.

Члан 11.
У Одељењу за савремено стваралаштво обављају се послови који се односе на: суфинансирање пројеката; праћење стања у области књижевности и издаваштва, савремене визуелне уметности и мултимедија, позоришног и плесног стваралаштва, музичке уметности и дискографије, кинематографије; аматерско стваралаштво; припремање анализа, извештаја и информација о стању и развоју савременог стваралаштва и креативних индустрија и предлагање мера за њихово унапређивање; надзор над стручним радом установа културе из области савременог стваралаштва; нормативне послове из области савременог стваралаштва и креативних индустрија, као и други послови из делокруга Одељења.


3. СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МЕДИЈЕ
Члан 12.
У Сектору за информисање и медије обављају се послови који се односе на: припремање и спровођење стратешких аката у области јавног информисања; анализу стања и предлагање мера за унапређење стања у области јавног информисања; припремање нацрта закона и подзаконских аката из области јавног информисања; вршење надзора над спровођењем закона којима је регулисана област јавног информисања; израду стручних мишљења о нацртима закона и прописима који се у целини или делом односе на јавно информисање; припремање предлога аката које доноси Влада; праћење медијске концентрације и стварање услова за развој медијског плурализма; нормативно регулисање нових медија; праћење рада установа у области јавног информисања; праћење, предлагање и спровођење мера ради остваривања јавног интереса у области информисања;пројектно суфинансирање; расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања; обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права на информисање припадника националних мањина; обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права на информисање посебних категорија лица; праћење и предузимање мера за информисање на језику и писму припадника српског народа у земљама региона; припрема извештаје о примени конвенција Уједињених нација и Савета Европе о стању људских права у Републици Србији из надлежности Сектора; издавање докумената за обављање информативне делатности страних дописника и дописништава у Републици Србији ; вођење регистра страних дописника и дописништава и пружање помоћи у раду; праћење процеса приватизације медија; мултилатералну и билатералну сарадњу у области јавног информисања; процес хармонизације политика и прописа са правним тековинама Европске уније; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области јавног информисања; припрему стратешких и програмских документа за финансирање из фондова ЕУ; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ у области јавног информисања као и други послови из делокруга Сектора.

Члан 13.
У Сектору за информисање и медије образују се следеће уже унутрашње јединице:


1) Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансиорање и евиденцију страних дописника и дописништава

2) Група за европске интеграције, међународну сарадњу и спровођење програма и пројеката финансираних из међународних фондова у области јавног информисања

Члан 14.
У Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансиорање и евиденцију страних дописника и дописништава обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона и других прописа из делокруга Одељења; праћење спровођења закона и подзаконских аката; покретање прекршајних поступака; давање мишљења на законе и друге прописе чији су предлагачи други органи државне управе; предлагање и спровођење Стратегије у области развоја система јавног информисања и медија; предлагање мера за унапређење стања у области јавног информисања и медија; нормативно регулисање нових медија; давање стручних мишљења о примени закона из области медија; сарадња са Регулаторним телом за електронске медије на праћењу спровођења закона и подзаконских аката; сарадња са јавним медијским сервисима у вези са изменама, допунама и применом закона у области јавног информисања; праћење власничке структуре у медијима и сарадња са Агенцијом за привредне регистре код које се води Регистар медија; праћење резултата процеса приватизације медија и сарадња са Агенцијом за приватизацију; унапређење јавног информисања кроз сарадњу са професионалним медијским удружењима; израда појединачних аката о преносу средстава установама; пројектно суфинансирање; расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања; остваривање и унапређивање остваривања права на информисање припадника националних мањина и лица са инвалидитетом; издавање докумената за обављање информативне делатности страних дописника и дописништава у Републици Србији; вођење регистра страних дописника и дописништава и пружање помоћи у раду као и други послови из делокруга Одељења.


Члан 15.
У Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансиорање и евиденцију страних дописника и дописништава образују се следеће уже унутрашње јединице:

-Група за нормативне послове

-Група за пројектно суфинансирање и развој медијског плурализма.

Члан 16.
У Групи за нормативне послове обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; праћење спровођења закона и подзаконских аката; покретање прекршајних поступака; давање мишљења на законе и друге прописе чији су предлагачи други органи државне управе; предлагање и спровођење стратегије у области развоја система јавног информисања; предлагање мера за унапређење стања у области јавног информисања; праћене недозвољене медијске концентрације и стварање услова за транспарентност власничке структуре у јавним гласилима; нормативно регулисање нових медија; давање мишљења о примени закона из области медија; сарадња са Регулаторним телом за електронске медије на праћењу спровођења закона и подзаконских аката; сарадња са јавним медијским сервисима у вези са изменама, допунама и применом закона у области јавног информисања; праћење власничке структуре у медијима и сарадња са Агенцијом за привредне регистре код које се води Регистар медија; праћење резултата процеса приватизације медија и сарадња са Агенцијом за приватизацију; унапређење јавног информисања кроз сарадњу са професионалним медијским удружењима; праћење рада установа у области јавног информисања чији је оснивач Република Србија; израда нацрта и предлога оснивачких аката тих установа, као и други послови из делокруга Групе.


Члан 17.
У Групи за пројектно суфинансирање и развој медијског плурализма обављају се послови који се односе на: предлагање и спровођење мера које доприносе унапређењу јавног интереса у области јавног информисања; предлагање и спровођење мера за развој медијског плурализма; пројектно суфинансирање; расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања; обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права на информисање припадника националних мањина; обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права на информисање посебних категорија лица; праћење и предузимање мера за информисање на језику и писму припадника српског народа у земњама региона; припрема прилога за извештаје о примени конвенција Уједињених нација и Савета Европе о стању људских права у Републици Србији из надлежности Сектора; као и други послови из делокруга Групе.
Члан 18.
У Групи за европске интеграције, међународну сарадњу и спровођење програма и пројеката финансираних из међународних фондова у области јавног информисања обављају се послови који се односе на: праћење прописа ЕУ, Савета Европе, УН и других међународних прописа којима се регулише слобода мишљења и изражавања, медији и јавно информисање; израду мишљења, информација, извештаја и других аката у сврху хармонизације прописа из области јавног информисања са прописима ЕУ; сарадњу са СЕ и Европском комисијом у вези примене прописа из области медија; мултилатералну и билатералну сарадњу у области јавног информисања; израду нацрта предлога пројеката и пратећу пројектну документацију; израду прилога за релевантна програмска и стратешка документа за финансирање пројеката; припрему извештаја и друге докуменатације у вези са програмирањеем пројеката; надзор над реализацијом и имплементацијом пројеката у области медија финансираних из међунардних фондова; израду плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; контролу над спровођењем уговорених обавеза од стране уговарача; спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ; као и друге послове из делокруга рада Групе.

4. СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ И ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Члан 19.
У Сектору за међународне односе и европске интеграције у области културе обављају се послови који се односе на: праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне сарадње у области културе; праћење и иницирање међународних културних манифестација; сарадњу у области културног стваралаштва на језику и писму припадника српског народа у иностранству; предлагање и реализацију програма за прикупљање и распоређивање међународне помоћи, праћење њиховог остваривања посебно у складу са програмима Унеска и Савета Европе; процес хармонизације политика и прописа из области културе са правном тековином Европске уније; сарадња са релевантним институцијама ЕУ; спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ у области културе; учествовање у изради и реализацији НПИ; стручне и административне послове у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ; припремање предлога основе за спровођење Унапређеног сталног дијалога са ЕУ; праћење реализације Акционог плана за хармонизацију прописа са ЕУ; сарадњу са надлежним органима и иностраним донаторима ради усавршавања кадрова за потребе приступања ЕУ; праћење европских политика и програма; обраду свих квантитативних и квалификативних параметара релевантних за коришћење средстава из фондова ЕУ; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области културе; припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ у области културе; усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката; координацију активности неопходне за обезбеђивање потребног националног суфинасирања ЕУ пројеката у области културе; сарадњу и учешће у раду међународних глобалних и регионалних организација у области културе, а нарочито у међувладиним организацијама где наша земља има статус земље - чланице; израду планова, програма и извештаја о раду; давање мишљења о прописима и актима које припремају други органи и организације; усаглашавање са међународним стандардима и препорукама из области културе; припремање предлога основе за учешће на међународним конференцијама, семинарима, радионицама и скуповима; као и друге послове из делокруга Сектора.
Члан 20.
У Сектору за међународне односе и европске интеграције у области културе образују се следеће уже унутрашње јединице:


 1. Одсек за сарадњу са међународним организацијама и европске интеграције у области културе.

Члан 21.
У Одсеку за сарадњу са међународним организацијама и европске интеграције у области културе обављају се послови који се односе на: праћење и иницирање међународне мултилатералне сарадње у области културе; предлагање и реализацију програма Унеска, Савета Европе и Регионалног савета за сараднју али и других међународних организација; процес хармонизације политика и прописа из области културе са правном тековином Европске уније; сарадња са релевантним институцијама ЕУ; спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ у области културе; учествовање у изради и реализацији НПИ; стручне и административне послове у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ; припремање предлога основе за спровођење Унапређеног сталног дијалога са ЕУ; праћење реализације Акционог плана за хармонизацију прописа са ЕУ; сарадњу са надлежним органима и иностраним донаторима ради усавршавања кадрова за потребе приступања ЕУ; праћење европских политика и програма; обраду свих квантитативних и квалификативних параметара релевантних за коришћење средстава из фондова ЕУ; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области културе; припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ у области културе; као и други послови из делокруга Одсека.

5. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ


Члан 22.
У Сектору за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности обављају се послови који се односе на: координационо-организационе, развојне и технолошко-оперативне активности које за циљ имају израду националне стратегије и планова дигитализације, дефинисање технолошких, правних и организационих оквира за успешну изградњу дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и најширу координацију свих учесника у овом процесу; координацију са међународним организацијама и институцијама, са циљем сповођења ефикасне изградње дигиталне истраживачке инфраструктуре, која као изразито важну има компоненту заштите културног наслеђа у надлежности Владе Републике Србије; спровођење вертикалне, хоризонталне и међународне координације активности на изградњи дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и други послови из делокруга Сектора.
Члан 23.
У Сектору за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности образују се следеће уже унутрашње јединице:


 1. Група за студијско-аналитичке послове

 2. Група за нормативне послове.

Члан 24.
У Групи за студијско-аналитичке послове се обављају послови анализе постојећег степена корићења ИКТ технологија у установама културе, предлажу се усаглашена и економски ефикасна технолошка решења у циљу унапређења основне делатности, као и стицања услова за укључивање у дигиталну истраживачку инфраструктуру у области културе и уметности. Све активности обезбеђују хармонизацију стандарда у циљу лакшег приступа фондовима расположивим у области културе и уметности и заштите културног наслеђа. Израда буџета Министарства у области дигитализације, као и хармонизација ИКТ сегмената буџета установа културе са циљем постизања максималних резултата на пољу изградње дигиталне истраживачке инфраструктуре.


Члан 25.
У Групи за нормативне послове се обављају послови анализе постојећих технолошких, организационих и правних стандарда у дигитализацији у установама културе, предлажу се усаглашена и економски ефикасна законска решења у циљу унапређења основне делатности, ради се на усаглашавању законских оквира са применљивим међународним стандардима.
6. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Члан 26.
У Сектору за економско-финансијске послове обављају се послови који се односе на: студијско-аналитичкe, документационe, финансијско-евиденциони и стручно-оперативнe послови који се односе на: припрему, израду и доношење финасијског плана за Министарство; припрему, израду и достављање Предлога програма распореда и коришћења средстава намењених за програме и пројекте у култури Влади РС, на усвајање; припрему и израду финасијских планова за установе, као и њихово достављање на сагласност министарству надлежном за послове финансија; усвајање предлога финансијских планова и ребаланса буџета за Министарство и установе културе; извршење буџета; обављање послова по основу извршених трошкова за редовно пословање Министарства – плаћање рачуна, припрема података за обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених, обрачун девизних и динарских дневница, уговора о делу, привремених и повремених послова, националних признања и друго; расподелу и пренос средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација; припрему и комплетирање документације за извршење финансијских планова Министарства и установа и контролу извршења планова и буџета; управљање имовином државе за коју је одговорно Министарство; вођење буџетског рачуноводства и усклађивање са главном књигом трезора; процењивање позиција финансијских извештаја; састављање, обједињавање (консолидовање) и достављање периодичних и годишњих финасијских извештаја и завршног рачуна; састављање и достављање трезору тромесечних, месечних и дневних пројекција коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу; контролу примљених рачуноводствених исправа из других организационих делова Министарства; учествовање у изради општих и других аката у делу који се односи на економско-финансијско пословање; прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле; образлагање финансијских ефеката нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства; израду програма, планова и извештаја о раду Сектора, као и други послови из делокруга Сектора.
Члан 27.
У Сектору за економско-финансијске послове образује се две уже унутрашње јединице:


 1. Група за економско-финансијске послове Министарства

 2. Група за економско-финансијске послове установа културе.

Члан 28.

У Групи за економско-финансијске послове Министарства обављају се послови који се односе на: планирање, припрему, израду и доношење финансијског плана за Министарство; планирање, припрему, израду и достављање Предлога програма распореда и коришћења средстава намењених за програме и пројекте; припремање ревидираног финансијског плана министарства за израду ребаланса Закона о буџету РС; финансијско управљање, контрола и извршење буџета; припрему и комплетирање документације за извршење буџета Министарства; вођење буџетског рачуноводства и усклађивање са главном књигом Трезора; анализа и процењивање позиција финансијских извештаја; израда и достављање периодичних и годишњих финансијских извештаја и Завршног рачуна за Министарство; састављање и достављање Управи за трезор тромесечних, месечних и дневних пројекција коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу; извршавање задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је одговорно Министарство; обављање послова по основу извршених трошкова за редовно пословање Министарства који се односе на плаћање рачуна, припрема података за обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених, обрачун девизних и динарских дневница, уговора о делу, привремених и повремених послова, доделу признања уметнику, односно стручњаку у култури, за врхунски допринос националној култури и друго; учествовање у изради општих и других аката у делу који се односи на финансијско пословање; учествовање у успостављању система ФМЦ-а (Финансијско управљање и контроле) у Министарству као дела ЈИФК-а (PIFC) (Интерне финансијске контроле у јавном сектору); образлагање финансијских ефеката нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства; израду програма, планова и извештаја о раду Групе, као и други послови из делокруга Групе.

Члан 29.
У Групи за економско-финансијске послове установа културе обављају се послови који се односе на: планирање, припрему и израду финансијских планова за Установе, као и њихово достављање на сагласност министарству надлежном за послове финансија; припремање ревидираних финансијских планова установа за израду ребаланса Закона о буџету РС; финансијско управљање, контролу, расподелу и пренос средстава Установама; припрему и комплетирање документације за извршење буџета Установа; вођење буџетског рачуноводства и усклађивање са главном књигом Трезора; анализа и процењивање позиција финансијских извештаја; консолидовање средстава; израда и достављање периодичних и годишњих финансијских извештаја и консолидованог Завршног рачуна за Установе; састављање и достављање Трезору тромесечних, месечних и дневних пројекција коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу; учествовање у изради општих и других аката у делу који се односи на финансијско пословање; учествовање у успостављању система ФМЦ-а (Финансијско управљање и контроле) у Министарству као дела ПИФЦ-а (Интерне финансијске контроле у јавном сектору); извршавање задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је одговорно Министарство; образлагање финансијских ефеката нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства; израду програма, планова и извештаја о раду Групе; као и други послови из делокруга Групе.


7. СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
Члан 30.
У Секретаријату Министарства обављају се послови који су везани за кадровска, финансијска и информатичка питања, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима.

Члан 31.
У Секретаријату Министарства се образује следећа ужа унутрашња јединица:
 1. Одељење за опште-правне и послове јавних набавки.

Члан 32.
У Одељењу за опште-правне и послове јавних набавки обављају се послови који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање мера за унапређење развоја кадрова; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; послове организовања и реализације поступака јавних набавки; припрему плана јавних набавки за Министарство; послове сарадње са Републичким јавним правобранилаштвом и другим органима и организацијама у вези покренутих спорова; разматрање и припрема сагласности на опште акте о начину обављања делатности и броју и структури запослених у установама културе из делокруга Министарства; припрему предлога решења за именовања и разрешења у установама културе у надлежности Министарства, као и други послови из делокруга Одељења.

Члан 33.
У Одељењу за опште-правне и послове јавних набавки образују се следеће уже унутрашње јединице:


 1. Група за управљање кадровима и информације од јавног значаја

 2. Група за јавне набавке

Члан 34.
У Групи управљање кадровима и информације од јавног значаја обављају се послови који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; припрему Нацрта кадровског плана, планирање кадрова и анализу испуњености Кадровског плана; селекцију и избор кадрова; обуку, оцењивање и напредовање државних службеника; припрему аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; послови везани за слободан приступ информацијама од јавног значаја; као и други послови из делокруга Групе.


Члан 35.
У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: послове организовања и реализације поступака јавних набавки; припрему плана јавних набавки за Министарство; спровођење прописа из области безбедности и здравља на раду; као и други послови из делокруга Групе.
8. ГРУПА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Члан 36.
Група интерне ревизије обавља послове који се односе на проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности успешности и потпуности, ревизија начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности и остале послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије. Обавља послове ревизије пројеката финансираних од стране ЕУ, примењујући прописе Републике Србије, стандарде инерне ревизије и кодекс струковне етике интерних ревизора.

9. КАБИНЕТ МИНИСТРА


Члан 37.
Кабинет министра се образује ради обављања саветодавних и протоколарних послова, послова за односе са јавношћу и административно-техничких послова који су значајни за рад министра.
IV. РУКОВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИМ ЈЕДИНИЦАМА
Члан 38.
Државни секретари помажу министру у оквиру овлашћења која им министар одреди.

Државни секретари су одговорни министру и Влади.


Члан 39.
Сектором руководи помоћник министра.

За рад сектора и свој рад помоћник министра одговара министру.


Члан 40.
Кабинетом министра руководи шеф кабинета.

За рад Кабинета и свој рад, шеф Кабинета одговара министру.

Секретаријатом руководи секретар Министарства.

За рад Секретаријата и свој рад, секретар одговара министру.


Члан 41.

Ужим унутрашњим јединицама руководе: начелници Oдељења, шефови Oдсека и руководиоци Групе.

Начелник Одељења, шеф Одсека и руководилац Групе одговара за свој рад и за рад уже унутрашање јединице којом руководи помоћнику министра у чијем је сектору ужа унутрашња јединица и министру односно министру када је ужа унутрашња јединица изван свих унутрашњих јединица Министарства.
Члан 42.
Државни службеници и намештеници у Министарству одговарају за свој рад руководиоцу уже унутрашње јединице, помоћнику министра и министру, односно секретару Министарства и министру.
V СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Члан 43.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места систематизована су следећа радна места:


државни секретар

2 државна секретара

државни службеници на положају:
7 радних места у трећој групи положаја

7 државних службеника на положају

извршилачка радна места државних службеника:
10 радних места у звању вишег саветника

10 државних службеника

18 радних места у звању самосталног саветника

19 државних службеника

35 радних места у звању саветника

35 државних службеника

1 радно место у звању сарадника

1 државни службеник

4 радна места у звању референта

4 државна службеника

  1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет