Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»жүктеу 118.09 Kb.
Дата03.07.2016
өлшемі118.09 Kb.

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына
Парламент Сенатының өзгерістер мен толықтырулар енгізуі жөнінде

САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ
С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я Т А Б Л И Ц А

по внесению Сенатом Парламента изменений и дополнений в проект


Закона Республики Казахстан

«О государственной статистике»Рет


п/п

Нормативтік құқықтық актінің құрылымы
Структура нормативного правового акта

Мәжіліс мақұлдаған заң жобасы баптарының редакциясы


Редакция статей проекта закона, одобренного Мажилисом

Ұсынылатын өзгерістер мен толықтырулар

Предлагаемые изменения и дополнения

Негіздемесі


Обоснование

1

2

3

4

51-бап

2) тармақша

Статья 1

подпункт 2)2) әкімшілік дереккөздер – статистикалық қызметті қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес стратегиялық, реттеуіш, іске асыру немесе бақылау функцияларын іске асыру процесінде есепке алу деректерін немесе өзге де деректерді жинауды жүзеге асыратын орталық және жергілікті атқарушы органдар, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімдері, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және өзге де мемлекеттік органдар;
2) административные источники - центральные и местные исполнительные органы, акимы поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, Национальный Банк Республики Казахстан и иные государственные органы, осуществляющие сбор учетных или иных данных в процессе реализации стратегических, регулятивных, реализационных или контрольных функций в соответствии с законами Республики Казахстан, за исключением статистической деятельности;

«заңдарына» деген сөз «заңнамасына» деген сөзбен ауыстырылсын.

Слово «законами» заменить словом «законодательством».
Заң жобасы 26-бабы 3-тармағының екінші абзацымен және Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің 2008 жылғы 15 қазандағы қаулысына сәйкес келтіру.
Приведение в соответствие с абзацем вторым п. 3 ст. 26 законопроекта и постановлением

Конституционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 2008 года.

1-бап

23) тармақша

Статья 1

подпункт 23)23) үй шаруашылығы – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалар. Үй шаруашылығы бір адамнан тұруы мүмкін;

23) домашнее хозяйство - физические лица, проживающие совместно, объединяющие полностью или частично свои доходы и имущество и совместно потребляющие товары и услуги. Домашнее хозяйство может состоять из одного лица;
Мынадай редакцияда жазылсын:

«23) үй шаруашылығы – бір немесе одан да көп жеке адамдардан құралған, бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект.».

)

Изложить в следующей редакции:

«23) домашнее хозяйство- экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество и совместно потребляющие товары и услуги».


Экономикалық көзқарас тұрғысынан үй шаруашылығы нарықтық шаруашылық субъектілерінің негізгі үш түрінің бірі (фирмалармен және мемлекетпен қатар) болып табылады. Үй шаруашылықтары факторлық (еңбек, капитал) нарықта өнім берушілер мен тұтыну игіліктері (тауарлар мен қызмет көрсетулер) нарығында сатып алушылар рөлінде танылады.
С экономической точки зрения домашнее хозяйство является одним из трех основных типов субъектов рыночного хозяйства (наряду с фирмами и государством). Домохозяйства выступают в роли поставщиков на факторных рынках (труда, капитала) и покупателей на рынках потребительских благ (товаров и услуг).8-бап

7-тармақ

Статья 8

пункт 7


7. Қазақстан Республикасының соттары сот актілерін шығарған кезде алғашқы статистикалық деректер дәлелдеме бола алмайды.

7. Первичные статистические данные не могут являться доказательствами при вынесении судебных актов судами Республики Казахстан.


Алып тасталсын.
(Тармақтардың келесі нөмірленуі өзгертілсін)
Исключить.
(Изменить последующую нумерацию пунктов)


Сот заң мен ар-ожданды басшылыққа ала отырып, ешқандай дәлелдер алдын ала белгіленген күшке ие еместігін ескере отырып, дәлелдемелерді өзінің ішкі сенімі бойынша тексереді.

Суд исследует доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью, учитывая, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

9-бап

2-тармақ


Статья 9

пункт 2


2. Мемлекеттік статистика органдарының жасалған халықаралық шарттар шеңберінде статистикалық ақпаратты таратуға және пайдаланылатын статистикалық әдіснама бойынша тәжірибе алмасуға құқығы бар.

2. В рамках заключенных международных договоров органы государственной статистики имеют право на распространение статистической информации и обмен опытом по используемой статистической методологии.

«жасалған халықаралық шарттар шеңберінде» деген сөздер «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары шеңберінде» деген сөздермен ауыстырылсын.

Слова «В рамках заключенных международных договоров» заменить словами «В рамках международных договоров Республики Казахстан».
Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттер немесе халықаралық ұйымдар қабылдаған халықаралық шарттардың міндеттілігіне келісуі шарт жасау жолымен емес, оған қосылу жолымен де білдірілуі мүмкін («Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы).

Согласие Республики Казахстан на обязательность международного договора, принятого другими государствами или международными организациями может также выражаться путем присоединения, а не заключения (ст.17 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан»).

12-бап

1) тармақша

Статья 12

подпункт 1)1) мемлекеттік статистика саласындағы бірыңғай саясатты әзірлейді және іске асырады;
1) разрабатывает и реализует единую политику в области государственной статистики;


«бірыңғай» деген сөз «мемлекеттік» деген сөзбен ауыстырылсын.

Слово «единую» заменить словом «государственную».Заң жобасы 11-бабының 1) тармақшасына және 13-бабының 1) тармақшасына сәйкес келтіру.
Приведение в соответствие с п.п. 1) ст. 11 и п.п. 1 ст. 13 законопроекта.12-бап

жаңа


12) тармақша

Статья 12

подпункт 12) новый


Жоқ.

Отсутствует.Мынадай мазмұндағы жаңа 12) тармақшамен толықтырылсын:

«12) статистикалық ақпаратты түзу кезінде бұрмалаушылықтар, қателер, ағаттықтар анықталған жағдайда алғашқы статистикалық деректердің дұрыстығын растау үшін респонденттерден қосымша ақпарат талап етеді;».
(Тармақшалардың келесі нөмірленуі өзгертілсін)

Дополнить новым подпунктом 12) следующего содержания:«12) в случае выявления искажений, ошибок, погрешностей при производстве статистической информации, для потдверждения достоверности первичных статистических данных требует от респондентов дополнительную информацию;».
(Изменить последующую нумерацию подпунктов)


Ұсынылған алғашқы статистикалық деректердің дұрысығын растау мүмкіндігі мақсатында.

В целях возможности подтверждения достоверности представленных первичных статистических данных.

13-бап

бірінші бөлік

Статья 13

часть перваяУәкілетті органды қоспағанда, мемлекеттік статистика органдары:


Органы государственной статистики, за исключением уполномоченного органа:


Мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Заңның 4-бабының 2) тармақшасында көрсетілген мемлекеттік статистика органдары:».

Изложить в следующей редакции:«Органы государственной статистики указанные в подпункте 2) статьи 4 настоящего Закона:».

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабына сәйкес ведомстволық статистикалық қадағалауды жүргізетін және ресми статистикалық ақпаратты қалыптастыратын мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілеттігін нақты регламенттеу мақсатында.

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» с целью четкой регламентации компетенции государственных органов и Национального Банка Республики Казахстан, проводящих ведомственные статистические наблюдения и формирующие официальную статистическую информацию.

13-бап

жаңа


4) тармақша

Статья 13

подпункт 4)

новый


Жоқ.

Отсутствует.Мынадай мазмұндағы жаңа 4) тармақшамен толықтырылсын:

«4) статистикалық ақпаратты түзу кезінде бұрмалаушылықтар, қателер, ағаттықтар анықталған жағдайда алғашқы статистикалық деректердің дұрыстығын растау үшін респонденттерден қосымша ақпарат талап етеді;».
(Тармақшалардың келесі нөмірленуі өзгертілсін)

Дополнить новым подпунктом 4) следующего содержания:«4) в случае выявления искажений, ошибок, погрешностей при производстве статистической информации, для потдверждения достоверности первичных статистических данных требуют от респондентов дополнительную информацию;».
(Изменить последующую нумерацию подпунктов)


Ұсынылған алғашқы статистикалық деректердің дұрысығын растау мүмкіндігі мақсатында.

В целях возможности подтверждения достоверности представленных первичных статистических данных.Экономикалық және өңірлік саясат

комитетінің төрайымы Н. Жолдасбаева


Жеке қолыҚолды таратып жазу


Қол қойылған күні, айы, жылы

Заң жобасын жүргізетін депутат


_______________Қ.Омаров________________

Редакциялық-баспа бөлімінің меңгерушісі

_______________


М.Айымбетов
________________

Сараптама бөлімінің меңгерушісі_______________М.Уақпаев
________________

Комитетпен өзара байланыс жасау бөлімінің меңгерушісі

_______________


Б.Аманов_______________

Корректор

_______________

С.Ашықбаева
________________

Орындаушы_______________

Р.Евниев________________


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет