Запитване за офертаДата18.07.2016
өлшемі34.39 Kb.
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОтносно: Офертно проучване за избор на доставчик на рекламни материали за 2011-12г
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Асарел-Медет” АД гр. Панагюрище в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуални бъдещи Изпълнители на по-горе цитираната услуга. В случай, че задачата изцяло или по отделни позиции представлява интерес за Вас, молим да представите Вашите оферти и мостри при следните наши изисквания:
І. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

1. Вид, описание и количество на рекламните материали са съгласно приложение №1 към настоящето.


2. Мостри – задължително се представят мостри за оферираните позиции. Представените мостри да съответстват на една обща оригинална концепция и да имат идентична вазия. Оферти без приложени мостри и получени след крайния срок, няма да се разглеждат.

3. При разглеждане на офертите и мострите предимство имат фирмите, оферирали рекламни материали, които са изработени от рециклирана хартия и екологични материали при равни други условия.


II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1. Потвърдят възможностите за доставки на исканите количества в необходимитe срок и с необходимото качество и изисквания.

2. Предложат твърда цена за срока на договора в лева без ДДС.

3. Възможност на поръчка на позиции, които не са включени в заданието, при същите условия на досатвка с офериран процент търговска отстъпка от фирмен сайт с актуални цени, каталог или ценова листа.

4. Дадат франкировка DDP склад „Асарел-Медет” с включен транспорт, мита, такси и др

5. Условия на плащане: разсрочено след доставка (по-големия брой дни след доставка е предимство при оценката на офертите).

6. Гаранции за качество на изработка – моля посочете срок в месеци.

7. Срок на изработка и доставка: не по-късно от 01.12.2011г.

8. Представят сертификат за произход и качество на стоката, декларация за съответствие и др.


ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Принципът за избор на изпълнител е комплексна оценка от цена, качество, визия и стил на оформление, срок на изпълнение, като с предимство се разглеждат оферти и мостри, изработени от рециклирана хартия и екологични материали.

2. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

3. С одобрената фирма се сключва договор и се изисква удостоверение за актуално състояние на доставчика (изпълнителя).

Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел Медет”АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.

4. Офертата молим да изпратите до ръководител отдел “Мониторинг на решенията” по един от следните начини:

- в запечатан плик в деловодството на «Асарел-Медет» АД на адрес:

4500 гр. Панагюрище

«Асарел-Медет» АД

с надпис: «Оферта за доставка на рекламни материали»,

забележка « Да се отвори само от определената за целта комисия»,

и посочен подател;

- по факс: 0357/60250, 60260;

- по Е-поща: pbox@asarel.com.


5. Мострите се подават в деловодството на дружеството, адресирани до отдел „Доставки и логистика”, запечатани в подходяща опаковка с надпис „Мостри на рекламни материали”.
6. Валидност на офертата – минимум три месеца.

7. Офертите се разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията, като подадените оферти и мостри се класират само на един кръг.

8. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. Краен срок за предоставяне на офертите е 16,00 часа на 06.10.2011г.

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти по:

- технически въпроси: Ана Финджикова, тел. 0357/60282, 0889212103.

- по търговски въпроси: Радияна Дивекова, тел. 0357/60439, 0885000599.

- www.asarel.com.


Приложение: Техническо задание.

Дата: 19.09.2011г.


С уважение:


Специалист доставки: Радияна Дивекова .....……………….....
Ръководител отдел „Комуникации”: Ана Финджикова ..........……………….
Ръководител отдел „ДиЛ”: инж. Петър Паланкалиев ...................................
Директор „ЧР”: Александър Чобанов ..........……………….
Запознат Директор „Развитие”: инж. Ек. Станчева-Ковачева ....................................


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет