1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?бет2/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

С) Позитивизм


D) Герменевтика

Е) Фрейдизм

17.Тұңғыш Араб философы, Шығыс перипатетизмінің бастаушысы:

А) Әл-Кинди


В) Әл-Ғазали
С) Әл-Фараби
D) Ибн СинаЕ) Әл-Бируни

18.Философия адам енбегінің қай түрін негізгі деп санайтынын анықтаңыз:


А) Шығармашылық еңбек
В) Көркем еңбек
С) Ғылыми еңбек
D) Билік құрылымы аяларындағы еңбек

Е) Қоғамдық өндіріс аяларындағы дене еңбегі

19.Таңдану адамдарды философиялық пайымдауға жетелейді деген ойшыл:
А) Аристотель.
В) Сократ.
С) Фалес.
D) Платон.

Е) Анаксимандр.

20.Қазақ дүниетанымының; онтологиялық категориялары:
А) Заман, ғұмыр, әлем, ынсап,
В) Адам, пенде, кісі, тұлға.
С) Дүние, болмыс, заман, Жаратушы
D) Өмір, жан, адам.

Е) Араласу, кісілік, қанағат, намыс.

21.Адамды сүю (жэнь) идеясын ұстанған мектеп:
А) Конфуций мектебі.
В) Веданта.
С) Легизм.
D) Даосизм.

Е) Моизм.

22.Ертедегі классикалық қайта өрлеу дәуірі:
А) Ренессанс
В) Ағартушылық
С) Зороастризм
D) Феодалдық

Е) Антикалық

23. Өмір сүру, демек қабылдану” деген методологиялық принципті кім
тұжырымдады?

А) Дж. Беркли


В) Р. Декарт
С) Г. Гоббс
D) Ф. БэконЕ)Д.Юм

24.Ақиқаттың жалпы өлшемі.


А) Практика
В) Аналогия
С) Теория

D) Гипотеза


Е) Сезім мүшелері

25.Философиялық ой-пікірді тауып керсетіңіз?

А) Адам – ең алдымен әлеуметтік жан (жәндік), оның жүріс тұрысына

биологиялық факторлар да ықпал етеді


В) Адам – әлеуметтік жәндік, биологиялық факторлар оның жүріс-

тұрысына әсер етпейді


С) Адамның жүріс-тұрысы оның тектігімен анықталады
D) Саналы және санадан тыс адамда динамикалық тепе-теңдік болады

Е) Адам, оның жүріс-тұрысы биологиялық заңдармен анықталады

26.Аксиологияның негізігі сұрағы не болып келеді?
А) «Игілік деген не?»
В) «Не әсем?»
С) «Құдай бар ма?»
D) «Алғашқы не?»

Е) «Ар-ұждан деген не?»

27.Қандай философиялық бағыт философияның бас проблемасы ретіндегі

ұғынуды түсінікті береді?

А) Герменевтика.
В) Логикалық позитивизм
С) Экзиетенциализм.
D) Неотомизм.

Е) Феноменология

28. Р.Гюйон «Өнер шығармалары, тек әйтеуір, өрнек қана емес оның
түкпірінде болмыстың құпиясы жатыр» деп бағалаған өнердің сипаты:

А) Экзистенциалдылық


В) Биіктік
С) Қарапайымдылық
D) Күнделіктілік

Е) Пайдакүнемдік

29.Марксизм философиясына сәйкес келмей тұрған көзқарасты керсетіңіз:
А) Ұлы адамдардың ойлары қоғамның алға басуын анықтайды
В) Таным шын дүниенің зандарын идеалдық түрде бейнелеу процесі
С) Қайшылық -дамудың қайнар көзі, бұлағы болады
D) Материалистік диалектика ғылыми танымның жалпыға бірдей
методологиясы болады
E) Қоғамдық практика ақиқаттың өлшемі болады

30.”Сана абсолютті идеяның дамуы мен эволюциясының жемісі” деген

тезисте қай философтың позициясы байқалады

А) Гегельдің


В) Шеллинггің
С) Лейбництің
D) Фейербахтың

Е) Канттың

6 Нұсқа

1. Материализмнің түрлері


А) Тұрпайы, механикалык, метафизикалық, диалектикалык
В) Идеалистік,субъективтік.диалектикалық
С) Механистикалық,метафизикалык,объективтік, метафизикалық
D) Объективтік,субъективтік, метафизикалық

E) Метафизикалық, диалектикалык. Субъективтік

2.Универсалий проблемасын ортағасыр түсінігі мен қарастырған философ:
А) Росцеллин
В) Августин
С) Порфирий
D) Боэций

Е) Платон

3.Ф.Ницше өзінің «билеуге ерік» идеясына сай билікті кажетсіну үшін

қандай жаңа адамды қалыптастырды?

А) “Ғажайып адам”.
В) «Қоғамдық адам».
С) «Бүлікші адам».

D)«Рухани адам».


Е) «Ақылды адам».

4.Қазақ коғамының даму пршщиптеріндегі, яғни өмірлік ядро болып

табылатын тарихи принциптердің ең негізгісі қайсысы?

А) Өзгешелігі, өзіндігі


В) Құндылықтары
С) Өзін танулығы
D) Дәстүрі

Е) Универсалды

5.Танымның субъектісі кім?

А) Танып-біліп жатқан адам


В) Зерттеуге жататын фрагменттері (бөліктері)
С) Танымның объектісі
D) Адамның сыртында жайғасқан зат

Е) Адамнан дербес болып тұрған нәрсе

6. Адам танымының негізі:
А) Ой
В) Тіл
С) Ар
D) Мишық

Е) Ақыл


7. Адамның құндылық бағдарлары, ол …
А) Объектілерді маңыздылығы бойынша бөлуге (жіктеуге) мүмкіндік

беретін тұлғаның артық көретін ұнатулары;


В) Құқықтық әдістер арқылы тұлғаға ұйымдастырған ықпал ету процесі
С) Жоралар, салттар әрекеттерінің белгіленген тәртібі
D) Адамгершілік мәселелерінде кейбір қағидалар мен ережелерді катаң
сақтау
Е) Жеке адамнын әлеуметтік тәжіребені игеру процесі

8. Прагматист Джон Дьюи философияның қызметін калай түсінеді?


А) Адамдардың тұрмыс қалпын жақсартуға жәрдемдесетін өмірлік пайдалы

тәжірибені ұйымдастыру


В) Өмірге алаңсыз аңқау көзбен қарау
С) Даналыққа үйрету
D) Таң қалуЕ) абстракциялау

9. Даралық, жекелік іздеу -… Философиясының ерекше қасиеті.


А) Реннессанс
В) Конвенционализм
С) Өмір
D) Тиімділік

Е) Конформизм

10.Ағарту дәуірінің рационализмі кімнен басталады?
А) Лейбницпен
В) Дидромен. :
С) Декартпен.
D) Вольтермен.

Е) Гельвециймен.

11.Г.Гегельдің «Рух феноменологиясынан» басқа қандай басты

философиялық еңбегі бар?

А) «Логика ғылымы».
В) «Практикалық акылға сын».
С) «Пролегомендер».
D) «Жаңалық философиясы».

Е) «Таза ақылға сын»

12.Бейнелеу:

А) Материяның жалпы қасиеті


В) Мидың қасиеті


С) Тірі табиғаттың касиеті
D) Өлі табиғаттың қасиеті

Е) Адам санасының касиеті

13.Философиялық пайымдауды көрсетіңіз:
А) Барлық құбылыс себепті – байланыстар
В) Физкультура денені шынықтырады
С) Өмір ақуыз денелердің өмір сүру тәсілі
D) Атом ядро мен электроннан тұрады
Е) Мәңгі козғаушы күштің болуы мүмкін емсс

14.Қазақ дүниетанымының “араласу'” категориясының философиялықмағынасы:

А) Өмір кеңістігінде өз отандастарыңмен және бүкіл адамзаттың

өкілдерімен бейбіт және ынтымақты өмір сүре білу.
В) Күнделікті өмірде өзіңнің, отбасыңның алаңсыз өмір суруін қамтамасыз

ететін деңгейде жұмыс істей білу.


С) Терең ғылыми ізденіске, өзіндік ой қалыптастыруға бейімділік.
D) Субъектіні коршаған ортаны танып-білуге қабілеттілік.

Е) Логика заңдарына сәйкес ақылды пайымдай білу,

15. Адамды “саяси жануар” деп анықтаған Көне Грек философын атап беріңіз.
А) Аристотель.
В) Платон;
С) Анаксагор;
D) Сократ;

Е) Эпикур;16.Жалқыдан жалпыға, белгіліден белгісізге қарай өту тәсілі:
А) Индукция
В) Дедукция
С) Гомоморфизм
D) Гилозоизм

Е) Изоморфизм17.Қай 19 ғ. Батыс Еуропа философиялық ағымы Марбург пен Фрейбург

мектептерінен құралады?

А) Неокантшылдық,


В)Феноменология.
С) Позитивизм.
D) Марксизм.

Е) Иррационализм.18.Жиль Делез философиясының бір белгісі:
А) Антирационализм
В) Сциентизм
С) Моральдан бас тарту
D) Рационализм принципін нақтылау

Е) Коммунизм идеясын жариялау19.Таным теориясында ақылды танымның шын мәніндегі жалғыз кайнар көзі

деп қарастыратын ілім:

А) Рационализм


В) Эмпиризм
С) Солипсизм
D) Агностицизм

Е) Сенсуализм


20. Кандай әрекет барысында адам дұрыс қалыптасады?
А) Нақты тарихи уақытта және әлеуметтік кеңістікте, тәрбие мен

практикалық әрекет барысында


В) Практикалык
С) Оқу процесі
D) Социализация непзінде

Е) Даму барысында21.Қай дәуірде Құдай ең жоғарғы кұндылық болды?
А) Орта ғасырда
В) Жаңа дәуірде
С) Қайта өрлеуде
D) XX ғасырда

Е) Антикада

22.Аристотель философиясын ұстанған орта ғасыр мұсылмандық Шығыс

философиясының өкілдерін қалай атады?

А) Мутазиллиттер.
В) Суфийлер.
С) Перипатетиктер.
D) Ашариттер.

Е) Мутакаллимдер.

23.Л.Фейербах материализмнің қай түрін дамытты?
А) Антропологиялык.
В) Стихиялык.
С) Метафизикалық.
D) Механистік.

Е) Диалектикалық.

24.Рим клубының бірінші жетекшісі болып кім аталды?
А) Печчей .
В) Медоуз.
С) Кинг.
D) Пестель.

Е) Мессарович.

25.Сана құрылымының өзегін құрайтын бөліктерін көрсетіңіз:
А) Түйсік, қабылдау, түсінік, ұғым, ойлау
В) Сезім, эмоциялар
С) Инстинкт

D)Ес
Е) Ілтипат, назар

26.Философияның қоғамды зерттейтін бөлігі:
А) Әлеуметтік философия
В) Натурфилософия
С) Гносеология
D) Онтология

Е) Социология

27.Логика дегеніміз не?
А) Ойлау
В) Болмыс
С) Табиғат
D) Құндылық

Е) Таным


28.Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юм мына ағымның өкілдері:
А) Эмпиризм
В) Сенсуализм
С) Рационализм
D) Постпозитивизм

Е) Позитивизм

29.Сандар мистикасын қарастырған философ:
А) Пифагор
В) Аристотель
С) Федон
D) Платон

Е) Демокрит

30.Реализмнің басты өкілдері.
А) Кентерберийский, Росцелин
В) Кентерберийский, Ф.Аквинский
С) Росцелин, Ф.Аквинский
D) У.Оккам, Росцелин

Е) У.Оккам, Ф.Аквинский


7 Нұсқа

1.Пантеизм

А) Құдайды табиғатпен тұтастай алып қарайды.
В) Адам проблемасы
С) Құдайды жеке тұрғыда түсіндіреді
D) Қоғам туралы ғылым

Е) Табиғат жөніндегі ілім

2.Волюнтаризмнің негізгі идеясын атаңыз?

А) Атақты жеке тұлғалар, объективті жағдайлармен санаспай тарих өзі ерік

әрекетімен жасайды.
В) Тарих-дүниежүзілік ақыл-ойдың қызметінің жемісі.
С) Тарих барысы-жеке тұлғалардың әрекетіне, сол сияқты көпшілік

халықтыц іс-әрекетіне тәуелсіз.


D) Тарих-Құдайдың ойлау жемісі.

Е) Халық-қоғамның объективтік даму заңдарына сәйкес материалдық

жағдайларға сүйене отырып тарихты жасайды.

3.Ақын-жыраулардың көзкарастарының қалыптасуындағы негізгі қайнары

болып темендегі нұсқалардын, қайсысы жатады?

А) Орхон – енисейлік


В) Пиктографиялық жазбалар
С) Көне жазбалар
D) Руналық жазбалар

Е) Ерте түріктік жазбалар

4. Материяның құрылымдығы қалай түсінуге болады?
А) Ішінен бөлінген бүтіндік, оның құрамды бөліктердің арасындағы байланыстың заңды тәртібі
В) оның абсолюттік біртектігі
С) Ішкі ұйымның жоқтығы
D) Қайсыбір элементтердің болуы

Е) Ішкі бос қуыс

5.Эмпиризмнің негізгі қағидасы:

А) Адамның барлық білімі тәжірибеге негізделеді;зерде дүниені танып-білудің негізгі қайнар көзі болып табылады;


В) Танымның ең жоғарғы түрі – интуиция;
С) Дүниені тануға-білуге болмайды;
D) Зерде дүниені танып-білудің негізгі қайнар көзі болып табылады;

Е) Құдай ашылу танымның қайнар көзі болып табылады.

6.Ізгілік құндылықтан немен өзгешеленеді
А) Ізгілік — жеке адамның мінезіндегі ерекшелігі. Құндылық — адамдардың бағалауынын жеке емес, жалпы өлшемі
В) Ізгілік – жеке адамның мінезіндегі ерекшелігі. Құндылық – адамдардың

қылықтарын, істерін бағалауының жеке өлшемі


С) Ізгілік-тиімсіз, оны оймен , ақылмен жету, түсіну мүмкін емес


D) Ештеңе емес

Е) Ізгілік – рационалды


7.Ш.Монтескье географиялық бағытты қай әлеуметтік-гуманитарлық

ғылымында негіздеді?

А) Социологияда.
В) Психологияда.
С) Саясаттануда.
D) Этикада.

Е) Эстетикада.


8. Адамның герменевтикалық тұжырымдамасы қандай?
А) Істің мәнін түсінуге тырыс, ол үшінөзіңді жан-жақты дамытып, тіліңді

жетілдір.
В) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме
С) Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігіңді көрсет, Қүдайдың Шаһарын

жерде сал


D) Бәрін де өз сезімдеріңнен өткізіп, олардың негізінде өз құндылықтарынды, мінез- құлық, жүріс-тұрыс ережелерінді әзірлеп, тап

Е) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саған байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабыл ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық көрсет

9.Ортағасырлық философиясының негізгі мінездемелік белгісін ата:
А) Схолостика.
В) Гедонизм.
С) Білімге сену приматы.
D) Диалектика.Е) Скептицизм.

10.”Географиялық орта” терминінің Маркстік әдебиетте орын алуына

атсалысқан:

А) Г.В.Плеханов


В) Н.Г.Чернышевский
С) В.И.Вернадский
D) А.И.Герцен

Е) В.И.Ленин

11.«Адам деген не?» – бұл сұрақты қоятын …
А) Антропология
В) Гносеология
С) Онтология
D) Диалектика

Е) Аксиология

12.Рухани өндірістің мәні неде:

А) Рухани өндіріс нақтылы-тарихи жағдайларда істелініп жатқан рухани

әрекеттің коғамдық мәнін білдіреді
В) Қоғамның рухани өмірі қоғамдық өмірге тәуелсіз автономдық сала
С) Рухани өндіріс мәдениеттің барлық түрлерінің – эстетикалық, өнегелік,

құқықтық, саяси және т.б. дамуына мүмкіндік туғызады


D) Рухани өндіріс адамдардың жетілген типтерін жасап шығарады

Е) Рухани өндіріс түлғаны жан-жақты дамыту үшін қажетті

13.Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Б. Паскаль қандай ағымға кіреді?

А) Рационализм


В) Позитивизм
С) Сенсуализм
D) ПостпозитивизмЕ) Эмпиризм

14.Милет мектебінің өкілі:


А) Анаксимандр

В) Пифагор


С) Демокрит
D) Сократ

Е) Платон

15.Рационализм бағытының негізін салушы:
А) Декарт

В) Барух


С) Бэкон
D) Локк

Е) Спиноза

16.Адамды ең жоғарғы – рухани байлық деп бағалаған бағыт
А) Персонализм
В) Экзистенциализм
С) Неотомизм
D) Идеалистік философия

Е) позитивизм

17.Танымның қайнар көзі ақыл-ойда. Осы пікір қай гносеологиялық

концепцияға жатады?

А) Рационализмге;
В) Агностицизмге;
С) Сенсуализмге;
D) Эмпиризмге;

Е) Скептицизмге;

18.Ғылыми таным этикасын дұрыс білдіретін ереже:

А) Ғылыми қағидалар, ережелер этика тұрғысынан бағаланады
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет