1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?бет6/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Е) Мәдени аймақ

23.«Жан сыры» (Исповедь) еңбегінің авторы, ортағасырлық христиан

ойшылы:


А) Августин Аврелий.
В) Тертуллиан.
С) Александриялық Филон.
D) Ориген,Е) Климент.

24.Ежелгі Қазақстандағы христиан діннің тармақтары:


А) несториандық және яковистік
В) пятидесятниктер және иеговистер
С) кушиттік дін және ираншылдық
D) католик діні және протестант діні

Е) православие және баптизм

25.«Адам — ішкі секреция функциялары бұзылған өз еркі жоқ маймыл», – деп

айтқан…


А) Гегель
В) Ницше
С) Болък
D) Кант

Е) Хайдегтер

26.Тарихи прогрестің объективті өлшемі не болады?
А) өндіріс тәсілі
В) мемлекеттегі демократияның деңгейі
С) адамгершілік жағдайы
D) қоғам мүшелерінің заңға бағынуы

Е) ғылым дамуы

27.Ежелгі Үнді философиясындағы жанның жай таппай жиһан кезуі, бір

денеден екінші денеге ұдайы ауысуы туралы ілімге жатады:

А) сансара
В)ахимса
С) авидья
D) майя

Е) карма


28.Қай Ағартушылық заман философы адамда екі түрлі қабілетті —

сезімталдық пен есті мойындады?

А) К.Гельвеций.
В) Ш.Монтескье.
С) Д.Дидро.
D) Р.Декарт.

Е) П.Гольбах.

29.К.Маркстің «Теорияны мистикаға айналдыратын барлық мистериялар

(яғни діни ұғымдар) адамның практикасында және осы практиканы түсіну барысында өзінің рационалдық шешімін табады» деген пікірінде көрінген практиканың танымдық функциясы:

А) өлшемдік
В) анықтану
С) ақпараттық
D) мақсатқа бағытталған

Е) негіздік

30.Соловьев көзқарасы бойынша адамның әлеуметтік және діни өмірінің

біртұтас сұраныстарына байланысты жалпы дүниеге көзқарас негізі не?

А) Христиандық
В) Философия
С) Ғылым
D) Мәдениет

Е) Идеология


13 Нұсқа

1.Адамның санасының пайда болуы немен байланысты. Дұрыс емес тезисті

Көрсетіңіз:

А) Сана – бас миының қызметі


В) Сана биологиялық эволюцияның табиғи жалғасы болып шығады
С) Сана ұғым түрінде игерілген болмыстан басқа ештеңе де емес, ал болмыс

дегеніміз адамдардың тіршілік етудің шын процесі


D) Сананың пайда болуының негізгі себепшілері -еңбек, адамдардың бір-
бірімен араласуы, тіл, коллективтілік
Е) Сана – объективтік шындықтың жалпыға бірдей идеалдылық бейнесі

2.Адам тағдыры теориясының мәні неде?

А) Адам тіршілігінің (қызметінің) мәндік, жүйелілік мәселелері адам

болмысының ерекше тәсілі ретінде


В) Өмірдің мағынасы мен мақсатының мәселелері, өлім мен мәңгі өмір

сүру мәселелері, өзгерулер, құбылулар және түрленулер мәселелері


С) Басқа адамдармен және әлеуметтік бірлестіктермен адам

қатынастарымен динамикасы мен типологияларының мәселесі


D) Адамның дүниеге келу биологиялық, медициналық, психологиялық,
адамгершіліктік, әлеуметтік-демографиялық заңдылықтарының

мәселелері


Е) Адамзаттың әлеуметтік тәжірибесін жеке адаммен игеру және осы

тәжірибені қоғаммен тапсырып беру мәселелері

3.Кант іліміндегі құндылық ретіндегі қайырымдылық идеалы…
А) абсолюттік адамгершілік заңы
В) акыл,ес
С) билікке деген жігер
D) үш бірдей құдайЕ) игілік

4.Н.Г. Чернышевский бойынша интеллигенцияның өмірлік сұрағы-


А) Не істеу керек
В) Халықтың достары деген кімдер?
С) Оқуға қайда баруға болады
D) Менің көзілдірігім қайда?

Е) Біз қайда бара жатырмыз

5.Христиандық діни ілімді Аристотельдің философиясымен байланыстырған

схоластикалық ұстаз:

А) Фома Аквинский
В) Юстин Мученик
С) Климент Александрийский
D) Августин Блаженный

Е) Августин Аврелий

6.Антикалық дәуірдегі туындаған ең соңғы философиялық бағыт:
А) Неоплатонизм
В) Скептицизм
С) Стоицизм
D) Эпикуризм

Е) Эклектицизм

7. Қайта Өрлеу кезеңіне қандай басты философиялық ағым тән?
А) Пантеизм
В) Солипсизм
С) Сенсуализм
D) Рационализм

Е) Идеализм

8. Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:
А) Ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу
В) Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу
С) Адам тағдыры
D) Моральды діннің қамқорлығынан азат ету

Е) Адамның рухани бостандығы

9. Г. Гегель бойынша қай процесс “тезис – антитезис – синтез” схемасы бойынша дамиды?
А) Логика
В) Метафизика
С) Физика
D) Диалектика

Е) Феноменология

10. Ресейдегі ХІХ ғ. славянофилдік бағытының өкілдерін көрсетіңіз:
А) Хомяков А.С, Киреевский И.В.
В) Белинский В. Г., Киреевский И.В.
С) Аристотель, Платон
D) Конфуций, Мо-Цзы

Е) Кант, Гегель.

11. Адамға философиялық көзқарас не береді?
А) оның мәнін ашады
В) оның сыртқы түрін сипаттайды
С) оның бойы мен көлемін өлшейді
D) аурулардан емдейді

Е) оның мінез-құлығын талдайды.

12. Ноталардың дыбысталуын танытқан ойшыл:
А) Пифагор
В) Фейербах
С) Гегель
D) Кант

Е) Платон.

13. Танымның негізгі түпкі бастамасын позитивизм өкілдері қалай есептейді?
А) верификациялау
В) интенционалдық
С) детерминация
D) когнитивтік

Е) интерпретация

14. “Өмірді түсіну үшін оның ағаштармен қатар өсімдік әлеміне және жануарларға қатыстылығын түсіну керек”- сөзін кім айтты?
А) Ясперс
В) Ницше
С) Пирс
D) Гегель

Е) Сартр.

15. Хантингтон қандай теорияны шығарды?
А) өркениеттердің қақтығысы туралы
В) информациялық қоғам туралы
С) тарихтың ақыры туралы
D) тарихтың басталуы туралы

Е) бір өлшемді қоғам туралы.

16. Структурализм философиясы үшін тән болып келетін әлеуметтік гуманитарлық танымның әдісін көрсетіп беріңіз
А) структуралық-функционалдық
В) диалектикалық әдіс
С) гипотетикалық-дедуктивтік
D) статистикалық

Е) экстраполяциялау әдісі.

17. Өзінің ғылыми ізденістерін астрологиямен болашақты болжау ісімен ұштастырған:
А) Әл-Кинди
В) Әл-Бируни
С) Әл-Ғазали
D) Әл-Фараби

Е) Әл-Хорезми

18. Пайымдауды жүйелеуге тырысқан антика философы
А) Аристотель
В) Платон
С) Гераклит
D) Сократ

Е) Демокрит

19. 18 ғ. қай неміс философы дүниені өздігінен біздің санамыздан тыс өмір сүретін “өзіндік зат” және “біз үшін зат” деп екіге бөледі?
А) И. Кант
В) Г. Гегель
С) Л. Фейербах
D) И. Фихте

Е) Ф. Шеллинг

20. Евразия идеясының алғашқы ұстанушылары:
А) Славянофильдер
В) Нақты – ғылыми материализм өкілдері
С) Халықтық
D) Батысшылдар

Е) Орыс космизмінің өкілдері

21. Бұл философ шығарма жазбаған, біз оны тек шәкірттерінің еңбектерінде диалогқа қатысуы арқылы білеміз:
А) Сократ
В) Аристотель
С) Ницше
D) Платон

Е) Декарт

22. Болмыс деген сөзді кең мағынасында калай түсінуге болады?
А) күллі болып тұрған нәрселер, тіршілік ету туралы жалпы ұғым
В) білімдердің жүйесі
С) математикалық есептер
D) табиғат, қоғам және ойлау

Е) болмай тұрған, дүниеде жоқ нәрсе

23. “Қос ақиқат” теориясының авторы:
А) Ибн Рушд
В) Ф. Аквинский
С) А. Августин
D) Авиценна

Е) П. Абеляр

24. Эпикур философиясының басты мәселесі:
А) Адам және бақыт
В) Игілік және ізгілік
С) Махаббат және адамның рухани қызметі
D) Зұлымдық және махаббат

Е) Қайғы және азап

25. Өмір мәнін аскетизм тұрғысынан түсіну:
А) Өмір – әлемнен бас тарту, күнәдан арылу үшін тән рахатынан бас тарту
В) Өмір сүру дегеніміз ләззат алу
С) Өмір – өзін-өзі құрбан ету, альтруизм
D) Өмір мақсаты оған жетудің барлық тәсілін қолдайды

Е) Өмір қасірет

26.Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырды?

А) Метафизикалық материализм


В) Стихиалық материализм
С) Антропологиялық материализм
D) Диалектикалық материализм

Е) Механистік материализм

27.19 ғ. қай философиялық ағым “Философтар әр түрлі жолдармен дүниені түсіндірумен болды, алайда мәселе оны өзгертумен дәйектеледі” деді?

А) Маркстік философия


В) Экзистенциализм
С) Өмір философиясы
D) Прагматизм

Е) Позитивизм

28.”Өндірістік қатынастардың жиынтығы базис болып табылады, саяси қондырма осыған негізделеді және оған қоғамдық сананың белгілі бір формалары сай келеді” – деп тұжырымдаған:

А) Маркс
В) Мангейм


С) Вебер
D) Энгельс

Е) Кант


29.Базис пен қондырманың арақатынасы:

А) Әлеуметтік-экономикалық базис объективтік қоғамдық қатынастардың жүйесі ретінде қондырманың мәніне және құрылымына себепші болып тұрады


В) Қондырма іс-әрекеттің саяси, құқықтық және басқа түрлерінің жүйесі ретінде әлеуметтік-экономикалық базистің сипатына себепші болады
С) Базис ешқашан да өзгермейді, ал қондырма жиі өзгеріп тұрады
D) Базис пен қондырманың арасында тепе-теңдік қатынастары бар

Е) Базис – бұл технологиялық процеске себепші болып тұрған өндірістік, технологиялық комплекстердің жүйесі.

30.Ғылыми білімнің әдістемелік белгілі философиялық көзқарастарға, философиялық принциптер мен категорияларға негізделетінін көрсететін философияның функциясы:

А) методологиялық


В) аксиологиялық
С) гносеологиялық
D) дүниетанымдық

Е) тәрбиелік

14Нұсқа

1.Араб-мұсылмандық философияның қалыптасуына негіз болған философиялық көзқарастың өкілі:А) Әл-Кинди
В) Ар-Рази
С) Ибн Сина
D) Әл-Фараби

Е) Әл-Ғазали

2.Ж.П. Сартрдың қай ілімі болмыстың екі түрін – “өзіндегі болмысты” және “өзі үшін болмысты” қарсы қою негізінде құралады?

А) Феноменологиялық онтология


В) Трансцендентальды философия
С) Фундаментальды онтология
D) Феноменологиялық редукция

Е) Логикалық позитивизм.

3.Ш. Монтескъенің билікті бөлу теориясында мемлекет құрылымы бір-біріне тәуеліз қандай үш бұтақтан тұрады?

А) Заң шығарушы, атқарушы, сот.


В) Сот, парламент, сенат.
С) Парламент, сенат, депутаттар корпусы.
D) Адвокатура, прокуратура, сот.

Е) Заң шығарушы, атқарушы, сенат.

4.Гегель үшін диалектика «ядросы»:
А) Қарама-қайшылықтар бірлігі мен күресі заңы
В) Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы.
С) Әлемдік тартылыс заңы.
D) Терістеуді терістеу заңы.

Е) Энергияны сақтау заңы.

5.«Ештеңе білмейтін және білмейінші деп талпынбайтын адам өте нашар адам»-деп айтқан кім?
А) Сократ
В) Демокрит
С) Аристотель
D) Гераклит

Е) Платон

6. Нирвана дегеніміз қай елдің философиясына қатысты ұғым?
А) Үнді
В) Вавилон
С) Орыс
D) Қытай

Е) Неміс


7. Сяо принципі қандай мағынаны білдіреді?
А) Баланы әдептілігі және үлкендері құрметтеу
В) Сенім
С) Оқу процесі
D) Адамгершілік

Е) Махаббат

8. «Ақпараттық қоғам» терминін енгізген:
А) А.Тоффлер
В) Д.Белл.
С) Дж.Масуда
D) М.Маклюэн

Е) Дж.Бенигер

9. «Практика – танымның қайнар көзі» деген пікірде көрінетін практиканың гнесологиялық функциясы:
А) Мақсатқа бағытталған

В) Өлшемдік


С) Анықтау
D) Ақпаратты

Е) Негіздік

10. Көне Қытай философиясының этика, адамгершілік мәселелеріне басты назар аударған бағыты:
А) Конфуцийшылдық
В) Моизм.
С) Заңшылдар мектебі.
D) Легизм.

Е) Даосизм.

11. Схоластика дегеніміз:
А) Орта ғасырлық философиялық ілім.
В) Дүние туралы діни түсінікке қарсы ілім.
С) Дүниені танып-білуді терістеу
D) Көне Шығыс философиясының бір бағыты.

Е) Метод туралы ілім.

12. Шпенглер бойынша, мәдениет дегеніміз:
А) Өркениеттің құрылымдық элементтерінің бірі

В) Өркениетке қарсы тұратын феномен


С) Қоғамның даму сатысы
D) Өркениеттің мәнін ашатын феномен

Е) Өркениеттің өзі

13.Орта ғасырлық христиан философиясы.

А) Философиялық категориялардың мағыналарын жойып, олардың діни ұғымдармен алмастырды.


В) Рухани өмірдің сәулет, саз бейнелеу өнері, әдебиет сияқтысалаларының дамуына ықпал етті.
С) Кванттық механиканы өркендетті.
D) Антикалық ойдың құндылығын төмендетті.

Е) Адамзат тарихи мен мәдениетіне ешқандай үлес қоспады.

14.Гегельдің қай еңбегінде пайым мен зерденің диалектикалық арақатынасы айқын көрсетілген:

А) «Логика ғылымы»


В) «Рух феноменологиясы»
С) «Табиғат философиясы»
Д) «Философиялық ғылымдарының энциклопедиясы»
Е) «Таза зердегше сын»

15.Конфуций этикасының негізгі ұғымы:

А) Жэнь
В) Чжен-мин
С) Дао
Д) Шу
Е) Чжун-Юн

16. Дұрыс филасофиялық анықтаманы табыңыз:


А) Идеализм-сананы материалдықтан жоғары қою,идеяны мойындау.
В) Идеализм-абстрактілі пайымдау
С) Идеализм-өмір туралы шынайы көрініс
Д) Идеализм-шынайылықтан алыс пайымдау
Е) Идеализм-өмірдегі идеалардың мәнін түсіндіру

17. ХХ ғасырдағы Батыс филасофиясының бағыттары:


А) Позитивизм, экзистенциализм, психоанализ.
В) Эмпиризм, рационализм,пиетизм.
С) Даосизм,легизм, моизм.
Д) Натрурфилософия,софистика, идеализм.
Е) Жайнизм,буддизм,кришнаизм.

18. Полани, Кун, Лакатос , Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болады?


А) Кейінгі позитивизмнің
В) Махизмнің
С) Лингивистикалық талдаудың
Д) Логикалық позитивизмнің
Е) Эмприокритизмнің

19. «Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады» – деп уағыздаған мектеп:


А) Легизм
В) Даосизм
С) Моизм
Д) Канфуцийшылдық
Е) Инь және Янь

20. Құдайдың бар екендгінің бас дәлелін келтірген орта ғасырлық ойшыл:


А) Ф. Аквинский
В) А. Аврелий
С) У. Оккам
Д) Д. Скот
Е) Платон

21. Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез құлқын қандай мотивтер айқындайды?


А) Санасыздық
В) Әлеуметтік
С) Саналылық
Д) Діни
Е) Этикалық

22. Ж. Деррида философиясындағы ұсыныс:


А) Европа мәдениетін қайта құру
В) Европа мәдениетін реформалау
С) Қазақ мәдениетіне ену
Д) Шығыс мәдениетіне ену
Е) Европа философиясын қайта жасау

23Адам санасы мен жан дүниесі – логасқа бағынышты, – деген ойшыл.

А) Гераклит
В) Анаксимен
С) Диоген
Д) Платон
Е) Сократ

24.Қай XIX-ғасырда Батыс Европа философиялық ағымы Марбург пен Фрейбург мектептерінен құралады?

А) Позитивизм
В) Прагматизм
С) Иррационализм
Д) Феноменология
Е) Марксизм

25.Ф.Вольтер бойынша қандай категория мәңгілікті және жаратылмаған,тәуелсіз өмір сүретін,үнемі қозғалыста болатын нәрсе деді?

А) Материя
В) Сана
С) Жан
Д) Қоғам
Е) Рух

26.Конфуцийшылдар зерттеген мәселелер:

А) Адамдар арасындағы қарым-қатынас,тәрбие
В) Мәдениетті өркендету
С) Тәрбие,оқу-білім және оны ұйымдастыру
Д) Адам және табиғат
Е) Басқару мәселесі

27. Ағартушылық кезеңінде қандай философиялық ағым өріс алды?


А) Рационализм
В) Солипсизм
С) Механикалық материализм
Д) Диалектиклық материализм
Е) Француз материализм

28. Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жоқ деп ұйғарған кім?


А) Шеллинг
В) Аристтотель
С) Вольтер
Д) Гегель
Е) Фихте

29. Агностицизмнің өкілдерін анықта:


А) Юм, Кант
В) Платон, Гегель
С) Кант, Гегель
Д) Кант, Платон
Е) Пифагор, Платон

30. Француз ағартушылығының негізін қалаушы:


А) Вольтер
В) Гольбах
С) Монтеске
Д) Гельвеций
Е) Руссо

15Нұсқа


1. Төмендегі шумақта бейнеленген ойлаудың формасы Ұры ақымақ емес, ол жаманға тартынбайды Ұры сазайын тартпаса да, әрқашан жаман жатқан жақсы нәрсені алады. Ол жазар еді туына ұран етіп: «Жақсыға ие болу – бұл Игілік» Демек игілікті жасап жүрген ұры ма еді… Бәрі дұрыс – ау, егер салынбаса мойынға құрық

А) Терістеу


В) Дизьюнкция
С) Каньюнкция
Д) Софизм
Е) Логикалық парадокс

2. Ригведадағы ең басты құдай:


А) Индра
В) Сома
С) Агми
Д) Сурья
Е) Ваю

3. Филасофияның пәні мен объектісін анықтаңыз:


А) Дүние- біртүтас, әлем.
В)Адам және оның әлемдегі орны.
С)Табиғат және оның заңдары.

D)Қоғамдық-тарихи процестер.


Е)Әмбебап заңдар мен принціптер.

4.Сократтың шәкірті және Кир патшасына қызмет еткен әскербасы.

А)Ксеофон.
В)Анаксимен.
С)Геракел.
Д)Платон.
Е)Пифагор.

5.Әл-фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары.

А) ерекше жаралған дене қүрлысы жан құмарлықтары, ой-парасаты
В) ерекше жаралған дене құрлысы
С) рухани байлығы
Д) ықыластылығы, тән құмарлығы
Е) жан құмарлығы саналылығы

6.Гносеологияның қандай бағытының негізгі мәселесі ретінде генезис және тану дамуының кезеңдерін айқындау болады?

А) Махизімнің.
В) Логикалық позитивизімнің.
С) Эвалюциялық эпистемалогиясының.
Д) Феномологияның.
Е)Кейінгі позитивизмнің.

7.Платонизімде құндылық ретіндегі қайрымдылық идеалы….

А) Абсалюттік адамгершілік заңы
В) Игілік
С) Үш бірдей құдай
Д) Ақыл, ес
Е) Биліке деген жігер

8.Филасофияның діннің қызметшісі деп түсінген ортағасырлық ойшыл:

А) Фома Аквинский.
В) У. Оккам.
Д) Әл-Фараби.
С) Пьер Абеляр.
Е) Әл Кинди.

9. Филасофияның негізгі, өзекті мәселесі:


А) Адам мәселесі
В) Құндылық мәселесі
С) Ғылым мәселесі
Д) Қоғам мәселесі
Е) Табиғат мәселесі

10. Адам санасын “таза тақтаға” теңестірген жаңа заман филосфы:


А) Дж. Локк
В) Б. Спиноза
С) Т. Гоббс
Д) Ф. Бэкон
Е) Д. Беркли

11. Мына эпостардың қайсысы өзіне қазақтардың ислам дініне көшуін көрсететін тәңірлік пен шаманизімнің көптеген элементтерін енгізеді?


А) “Қозы-Көрпеш-Баян Сұлу”
В) “Айман-Шолпан”
С) “Алпамыс”
Д) “Қобыланды”
Е) ”Манас”

12. Күш деген ұғымды білдіретін термин:


А) Дэ
В) Ци
С) Дао
Д) Ли
Е) Жэн

13. Қай орта ғасыр мұсылмандық Шығыс философы “Игілікті қала тұрғындарының көзқарастары” деген еңбектің авторы болып табылады?


А) Әл-Фараби
В) Әл-Ғазали.
С) Әл-Кинди.
Д) Ибн-Рушд.
Е) Ибн-Сина.

14. Л. Фейербахтың түсінігіндегі адам тіршілік иесі:


А)парасат иесі
В)ғарыштық
С)саяси жан
Д)әлеуметтік
Е)табиғи

15. Философияның негізгі сұрағы:


А) Дүние мен адамның, материя мен санының ара қатынасы туралы мәселеме
В) Экологиялық мәселенің себептері неде?
С) Жерден тысқары өркениет бар ма?
Д) Өмірдің мәнісі неде?
Е) Әлем қандай құрылған?

16. Өзіндік мақсат, мүмкіндікті өмір шындығына айналдыратын:


А) Эгоцентризм
В) Эллиннизм
С) Энтелехия
Д) Эпикуреизм
Е) Эмпиризм

17. Дхаммапада:


А) Буда ілімін баяндаушы еңбек.
В) Материалистік көзқарас.
С) Көне Грек дүниесінен қазіргі заманға жеткен қолжазба.
Д) Материяның құрылымын талдайтын ғылыми шығарма.
Е) Ежелгі Қытай филасофиясының ескерткіші.

18. Гегель филасофиясында жете зерттелген метод:


А) Диалектикалық метод Формальдылық-логикалық метод
В) Редукциондық иетод
С) Метафизикалық метод
Д) Жүйе-құрылымы методы
Е) Формальдылық-логикалық метод

19.Марксистік филасофиядағы әлем бірлігі принципінің көрінісі:

А) Материалдылық
В) Себептілік
С) Мақсаттылық
Д) Адсалюттілік
Е) Идеиалдылық

20.Затты, кеңістікті, уақытты шексіз бөлуге болмайды, себебі олардың ұсақ, әрі қарай бөлінбейтін бөлшектері бар деген:

А) Атомистер
В) Киниктер
С) Стоиктер
Д) Скептиктер
Е)Пифагоршылар

21.“Барлық философия ағашқа ұқсайды, тамыры-метафизика, орта бұтағы-физика, ал осы бұтақтан таралған бұтақшалар-басқа ғылымдар”- деген сөздер кімдікі?

А) Лейбництікі
В) Берклидікі
С) Нютондікі
Д) Декарттікі
Е) Бэкодікі

22.Г. Спенсер қандай ілімді қоғамның органикалық теотиясы деп, оны социологиялық көзқарастаға негіз етті?

А) Эволюция
В) Филасофия
С) Сана
Д) Таным
Е) Ғылым

23.Материяның (зат және өмір) жанды тіршілігі туралы филасофиялық ілім?

А) Гилозоизм
В) Апория
С) Гомморфизм
Д) Аксиома
Е) Дедукция

24.Таным теориясында ақылды танымның шын мәніндегі жалғыз қайнар көзі деп қарастыратын ілім:

А) Рационализм
В) Агностицизм
С) Солипсизм
Д) Сенсуализм
Е) Эмперизм

25.Тарихи прогрестің обьективті өлшемі не болады?

А) Өндіріс тәсілі
В) Мемлекеттегі демократияның деңгейі
С) Адамгершілік жағдайы
Д) Қоғам мүшелерінің заңға бағынуы
Е) Ғылым дамуы

26.Құдайды табиғатпен тең санап,табиғатты құдайдың бейнесі деп танылатын философиялық бағыт.

А) Пантеизм
В) Неотомизм
С) Идеализм
Д) Шовинизм
Е) Реализм

27. «Адам өмірі-азап,одан құтылу жолы-нирванаға жету» деген қағида қай философияға қатысты.


А) Буддизм
В) Жайнизм
С) Конфуцийшілдік
Д) Чарвака-локаята
Е) Даосизм

28.”Мүмкіндіктің болмысы туралы “ еңбектің авторы,

А) Мирондолла
В) Пикоделла
С) Кампанелла
Д) Макиавелли
Е) Кузанский

29.Фейербах өзінің онтологиялық көзқарасымен,

А) Материалис
В) Объективті идеалист
С) Субъективті идеалист
Д) Дуалист
Е) Рационалист

30.ХХ-ғасырдың басындағы орыс философиясының басты мәселесі

А) Ресей тағдыры
В) Натурфилософиялық мәселелер
С) Ғылым философиясы мәселелері
D) Адамның ішкі «Менінің» құпиялары

Е) Орыс адамының жұмбақ табиғаты


І6-нұсқа
1.Ежелгі Қытайда философияның пайда болуы кімдермен байланыстырылады?

А) Ауқатты адамдар

В) Құлдар

С) Шаруалар

Д) Аскет кезбелер

Е)Ірі құл иеленушілер

2.Ежелгі Үндістанда кезбе данышпандарға арналған орман кітабы қалай аталады?

А) Упанишад

В) Араньяктар

С) Ведалар

Д) Сутралар

Е) Ригведалар

3.Ежелгі Қытайда философияның пайда болып қалыптасуына әсер еткен өзгерістер

А) Ру-тайпалық құрылымның әлсіреуі

В) Товар-ақша қатынасының пайда болуы

С) Осылардың бәрі әсер етеді

Д) Дәстүрлі дінге қарсы оппозицияның құрылуы

Е) Өндіргіш күштердің дамуы

4.Ежелгі Қытайдағы Ли термині нені білдіреді

А) Қоғамдық заң

В) Норма

С) Тәртіп

Д) Заттардың қалыптасқан тәртібі

Е) Этикет

5. Веда мифологиясындагы психологиялық элемент космос моделі

А) Карма

В) Дхарма

С) Пурушу

Д) Аджива

Е) Пракрити

6. Ежелгі Қытайда даосизмнің негізін салушы ойшыл

А) Мо Цзы

В) Лао Цзы

С) Конфуции

Д) Ян Чжу

Е) Сюн Цзы

7. Ежелгі үнді атомистеріне қай мектепті жатқызуға болады

А) Локаята

В) Веданта

С) Вайшешика


Д) Миманса

Е) Иога


8. Ежелгі Қытайда конфуцианшылдық қай кезде мемлекеттік идеология дәрежесіне көтерілді

А) Б.з.д. 5ғ

В) Б.з.д. 4ғ

С) Б.з.д. 1ғ

Д) Б.з.д. 2ғ

Е) Б.з.д, 3ғ

9. Конфуции қайтыс болысымен оның мектебі нешеге бөлінеді

А) 8

В) 3

С) 5


Д) 2

Е) 4


10. Буддизмнің негізін қалаған кім

А) Сансара

В) Махавира

С) Нагарджуна

Д) Сидхарта

Е) Шрути


11.Ежелгі қытайлықтар Ұлы бастамаға,өзінің билеушісіне,өздерін дүниеге әкелуші ретінде неге табынды?

А) Ата-баба әруағына

В) Ағашқа

С) Аспанға

Д) Отқа

Е) Күнге


12. Ежелгі Қытай философиясында дао терминінің нақты аудармасы

А) Болмыс

В) Болмыссыздық

С) Мазмұн

Д) Жол

Е) Мәңгілік

13. Ежелгі Қытай философиясына тән емес бағыт

А) Конфуцизм

В) Аттарды түзеу мектебі

С) Моизм

Д) Легизм

Е) Даосизм

14. Даосизм қай философиялық дәстүрге жатады

А) Әлемдік

В) Шығыстық

С) Қытайлық

Д) Еуразиялық

Е) Батыс Еуропалық

15. Инь және янь негіздері қай философияға тән

А) Араб философиясына

В) Қазақ философиясына

С) Ежелгі Қытай философиясына

Д) Ежелгі үнді философиясына

Е) Антика философиясына

16. Конфуцидің этикалық идеясына қайсысы жатады

А) Ұлы адам

В) Жетілген данышпан адам

С) Мемлекеттік адам

Д) Жетілген адам

Е) Мейірбан адам

17. Жайындардың пікірінше субстанция

А) Материалдық бастау

В) Өзгермелі бір күйден екінші күйге ауысып отырады

С) Мәңгі және өзгермейді

Д) Оның он бір күйі бар

Е) Атомды ұсақ бөлшектер

18. Күш деген ұғымды білдіретін термин

А) Ци

В) Дэ

С) Ли


Д) Жэнь

Е) Дао


19. Ведаларды мойындайтын мектептер

А) Буддизм,чарвак-локаята

В) Веданта,миманса,санкхья,ньяя

С) Вайшешика,джайнизм,буддизм

Д) Джайнизм,иога,ньяя,вайшешика

Е) Чарвака-локаята,иога,санкхья

20. Қытай философиясындағы идеалистер

А) Сюн Цзы,Хан Фэй

В) Сюн-Цзы,Мэн-Цзы,Хан Фэй

С) Конфуции,Ян Чун

Д) Конфуции, Мэн-Цзы

Е) Мэн-Цзы,Конфуции,ВанЧун

21. Веда жинағындағы өзіне-өзі үңілу жолы

А) Сутра

В) Нирвана

С) Деваяна

Д) Дхарма

Е) Веданта

22.Адамды сүю идеясын ұстанған мектеп

А) Моизм

В) Даосизм

С) Легизм

Д) Конфуции мектебі

Е) Веданта

23. Көне Қытай философиялық бағыттарының бәріне ортақ мәселелер

А) Ғылым және білім

В) Табиғат және адам

С) Жаратылыстанудың философиялық мәселелері

Д) Ізгілік пен зұлымдық

Е) Адамның өзіндік менін қоғамнан жоғары қоюы

24.Көне Үнді философиясындағы атомистік мектеп

А) Джайнизм

В) Адживик

С) Вайшешика

Д) Даосизм

Е) Буддизм

25. Көне Үнді философиясында қойылатын негізгі мәселе

А) Нәпсіні тыю жолдары

В) Болмыс мәселесі

С) Жанды азаптан құтқару мәселесі

Д) Салт дәстүрге беріктік

Е) Ұстазға еліктеу жолдары

26.Гераклиттің Логосы Шығыс философиясында қай мәселені қамтиды

А) Жэнь

В) Ли

С) ДаоД) Сяо

Е) Пракрити

27. Антика философиясында адамға ерекше көңіл бөлген мектеп

А) Пифагор

В)Элей

С) Милет

Д) Софистер

Е) Перипатетиктер

28. Антика дәуірінің ұлы диалектигі

А) Протагор

В) Пифагор

С) Гераклит

Д) Фалес

Е) Платон

29.Дүниеге көзқарас дегеніміз...

А) Дүние туралы күнделікті елестер

В) Обьективті дүниеге және ондағы адамның орны туралы көзқарастар жүйесі

С) Шындықты танудың белгілі принциптері

Д) Адамның идеалдары мен ұстанымдар

Е) Сенімдер жиынтығы

30.Философия тарихы дегеніміз

А) Философияның дербес ғылым болып қалыптасуының тарихы

В) Философиялық мектептер,идеялар мен бағыттар жиынтығы

С) Дербес қоғамдық ғылым

Д) Философия білімнің саласы

Е) Философтардың өмірбаяндары


17 – нұсқа
1.Философия терминін алғаш қолданған ойшыл

А) Сократ

В) Платон

С) Пифагор

Д) Парменид

Е) Аристотель

2. Дүниені жоққа шығаратын ағым

А) Дуализм

В) Агностицизм

С) Скептицизм

Д) Деизм

Е) Материализм

3.Болмыс туралы ілімнің грекше атауы

А) Диалектика

В) Гносеология

С) Онтология

Д) Философия

Е) Логика

4. Философияның пайда болғанына шамамен неше жыл

А) 3000

В) 7000

С) 2500

Д) 1500

Е) 5000


5. Философия қай өркениетте пайда болды

А) Греция,Рим,Қытай

В) Қытай,Үнді,Египет

С) Рим,Египет,Греция

Д) Қытай,Үнді,Греция

Е) Египет,Қытай,Вавилон

6.Философия терминінің мағынасы

А) Өмірдің мәні

В) Ілімге сүйіспеншілік

С) Өмірге құштарлық

Д) Даналыққа құштарлық

Е) Рухани күш

7. Табиғатты, дүниені бір деп түсіндіретін көзқарас

А) Реализм

В) Пантеизм

С) Скептицизм

Д) Номинализм

Е) Дуализм

8. Философияның қай бөлімі танымның мәнін зерттейді

А) Диалектика

В) Онтология

С) Гносеология

Д) Логос

Е) Логик


9.Аксиология нені зерттейді

А) Болмыс

В) Білім

С) Құндылық

Д) Бейболмыс

Е) Мазмұн

10.Политеизм терминінің мәні

А) Пұтқа табынушылық

В) Бірқұдайлылық

С) Көпқұдайлылық

Д) Тотемдерге табыну

Е) Тәңірге табыну

11.Ежелгі Грецияда философия қай жерде алғаш пайда болды

А) Самоста

В) Абдерде

С) Милетте

Д) Афиныда

Е) Критте

12. Ежелгі грек философиясында дүниенің негізі ауа дейтін ойшыл

А) Анаксимен

В) Гераклит

С) Фалес

Д) Александр

Е) Гераклит
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет