1 Дипломдық жоба таңырыбының түсіндірмесі Зерттеу бөлімібет2/5
Дата17.07.2016
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5

Жылдық ТК мен ТЖ жұмыс көлемін анықтау. Жылдық ТК жұмыс көлемі мына жалпы формула бойынша анықталады:

Ті=Nir tic

Nіг - жылжымалы құрамның қарастырылатын үлгісі (тобы) үшін бір жылдағы күтім көрсету саны (NКК.Г, NІГ, N); tic - жылжымалы құрам тобына ортақ немесе қарастырылатын үлгісі үшін есептелінген ТК бірлігінің еңбексиымдылығы (tкк ,t1,t2), адам / сағ.
Ткк=Nкк.r* t кк.ср=114975*0,5=57487,5 адам/сағ.
Т1=N1r* t1.ср=10779*3,4=36648,6 адам/сағ.
Т2=N2r* t 2.ср=3393*14,5=49198,5 адам/сағ.
ТЖ (Т 1(ТЖ)), (Т 2(ТЖ)) аралас ТК-1 мен ТК-2 жұмыстарының жылдық көлемі мына формуламен анықталады:

Т1(ТЖ)= ∑Т1сп.р(1); Т2(ТЖ)= ∑Т2сп.р(2);

Т сп.р(1), Т сп.р(2)-ТК-1, ТК-2 жүргізу кезіндегі ТЖ жұмыстарының жылдық көлемі, адам/сағ;

ТК-нің барлық түрінен бүкіл мекеме бойынша жылдық жұмыс көлемі:

∑Ттк=∑Ткк+∑Т1+∑Т2=57487,5+36648,6+49198,5=143334,6
Тсп.р(1) тж∑Т1; Тсп.р (2)тж∑Т2;
Стж=0,15÷0,20-автокөліктің жасына байланысты қойылатын ТЖ олжасы, бұл олжа өзіндік немесе АТП көрсеткіштері бойынша алынады.
Тсп.р(1)=0,2*36648,6=7329,72 адам/сағ.

Тсп.р (2)=0,2*49198,5=9839,7 адам/сағ.


ТК-1 мен ТК-2 және ТЖ жұмыстарының біріккен көлемі.
Тсп.р(1,2) сп.р(1)сп.р(2)
Тсп.р(1,2)= 7329,72+9839,7=17169,42 адам/сағ.
Т1(ТЖ) =36648,6+7329,72 =43978,32 адам/сағ.
Т2(ТЖ) = 49198,5+9839,7= 59038,2 адам/сағ.
Жылжымалы құрамның бір-біріне технологиялық сай келетін топтары үшін ТЖ-дің жылдық жұмыс көлемі:
Ттж= Lп.ғ. tтж.ср/1000, адам/сағ.

Ттж= 31618125*20,8/1000 = 657 657 адам/сағ.


Көмектесу жұмыстарының жылдық көлемін анықтау.

АТП бойынша көмектесу жұмыстарының жылдық көлемі.


Тком. = (∑Ттк+ ∑Ттж) К ком./100, адам/сағ.

Кком-мекеме бойынша көмектесу жұмысының көлемі.


Тком= (143334,6+657657) 30/100 = 240297,5 адам/сағ.
Жұмыс түрлері бойынша көмектесу жұмыстарының көлемі.
Т ком.і = Т ком. Ском. / 100
Ском= 10-қарастырылатын көмектесу жұмысының олжасы.

Тком.тк= 240297,5 *10 /100= 24029,8 адам/сағ.

С ком.=15

Т ком.тж=240297,5 *15 /100 = 36044,6 адам/сағ.


Диагностика жасаудың еңбек тереңдігін анықтау. (Д-2)

Жылдық еңбексиымдылығы

Тд-1= 1,2N2r t д-2

tд-1=t1 *k1 ; t д-2 =t2 *k2;


t д-1= 3,4 *0,1 =0,34 адам/сағ;

t д-2 =14,5*0,1 =1,45 адам/сағ;


t д-1= 0,34(1,1*10779+3393) =5184,96 ≈5185 адам/сағ.

t д-2=1,2* 3393*1,45 =5903,82 ≈5904 адам/сағ;


∑Тд= Т д-1д-2 = 5185+5904 =11089 адам/сағ.
АТП-да диагностика орындары бар жағдайындағы ТК мен ТЖ жұмыстарының жылдық еңбексиымдылығын анықтау.
Тереңдетілген диагностика жасау орны болған жағдайда (Д-2)

Т 2(Д-2) 2(тж) (1-Сд); Сд =0,15÷0,20

Т 2(Д-2)= 59038,2 (1-0,2)= 47230,56 адам/сағ;
Ағымды күтім жасау әдісі бойынша жасалған ТК жұмыстарының жылдық еңбексиымдылығы былайша анықталады:
Т1= N1r t1 (100-ΔW)/100

Т2= N1r t1 (100-ΔW)/100


Т1=10779*3,4 (100-20)/100=29318,88 ≈ 29319 адам/ сағ.

Т2=3393*14,5 (100/20)/100=39358,8 ≈ 39359 адам/ сағ.


Ағымды күтім жасау әдісі бойынша жасалған және АТП-да диагностика жасау құрылғыларын пайдаланған жағдайындағы ТК жұмыстарының жылдық еңбексиымдылығын анықтау.
Т1=N1r t1 (100- ΔW)/100+N1r t1 Cтж /100-Т д-1
Т2=N2r t2 (100- ΔW)/100+N2r t2 Cтж /100-Т д-2

Т1=29319+10779*3,4*20/100-5185=31463,7 адам/ сағ.

Т2=39359+3393*14,5*20/100-5904=43294,7 адам/ сағ.
ТЖ-гі орындардың жұмыстарының жылдық көлемін анықтау.

Ттж.п= Ттж Стж.птж.р(1,2)

Стж.п-ТЖ аумағында жасалатын, ТЖ орныны жұмыстарының түгелдей олжасы.

Т тж.п= 657657*0,36-17169,42=219587,1 адам/ сағ.

1) Т тж.п.БДтж.п С тж.п.БДтж.п;

Т тж.п.БД= 219587,1*0,021/0,36=12809,2 адам/ сағ.


2) Т тж.п.БЖтж.п С тж.п.БЖтж.п;

Т тж.п.БЖ=219587,1*0,032/0,36=19518,8 адам/ сағ.


3) Т тж.п.РЖ=219587,1*0,02/0,36=12199,2 адам/ сағ.

4) Т тж.п.РЖ= 219587,1*0,287/0,36=175059,7 адам/ сағ.
ТЖ-у орнындағы жұмыстардың түрлері.

С тж.п.і

Ттж.п.i адам/сағ.

1) бақылап-диагностикалау

2) бекітпе жұмыстары

3) реттеу жұмыстары

4) шашып-жинау жұмыстары
0,021

0,032


0,02

0,287


12809

19519


12199

175060


Барлығы:

0,36

219587

Мамандандарылған орындардағы еңбексиымдылығын есептеу.

Ті.п = Ті С і

Ті –ТК немесе ТЖ жұмыстарының түріне байланысты жылдық еңбексиымдылығы; Сі- ТК немесе ТЖ жұмыстарының қарастырылатын түріне байланысты еңбексиымдылық олжасы.

Т1.п 1 С1=36648,6*0,106=3884,8≈ 3885 адам/сағ.

Т2.п 2 С2=49198,5*0,038=1869,5≈ 1870 адам/сағ.

Ттж.п тж Стж=657657*0,02*0,4= 5261 адам/сағ.

КамАЗ автокөлігінің жалпы бақылау-диагностикалық жұмыстарына арналған арнайы орынның жылдық еңбексиымдылығы:
ТК және жөндеу түрлері.

Сі

Т і.п, адам/сағ.

ТК-1


ТК-2

ТЖ

0,106

0,038


0,02*0,4

3885


1870

5261


Барлығы:
11016


3.2. Өндіріс жұмысшыларының санын есептеу.

Технологиялық қажетті жұмысшылар саны.

Рт = Тiр.м.

Ті - бір жылдағы жұмыс көлемі, адам / сағ;

Фр.м. - бір ауысымды жұмыс мезгіліндегі жұмыс орнының бір жылдық өндіріс уақыты қоры, сағ.

Аптасында бес күндік жұмыс

ФРМсм К2вП);

Тсм - жұмыс кезектілігінің ұзақтылығы, сағ. (аптасында бес күндік жұмыс 8,2 сағ.); Дк2 - бір жылдағы күнтізбе бойынша күндер саны; Дп -бір жылдағы демалыс күндер саны; Дп - бір жылдағы мейрам күндер саны.

Фр.м. = 8,2 (365 - 103 - 0) = 2148,4 сағ.

Рт.тж= 143334,6/2148,4 = 66,7≈ 67 жүмысшы

Рт.тж = 657657/2148,4 = 306,1 ≈ 306 жұмысшы

Ртт.1 = 36648,6/2148,4 = 17,05 ≈ 17 жұмысшы

Ртт2 = 49198,5/2148,4 = 22,9 ≈ 23 жұмысшы

3.3. Диагностикалау, ТЖ, ТК аумақтары үшін, орындар санын есептеу.

Әмбебап күтім көрсету орындарының санын есептеу


П1РТ.1/(РСРС); П2 РТ.2/(РСРСηп);

Рт.1, Рт.2 - ТК - 1, ТК - 2 аумағы үшін технологиялық қажетті жұмысшылар саны; Рср - бір орында белгіленген орташа жұмысшылар саны; С кезек саны; ηп - 0,9 орынның жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті.

ТК— 1 үшін:

П1 =17/(4 * 1) =4,25≈4

ТК— 2 үшін:

П2 = 23/ (4* 1*0,9)= 6,3≈6

ТЖ аумағының орындар санын есептеу.

ПТЖ = Ттж.п φ /(Ф3 Рср С ηп) =219587,1 * 1,4/(2070*4* 1 * 0,9) =41,2

Ттж.п - ТЖ орын жұмыстарының бір жылдық еңбексиымдылығы, адам/сағ; φ = 1,2 ÷ 1,5 - ТЖ аумақ орындарына автокөліктің келмеуін ескеруші коэффициент Ф3 - есептелінген, аумақтың бір ауысымды жұмыс

істеуіне есептелінген бір жылдық қоры, сағ.

Автокөліктерді диагностикалауға арналған орындар санын есептеу.

Қарастырылатын (ПД-1 , мен Пд-2) бір түрлі мамандандырылған

диагностикалау орындарының санын мына жалпы формула бойынша есептеуге болады:

ПДір.Г.Д Тп Рд ηп)

ТДі - диагностика жасаудың қарастырылатын түрінің бір жылдық

жұмыс еңбек сиымдылығы, адам / сағ;

Д р.Г.Д - диагностикалау орнының бір жылдағы жұмыс күні;

Т п-диагностикалау орнының тәуліктегі жұмыс уақытының ұзақтылығы;

Р д= 2 адам бір мезгілде істетін диагностар саны;
Тереңдетілген диагностика орны (Д-2) үшін:

П д-2 = 5904/(262*8*2*0,9)= 1,5

Ағымды жолдарды есептеу.
Қарастырылған күтім түрі жолынан, бірінен соң бірі шыққан екі автокөліктің арасындағы уақыт интервалы (мин), жол тактісі:
τп.і = 60 t1 /P ті +tпм
P ті- бір кезекке берілген ТК жұмысына ең көп керекті жұмысшы саны;

tпм- автокөлікті орыннан орынға жылжытқанға кететін уақыт, мин.;

tпм= (La+ a)/ υк,

La- автокөліктің ұзындығы, м;

а= 1,2 ÷ 2,0- ағымды бірінен соң бірі тұрған автокөліктер арасындағы қаншықтық, м; υк- конвейермен автокөліктерді жылжыту жылдамдылығы, м/мин.

tпм= (7,435+1,565)/9,25= 1 мин.

ТК-1 үшін:

τп.1= 60*3,4/9+1 =20,4 мин.

ТК-2 үшін:τп.і= 60*14,5/9+1=87 мин.

Күтімнің қарастырылған түріне негізделген уақыт немесе өндіріс ритімі (мин.)

Ri =60 Тсм С/N i/c

Ri= 60*8*1/41 =11,7 мин.

R2= 60*8*1/13= 36,9 мин.

Rкк= 60*8*1/439= 1,09 мин.


Берілген ТК аумағындағы күтім көрсету жолының саны.
m i = τп.і / Ri

m 1= 20,4/11,7 =1,7;

m 2 = 87/ 36,9 =2,3;
КК жолының тактісі (мин.)

τл.кк =60/Ny

Ny- жуу құрылғысының өнімділігі, авт/сағ.


τл.кк= 60/30 =2 мин.
Осы кезде қажет конвейнер жылдамдылығы (м/мин.)

υк =Ny (La+a) / 60;

υк= 30 (7,435+1,565)/ 160 = 4.5 м/мин.
КК аумағы үшін жол саны:
m кк = τл.кк/ Rкк = 2/1,09=1,8

берілген бір диагностика түрі үшін келетін диагностика жасау ритмі.

Rд-2= 60 Тп / N д-2с

Тп- диагностикалау орнының бір тәліктік жұмыс өнімділігі, сағ.

Тереңдетілген диагностика (Д- 2) жасау жолы үшін тәуліктік диагностикалау бағдарламасы.

Nд-2с=1,2* N = 1,2*13=15,6

Rд-2= 60*6/15,6= 23,07 мин.
Диагностикалық жолының тактісі (мин.)

τл.дг= 60 tд-2д+ tпм=60*1,45/9+1=8,7 мин.

Берілген диагностика жасау түрі жолының саны.

mд-2= τл.д-2/ Rд-2= 8,7/23,07=0,37 ≈0,4

3.4 Технологиялық құрылғыны таңдау.

Диагностика жасау құрылғылар автокөліктің түгелдей техникалық жағдайын тексеру үшін, оган қоса негізгі бөлімдер мен жүйелердің ақауларын анықтау үшін қажет. Түгелдей техникалық жағдай, жүріс қауіпсіздік мөлшері, қоршаған ортаға тигізетін әсер, тарту үнемділік мінездемелеріне қарап, бағаланады.

Техникалық диагностика жасау аспаптарын бөлудің ең негізгі принціпі, оның функционалды орны (керекті жұмыс түріне әкелінуі).

Тежеу жүйесін

Тежеу студентері


Басқару жүйесінің, алдыңғы арқалықтың, доңғалақты орналастыру бұрыштарының.


Стендеттер, жабдықтар.


Эл.жабдықтары және жарықтандыру жүйесі.


Фотометрлер, жабдықтар.

Диагностика жасау құрылғылары (техникалық диагностикалау аспаптары).Қозғалтқыш және оның жүйелерін.
Трансмиссияны.


Жабдықтар,құралсаймандар.


Жанған газдар токсикалық ұы.


Газоанализатор, түтінөлшегіштер.
Дизельді.

Автотестерлер, компрессометр.Карбюраторлы.


Мототестерлер.
Жанармай аппаратурасы.

Цилиндр поршен тобы.

Оталу жүйесі.

Қоректендіру жүйесі.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет