1 Дипломдық жоба таңырыбының түсіндірмесі Зерттеу бөлімі


Өндіріс үйлерін баптауға жұмсалатын шығындарбет4/5
Дата17.07.2016
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5

Өндіріс үйлерін баптауға жұмсалатын шығындар.

Өндіріс үйлерін баптауға жұмсалатын шығындарды мына формулалар арқылы анықтаймын:

А - жарық беруге жұмсалатын шығындар. Мына формула бойынша анықтаймын:

С жар=W жар * Б эк (37)

мұндағы, Wжар - 1 кВт жарық беру үшін электр энергия қажеттілігі;

Бэк - 1 кВт/сағ бағасы, теңге.

Бэк =4,12 деп аламын.

,-'..' • ■ '•*—■ . '" *Жарық беру үшін электр энергиясы қажеттілігі.

Жарық беру үшін электр энергиясына қажеттілікті мына формула бойынша анықтаймын:

Wжар=R * Q * Fу

мұндағы, R - электр энергиясын жұмсау нормасы Вт/м2 х сағ.

R = еден ауданының 1 м2 шаққанда 15 Вт деп аламын.

Q -электр жарығының бір жыл ішіндегі жүмысының ұзақтығы;

Q = 2100 сағ деп аламын.

Ғу = еден ауданы, м2.

Ғу = 616 м2 деп аламын.

Сонда,


Т - тұрмыстық мақсаттарға қолданылатын суға жұмсалатын шығындар.

Мына формула бойынша анықтаймын:3 (39)

1000


мұндағы, 1м3 = 7,93 деп аламын.

Әр жұмысшыға бір ауысым ішінде 40 л су жұмсалады.

Сонда,

=0,00793 теңге ≈0,008 теңге /литр
0,008 • 40 = 0,32 теңге 1 жұмысшыға күніне

0,32 • 10 *305 = 976 теңге суға.

В - бумен жылытуға жұмсалатын шығындар. Оны мына формула арқылы анықтаймын:


С жылу= Нжжылу*Vғимбу /100-і

мұддағы, Фжылу - жылу беру маусымының ұзақтығы, сағ.;

Фжылу = 4320 сағ. деп аламын.

Нж = ғимараттың 1 м3 жұмсалатын жылудың үлестік шығыны, ккал/сағ.;

Нж = 15 ккал/сағ. деп аламын.

Vғим - ғимарат ауданы, м3.

Жөндеу цехының биіктігін 6 м деп аламын.

БбУ - будың бағасы, теңге;

Ббу = 1000 теңге/1 т деп аламын.

і - буланудың үлестік жылуы, ккал/кгхград.

і.= 540 ккал/кгхград. деп аламын.

-Сонда,

C жылу = = 591840 теңгеӨндірістің жалпы құны

Өндірістің жалпы құнын мына формула бойынша анықтаймын:С нег.өндірісжарсужылу

(41)


мұндағы, Сжар - жарық беруге жұмсалатын шығындар, теңге;

Бсу - суға жұмсалатын шығындар, теңге.

Қжылу - бумен жылытуға жұмсалатын шығындар, теңге.

Сонда,


Снег.өндір.

= 79944 + 976 + 591840 - 672760 теңгеЖабдықтарды ТЖ жұмсалатын шығындар.

Жабдықтарды ТЖ жұмсалатын шығындарды мына формула арқылы табамын:


Сжаб.Аж = Ќжаб *5

100


(42)

мұндағы, Сжаб - жабдықтардың бағасы, теңге;

5 - жабдықтар бағасының пайыздық мөлшері. Сонда,

С жаб.аж. = =92400

5 бап.

Ғимаратты ТЖ жұмсалатын шығындар.

Ғимаратты ТЖ жұмсалатын шығындарды мына формула бойынша табамын:С ғим.АЖ= Ќжаб *2

100


(43)

мұндағы, Сғим- ғимараттың бағасы, теңге;

2 - жабдықтар бағасының пайыздық мөлшері.

Сонда,

Сғим.аж = = 123200 теңге6 бап.

Амортизация жабдықтары.

Амортизация жабдықтарын мына формула бойынша анықтаймын:Ажаб. = Сжаб. *12

100


мұндағы, Сжаб - жабдықтардың бағасы, теңге; 12 - жабдықтар бағасының пайыздық мөлшері.

Сонда,
А жаб == 221760 теңге

7 бап.

Ғимараттың тозуы.

Ғимараттың тозуын мына формула арқылы табамын:А = Сғим*3 (45)

100


мұндағы, Сғим - ғимараттың бағасы, теңге;

3 - жабдықтар бағасының пайыздық мөлшері. Сонда,


Ағим = = 184 800 теңге


8 бап.

Мұкаммалды баптау, жөндеу және жаңартуға жұмсалатын шығындар.

Мұкаммалды баптау, жөндеу және жаңартуға жұмсалатын шығындарды мына формула бойынша анықтаймын:Ш орташа құрал-сайман = Ш гим.АЖ*3,5

100


(46)

Шғим - ғимаратты ТЖ жұмсалатын шығындар, теңге;

3,5 - ғимаратты ТЖ жұмсалатын шығындардың пайыздық мөлшері.

Сонда,

Ш орташа құрал-сайман= = 4312 теңге9 бап.

«Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және арнайы киім» бабы бойынша

шығындар.

«Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және арнайы киім» бабы бойынша шығындарды мына формула бойынша табамын:

1000 • Рт (47)

мұндағы, Р - өндірістік жұмысшылар саны.

Бір өндірістік жұмысшыға жұмсалатын шығынды 1000 теңге деп аламын.

Сонда, 1000 х 10 = 10000 теңге


10 бап.

Алдыңғы баптар бойынша басқа да шығындар.

Алдыңғы баптар бойынша басқа да шығындарды мына формуламен анықтаймын:∑(Сm1 –Cm 10) *6.5

100


(48)

мұндағы, Сm1 – Сm 10 - шығындар баптары, теңге. 6,5 - шығындар баптарының пайыздық мөлшері.

Баптар бойынша шығындар сомасы.

Баптар бойынша шығындар сомасын былай анықтаймын:

Шнег=∑Сm1+Сm10

мұндағы, Сm1 – Сm10 - шығындар) баптары, теңге.

Сонда,

Шнег= 619466,4 + 68264 + 79944 + 976 + 672760 + 92400 + 123200+ 221760 + 184800 + 4312 + 10000 = 2077882 теңге.Сонда,

2077882-6,5 100

= 128828 теңгеБарлық өндірістік есептеулерді кестеге жиынтықтаймын.


Цех шығындарының сметасы

3 кесте


р/с№

Шығындар баптары

Сомасы, теңге

1

Көмекші жұмысшылар, ИТР, МОП жэне

619466,4
қызметкерлер жалақысы
2

Күш электр энергиясы

68264

3

Өндірістік үйлерді күту

672760

4

Жабдықтарды ТЖ

92400

5

Өндірістік ғимаратты ТЖ

123200

6

Жабдықтардың тозуы

221760

7

Өндірістік ғимараттың тозуы

184800

8

Мүкаммалды баптау, жөндеу және жаңарту

4312

9

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және

10000
арнайы киім
10

Басқа да шығындар

128828
Қосымша үстеме шығындардың барлығы

2125790,4

Өндірістік жұмысшылардың жалақысы

Өндірістік жұмысшылардың жалақысын мына формула арқылы анықтаймын:

Ж өнд.жұм= Жнег.* 33 (50)

мұндағы, Жнег. - жалпы жалақы, теңге;

33% - жалпы жалақының пайыздық мөлшері.

Сонда,


Ж нег.жұм.= = 685701 теңге
Жалақыға қосылатын ақша

Жалақыға қосылатын ақшаны мына формуламен табамын:

Ж қос= Ж өндр. Жұм. *26 (51)
мұндағы, Жөндр.жұм. - өндірістік жұмысшылар жалақысы, теңге; 26 - өндірістік жүмысшылар жалақысының пайыздық мөлшері.

Сонда,


Ж қос= =137140 теңге (52)

1 адам-сағ. өзіндік құны.

1 адам-сағ өзіндік құнын мына формула бойынша анықтаймын:

Жөнд.жұм. / Т тқ.аж негізгі (53)

мұндағы, Тт.қ.аж негізгі. - жұмыстардың жалпы жылдық көлемі, адам-сағ.

Ттқ,аж негізгі = 27040 адам-сағ. деп аламын.
Ж өндр.жұм. - өндірістік жұмысшылар жалақысы, теңге.

Ж қос / Т тқ.аж нег. (54)

мұндағы, Ттқ аж.нег. - жұмыстардың жалпы жылдық көлемі, адам-сағ.

Т тқ.аж нег. = 27040 адам-сағ. деп аламын.

Жкос - жалақыға қосылатын ақша, теңге.

Қос / Т тқ.аж нег.

мұндағы, Т тқ.аж нег. - жұмыстардың жалпы жылдық көлемі, адам-сағ.

Т тқ.аж нег. = 27040 адам-сағ. деп аламын.

Қос - қосымша үстеме шығындардың барлығы, теңге.

Сонда, 137140 / 27040 = 5,07 теңге.

Сонда, 79944 / 27040 = 2,9 теңге.

Сонда, 2125790,4 / 27040 = 78,6 теңге.Әр баптың үлесі

Әр баптың үлесін былай табамын:

Жөндр.жұм. =*100% =4,76 %

Жқос. =*100% = 2,72 %

Қос =*100% = 73,80 %

Барлық өндірістік есептеулерді кестеге жиынтықтаймын.
1ад.-сағ. ТҚК бойынша өзіндік құн шығындары

4 кесте

Шығындар баптары

Сомасы, теңге

Үлестік шығындар

Жалпы сомадағы эр баптың үлесі, %

1 ад.-сағ.

1. Өндірістік жұмысшылардың шығындары. 2. Жалақыға қосылатын ақша 3. Қосымша үстеме шығындар

137140

79944
2125790,45,07
2,9 78,6

4,76
2,72 73,80

Барлығы:

2342874,4

86,6

81,28

Бақылау диагностикалық жұмыстар автокөлікті бұзбай оның техникалық жағдайын анықтау үшін бағытталган. Ол автокөліктің өзіндік бөлек агрегаттарына да жасалады.

Автокөлікті жөндеу жұмыстарынан көрі, бақылау — диагностикалық жұмыстар заманауи автокөліктер үшін жұмыс көлемінің 30% алады.

Диагностикалау жол кауіпсіздігі талаптарына техникалық жағдайы сай келмейтін автокөліктерді және ТК алдында жөндеу жұмыстарын жүргізу - жүргізбеуін ашындайды. Оның үстіне ТК мен ТЖ жұмыстарының жүргізілу сапасын бақылайды және өндірісті басқаруға қажетті ақпараттарды жинап, оларды жүйелейді.

АТП - ң техникалық бөлімін басқару жүйесінде, диагносткалау өндіріс орны мен басқару бөлімінің қармағындағы ақпаратты бақылау - блогы болып саналады.

Периодтық диагностикалау қойылған талаптарға, периодтылығына, еңбекқиындылығына, істелінген жұмыстар түріне және ТК мен ТЖ технологиялық процесіндегі орнына байланысты Д -1 және Д -2 болып бөлінеді.

Д -1 негізінен диагностикалауға қойылған автокөліктің жүріс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін (тежеу, басқару жүйелері, алдыңғы доңғалаңтарды орналасу бұрыштары, жарықтандыру жабдықтары) механизмдерін ғана диагностикалайды. Тек қана «жарамды» немесе «жарамсыз» деген қорытынды бере отырып, заттың әрі қарай пайдалануға болатын — болмайтынын анықтайды.

Д -2 жуйелер мен механизмдерді, тарту экономикалық

көрсеткіштерді пайдалана отырып, автокөлікті жалпылай және оның негізгі агрегаттарын диагностикалауға арналған.

Жөндеу жұмыстарын жүргізуге өндірісті дайындау мен жоспары ТК - 2 — де автокөліктердің тұрысын төмендету үшін, Д -2 - ні ТК - 2 алдында жүргізеді. Д -2 мен қатар әр түрлі технологиялық реттеу жұмыстары да сапаға бақылау ретінде жүргізіледі. Д -2 және ТЖ - ден алдын қажеттілігі бойынша жасалады, оның себебі: керекті көлемдегі жұмысты анықтау және ақауларды табу.

ТК - 2 мен жөндеу жұмыстарын жасау үшін қажетті ақпаратты, диагностикалық стендтер мен жылжымалы құралдар көмегімен

анықтаймыз. Орнықты құрылғыны және жылжымалы құралдарды қолдана отырып, ТК мен ТЖ жүргізу процесі кезінде, бұзылу себептерін анықтау үшін шұғыл технологиялық диагностикалау (Др) жасалынады.

Реттеу жұмыстары ешқандай бөлшектердің, механизмдердің ауыстыруынсыз нысанның техникалық жағдайын арнайы қойылған құжаттың нормаларға сәкестендіру үшін жасалады. Олар: саңылаулар өлшемі, люфтілер, бос жүрістер, тарту күштері өлшемдерін реттеп нормаларға сәйкес қою. Реттеу жұмыстарын диагностикалау көрсеткіштеріне сүйене отырып жасайды.Автокөлікті түгелдей диагностикалау

Автокөлікті түгелдей диагностикалау оның пайдалану қасиеттерінің көрсеткіш мөлшерін анықтауға бағытталған.

Оларға автокөлік қуаттылығы, жанармай үнемділігі, жүріс қауіпсіздігі және қоршаган ортаға тигізетін әсері жатады.

Осы көрсеткіштердің ауытқығанын анықтай келе, оны арнайы бекітілген нормалармен салыстырып, тереңдетілген диагностика жасау арқылы ақаудың нақты себебін табады, механизмдерді реттейді.

Стационарлы стендті, құрылғыларды қолдана немесе жүріс тексерісін жасай отырып, автокөліктерге диагностика жасайды. Пайдалану жағдайда жүріс тексерулерін шектеулі ғана түрде жасайды, тек қана негізгі тежеу жүйесінің инспекторлық тексерісі және жатармайдың шығыны тексерістері үшін ғана.

Арнайы стендтердің көмегімен автокөліктерге стационарлы диагностика жасау ең тиімді болып саналады. Олардың көмегімен автокөліктерге жылдамдық және ауырлық тестті тәртіп беруге болады.

Автокөліктердің пайдалану қасиетінің негізгі диагностикалық параметрлері болып мыналар саналады:

Автокөліктің пайдалану қасиеттеріДиагностикалық параметрлеріДиагностикалау құрылғылары

Мамандандырылған

Әмбебап түрі

Тарту -экономикалық

Nк, υа, Рк, Рƒ, Sв, Sр, tp, jp, CO, A, Q

Тарту сапасын тексеруші стенд

Құрама стенд

Тежеуші

PT, ST,j3, t3, S3

Тежеу стенді

Жоғарыдағыдай

Жүріс бөлігі

PБ

Жүріс сапасын тексеруші стенд

»»

Доңғалақ күштілігі N к және оның шығарылымдары; жүріс жылдамдығы υ а, тарту күші Р к, жүріске кедергі Рt және шабуы Sв, жолы Sр жылдамдық алу уақыты tp мен жеделділігі jp ауырлық, жылдамдық тәртіптеріндегі жанармай шығыны Q , тежеліс жолы ST тежеу күші Рг, жолы S3, жылдамдықты төмендету уақыты t3, мен мөлшері j3 шеткі күштер PБ жанған газдар құрамындағы токсиндер СО, шу мөлшері А;

Автокөлікті күштілігіне, үнемділігіне, қоршаған ортаға тигізетін әсеріне қарай диагностика жасау.

Автокөлік тиімділігінің ең негізгі факторы болып күштілік пен үнемділік көрсеткіштері саналады. Тексеру нәтижесі көрсеткендей АТП -дағы 30% дейінгі авшокөліктерді түгелдей күштілігін пайдаланбай жүргізу себебінен жанармай да көп шығындалады. Осы шығындардың 50% ғана А ТП арқасында қиын емес реттеумен жасалады.

Диагностика жасап, табылған бұзылуларды жөндеген соң, максималды орташа тарту күші көбейеді, ал бақылаулы орташа жанармай шығыны 13% төмендейді.

Автокөліктің доңғалаң күшін орнына келтіру, орташа жүріс жылдамдығын күшейтеді, соның арқасында жанармай шығыны төмендеп, автокөліктің жұмыс істеу өнімі артады. Есептеулер көрсеткендей, қалалық жаздайында, доңгалақ. күштілігін дұрыс қою, автоколіктің жылдамдығын 7 - 8% арттырады, ал оның өнімділігі мен үнемділігін 4 - 5% артырады.

Дигностика теліміндегі жұмыстарды ұйымдастыру

4.4 Диагностика орны мен оның бағыты

СТОА технологиялық процесіне диагностиканың нобайлы қосылысы

СТОА технологиялық процесіне диагностиканың нобайлы қосылысы.

Қабыл алу аумағы (жуу мен күту)
Диагностика телімі
Күту және қайта беру аумағы
ТЖ

ТК-2Диагностика теліміндегі орындар саны, олардың жинақы схемалары, өзара қабыл алу- қайта беру орындары мен реттеу жұмысы орындарыарасындағы мамандандырылу мен өндіріс көлемі және өндіріс көлемі және өндіріс мінездемесімен айқындалады.

Диагностика жасау процесі, қабыл алу - қайта беру, реттеу және автокөліктерге ТЖ жасау кезінде СТО А - ның өндіріс хабарламаларының құрамы мен көлеміне байланысты қолданылған бақылау диагностика жасау жүйелерін қайта қолданса да болады.

4.5 Өндіріске ЦУП- аны енгізгендегі басқару жүйесі

Өндіріске ЦУП - аны енгізгендегі ТО - 1 мен диагностикалау аумағын басқару нобайы.Бас инженер
ТОД кешенінің бастағыЦУПА бастағы


ТҚК-1 аумағының мастер, бригадир


____________ әкімшілікке табыну

орындаушылар

4.6 АТП-ғы еңбектің қорғалуы

Еңбекті корғаудың ең басты ісі адамның еңбек істеу кезіндегі денсаулығын сақтаумен қауіпсіздігін қамтамасыз ету іс таралары.

Қауіпсіз еңбек ету жағдайын АТП - ң бас инженері ұйымдастырады. Цехтар мен автоколонналарда еңбек қауіпсіздігі ережелерінің орындалуына, цех және автоколонна бастықтары, механиктер, мастерлер жауап береді.

Жаңадан келген жұмысшыларды, жұмысқа тек еңбек қауіпсіздігі ережелерімен танысқаннан кейін ғана жіберіледі. Олар танысып біткен соң, арнайы журналға, танысқаны себебінде қол қояды.

4.7. Өртке қарсы іс шаралар

АТП директорының бұйрығы бойынша әкімшілікті - техникалық персонал ішінен, арнайы әр цех бойынша өрт қауіпсіздігіне жауапты бір адамнан қойылады.

АТП - ң әр бөлімі ішінде көрнекті жерде өрт қауіпсіздігі шаралары жазылған плакат болуы тиіс. Ол шараларды барлық жұмысшылар бұлжытпай орындауы тиіс.

4.8. Қауіпсіздік шаралар

Диагностика теліміндегі қауіпсіздік шаралары негізінен автокөліктерді динамометрлік және тежеулік стендтерде тексеру кезінде қажет.

Стендтерде жұмыс істеуге тек арнайы дайындықтан өткен кісі жіберілуі қажет.

Автокөлікті стендке орналастыру алдындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында, мына дайындық операцияларын жасау керек:

Электр сымдарының сырттай қарастырып, тексеру. Олар белгілі жерде жиналып тұруы және сенімді оңшауланған болуы керек.

Стендті электр тармағына қосу, сығымдағыш жұмысын тексеріп, шығу траптарының жағдайын, жарықтандыру жүйелерін сырттай қарастыра отыру керек.

Тыйым салынады: автокөлікті жеткіліксіз тәжірбелі жүргізушінің стендке орналастыру үшін, жүргізуге; автокөліктерді орналастыру аумағында жоғарыға көтеріп, ұстауға; автокөлік доңгалақтары астына арнайы тіреуіштерді қоймай, жұмысты бастауға; стендте тексеріс жүргізу кезінде темекі тартуға; бөтен адамдардың стенд аумағында, көлікті желдету желдеткіші жанында тұруына.

Мұнан да басқа, бөлмелерде 1 сағат ішінде 5- 10 дүркі ауа алмастыруын қамтамасыз ететін желдеткіштер қойылуы керек.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет