1. Кальцийдің химиялық таңбасы



бет3/6
Дата21.06.2016
өлшемі2.64 Mb.
1   2   3   4   5   6

7 нұсқа


1. Алюминийдің период жүйесіндегі реттік нөмірі:

 1. * 13

 2. 12

 3. 11

 4. 14

 5. 15

2. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

 1. +2

 2. -2

 3. +3

 4. +1

 5. *-1

3. Пропан (С3Н8) жанғанда түзілетін заттар

 1. *СО2, Н2О

 2. С, Н2О

 3. С, Н2

 4. Н2О

 5. О2

4. Бөлме температурасында су әрекеттеседі:

 1. қорғасынмен

 2. *калиймен

 3. күкіртпен

 4. көміртегімен

 5. мыспен

5. ДНК-ның РНК-дан айырмашылығы

 1. азотты негіздердің болмауы

 2. пентозаның болмауы

 3. пентоза құрамында және Н3РО4 орнына НNO3 тың болуында

 4. *пентоза құрамында және урацил орнында тиминнің болуы

 5. құрамында спирттің болуы

6. Кучеров реакциясы —

 1. спиртті алу.

 2. алкинді алу.

 3. алкенді алу.

 4. қышқылды алу.

 5. * альдегидті алу.

7. Арасында катализдік емес реакция жүреді:

 1. күкірт (ІV) оксиді мен оттек

 2. * көміртек оксиді (ІІ) және оттек

 3. нитробензол және сутек

 4. этилен және су

 5. азот пен сутек

8. Zn2+ + SiO32+ ZnSiO3 теңдеуінде өзара әрекеттескен заттар

 1. натрий нитраты мен барий гидроксиді

 2. *мырыш нитраты мен натрий силикаты

 3. магний нитраты мен натрий силикаты

 4. қорғасын (II) нитраты мен литий гидроксиді

 5. калий хлориді мен күміс сульфаты

9. Сілтілік жер металдар гидридтерінің жалпы формуласы

 1. Me2H3

 2. *MeH2

 3. MeH3

 4. MeH

 5. MeH4

10. Кремний (IV) оксидінің таза кристалдары

 1. каолинит

 2. карбонат

 3. карборунд

 4. карболен

 5. * кварц

11. Жер қыртысында таралуы жөнінен екінші орындағы қосымша топ металы

 1. Mn

 2. * Fe

 3. Zn

 4. Ni

 5. Os

12. Тас көмірді кокстегенде түзілмейтін зат

 1. бензол

 2. *глюкоза

 3. аммиак

 4. толуол

 5. кокс

13. Аминқышқылдары өзара әрекеттескенде түзілетін заттар

 1. тұздар

 2. аминдер

 3. негіздер

 4. * пептидтік байланысқан көп буынды ірі молекулалар

 5. қышқылдар

14. Толуол молекуласындағы - байланыстар саны

 1. 11

 2. 14

 1. * 15

 1. 13

 1. 12

15. Балқыманың электролизі жүретін стадия

Al Al(OH)3 Al2O3 AlCl3 Al



 1. ешқайсысында

 2. 2

 1. * 4

 2. 3

 3. 1

16. Суда ерігенде қышқылдық орта көрсететін зат:

 1. барий нитраты.

 2. натрий нитраты.

 3. литий нитраты.

 1. * аммоний нитраты.

 2. калий нитраты.

17. Калий мен судың реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

 1. 9

 2. 11

 3. *7

 4. 3

 1. 5

18. Ерітіндісінің электролизі кезінде катодта тек сутегін түзетін тұз:

 1. * LіNO3

 2. Cu(NO3)2

 3. CuCl2

 4. HgCl2

 5. CuSO4

19. Құрамында 18 атом сутек бар алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы

 1. 108

 2. 132

 3. 164

 4. 142

 5. * 126

20. 3 л циклобутанның (қ.ж.) 3 л оттекке қарағандағы ауырлығы

 1. *1,75 есе

 2. 1,85 есе

 3. 1,95 есе

 4. 1,55 есе

 5. 1,65 есе

21. 90 г пропанолды дегидратациялағанда бөлінетін пропеннің (қ.ж.) көлемі

 1. 22,4 г

 2. 44,8 л

 3. 112 л

 4. 56 л

 5. *33,6 л

22. Өндірісте таза стеарин қышқылын осы реакция нәтижесінде алады:

 1. CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH+H2CH3-(CH2)16-COOH.

 2. CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH+H2  C17H33COOH+H2O.

 3. * 2C36H74 + 5O2  4C17H35COOH + 2H2O.



 4. C5H12  C17H35COOH.

23. Күрделі эфирлердің гидролиздену реакциясын сабындану деп те атайды, себебі

 1. реакция кезінде кері үрдіс қатар жүреді.

 2. ол - эфирлендіру реакциясына қарама-қарсы үрдіс.

 3. реакция сабын қатысында жүреді.

 4. *реакция сілті қатысында жүреді.

 5. реакция нәтижесінде ылғи сабын алынады.

24.

тізбегіндегі Х және У заттары



 1. бутадиен, каучук

 2. этилен, полиэтилен

 3. пропилен, полипропилен

 4. изопрен, каучук

 5. * ацетилен, поливинилхлорид

25. 1л хлор мен 2л сутегі (қ.ж.) газдарын араластырды, осы қоспадан алынатын хлорсутектің массасы мен көлемі

 1. * 3,26г НСl және 2л

 2. 2,24г НСl және 6л

 3. 6,66г НСl және 3л

 4. 1,5г НСl және 2л

 5. 1,63г НСl және 3л

8 нұсқа


1. Диссоциацияланғанда NO3-- түзетін зат

 1. K2SO3

 2. * NaNO3

 3. Fe(OH)3

 4. H3PO4

 5. KNO2

2. Оттегінің салыстырмалы молекулалық массасы:

 1. 18

 2. 8

 3. * 32

 4. 22

 5. 16

3. Аз еритін зат:

 1. NaCl

 2. *Ag2SO4

 3. BaSO4

 4. Ca3(PO4)2

 5. AgCl

4. Пропеннің гомологы болмайтын зат:

 1. * С4Н6

 2. С5Н10

 3. С7Н14

 4. С2Н4

 5. С6Н12

5. Өте жеңіл, құрылыста жылу сақтайтын және дыбыс өткізбейтін пластмасса түрі

 1. поливинилхлорид

 2. полиэтилен

 3. полистирол

 4. *пенополистирол (пенопласт)

 5. полиметилметакрилат

6. р-элементтерге жататын:

 1. Mg.

 2. * P.

 3. K.

 4. Cr.

 5. Be.

7. Температуралық коэффициенті (γ) 4-ке тең болса, температураны 100С-тан 400С-қа көтергенде реакция жылдамдығы

 1. 64 есе кемиді.

 2. 16 есе артады

 3. 16 есе кемиді.

 4. * 64 есе артады.

 5. 8 есе артады.

8. Аллотропия құбылысы тән элемент

 1. тек оттекке

 2. оттекке де, күкіртке де тән емес

 3. тек күкіртке

 4. элементтерге тән емес

 5. *оттек пен күкірт

9. Берілгендердің ішінде өте қиын балқитын зат

 1. Hg

 2. Na

 3. Ga



 4. * W

10. Алюминий топшасының элементі

 1. *Іn

 2. Mn

 3. Sc

 4. La



11. Конфигурациясы 3d54s1 болатын элемент

 1. Fe

 2. Mn

 3. *Cr

 4. V

 5. Co

12. Бензинді ароматтандыру үрдісінің басқаша атауы

 1. * риформинг

 2. регенерация

 3. крекинг

 4. айдау

 5. пиролиз

13. Ароматты амин 

 1. толуол

 2. бензол

 3. метиламин

 4. * анилин

 5. фенол

14. Гидролиз реакциясына түсетін заттар:

 1. қышқылдар.

 2. альдегидтер.

 3. ароматты көмірсутектер.

 4. * майлар.

 5. спирттер.

15. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз

 1. * NO2 және CO2

 2. CO2 және NH3

 3. NO және СO

 4. NH3 және NO

 5. NO2 және SіO2

16. Берілген: Hg, ZnO, Fe(OH)3, MgCO3, K, Cu(OH)2 заттардың тұз қышқылымен әрекеттесетіндерінің саны

 1. *5

 2. 4

 3. 2

 4. 1

 5. 3

17.

 1. A - Fe, B - B

 2. A - Al, B - P

 3. A - Cu, B - N

 4. A - Na, B - Cr

 5. *A - K, B - S

18. 63 г азот қышқылы 168 г калий гидрооксидімен әрекеттесу нәтижесінде түзілетін тұз мөлшері:

 1. 3 моль.

 2. 0,5 моль.

 3. *1 моль.

 4. 2 моль.

 5. 4 моль.

19. 1,25 кг кальций карбонатын күйдіргенде 224 л көмірқышқыл газы түзіледі. Ыдыраған кальций карбонатының массалық үлесі:

 1. 90%.

 2. 85%.

 3. 75%.

 4. * 80%.

 5. E) 95%.

20. Алкандарға тән С атомының гибридтену түрі:

 1. жоқ.

 2. sp және sp2.

 3. *sp3.

 4. sp2.

 5. sp.

21. Белгісіз көмірсутектің тығыздығы неон бойынша 4,1, ал көміртектің массалық үлесі 87,80 %. Оның молекулалық формуласы:

 1. С4Н8.

 2. С5Н8.

 3. С3Н4.

 4. С4Н6.

 5. * С6Н10.

22. 0,5 моль натриймен әрекеттесетін этиленгликольдің массасы

 1. 14,5 г

 2. *15,5 г

 3. 17,5 г

 4. 13,5 г

 5. 16,5 г

23. 3-метилбутанальді тотықсыздандырғанда түзілетін спирт:

 1. 2-метилбутанол-1.

 2. 2,3-диметилпропанол-1.

 3. Үшіншілік бутил спирті.

 4. 2-метилбутанол-4.

 5. *3-метилбутанол-1.

24. Моносахаридтен полисахарид түзілетін реакция;

 1. этерификациялану

 2. полимерлену

 3. гидролиздену

 4. тотықсыздану

 5. * поликонденсациялану

25.

теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы



 1. 8

 2. 12

 3. *11

 4. 9

 5. 10

9 нұсқа


1. Атомның электрон саны

 1. протонға тең

 2. нейтрон санынан аз

 3. нейтронға тең

 4. салыстырмалы атомдық массаға тең

 5. протон санынан көп

2. Электролиттік диссоциациялану процессі

 1. электр тогын өткізбеуі

 2. электр тогын өткізу

 3. * электролиттер иондарға ыдырауы

 4. иондарға мүлдем ыдырамауы

 5. гидроксид ионының түзілуі

3. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

 1. *Тотығу-тотықсыздану

 2. Айырылу

 3. Орын басу

 4. Алмасу

 5. Бейтараптану

4. Алкендер класының сипаттамасына жатпайды

 1. валенттік бұрыш 1200

 2. кеңістікте молекуланың құрылысы жазықтық

 3. * гибридтену түрі sp3

 4. СС байланыстың ұзындығы 0,134 нм

 5. 1 байланыс

5. х

С2Н2 →C6H6 → C6H52 C6H5NH2 тізбегіндегі „ Х ” заты



 1. *НNО3

 2. С2Н5ОН

 3. С6Н12

 4. СН32

 5. 3

6. Жай зат емес оттек жөніндегі мәлімет:

 1. Суда еріген оттек болады.

 2. * Оксидтер құрамына кіреді.

 3. Түссіз, иіссіз, дәмсіз газ.

 4. Ауаның негізгі компоненті.

 5. Металлургия процестерін жеделдету үшін қолданылады.

7. Аморфты құрылысты зат:

 1. кварц.

 2. тотияйын.

 3. алюминий.

 4. * шыны.

 5. натрий хлориді.

8. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

 1. Bi(HSO3)3

 2. [Bi(OH) 2]2 SO4

 3. Bi(OH)SO4

 4. Bi(H2SO3)3

 5. *Bi(HSO4)3

9. Берілген заттардың ішіндегі қатты зат

 1. O2

 2. Br2

 3. Cl­2

 4. F2

 5. * J2

10. Құрамында кальций элементі болмайтын қосылыс

 1. фосфорит

 2. доломит

 3. ғаныш

 4. әктас

 5. *криолит

11. 2, 3-диметилбутанға сәйкес келетін құрылымдық формула:



 1. *







12. Фенолдың формуласы:

 1. *C6H5OH.

 2. C6H5Br.

 3. C6H5NO2.

 4. C6H6.

 5. C6H5Cl.

13. Құмырсқа альдегидінің 40-тік ерітіндісінің атауы

 1. формальдегид

 2. ацетальдегид

 3. аспирин

 4. *формалин

 5. ацетилен

14. Полимерлер қасиеттері мен қолданылуына қарай ... болып бөлінеді.

 1. полипептидтер және полиэтилендер

 2. * пластмассалар, эластомерлер және талшықтар

 3. полисахаридтер және нуклеин қышқылдары

 4. нуклеин қышқылдары және белоктар

 5. белоктар және полисахаридтер

15. 2H2 S(г)+3О2(г)=2SO2(г)+2H2O +1166 кДж теңдеуі бойынша 11,2 литр (қ.ж.) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. 874,5 кДж

 2. 583,5 кДж

 3. * 291,5 кДж

 4. 125,5 кДж

 5. 1160,5 кДж

16. 0,1моль азот қышқылындағы молекула саны

 1. 6,02∙1020

 2. 6,02∙1025

 3. 6,02∙1023

 4. * 6,02∙1022

 5. 6,02∙1024

17. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. қышқылдық тұздар;

 2. негіздік тұздар.

 3. қышқылдар;

 4. орта тұздар;

 1. *сілтілер;

18. 10,7 г аммоний хлоридін қыздырғанда бөлінген газды азот қышқылына сіңіргенде алынған тұз массасы:

 1. 160 г.

 2. 1,6 г.

 3. * 16 г.

 4. 80 г.

 5. 8 г.

19. Массасы 16 г мыс (II) оксидінің ұнтағы сутекпен толық тотықсыздандырылды. Түзілген мыстың массасы:

 1. * 12,8 г

 2. 128 г

 3. 16,5 г

 4. 10,5 г

 5. 15,8 г

20. Fe(OH)2 және Fe(OH)3 гидроксиді

 1. негіз және қышқыл

 2. *негіз және амфотерлі

 3. екеуі де амфотерлі

 4. екеуі де негіздер

 5. екеуі де қышқылдар

21. Лебедев реакциясы бойынша 122,73 г 75 % этанол ерітіндісінен алынған бутадиен көлемі:

 1. 26 л.

 2. 22,6 л.

 3. 13,4 л.

 4. *22,4 л.

 5. 11,2 л.

22. Нитрлеу реакциясы кезінде 78 г бензолдан 98,4 г нитробензол алынды. Нитробензолдың шығымы (%-пен):

 1. 50%.

 2. 40%.

 3. 70%.

 4. 60%.

 5. * 80%.

23. 0,3 моль толуолды толық жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі

 1. 55,48 л

 2. 70,48 л

 3. 75,48 л

 4. * 60,48 л

 5. 65,48 л

24. Зат құрамы мынадай: көміртегі 40%, сутегі 6,67%, оттегі 53,33%. Аргон бойынша заттың салыстырмалы тығыздығы 1,5-ке тең. Заттың молекулалық формуласын анықтаңыз.

 1. CH3 - CH2COOH

 2. ClCH2COOH



 3. HCOOH

 4. *CH3COOH

25. 10-тік ерітіндісін әзірлеу үшін 161 г Na2SO410H2O-ын ерітуге қажет (мл) судың көлемі:

 1. 672

 2. 762

 3. * 549

 4. 760

 5. 569

10 нұсқа


1. Р2О5 нені білдіреді:

 1. *екі атом фосфор және бес атом оттегі

 2. Фосфор мен оттектің жеті атомы

 3. екі молекула фосфор және бес молекула оттегі

 4. бес атом фосфор және екі атом оттегі

 5. фосфор мен оттегінің жеті молекуласы

2. Атомдық массасы 32-ге тең атом ядросында 16 нейтрон бар химиялық элемент

 1. хлор

 2. *күкірт

 3. аргон

 4. фосфор

 5. оттек

3. Mn (ІІ) оксидінің формуласын анықтаңдар

 1. Mn2О5

 2. MnО2

 3. Mn2О2

 4. Mn2О7

 5. *MnО

4. Құрамында бір қос байланыс бар көмірcутектер:

 1. Алкадиендер

 2. * Алкендер

 3. Арендер

 4. Алкиндер

 5. Алкандар

5. ДНК қызметі

 1. ақуыз синтездейді

 2. РНК синтездейді

 3. *тұқым қуалауды іске асырады

 4. ағзадағы ферменттер

 5. ақуызды ыдыратады

6. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 5

 2. 4

 3. 1

 4. 2

 5. *3

7. Реакция теңдеуіндегі Х затының формуласы және алдындағы коэффициенті

H2O+Ca→X+H2



 1. CaH2

 2. 2CaO

 3. * Ca(OH)2

 4. CaO

 5. 2Ca(OH)2

8. Орта (қалыпты) тұздың формуласы:

 1. * Na3PO4

 2. Na2HPO3

 3. Fe(HCO3)2

 4. Na2HPO4

 5. NaH2PO4

9. Озон қабатына қауіп төндіретін зат

 1. H2

 2. *Cl2

 3. J2

 4. Br2

 5. S2

10. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

 1. Cu

 2. Cr

 3. W

 4. *Zn

 5. V

11. Берілген заттардың ішіндегі алкан -

 1. *бутан

 2. пентин

 3. ацетилен

 4. бутадиен

 5. гептен

12. Спирттер толық жанған кезде түзілетін өнімдер:

 1. альдегид және су.

 2. көмір қышқыл газы және сутек.

 3. көмірқышқыл газы және оттек.

 4. кетон және су.

 5. * көмірқышқыл газы және су.

13. Фотосинтез нәтижесінде түзілетін көмірсу:

 1. дезоксирибоза.

 2. мальтоза.

 1. * крахмал.

 1. рибоза.

 1. сахароза.

14. Фенолформальдегид смоласын алу үшін қолданылатын зат:

 1. С6Н4 - (NO2)2.

 2. С6Н5 - NO2.

 3. С6Н5 - NH2.

 4. С6Н5 - CH3.

 5. 6Н5ОН.

15. Қайтымсыз үрдіс

 1. * CuCl2 + (NH4)2S  CuS↓ + 2NH4Cl

 2. CO + 2H2  CH3OH

 3. N2 + 3H2  2NH3

 4. CH2 = CH2 + H2O  C2H5OH

 5. CH2 = CH - COOH + CH3OH  CH2 = CH - COOCH3 + H2O

16. Гидроксидтердің негіздік қасиеті артатын қатары

 1. *Be(OH)2, Mg(OH)2 KOH

 2. KOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2

 3. Ba(OH)2, Mg(OH)2, KOH

 4. KOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2

 5. Ba(OH)2, Fe(OH)2,Al(OH)3

17. Азоттың ауа бойынша тығыздығы:

 1. 1,2.

 2. *0,965.

 3. 1,23.

 4. 1,4.

 5. 0,638.

18. Кальций карбидіндегі көміртектің валенттілігі мен тотығу дәрежесі

 1. ІІІ және -1

 2. ІІ және -4

 3. І және -1

 4. ІV және -4

 5. *ІV және -1

19. Алюминий хлоридімен әрекеттесетін металл:

 1. Темір.

 2. Мырыш.

 3. *Кальций.

 4. Мыс.

 5. Күміс.

20. Бутадиен 1,3-тің сутекпен салыстырғандағы тығыздығы:

 1. 23.

 2. 22.

 3. 26.

 4. *27.

 5. 24.

21. 1,2-диметилбензолдың толық жану теңдеуіндегі өнімдерінің формуласының алдындағы коэффициенттердің қосындысы

 1. 15

 2. 10

 3. *26

 4. 18

 5. 13

22. Альдегидтік топтағы көміртек атомының гибридтену типі

 1. sp

 2. s3p

 3. s2p2

 4. * sp2

 5. sp3

23. 6,6 г триброманилин алуға жұмсалатын анилиннің массасы

 1. 1,36 г

 2. 1,76 г

 3. *1,86 г

 4. 1,66 г

 5. 1,56 г

24. Өзгеріс схемасындағы Х және Y заттары болады:



 1. Х - O2; Y - CH3OH.

 2. Х - H2; Y - C3H7OH.

 3. Х - H2; Y - C2H5OH.

 4. * Х - H2; Y - CH3OH.

 5. Х - O2; Y - C2H5OH.

25. Тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуін толықтырып, барлық коэффициенттердің қосындысын есептеңіз



 1. * 9

 2. 7

 3. 6

 4. 10

 5. 8

Каталог: files -> loader
loader -> Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған тест жұмыстары
loader -> Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне қаржы институттары арқылы кредит беру шарттары мен тетіктерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 тамыздағы №1012 Қаулысы «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2014 -2016 жылдарға Зырян ауданының бюджеті «2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті ««2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
loader -> Сабақ тақырыбы: Екінші дүниежүзілік соғыс
loader -> ДСҰ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі комитетімен 2013 ж. 1 31 қазан аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
loader -> Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2016 2018 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті «2016-2018 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет