3 тур 8-9 сынып ТақырыбыДата25.02.2016
өлшемі73 Kb.
#20928
3 тур
8-9 сынып
Тақырыбы:

1960-шы жж. екінші жартысындағы Қазақстанның дамуы

 1. КОКП ОК-нің 1964 ж. Қазан Пленумы.

 2. 1960-шы жж. екінші жартысындағы Қазақстан өнеркәсібінің дамуы.

 3. Жаңа ел басшылығының аграрлық саясаты. КОКП ОК-нің ауылшаруашылық саясаты жөніндегі 1965 ж. Наурыз Пленумы.

 4. 1960-шы жж. екінші жартысындағы аграрлық саясаттың Қазақстанда жүргізілуі.

 5. Урбанизация және оның Қазақстандағы ерекшелігі.


Тест тапсырмалары.

(әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)

1. 1-ші Мемлекеттік думаның (1906 ж.) мәжілістерінде монархистер,

кадеттер, социал-демократтар, еңбекшілер және басқа партиялар мен партиясыздар арасында жер мәселесі өткір қарама-қайшылықтар тудырды. Пікірталастар барысында Дала аймағы депутаттары қандай талаптар қойды?

А) Көшуді тоқтату және жергілікті тұрғындардың тұрақтанумен айналысу.

Б) Ірі жер иеленушілер мен малшыларға тиеселі жердің бір бөлігін ғана аластау.

В) Барлық жерді ешқандай сатып алусыз тартып алу және шаруаларға бөліп беру.

2. 1924 ж. Қазақстанға қосылған жерлердің қазақ тұрғындарының есебінен республикадағы қазақ халқының үлес салмағы қаншаға өсті?

А) 9 %.


Б) 11 %.

В) 25 %.


3. Алтын Ордадағы салық төлеушілер мен алым берушілердің нақты санын білу үшін не істеген?

А) Мемлекет ішінде және оған қарасты территорияларда халық санағын өткізген.

Б) Қалаларда мемлекеттегі әр қала тұрғынын тіркеу үшін арнайы мекемелер құрылған.

В) Хан және сұлтан ордаларының жанынан әр шаңырақты тіркеуден өткізетін арнаулы орындар құралған.

4. Мұстафа Шоқай Орынбордағы ІІ-бүкілқзақ съезінде Алаш пен Түркістан авономияларын біріктіру туралы ұсыныс айтты, алайда ол мәселе шешусіз қалды. Оның себебі неде?

А) Большевиктердің Қоқан автономиясын талқандап, Құрылтай съезін қуып жіберуінен.

Б) Түркістан қазақтарының алашордалықтармен қосылғысы келмеуінен.

В) Мұсылман діни қызметкерлерінің ұлттық емес, діни негізде қосылу идеясын ұсынып, осы іске араласуы.

5. Қазақстан Ресейдің басқа аймақтарынан кулактарды жер аудару мекені болғаны белгілі. Алайда республикадан тыс жерлерге 1931-1932 жж. ғана көшірілген кулактар мен байлар шаруашылықтарының саны қаншаға жетті?

А) 10 мыңға жуық отбасы.

Б) 12 мыңнан астам отбасы.

В) 15 мыңға жуық отбасы.

6. 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысының шайқастарында Қазақстанның соғысқа дейінгі халқының 21,2 пайызы қатысты, ол –

А) 930 мың қазақстандық.

Б) 1 млн. 366 мың қазақстандық.

В) 2 млн. қазақстандық.

7. П.А. Столыпин үкіметі:

А) Жерді национализация,

Б) Жерді мунипализация,

В) Шаруалар қауымдастығын бұзу жолымен күшті жеке меншік шаруалықтар құру міндетін шешті.

8. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңы қай жылы қабылданды?

А) 1991ж. 25 қазан

Б) 1991ж. 10 желтоқсан.

В) 1991ж. 16 желтоқсан

9. Азық-түлік салығы бірыңғай аграрлық салыққа ауыстырылып, ақшалай формаға өзгертілуі қай жылы болды?

А) 1923 ж.

Б) 1924 ж.

В) 1925 ж.

10. Соғыстан кейiнгi (1946-1950 ж.ж.) кезеңде халық шаруашылығын қалпына келтiруге бағытталған бесжылдық жоспар нешiншi бесжылдықтікі болып есептеледi?

А) Екiншi бесжылдық

Б) Төртiншi бесжылдық

В) Жетiншi бесжылдық8-9 класс

Тема:

Развитие Казахстана во второй половине 1960-х гг.

 1. Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС.

 2. Развитие казахстанской промышленности во второй половине 1960-х гг.

 3. Аграрная политика нового руководства страны. Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС о сельскохозяйственной политике.

 4. Реализация аграрной политики в Казахстане во второй половине 1960-х гг.

 5. Урбанизация и ее особенности в Казахстане.


Тестовые задания

(Правильный ответ оценивается в 1 балл)

1. На заседаниях I-ой Государственной думы (1906 г.) острые разногласия между монархистами, кадетами, социал-демократами, трудовиками и представителями других партий и беспартийных вызвал земельный вопрос. Какое требование в ходе дискуссий выдвинули депутаты от Степного края?

А) Приостановить переселение и заняться землеустройством коренного населения.

Б) Отчуждать только часть земли, принадлежащей крупным землевладельцам и скотоводам.

В) Забрать все земли без какого-либо выкупа и раздать безземельным крестьянам.

2. За счет казахского населения, проживавшего в 1924 г. на присоединенных к Казахстану территориях, удельный вес казахов по всей республике увеличился на:

А) 9 %.

Б) 11 %.


В) 25 %.

3. Для того, чтобы знать реальное число налогоплательщиков и плательщиков дани в Золотой Орде:

А) Проводили перепись населения в самом государстве и в подвластных ему территориях.

Б) В городах создавались специальные пункты, где проводилась регистрация каждого городского жителя государства

В) При ханских и султанских ставках создавались специализированные пункты, где проводилась регистрация каждой кибитки.

4. Мустафа Шокай на II-ом общеказахском съезде в Оренбурге выдвинул предложение об объединении Алашской и Туркестанской автономии, однако, этот вопрос так и не был решен из-за:

А) Разгрома большевиками Кокандской автономии и разгона Учредительного собрания.

Б) Нежелания туркестанских казахов объединиться с алашордынцами.

В) вмешательства мусульманского духовенства, которое выступило с идеей объединения не на национальной, а на религиозной основе.
5. Как известно, Казахстан стал местом «кулацкой ссылки» из других регионов России. Однако за пределы республики только в 1931-1932 гг. было вывезено «собственных» кулацких и байских хозяйств в количестве:

А) около 10 тыс. семей.

Б) более 12 тыс. семей.

В) около 15 тыс. семей.

6. В сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. участвовало 21,2% процента довоенного населения республики, что составило:

А) 930 тыс. казахстанцев.

Б) 1 млн. 366 тыс. казахстанцев.

В) Около 2 млн. казахстанцев.

7. Правительство П.А. Столыпина решило задачу создания крепких единоличных хозяйств путем:

А) национализации земли.

Б) муниципализации земли

В) разрушения крестьянской общины.

8. Конституционный закон о государственной независимости Казахстана был принят:

А) 25 октября 1991 г.

Б) 10 декабря 1991 г.

В) 16 декабря 1991 г.

9. Продовольственный налог был заменен единым сельскохозяйственным налогом, взимаемым преимущественно в денежной форме:

А) В 1923 г.

Б) В 1924 г.

В) В 1925 г.

10. Пятилетний план по восстановлению народного хозяйства после войны (1946-1950 гг.) являлся по счету:

А) Второй пятилеткой.

Б) Четвертой пятилеткой.

В) Седьмой пятилеткой.10-11 сынып

Тақырыбы: «Горбачевтың қайта құру» жылдарындағы республикадағы қоғамдық саяси өмір

 1. Қоғамдық өмірді демократияландыру бағытының жариялануы және «жариялылық» саясаты

 2. 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары: себептері, басталуы, барысы, ауқымы және нәтижелері

 3. 1986 жылғы желтоқсаннан кейінгі республикада саяси белсенділіктің артуы. Қоғамдық ұйымдар мен жаңа саяси партиялар

 4. «Егемендік шеруі» және Қазақстанның мемлекеттік егемендігінің жариялануы

 5. Мемлекеттік төңкеріс әрекеті және оның КСРО мен Қазақстандағы зардаптары


Тест тапсырмалары.

(Тест тапсырмаларына берілген дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады)

1. Жоғарыда берілгендердің ішінен негізінен Монғолияның тарихына арналған классикалық тарихи дерекккөз шығарманы көрсетіңіз

А) «ДИУАНИ-ЛҰҒАТ АТ-ТҮРІК» (Махмуд Қашғари)

Б) «ШЫҢҒЫС-НАМЕ» (Өтеміш хажы)

В) «ТАРИХИ-И РАШИДИ» (Мұхамет Хайдар Дулати)

2. П.А. Столыпин үкіметі:

А) Жерді национализация,

Б) Жерді мунипализация,

В) Шаруалар қауымдастығын бұзу жолымен күшті жеке меншік шаруалықтар құру міндетін шешті.

3. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңы қай жылы қабылданды?

А) 1991ж. 25 қазан

Б) 1991ж. 10 желтоқсан.

В) 1991ж. 16 желтоқсан.

4. 19-20 ғ.ғ. Қазақстандағы шетел инвестициялары акционерлік қоғамдарды құру және қаржыландыру немесе кедейшілікке ұшырау қаупі төніп тұрған мекемелерді қайта құру және сатып алу жолымен енгізу арқылы іске асырылды. Бұл қаржы негізінен өндірістің қай салаларына жұмсалды?

А) кен және мұнай.

Б) мұнай, кен және химия.

В) жеңіл, мұнай, кен, фармацевтикалық.

5. 1992 ж. қаңтарда Қазақстанда тұтынатын тағамдар мен өндірістіп заттардың бағаларына деген мемлекеттік бақылау алынып тасталуы байланысты болды.

А) Ресейдегі бағаның либерализациясымен;

Б) Павловтың ақша реформасымен;

В) Мұнайдың әлемдік бағасының түсінуіне байланысты америка долларының тұрақсыздығымен.

6. 1959 ж. Кеңес әкімшілігі халық шаруашылығын дамытудың жеті жылдық жоспарын қабылдады. Бұрын бесжылдық жоспар ғана қабылданатын. Оның себебі неде?

А) Жеті жылдық мерзімде космос бағдарламасында серпінді секіріс жасау жоспарланды.

Б) Осы жеті жылдықта КСРО өнім өндіруден бірінші орынға шығып, 1980 ж. коммунистік қоғам орнату керек деді.

В) Жеті жылдық мерзімде жаңа қауым – “Кеңестер халқы” қалыптасуы аяқталуы тиіс болды.

7. Мұсылмандық “ұлттық коммунистік” доктрина ұстанушы ұлттық және таптық мүдделерді қорғаушылар еуропалық өлшемдер жат монғол империясы және ислам діні дәстүрлеріне негізлелген “үшінші әлемде” социализм идеясын таратуға болады деп есептелді. Бұл бағытты ұстанушылардың бірі –

А) Т. Рысқұлов

Б) Ә. Бөкейханов

В) Б. Қаратаев

8. Қоғамды тапсыздандыру екі сатыдан тұрды. Олар: пауперизм және люмпендік. “Люмпен” дегеніміз не ?

А) кедей, қоғамға қажет еңбекпен қамтамасыз етілмеген және біреудің есебінен өмір сүруге бейімделген қаңғыбас адам

Б) Орайы келсе өзінің бұрынғы жағдайына оралғысы келуге ұмтылатын адам.

В) Шала білімі бар материалдық игіліктерді тең бөлуді насихаттаушы тұлға.

9. Бірінші 10 депутат Далалы аймақтан болды, олардың ішінде Ахмет Берімжанов, Алпыспай Қалменев, Сәлімгерей Жантұрин, Иннокентий Лаптев және Никифор Дехничев және т.б Ресей империясының Мемлекеттік Думасына сайланды:

А) 1905 ж.

Б) 1906 ж.

В) 1907 ж.

10. ЖЭС-ті тоқтатуға (1926-27, 1927-28,1928-29) астық дайындауда болған дағдарыста нәтижесінде ашаршылық қауіпінің төнуі негізгі себептердің бірі болды. ЖЭС-ті тоқтатуға әсер еткен басты себепті көрсетіңіз

А) Халық шаруашылығын бір деңгейде дамуы, ауыл шаруашылығын қалпына келтіру барысы өнеркәсіп салаларын қалпына келтіруден әлдеқайда тез дамыды

Б) Халықтың көп бөлігі жеке сауда ісі мен жеке кәсіпкерлікке бейімделе алмауы

В) Әкімшіл-әміршіл әдіспен басқарған бір партиялық басқару жүйесі мен көп қырлы экономиканың қарама-қайшылығы

11. Кеңес Одағының Батыры атағын алған 11 мың 695 жауынгердің нешеуі қазақстандық болды?

А) 215-і.

Б) 497-і.

В) 625-і.

12. 1991 ж. 24-тамызда Н. Назарбаев өзін КОКП ОК Саяси бюросынан шығатынын мәлімдеді. Мұндай саяси қадамға итермелеген негізгі аргумент

А) Қазақстан аумағында КОКП қызметіне тиым салынды.

Б) Тамыз оқиғасынан кейін КОКП ОК беделінің түсуі

В) Мемлекеттік басқару ұйымы мен саяси партияға бір мезгілде жетекшілік жасауға рұқсат етілмеуі

13. Декреттің негізін құраған ой:

А) болашақ дүниежүзілік пролетарлық революция үшін бейбітшілік.

Б) “Тұрғын үйге-бейбітшілік,сарайларға-соғыс” үндеуі.

В) аннекция мен контребуциясыз бейбітшілік.

14. Хрущев тұсында басталған кеңес-қытай қарама-қайшылықтары 1960жж екінші жартысында шекаралас аймақтардағы қарулы қақтығыстарға ұласты.Семей облысы Жалаңашкөлдегі қарулы қақтығыс қай жылы болды?

А) 1969 ж. наурыз;

Б) 1963 ж. маусым;

В) 1969 ж. тамыз.

15. КСРО-да алғаш рет 1989 ж. 9 қазанда “Ұжымдық еңбек дауларын шешу реті туралы” заң қабылданды.Бұл заңда еңбекшілердің қандай құқы мойындалды.

А) Ұйым мен мекеме әкімшілігін сотқа беру;

Б) Ереуілдер ұйымдастыру

В) КОКП ОК басшыларының заңсыз әрекеттеріне шағым жазу.
10-11 классы

Тема: Общественно-политическая жизнь республики в годы «горбачевской перестройки» (1985-1991 гг.)


 1. Оъявление курса на демократизацию общественной жизни и политика «гласности».

 2. Декабрьские события 1986 г.: причины, начало, ход, масштабы и результаты

 3. Активизация политической жизни республики после декабря 1986 г. Общественные движения и новые политические партии в Казахстане.

 4. «Парад суверенитетов» и оъявление государственного суверенитета Казахстана.

 5. Попытка государственного переворота и последствия этой политической акции в ССР и в Казахстане

Тестовые задания

(Правильный ответ оценивается в 1 балл)

1. Укажите среди перечисленных исторических источников классическое произведение (написано в 1544-1546 гг.), посвященное главным образом истории Моголистана:

А) «ДИВАН-ЛУГАТ АТ-ТЮРК» Махмуда Кашгари

Б) «ЧИНГИЗ-НАМЕ» Утемиша-хаджи

В) «ТАРИХ-И РАШИДИ» Мухаммед Хайдара дуглата.

2. Правительство П.А. Столыпина решило задачу создания крепких единоличных хозяйств путем:

А) национализации земли.

Б) муниципализации земли

В) разрушения крестьянской общины.

3. Конституционный закон о государственной независимости Казахстана был принят:

А) 25 октября 1991 г.

Б) 10 декабря 1991 г.

В) 16 декабря 1991 г.

4. На рубеже 19-20 вв. вложения иностранного капитала в Казахстане осуществлялись путем создания и финансирования акционерных обществ либо скупки и реорганизации предприятий с нестабильным финансовым положением, находящимся на грани банкротства, главным образом, в следующие отрасли промышленности:

А) Горную и нефтяную.

Б) Нефтяную, горную и химическую.

В) Легкую, нефтяную, горную, фармацевтическую.

5. В январе 1992 г. в Казахстане была осуществлена отмена государственного контроля над ценами на продовольственные и промышленные товары, что напрямую было связано:

А) с либерализацией цен в России.

Б) с Павловской денежной реформой.

В) с колебаниями курса американского доллара из-за падения мировых цен на нефть.

6. В 1959 г. советское руководство принимает семилетний план развития народного хозяйства вместо привычных пятилеток. С чем это было связано?

А) В семилетний период было решено сделать мощный провыв в космической программе.

Б) За эту семилетку СССР должен был выйти на первое место в мире по объему производства и к 1980-х гг. стать коммунистическим обществом.

В) В семилетний период планировалось завершить формирование новой общности – «советский народ».

7. Сторонники защиты национальных и классовых интересов, следовавшие доктрине мусульманского "национал-коммунизма", утверждали, что продвижение социализма в "третьем мире" имеет свои особенности, основанные на традициях Монгольской империи и исламской религии, которым чужды европейские стандарты. Представителем этого направления был:

А) Т. Рыскулов.

Б) А. Букейханов.

В) Б. Каратаев.

8. Процесс деклассирования в обществе состоит из двух стадий: пауперизм и люмпенство. Кто такой люмпен?

А) Это бродяга, нищий, не связанный с общественно полезным трудом и стремящийся жить за чужой счет рвачеством и вымогательством.

Б) это разорившийся или обнищавший человек, но стремящийся при первой возможности трудиться и вернуть свое прежнее положение в обществе.

В) полуобразованный человек, проповедующий уравнительное распределение материальных благ.

9. Первые 10 депутатов от Степного края, среди которых были Ахмет Беримжанов, Алпыспай Калменев, Салимгерей Жантурин, Иннокентий Лаптев и Никифор Дехничев и др., были избраны в Государственную Думу Российской империи в:

А) 1905 г.

Б) 1906 г.

В) 1907 г.

10. Одним из определяющих поводов свертывания НЭПа стала угроза голода в стране, где трижды подряд (в 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929 гг.) прошли хлебозаготовительные кризисы. Назовите главную причину отмены НЭПа.

А) Непропорциональное развитие основных отраслей народного хозяйства: восстановление сельскохозяйственного производства опережало темпы возрождения промышленности.

Б) Неприятие значительной частью населения частной торговли и частного предпринимательства.

В) Противоречие между многоукладной экономикой и однопартийной политической системой, ориентированной на административно-командные методы управления.

11. Среди 11 тыс. 695 советских воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза, нашу республику представляли:

А) 215 человек.

Б) 497 человек.

В) 625 человек.

12. 24 августа 1991 года было опубликовано заявление Н. Назарбаева о выходе из состава Политбюро ЦК КПСС. Основным аргументом этого политического шага стал:

А) запрет на деятельность КПСС на территории Казахстана.

Б) полная дискредитация имиджа ЦК КПСС в период августовского путча.

В) недопустимость совмещения руководящей должности в органах государственной власти и политической партии.

13. Основу Декрета о мире составляла идея:

А) мира во имя грядущей мировой пролетарской революции.

Б) выраженная в лозунге: «Мир хижинам – война дворцам!»

В) о мире без аннексий и контрибуций.

14. Начавшиеся еще при Н. Хрущеве советско-китайские противоречия вылились во второй половине 1960-х гг. в вооруженные конфликты на приграничных территориях. Вооруженное столкновение у озера Жаланашколь Семипалатинской области имело место в:

А) марте 1969 г.

Б) июне 1969 г.

В) августе 1969 г.

15. В СССР 9 октября 1989 года был впервые принят закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров, в котором признавалось право трудящихся:

А) на подачу судебных исков против администрации предприятия или организации.

Б) на забастовку.В) писать жалобы на неправомерные действия руководителей в ЦК КПСС.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет