6М011200 – Химия мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған сұрақ тізімі. Бейорганикалық химияның теориялық негіздеріДата12.06.2016
өлшемі108.9 Kb.
#130132
6М011200 – Химия мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған сұрақ тізімі.
Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

 1. Химияның негізгі заңдары. Массалар және энергияның сақталу заңы. Прусттың құрамының сақталу заңы. Еселі қатынас заңы. Эквивалент заңы. Жай және күрделі заттардың эквиваленттері.

 2. Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Процестің қайтылымдылығы әрекеттесуші массалар заңын диссоциация процесіне қолдану. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары. Активтік, активтік коэффициент, иондық күш. Судың иондық көбейтіндісі, ерітінділер рН-шы. Буфер ерітінділері.

 3. Дисперсті жүйелер, олардың жіктелуі. Д.И. Менделеевтің ерітінділер туралы ұғымдары. Заттардың еру процесінің механизмі. Еру процесінің механизмі. Еру процесінің жылу эффектісі. Қатты, сұйық, газдардың суда еруі. Қанық және қанқпаған ерітінділер. Ерітінді концентрацияларын өрнектеу.

 4. Сәулеленудің корпускулалық – толқындық дуализмі. Планк теңдігі. Атом спекірлері. Сутек атомының Бор теориясы және сутек атомының спектір. Де Бройль толқыны. Гейзенбергтің анықталмаған. Квант сандары, олардың физикалық мәні.

 5. Термодинамика. Термодинамиканың 1 заңы. Ішкі энергия. Энтальпия. Термохимия. Химиялық реакциялардың жылу эффектісі. Химиялық қосылыстардың түзілу жылуы. Гесс заңы. Термодинамиканың II заңы. Энтропия. Изобаралық-изотермиялық потенциал. Энтальпиялық және энтропиялық факторларының химиялық реакциялардың бағатан анықтауда маңызы.

 6. Химиялық байланыс. Химиялық байланыстың негізгі сипаттамалары. Химиялық байланыстың түрлері. Коваленттік байланыс. Валенттік байланыс әдісі. Коваленттік байланыстың түзілу механизмі: алмасу және донорлы-акцепторлық. Коваленттік байланыстың қасиеттері: қаныққандық, бағытталуы, поляризациялануы.

 7. Химиялық реакциялардың жылдамдығы. әрекеттесуші массалар заңы. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы. Активтену реакциясы. Температураның химиялық реакцияның жылдамдығына әсері. Катализ.

 8. Қышқылдар, құрлымдық формуласы, аталуы, алынуы. Қышқылдардың химиялық қасиеттері. Электролиттік теория тұрғынынан қышқылдар туралы түсінік. Сатылап диссоциация.

 9. Атом-молекулалық ілімнің негізгі қағидалары. Негізгі түсініктер-элемент, атом, молекула. Жай заттар, аллотропия. Күрделі қосылыстар. Авогадро заңы. Авогадро саны. Моль. Газдардың мольдік көлем.

 10. Сұйытылған ерітінділердің қасиеттері. Осмос қысымы. Вант-Гофф заңы. Рауль заңы. Ерітінділерде еріген заттың мольдік массасын анықтау. Ерітінді бетіндегі қанық будың қысымы. Ерітінделрдің қайнау және қату температурасы.

 11. Су. Таза су проблемасы. Судың құрамы және құрлымы. Судың физикалық және химиялық қасиеттері. Судың өндірістік маңызы. Судың биологиялық процестерде ролі. Сутек пероксиді, оның қасиеттері.

 12. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Олардың жіктелуі. Электродтық және тотығу-тотықсыздану потенциалы. Тотығу-тотықсыздану реакциялардың жүруіне реакция ортаның әсері. Тотығу-тотықсыздану реакцияларды теңестіру.

 13. Комплексті қосылыстар. Координациялық тоерияның негізгі қағидалары. Комплексті қосылыстардың құрлысы және аталуы. Олардың ерітінділерде тұрақтылығы. Комплексті қосылыстардың маңызы.

 14. Оксидтер, аталуы, алынуы. Химиялық қасиеттері.

 15. Периодтық заң. Периодтық жүйе. Периодтық жүйенің құрлымы. Элементтердің периодтық жүйеде орналасуы, жай және күрделі қосылыстардың қасиеттері. Периодтық заңының маңызы.

 16. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар. Тепе-теңдік түзілу жағдайы. Химиялық тепе-теңдік константасы. Ле-Шателье принципі, оны қолдану.

 17. Коваленттік байланыс. Коваленттік байланыс түрлері. Сигма және π-байланыстары.

 18. Иондық байланыс. Молекулалар мен қатты заттардағы катиондар және аниондар.

 19. Оқшайланған атомдардың қасиеттері: атомдық және иондық радиустар, иондану потенциалы, электронға ынтықтық, электртерістік. Атомдардың топтар және периодтар бойынша қасиеттерінің өзгеруі.

 20. Атомдық орбитальдардың толтырылуы принциптері ережелері. Клечковский ережелері. Электрондық формулалар.


Органикалық химия

 1. Алкандар. Изомериясы (құрылыстық, конформациялық). Номенклатурасы (тарихи,рационалды, жүйелік). Алкандарды көміртек қаңқасын кішірейту және үлкейту, сақтап қалу арқылы алу. Физикалық және химиялық қасиеттері. Нитрлеу, сульфохлорлау, сульфирлеу, хлорлау реакциялар механизмі.

 2. Көміртек атомының электронды құрылысы. s-,р- орбитальдардың гибридтелуі. Көміртек атомының валенттік күйі. Метан, этилен , ацителен мысалында заттың электронды құрылысының оның қасиетімен байланысы.

 3. Органикалық қосылыстарда ковалентті байланыс:σ- және π- байланыс. Органикалық молекулаларда электронды тығыздықтың таралуы. Индукционды эффект /+,-/. Мысалдар. Мезомерлі эффект / π- π, р- π, σ- π-қабысу/. Мысалдар.

 4. Органикалық реакциялардың классификациясы (реакция бағытына қарай, ковалентті байланыстың үзілу типіне қарай, атакаға түсетін бөлшектердің түріне байланысты, реакция молекуласының санына байланысты). Органикалық қосылыстардың түрлері.

 5. Алкендер. Изомериясы, номенклатурасы, алкендерді алу әдістері. Зайцев ережесі. Химиялық қасиеттері. Морковников ережесі. Ае реакция механизмі. Хараш эффектісі. АR реакция механизмі.

 6. Ацетилен көмірсүтектер. Измериясы, номенклатурасы. Алу әдістері. Химиялық қасиеттері. Ае, АN және S реакция механизмдерін этилен көмірсутектермен салыстыру.

 7. Диен көмірсутектері. 1,3-бутадиен синтезі. Химиялық қасиеттері. Каучук. Полимеризация реакциясы. Ае, АN, АR реакция механизмі.

 8. Галогеналкандар. Алынуы. Химиялық қасиеттері. Реакция жүруінің радикал құрылысына және ортаға қатысы. SN1, SN2 орын басу, Е1, Е2 айрылу реакция механизмі.

 9. Спирттер. Изомериясы, номенклатурасы. Физикалық қасиеттері. Спирттерді алу жолдары. Химиялық қасиеттері. Спирттердің қышқылдық-негіздік қасиеттері. Көпатомдық спирттер. Химиялық қасиеттері.

 10. Біратомдар спирттер. Химиялық қасиеттері (алкилдеу, ацилирлеу). Спирттердің дегидратациясы (молекуларалық, молекулаішілік). SN1, SN2, Е1, Е2 реакция механизмі.

 11. Альдегидтер мен кетондар. Изомериясы. Номенклатурасы. Карбонилді тобының құрлысы. Алынуы, химиялық қасиеттері, АN реакция механизмі.

 12. Карбон қышқылдары. Карбоксилді топтың электронды құрлысы. Алынуы, химиялық қасиеттері. Радикалдың қышқылдық қасиетке әсері. α-сутек атомының қозғалғыштығы.

 13. Карбон қышқылдарының туындылары: (галоген ангидридтер, ангидридтер, күрделі эфирлер, амидтер). Химиялық қасиеттері. SN реакцияларында карбон қышқылдарының туындыларының ацилирлеуші белсенділігін салыстыру.

 14. Оксиқышқылдар. Сүт, шарап, хлоралмалы қышқылдардың оптикалық изомериясы. Оптикалық антподтар, рацематтар, диастереомерлер. Оксиқышқылдарының физикалық және химиялық қасиеттері.

 15. Фенолдар. Алынуы, қасиеттері, қолданылуы.

 16. Галогенарилдер. Ядроға және жанындағы тізбекке галогендеу. SN1, SN2, SN (Е-А), Аr, SЕ, SR механизмдері.

 17. Ароматты нитро- және аминоқосылыстар. Алынуы, қасиеттері. Анилин, электрондық құрылысы.

 18. Ароматты көмірсутектер. Бензолдың құрылысы. Электронодонорлы және электроноакцепторлы орынбасушылардың индукционды және мезомерлі эффектілері.

 19. Моносахаридтер. Моноздардың сақиналы-тізбекті таутомериесі. Карбонилді және циклді формалардың реакциялары.

 20. Дисахаридтер. Полисахаридтер. Құрылысы және қасиеттері.


Бейорганикалық химия

 1. Азот оксидтері, азотты, азот қышқылдары, алынуы, қасиеттері. Азот тынайтқыштары.

 2. Сілтілік әсер металдары. Табиғатта таралуы, физикалық, химиялық қасиеттері. Негізгі қосылыстары, олардың қасиеттері. Судың кермектігі.

 3. Фтор, бром, иодтың жалпы қасиеттері. Жай, сутекті, оттекті қосылыстардың қасиеттері.

 4. IVА топтың элементтерінің жалпы сипаттамасы. Көміртек, табиғатта таралуы, көміртектің аллотропиясы, физикалық және химиялық қасиеттері. Көміртек (II), (IV) оксидтері, алу жолдары, қасиеттері. Көмір, циансутек қышқылдары, олардың тұздары.

 5. VIIА топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Хлор, табиғатта таралуы, алу жолдары. Физикалық, химиялық қасиеттері, қолдануы. Хлорсутек, алынуы, тұз қышқылы, тұздары.

 6. Темір. Табиғатта таралуы. Физикалық, химиялық қасиеттері. Оксидтері, гидроксидтері, тұздары. Шойын, болан өндірісі.

 7. Алюминий. Табиғатта таралуы. Алюминийді алу. Физикалық, химиялық қасиеттері. Алюмотермия. Алюминийдің оксидтері, гидроксидтері, тұздары, қасиеттері. Алюмотермия.

 8. Сутек. Сутек изотоптары, сутектің электрондық құрлысы. Сутекті өндірісте және зертханада алынуы. Физикалық, химиялық қасиеттері. Гидридтер.

 9. VА топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Азот, табтғатта таралуы. өндірісте және зертханада алу жолдары. Физикалық, химиялық қасиеттері. Сутекті қосылыстары. Аммоний тұздары.

 10. VIА топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Күкірт. Табиғатта таралуы. Алынуы. Қасиеттері. Күкірттің оттекті, сутекті қосылыстары. Күкірт қышқылы, алынуы қасиеттері, тұздары.

 11. Фосфор, табиғатта таралуы, маңызды қосылыстары. Фосфор қышқылы, тұздары. Фосфор тынайтқыштары.

 12. IА топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Натрий, калий, табиғатта таралуы. Алынуы, физикалық, химичлық қасиеттері. Маңызды қосылыстары, қасиеттері. Калий тынайтқыштары.

 13. IIА топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Бериллий, магний. Табиғатта таралуы, алу жолдары, физикалық, химиялық қасиеттері, қолдануы. Оксидтер, гидроксидтер, алу жолдары, қасиеттері.

 14. ІІ топтың қосымша топшасы элементтер қасиеттерінің жалпы сипаттамасы. Жай заттардың, қорғасын, кадмий, мырыш тұздарының, гидроксидтерінің, оксидтерінің химиялық және физикалық қасиеттері.

 15. Күкірттің оттегі бар қосылыстары: оксидтер, қышқылдар, тұздар. Алнуы, негізгі қасиеттері. Күкірт қышқылы, қасиеті. Күкірт қышқылын өндірісте және зертханада алу.

 16. Оттегі. Табиғатта кездесуі. Ауа. Оттегі молекуласының электронды құрылысы. Оттегіні өндірісте және зертханада алу жолдары. Оттегінің физикалық және химиялық қасиеттері. Озон, оның физикалық және химиялық қасиеттері.

 17. Жанұя элемент атомының электронды құрылысының ерекшеліктері. Периодты жүйедегі орны. Жай заттардың және қосылыстардың, негізгі және қосымша топшаның элемент атомының қасиеттернің айырмашылығы.

 18. ІІІА топ элементтернің жалпы сипаттамасы. Бор, бордың маңызды қосылыстар (сутегі және оттегі бар қосылыстар), олардың қасиеттері.

 19. Кремний. Табиғатта таралуы. Алынуы. Маңазды оттекті қосылыстары. Қышқылдар, олардың қасиеттері. Алынуы. Тұздар. Алынуы. Қасиеттері. ІІтоптың қасымша топша элеметтерінің қасиеттерінің жалпы сипаттамасы. Жай заттардың, қорғасын, кадмий, мырыш тұздарының, гидроксидтерінің, оксидтерінің химиялық және физикалық қасиеттері.


Аналитикалық химия

 1. Массалар әрекеттесуші заңың гомогенді жүйелерге қолдану. Химиялық тепе-теңдік константалары (термодинамикалық, концентрациялық, шартты).

 2. Сулы ерітінділердегі тепе-теңдік концентрацияларды есептеу.

 3. Гетерогенді тепе-теңдік. Ерігіштік константасы. Ерігіштік. Біртекті иондардың ерігіштікке әсері. Тұздық эффект.

 4. Протолитикалық тепе-теңдік. Қышқыл және негіздердің протолиттік теориясының негізі. Қышқылдар мен негіздер. Судағы протолиттік тепе-теңдік. Қосарланған қышқылдар мен негіздер.

 5. Аналитикалық химиядағы тотығу-тотықсыздану реакциялары. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын аналитикалық химияда қолдану. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағыты және толық жүруі.

 6. Аналитикалық химиядағы комплекстүзуші реакциялар. Комплексті қосылыс ерітінділеріндегі тепе-теңдігі. Тұрақтылық және тұрақсыздық константалары, олардың арасындағы байланыс.

 7. Қышқыл-негіздік титрлеудің негіздері. Алкалиметрия, ацидометрия. Титранттар. Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау, индикаторлар.

 8. Комплексонометрлік титрлеу әдісі. Комплексондар. Комплексонаттар. Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау. Индикаторлар. Комплексонометрлік титрлеуді қолдану.

 9. Тотығу-тотықсыздану титрлеу. Тотығу-тотықсыздану титрлеуге негізделген реакциялар. Тотығу-тотықсыздану титрлеу түрлері. Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау.

 10. Тұндырып титрлеу. Тұндырып титрлеу негізіндегі реакциялар. Мор әдісі. Фаянс әдісі. Фольгард әдісі, титрлеуді жүргізу әдісі. Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау.


Физикалық химия

 1. Термодинамиканың бірінші бастамасы, оның анықтамасы, аналитикалық теңдігі, қағидалары.

 2. Термохимия. Тұрақты қысым мен көлемдегі химиялық реакциялардың жылу эффектісі. Гесс заңы. Гесс заңының қағидалары. Заттардың түзілу және жай заттардың олардың қосылыстарын жану стандартты энтальпия арқылы химиялық реакциялардың жылу эффектісін есептеу.

 3. Тұрақты көлем мен қысымдағы меншікті, мольдік, орташа, шынайы жылу сыйымдылық, олар арасындағы байланыс. Химиялық реакцияның жылу эффектісінің температураға тәуелділігі. Кирхгоф теңдігі.

 4. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карно циклі. Энтропия, оның физикалық мағынасы. Тепе-теңдік және тепе-теңдіксіз процестердің энтропиясы.

 5. Термодинамикалық потенциалдар. Гельмгольц энергиясы. Гиббс энергиясы. Химиялық реакциялардағы Гельмгольц, Гиббс энергияларының өзгеруін есептеу.

 6. Химиялық кинетика. Жай және күрделі реакциялар. Жабық жүйелердегі 1, 2, 3 – ретті реакциялардың кинетикалық теңдіктері. Реакциялардың реттілігі, жылдамдық константаны анықтау әдістері.

 7. Химиялық кинетика. Негізгі түсініктер, анықтамалар. Химиялық кинетиканың негізгі заңы. Химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторлар.

 8. Гетерогенді тепе-теңдік. Фазалар, құрамдас заттар, компоненттер. Гиббстің фазалар ережесі. Дербестік дәрежесі.

 9. Біркомпонентті гетерогенді жүйелер. Судың күй диаграммасы. Моно- және энантиотропты өзгерістер, олардың өзгеру жағдайлары.

 10. Электродтық процестер. Гальваникалық элемент. Гальваникалық элементтің ЭҚК. Гальваникалық элементтердің жіктелуі. Химиялық және концентрациялық тізбектер. Нернст теңдігі.


Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

 1. Полимерлердің химиялдық құрылысы және қасиеттері. Полимерлер туралы негізгі түсініктер: мономер, макромолекула, полимерлену дәрежесі. Полимер молекуласының негізгі қасиеттері: салыстырмалы молекулалық масса, полимолекулярлық, иілгіштік.Полимерлердің номенклатурасы. Полимерлердің жіктелуі: мономер буындарының түрлер санасына қарай, геометриялық құрылысы бойынша, негізі тізбектің химиялық құрамына қарай, шығу тегі бойынша.

 2. Полимерлерді синтездеу әдістері. Полимерлену. Полимерлеу мономерлері.Тізбекті полимерлену. Полимерленудың негізгі сатылары (активті орталықтың түзілуі, тізбектің өсуі, тізбектің үзілуі). Полимерлену термодинамикасы және кинетикасы.

 3. Радикалдық полимерлену. Иницирлеудің әдістері (термиялық, фотохимиялық, радияциялық, химиялық, тотығу-тотықсыздану). Радикалдық полимерленудің кинетикасы мен механизмі. Радикалдық полимерленудің ингибиторлары. Радикалдық полимерленуге әр түрлі факторлардың әсері.

 4. Иондық полимерлену. Катиондық полимерлену. Катиондық полимерленудің катализаторлары. Катионды полимерлену кезіндегі тізбектің өсуі және үзілуі. Катиондық полимерлену кинетикасы және әр түрлі факторлардың әсері.

 5. Аниондық полимерлену. Аниондық полимерленудің катализаторлары. Катионды полимерлену кезіндегі тізбектің өсуі және үзілуі. Аниондық полимерлену кинетикасы мен механизмі.

 6. Поликонденсациялау. Поликонденсациялау мономерлері. Поликонденсациялану процестерінің жіктелуі. Поликонденсациялану механизмі. Поликонденсациялық полимерді алу мысалдары. Поликонденсациялану реакциясына әр түрлі факторлардың әсері. Поликонденсациялануды жүргізу тәсілдері .

 7. Полимерлерді химиялық түрлендірулер. Полимерлердің химиялық түрлендірулердің ерекшеліктері полимер тізбегіндегі звенолардың реакциялары және макромолекулалық реакциялар. Полимерлерге ұқсас түрлендірулер. Сызықты полимерлердің макромолекуласының тігілуі. Каучуктердің вулканизациясы, пластмассалардың қатаюы.

 8. Полимерлердің структурасы және қасиеттері. Полимерлердің агрегаттық және фазалық жағдайлары. Полимерлердің шыны тәрізді жоғары эластикалық, тұтқыр аққыштық ерекшеліктері. Полимерлерді зерттеудің термохимиялық әдістері, әртүрлі полимерлердің термохимиялық қисықтары. Аморфты полимердің жоғары ретті құрылысы. Кристалдық полимерлердің морфологиясы.

 9. Полимерлерді өндеу. Полимерлерді өндеудің әдістерінің классификациясы. Пластомерлерді қайта өндеу әдістерінің сипаттамасы: қысым бойынша құю, престеу, формовкалау, вальцеден өткізу т.б. талшықтарды формалау әдістерінің сипаттамасы.

 10. Полимерлердің ерітіндісі. Сұйықталған және концентірлі полимерлердің ерітіндісі. Полимерлі гельдердің қасиеттері мен қолданылуы.

Каталог: images -> stories -> masters -> questions
stories -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Аса жеңiл авиация саласында сертификаттау қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 31 наурыздағы №318 және "Азаматтық авиация саласындағы
questions -> 6М060100 Математика мамандығы бойынша магистратураға түсетін түлектерге арналған сұрақтар
questions -> СҰРАҚтары физика табиғаты құбылыстардың жалпы заңдылықтары туралы ғылым
questions -> 6М010900 Математика мамандығы бойынша магистратураға түсетін түлектерге арналған сұрақтар
questions -> Бітірушілердің билет сұрақтары
questions -> Жануарлар миграциясы, оның түрлері мен тәсілдері. Жануарлардың бағдарлауы. Түр ареалының кеңеюі үшін миграцияның маңызы
questions -> Вопросы вступительного экзамена в магистратуру по специальности 6М050300 «Психология»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет