6М070200 – автоматтандыру және басқаруДата25.04.2016
өлшемі195.47 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасыБЕКІТЕМІН

ОжӘЖ бойынша проректоры

Егоров В.В. _______________

"____"_____________2014ж.6М070200 – АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАГИСТРАНТТАРЫНА АРНАЛҒАН

ТҮСУ ЕМТИХАН ПРОГРАММАСЫ

Құрастырушылар:

проф., т.ғ.д. Брейдо И.В.

проф., т.ғ.д. Фешин Б.Н.


Қарағанды 2014

070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша

түсу емтихан пәндерiнiң тiзiмi

 1. Электроника.

 2. Сызықсыз автоматты басқару жүйесінің теориясы.

 3. Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау.

 4. Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық кешендер.


"Электроника" пәні бойынша негізгі тақырыптар
Тақырып 1. Электронды схемемалардың сызықты элементтері.

Тақырып 2. Жартылай өткізгішті элементтер – электронды схемемалардың негізгі элементтері.

Тақырып 3. Негізгі электронды схемалар және оларды қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


 1. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учеб. Пособие для вузов. М: Лаборатория базовых знаний, 2000.

 2. Прянишников В.А. Электроника: курс лекций. -СПб.:КОРОНА принт. 1998.

 3. Гусев В.Г., Гусев М.Ю. Электроника: -М: Высш. Школа 1991. -495с.

 4. Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника. -М: Радио и связь, 2002.

 5. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник для вузов -Киев: Высш школа, 1989.

 6. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство- М.: Мир. 2000.

 7. Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов.- М.: Радио и связь, 1991.

 8. Пейтон А.Дж, Волш.В. Аналоговая электроника на операционных усилителях. -М.: Бином, 1994.


"Электроника" пәні бойынша сұрақтар тізімі


 1. Электрониканың пассивті элементтері: резисторлар, конденсаторлар, индуктивтіліктер. Түрлері, есептеу қатынастары, негізгі параметрлері.

 2. Жартылай өткізгіш аралығы. Қасиеттері.

 3. Кернеудін параметрлік стабилизаторы. Стабилитрондар. Стабисторлар.

 4. Түзеткіштер. Бір жартыпериодты. Екі жартыпериодты.

 5. Биполярлы транзисторлар. Қосу сұлбасы. Кіріс және шығыс сипаттамалары.

 6. Өрістік транзисторлар. Қосу сұлбасы. Кіріс және шығыс сипаттамалары.

 7. Биполярлы транзистордың айнымалы кернеу күшейткіші. А, В, С режимдері.

 8. Тиристорлар. Сипаттамалары. Басқарушы түзекткіш. А, В, С режимдері.

 9. Динисторлар. Қолдануы, іске қосу сұлбасы. Релаксационды генератор.

 10. Операционды күшейткіш (ОК), оның берліс сипаттамалары.

 11. Инверторлы және инверторлы емес күшейткіш. Ку формуласының шығуы.

 12. ОК сумматоры. Қайталауыштар.

 13. ОҚ интеграторлар және дифференциаторлар. Іске қосу сұлбасы. Есептеу қатынастары. Қолдану мысалдары.

 14. ООС тізбегіндегі ОҚ сызықты емес элементтері. Шектегіштер.

 15. Логиканың негізі функциялары. Ақиқат кестесі.

 16. Логикалық теңдеулердін минимизациялары. Тағайындалуы. Логика алгебраның аксиомалары. Карно картасы.

 17. Триггерлар, оның түрлері. Құрылымы. Уақытша диаграммалар.

 18. Екілік, екі-оңдық счетчиктар. Кері байланыстар. Есептін коэффициент беру тәсілдері.

 19. Мультиплексорлар, оның түрлері. Комбинациялық логика есептерін шешу кезіндегі мультиплексорлардың қолдануы.

 20. ЦАП және АЦП құрылымдары. Тағайындалуы. Тұрлендіру әдістері.


"Сызықсыз автоматты басқару жүйесінің теориясы"

пәні бойынша негізгі тақырыптары
Тақырып 1. Автоматты басқарудың негізгі түсініктері

Тақырып 2. Сызықты автоматтандырылған басқару жүйелерінің математикалық моделдері

Тақырып 3. Динамикалық буындар және олардың сипаттамалары

Тақырып 4. Реттеудің негізгі заңдылықтары

Тақырып 5. Сызықты жүйелердің тұрақтылығы

Тақырып 6. Сызықты автоматтандырылған басқару жүйелерінің сапалары

Тақырып 7. Сызықсыз автоматтандырылған басқару жүйесі

Тақырып 8. Тиімді басқару әдістері және жүйелері


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Теория систем автоматического регулирования. Бесекерский В.А., Попов Е.П. , Изд-во "Наука", Гл. ред. физ.-мат. литературы, М., 1987. -768с.

 2. Справочник по теории автоматического управления./ Под ред. А.А. Красовского. - М., Наука. Гл. ред. физ.-мат. литературы, М., 1972. -712с.

 3. Дорф Р. Современные системы управления /Р. Дорф, Р. Бишоп. Пер с англ. Б.И. Копылов. - М.: Лаборатория базовых знаний , 2002. -832с.

 4. Справочник по теории автоматического управления. / Под ред. А.А. Красовского. – М.: Наука. – 1987.- 712с.

 5. Гудвин Г.К. Проектирование систем управления / Г.К. Гудвин, С.Ф. Гребе, М.Э. Сальго. — М: Бином. Лаборатория знаний, 2004. — 911с.

 6. Олсcон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. - СПб.: Невский диалект. 2001, 557 с.

 7. Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления. Учебник для ВУЗов. - Л.: Энергоиздат, Ленинградское отд, 1982, 288 с.

 8. Райбман Н.С., Чадеев В.М. Построение моделей'производства. М., Энергия. 1975. 376с.

 9. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое
  руководство. Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. —238с.


"Сызықсыз автоматты басқару жүйесінің теориясы"

пәні бойынша сұрақтар тізімі


 1. АБТ негізгі түсініктері және анықтамалары.

 2. Сызықты АБЖ функционалдық және алгоритмдік структуралары.

 3. Сызықты АБЖ жіктемесі.

 4. Сызықты дифференциалдық теңеулердің жазу түрлері.

 5. Элементтер және жүйелердің статикалық сипаттамалары.

 6. Элементтер және жүйелердің уақыттық сипаттамалары.

 7. Элементтер және жүйелердің жиіліктік сипаттамалары.

 8. Типті динамикалық буындардын жіктемесі.

 9. Структуралық схемаларды түрлендіру ережелері.

 10. Беріліс функциясы не?

 11. Типті әсерлердегі дәлме-дәлдігі.

 12. Тұрақтылық түсінігі және тұрақтылықтын критериилары.

 13. Алгебралық түрдегі тұрақтылықтын критерийлары.

 14. Жиіліктік түрдегі тұрақтылықтын критерийлары.

 15. Тұрақтылық аймақтарын сызып салу.

 16. Сапа түсінігі және көрсеткіштері.

 17. Сапаның интегралдық көрсеткіштері.

 18. Автоматты басқару жүйесінің синтезі туралы түсініктер.

 19. Реттеу сапасын бағалау.

 20. Автоматты реттеу жүйесінің дәлдiгiн жоғарлату.

 21. Реттеу процесiнің сапасын көтеру.

 22. Автоматты реттеу жүйесіндегі кездейсоқ процестер.

 23. Кездейсоқ әсерлердегі сызықты АБЖ талдауы.

 24. Корреляциялық функциясы деген не?

 25. Автоматты реттеу жүйесіндегі синтездеу әдістері.

 26. Айнымалы параметрлер жүйесі.

 27. Кешiгу жүйелерi және таратылған параметрлер жүйесі.

 28. Импульсті автоматты басқару жүйесі.

 29. Сызықсыз автоматты реттеу жүйесінің классификациясы.

 30. Сызықсыз автоматты реттеу жүйесінің автотербелiстерi және тұрақтылықты зерттеу әдiстерi.

 31. Цифрлі және адаптивті автоматты реттеу жүйесі.


"Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау"

пәні бойынша негізгі тақырыптары
Кіріспе. Әр түрлі жүйелерді тану және талдау құралы ретінде моделдеудің даму тарихы.

Тақырып 1. Моделдеудің объектісі ретінде технологиялық процестердің ерекшеліктері.

Тақырып 2. Технологиялық жүйелердің математикалық моделдерін құрудың аналитикалық әдістері.

Тақырып 3. Эксперименталды факторлы моделдерді құру әдістері

Тақырып 4. Эксперименталды факторлы моделдерді құру әдістері

Тақырып 5. Күрделі жүйелерді моделдеу

Тақырып 6. Математикалық моделдеуді техникамен және программамен қамтамасыз ету

Тақырып 7. Қорытынды. Динамикалық жүйелерді және есептеуіш кешендерде программалы-аппаратты автоматтандырылған жобалау жүйесінде математикалық моделдеу әдістерін қолдану перспективасы


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Дьяконов В.А. MatLAB 6/6.5 + Simulink 4/5/ Основы применения/ -М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 768с. — (Серия «полное руководство пользователя»)

 2. Дейч A.M. Методы идентификации динамических объектов. - М.: Энергия, 1979.-240с.

 3. Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 832с.

 4. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.- 328с.

 5. Ордынцев В.М. Математическое описание объектов автоматизации. - М.: Машиностроение, 1965. - 360с.

 6. Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: Учебное пособие. - Караганда: КарГТУ, 1998. - 145с.

 1. Медведев B.C., Потемкин В.Г. CONTROL SYSTEM TOOLBOX. MatLAB 5 для студентов / Под общ.ред. В.Г.Потемкина. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. -287с.

 2. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство. Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. - 238с.

9. Дьяконов В.А., Абраменкова И.В. MatCAD 7.0 в математике, физике и в Internet. - М.: "Нелидж", 1998. - 332с.

10. Герман-Галкин С.Г. MatLAB & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. Уч. Пособие для вузов. - СПб.: КОРОНА-Век, 2008.-368с.

11. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 1 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2010. – 98с.

12. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 2 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2009. – 86с.13. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 3 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2010. – 64с.
«Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау»

пәні бойынша сұрақтар тізімі


 1. "Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау" курсы жайлы жалпы мағлұмат.

 2. Мамандық аясындағы зерттеу объектісі.

 3. "Жүйе", "динамикалық жүйе" түсініктері.

 4. "Статикалық сипаттамалар", "динамикалық сипаттамалар" түсініктері.

 5. Динамикалық жүйелер автоматты реттеу жүйелері ретінде.

 6. Мысалдар. АРЖ стабилизациясы.

 7. Мысалдар. АРЖ бағдарламалары.

 8. Мысалдар. АРЖ іздестіргіштері.

 9. ҚБТ Simulink Matlab подсистемасы

 10. ДЖ математикалық моделдерді тәжірибелік әдіспен алу түсінігі(объект пен жүйенің идентификациясы жайлы түсінік).

 11. Физикалық маятник "динамикалық жүйе"ретінде. Басқа техника салаларындағы маятник аналогтары.

 12. Дифференциалды теңсіздіктерді шешу ретінде ДЖ сипаттайтын ҚБТ

 13. Динамикалық жүйелерді зерттеу тапсырмалары.

 14. Матрица-векторлы формадағы ДПТ математикалық моделдері.

 15. ДЖ жұмыс істеу қабілеті түсінігі(тұрақтылық негізде).

 16. Коши формасындағы ДПТ математикалық моделдері.

 17. Динамикалық жүйенің тұрақтылық өлшемі.

 18. Динамикалық жүйенің оптимизациясы жайлы түсінік.

 19. ДЖ параметрлік оптимизциясы жайлы түсінік.

 20. ДПТ математикалық моделдері.

 21. ДЖ зерттеу мен математикалық моделдерді құру кезеңдері.

 22. АРЖ өлшем тұрақтылығы.

 23. Математикалық негіздер. Айнымалының комплексті функциялары.

 24. Беріліс функциялары арқылы сипатталған АРЖ бекітулі ауытқуындағы дифференциалды теңсіздіктердің алгоритмін алу .

 25. Математикалық негіздер. Комплексті функциялар мен сандарға қолданылатын іс әрекет.

 26. Лапластың тура және кері түрлендірулері жайлы түсінік.

 27. Лапластың түрлендіруі (теоремы) құрамы.

 28. Кескін бойынша алгоритмнен оригинал алу және оны кері орындау.

 29. Динамикалық жүйенің математикалық моделінің бейімдеуі жайлы жалпы түсінік.

 30. Статикалық жұмыс тәртібіндегі ДЖ (АРЖ) сапа өлшемі.

 31. Комплексті айнымалылар функциясы. Комплексными функциялармен жұмыс істеу.

 32. Лаплас түрлендіру құрамы. Беріліс функциялары туралы түсінік.

 33. АЕМ ДЖ құрамды моделдеу әдісінің ҚБТ MATLAB және Electronic Workbench аймағында.

 34. Анықтайтын теңсіздіктер әдісімен аналитикалық функцияларды моделдеу алгоритмі.

 35. ДУ алгоритм шешімі, ДЖ сипаттайтын оң жақты туындысын шешу .

 36. Бірге тең емес айнымалы масштабтағы оң жақты туындының болмағандағы ДЖ дифференциалды теңсіздіктерді шешу алгоритмі.

 37. Бірге тең айнымалы масштабтағы оң жақты туындының болмағандағы ДЖ дифференциалды теңсіздіктерді шешу алгоритмі.

 38. ДЖ анализінде қолданылатын АЕМ элементтері.

 39. АЕМ ДЖ моделдеу принципі.

 40. Беріліс функцияларды сипаттайтын элементтердің ДЖ синтезі мен анализі үшін ҚБТ қолдану.

 41. Беріліс функцияларды сипаттайтын ДЖ құрылымды түрлендірулері.

 42. Жиілікті беріліс функциялары. АЖС, ФЖС, ЛАЖС.

 43. ДЖ модель ретіндегі "Беріліс функция".

 44. Операционды әдіспен дифференциалды функцияларды шешу.

 45. Өтпелі тәртіптегі ДЖ сапа өлшемі.

 46. Комплексті айнымалының функциясы. Комплексті сандармен жұмыс істеу.

 47. Коши формасындағы тұрақты тоқ двигателінің моделі.

 48. Қоздырылған ораманың сымы бойынша әкір сымын қозғалтқыштың тұрақты тоқ моделімен басқаруы.

 49. «Идентификация» түсінігі.

 50. Динамикалық жүйедегі идентификация әдісі.

 51. Активті идентификацияның жалпы сұлба алгоритмі.

 52. Пассивті идентификацияның жалпы сұлба алгоритмі.

 53. Сатылы кірістік жағынан әсер еткен динамикалық объектінің активті идентификациясының алгоритм сұлбасы.

 54. Динамикалық объектілердің стохастикалық сипаттамалары мен құрамы.

 55. Динамикалық объектілердің корреляционды және өзаракорреляционды функциялары

 56. Өтпелі, жүкті, беріліс, корреляционды, спектралды функциялар арасындағы аналитикалық тәуелділер.

 57. Динамикалық объектілердің спектралды функциясы.

 58. Бейімделген ЖАБ модельдері.

 59. Статикалық объектілердің идентификация алгоритмі.

 60. Өңдірістік объектілердің идентификациясы үшін үйлесімді факторлы тәжірибенің теориясын қолдану.


Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық кешендер»

пәні бойынша негізгі тақырыптар
Тақырып 1. Микропроцессорлық жүйелердің және жұмыс станцияларының элементтік базасы

Тақырып 2. ДЭЕМ базасындағы жұмыс станциялары

Тақырып 3. Өндірістік контроллерлер

Тақырып 4. Басқару жүйелеріндегі программалы-техникалық кешендер


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Дьяконов В.А. MatLAB 6/6.5 + Simulink 4/5/ Основы применения/ — (Серия «полное руководство пользователя»). - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 768с.

 2. Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. Современные системы управления. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 832с.

 3. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования

АСУ ТП: Учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.- 328с.

4. Кулаичев А.П. Компьютерный контроль процессов и анализ сигналов. - М.: Информатика и компьютеры. 1999.- 330с. 1. Федорашко И.Н., Дайч Л.И., Федорашко Ю.И. и др. Применение программы схемотехнического моделирования Electronics Workbench в процессе обучения электротехническим специальностям. Часть 1. Основные свойства программы и команды управления. - Караганда, 2003.

 2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе Electronics Workbench и Matlab. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004.

 3. Брейдо И.В., Фешин Б.Н. Брейдо И.В., Фешин Б.Н. Имитационное
  моделирование и параметрическая оптимизация автоматизированных
  электроприводов. - Караганда: КарГТУ, 2003. - 130с.

 4. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия –Телеком, 2009. – 608с.

 5. Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов. – М.: Радио и связь, 1988. -368с.

 6. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб,: Невский диалект, 2001. -557с.


«Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық кешендер»

пәні бойынша сұрақтар тізімі


 1. САУ ТП ПЛК мақсаттары, міндеттері.

 2. ПЛК номенклатурасы. ПЛК жанұясын негізгі өндірушілері.

 3. Өндірістік компьютерлер және өндірістік контроллерлер. Атқаратын қызметі, қолдану облыстары.

 4. ПЛК программалау құралдары.

 5. Мәліметтерді жинау құралдары.

 6. Мәліметтерді жинау құрылғыларының байланыс хаттамалары.

 7. ADAM модулінің номенклатурасы.

 8. ПЛК TREI функциясының құрамы және атқаратын қызметі.

 9. ПЛК Siemens LOGO! функциясының құрамы және атқаратын қызметі.

 10. Advantech компьютерінің өндірістік плата құрамы және атқаратын қызметі.

 11. ПЛК Siemens LOGO! функциясының базалық құрамы.

 12. ПЛК Siemens LOGO! функциясының құрамы.

 13. PIC 16F877 микроконтроллерінің функционалды мүмкіндіктері.

 14. PIC 16F877 микроконтроллер енгізу кезіндегі маскалау құралдары.

 15. Жанама адрестауы, PIC16F877 микроконтроллердағы стегі.

 16. Микроконтроллер AVR фирмасының Atmel микроконтроллерлері. Пайдалану обласы, тағайындалуы.

 17. PIC16F8х микроконтроллерлері номенклатуралары

 18. PIC 16F877 микроконтроллерлерінің арнайы функция регистрларының құрамы және атқаратын қызметі.

 19. ПЛК Mitsubishi Alpha құрамы және атқаратын қызметі.

 20. САУ ТП орталықтандырылған құрылымы және құрамы.

 21. ПЛК команданың қысқартылған жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері.

 22. Автоматтандырудың электронды құрылғыларының пассивті элементтері: резисторлар, конденсаторлар, индуктивті катушка.

 23. Автоматтандырудың электронды құрылғыларының активті элементтері: жартылай өткізгішті аспаптар (диодтар, стабилитрондар, тиристорлар).

 24. Автоматтандырудың электронды құрылғыларының активті элементтері: жартылай өткізгішті аспаптар (биполярлы транзисторлар және өрістік, оптоэлектронды аспаптар).

 25. Күшейткіштер. Жалпы мағлұматтар. Күшейткіштердегі кері байланыстар. Жалпы эмиттерлі каскад. Дифференциалды каскад. Операционды күшейткіш. Операционды күшейткіштерді типтік қосылуы.

 26. Реле. Жалпы мағлұматтар. Релелі автоматтандыру құралдарының классификациясы. Электромеханические и магнитоуправляемые реле. Электрические бесконтактные реле.

 27. Цифрлік құрылғылар және автоматтандыру құралдары. Негізгі логикалық операциялар және оларды жүзеге асыру. Булева алгебра. Комбинационды логикалық құрылғылар және микросхемалар. Релелі және цифрлі схемалардың логикалық функцияларын минимизациялау. Триггерлер және санауыштар.

 28. Автоматтандырудың электронды құрылғыларын дамыту перспективалары. Жалпы мағлұматтар. Микро- («программаланатын реле») және өндірістік контроллерлер, оларды АСУ ТП қолдану.

 29. Автоматтандыру жүйесін реттеу. Жалпы мағлұматтар.

 30. Реттеу заңдылықтарыя. Автоматтандыру жүйесін реттеу классификациясы. Реттеудің функционалды құрылымы.

 31. Орындау механизмдері және өндірістік автоматтандыру жүйелерінің құрылғылары. Жалпы мағлұматтар. Автоматтандыру жүйесінің орындау механизмінің функционалды құрылымы. Орындау механизмдерінің классификациясы.


Емтиханды тапсыру формасын ректораттың ұсынысымен кафедра қабылдайды
Мамандық бойынша түсу емтиханының бағалары


Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

бағалар

білімдер

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89
В

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79
С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ӨПА кафедрасының мәжiлiсiнде қарастырылды


18 хаттама 16.05.2014г.
ӨПА кафедрасының меңгерушiсi __________И.В. Брейдо

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет