8-9 сынып Тақырыбы: 1960-шы жж екінші жартысындағы Қазақстанның дамуыДата11.07.2016
өлшемі64 Kb.
#190338
8-9 сынып
Тақырыбы:

1960-шы жж. екінші жартысындағы Қазақстанның дамуы

 1. КОКП ОК-нің 1964 ж. Қазан Пленумы.

 2. 1960-шы жж. екінші жартысындағы Қазақстан өнеркәсібінің дамуы.

 3. Жаңа ел басшылығының аграрлық саясаты. КОКП ОК-нің ауылшаруашылық саясаты жөніндегі 1965 ж. Наурыз Пленумы.

 4. 1960-шы жж. екінші жартысындағы аграрлық саясаттың Қазақстанда жүргізілуі.

 5. Урбанизация және оның Қазақстандағы ерекшелігі.


Тест тапсырмалары.

(әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)

1. 1-ші Мемлекеттік думаның (1906 ж.) мәжілістерінде монархистер,

кадеттер, социал-демократтар, еңбекшілер және басқа партиялар мен партиясыздар арасында жер мәселесі өткір қарама-қайшылықтар тудырды. Пікірталастар барысында Дала аймағы депутаттары қандай талаптар қойды?

А) Көшуді тоқтату және жергілікті тұрғындардың тұрақтанумен айналысу.

Б) Ірі жер иеленушілер мен малшыларға тиеселі жердің бір бөлігін ғана аластау.

В) Барлық жерді ешқандай сатып алусыз тартып алу және шаруаларға бөліп беру.

2. 1924 ж. Қазақстанға қосылған жерлердің қазақ тұрғындарының есебінен республикадағы қазақ халқының үлес салмағы қаншаға өсті?

А) 9 %.


Б) 11 %.

В) 25 %.


3. Алтын Ордадағы салық төлеушілер мен алым берушілердің нақты санын білу үшін не істеген?

А) Мемлекет ішінде және оған қарасты территорияларда халық санағын өткізген.

Б) Қалаларда мемлекеттегі әр қала тұрғынын тіркеу үшін арнайы мекемелер құрылған.

В) Хан және сұлтан ордаларының жанынан әр шаңырақты тіркеуден өткізетін арнаулы орындар құралған.

4. Мұстафа Шоқай Орынбордағы ІІ-бүкілқзақ съезінде Алаш пен Түркістан авономияларын біріктіру туралы ұсыныс айтты, алайда ол мәселе шешусіз қалды. Оның себебі неде?

А) Большевиктердің Қоқан автономиясын талқандап, Құрылтай съезін қуып жіберуінен.

Б) Түркістан қазақтарының алашордалықтармен қосылғысы келмеуінен.

В) Мұсылман діни қызметкерлерінің ұлттық емес, діни негізде қосылу идеясын ұсынып, осы іске араласуы.

5. Қазақстан Ресейдің басқа аймақтарынан кулактарды жер аудару мекені болғаны белгілі. Алайда республикадан тыс жерлерге 1931-1932 жж. ғана көшірілген кулактар мен байлар шаруашылықтарының саны қаншаға жетті?

А) 10 мыңға жуық отбасы.

Б) 12 мыңнан астам отбасы.

В) 15 мыңға жуық отбасы.

6. 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысының шайқастарында Қазақстанның соғысқа дейінгі халқының 21,2 пайызы қатысты, ол –

А) 930 мың қазақстандық.

Б) 1 млн. 366 мың қазақстандық.

В) 2 млн. қазақстандық.

7. П.А. Столыпин үкіметі:

А) Жерді национализация,

Б) Жерді мунипализация,

В) Шаруалар қауымдастығын бұзу жолымен күшті жеке меншік шаруалықтар құру міндетін шешті.

8. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңы қай жылы қабылданды?

А) 1991ж. 25 қазан

Б) 1991ж. 10 желтоқсан.

В) 1991ж. 16 желтоқсан

9. Азық-түлік салығы бірыңғай аграрлық салыққа ауыстырылып, ақшалай формаға өзгертілуі қай жылы болды?

А) 1923 ж.

Б) 1924 ж.

В) 1925 ж.

10. Соғыстан кейiнгi (1946-1950 ж.ж.) кезеңде халық шаруашылығын қалпына келтiруге бағытталған бесжылдық жоспар нешiншi бесжылдықтікі болып есептеледi?

А) Екiншi бесжылдық

Б) Төртiншi бесжылдық

В) Жетiншi бесжылдық8-9 класс

Тема: Развитие Казахстана во второй половине 1960-х гг.


 1. Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС.

 2. Развитие казахстанской промышленности во второй половине 1960-х гг.

 3. Аграрная политика нового руководства страны. Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС о сельскохозяйственной политике.

 4. Реализация аграрной политики в Казахстане во второй половине 1960-х гг.

 5. Урбанизация и ее особенности в Казахстане.


Тестовые задания

(Правильный ответ оценивается в 1 балл)
1. На заседаниях I-ой Государственной думы (1906 г.) острые разногласия между монархистами, кадетами, социал-демократами, трудовиками и представителями других партий и беспартийных вызвал земельный вопрос. Какое требование в ходе дискуссий выдвинули депутаты от Степного края?

А) Приостановить переселение и заняться землеустройством коренного населения.

Б) Отчуждать только часть земли, принадлежащей крупным землевладельцам и скотоводам.

В) Забрать все земли без какого-либо выкупа и раздать безземельным крестьянам.

2. За счет казахского населения, проживавшего в 1924 г. на присоединенных к Казахстану территориях, удельный вес казахов по всей республике увеличился на:

А) 9 %.


Б) 11 %.

В) 25 %.


3. Для того, чтобы знать реальное число налогоплательщиков и плательщиков дани в Золотой Орде:

А) Проводили перепись населения в самом государстве и в подвластных ему территориях.

Б) В городах создавались специальные пункты, где проводилась регистрация каждого городского жителя государства

В) При ханских и султанских ставках создавались специализированные пункты, где проводилась регистрация каждой кибитки.

4. Мустафа Шокай на II-ом общеказахском съезде в Оренбурге выдвинул предложение об объединении Алашской и Туркестанской автономии, однако, этот вопрос так и не был решен из-за:

А) Разгрома большевиками Кокандской автономии и разгона Учредительного собрания.

Б) Нежелания туркестанских казахов объединиться с алашордынцами.

В) вмешательства мусульманского духовенства, которое выступило с идеей объединения не на национальной, а на религиозной основе.


5. Как известно, Казахстан стал местом «кулацкой ссылки» из других регионов России. Однако за пределы республики только в 1931-1932 гг. было вывезено «собственных» кулацких и байских хозяйств в количестве:

А) около 10 тыс. семей.

Б) более 12 тыс. семей.

В) около 15 тыс. семей.

6. В сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. участвовало 21,2% процента довоенного населения республики, что составило:

А) 930 тыс. казахстанцев.

Б) 1 млн. 366 тыс. казахстанцев.

В) Около 2 млн. казахстанцев.

7. Правительство П.А. Столыпина решило задачу создания крепких единоличных хозяйств путем:

А) национализации земли.

Б) муниципализации земли

В) разрушения крестьянской общины.

8. Конституционный закон о государственной независимости Казахстана был принят:

А) 25 октября 1991 г.

Б) 10 декабря 1991 г.

В) 16 декабря 1991 г.

9. Продовольственный налог был заменен единым сельскохозяйственным налогом, взимаемым преимущественно в денежной форме:

А) В 1923 г.

Б) В 1924 г.

В) В 1925 г.

10. Пятилетний план по восстановлению народного хозяйства после войны (1946-1950 гг.) являлся по счету:

А) Второй пятилеткой.

Б) Четвертой пятилеткой.

В) Седьмой пятилеткой.10-11 сынып

Тақырыбы: «Горбачевтың қайта құру» жылдарындағы республикадағы қоғамдық саяси өмір

 1. Қоғамдық өмірді демократияландыру бағытының жариялануы және «жариялылық» саясаты

 2. 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары: себептері, басталуы, барысы, ауқымы және нәтижелері

 3. 1986 жылғы желтоқсаннан кейінгі республикада саяси белсенділіктің артуы. Қоғамдық ұйымдар мен жаңа саяси партиялар

 4. «Егемендік шеруі» және Қазақстанның мемлекеттік егемендігінің жариялануы

 5. Мемлекеттік төңкеріс әрекеті және оның КСРО мен Қазақстандағы зардаптары


Тест тапсырмалары.

(Тест тапсырмаларына берілген дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады)

1.Беғазы-Дәндыбай мәдениетін ашқан көрнекті қазақстандық ғалымның көзқарастары ХХ ғ. 50-ші жж. жалған ғалымшылдық деп бағаланды. Ол:

А) Кушаев Г.А.

Б) Марғулан Ә.Х.

В) Ақышев К.А.

2. Мұрагерлік жүйе барлық қоғамда, соның ішінде, мүлікке деген құқық ру ішіндегі кішісіне немесе кенже ұлға бөлусіз өтетін қазақ дәстүрінде де, былайша аталады:

А) Майорат

Б) Минорат

В) Патронимия

3. «Ново-Огаревск» ұғымы немен байланысты?

А) КСРО-ның құлау концепциясы.

Б) Жаңа Одақ келісімшартын әзірлеу.

В) Еуразиялық экономикалық одақты әзірлеу.

4. Қазақ КСР-ң Жоғарғы Кеңесінің қабылданған Қазақ тілін орыс графикасы негізінде жаңа әліппеге көшіру туралы заңы қашан қабылданды?

А) 1929 ж. 10 қарашада;

Б) 1936 ж. 10 қарашада;

В) 1940 ж. 10 қарашада.

5. Мамандардың ойынша, 1953-54 жж. тыңға, ауылшаруашылығына салынған капитал көлемінің артуына, ауылдың материалдық-техникалық базасының нығаюына, жеңілдетілген салық саясатына байланысты болған ауылшаруашылығының тиімділігі белгілі бір уақытқа дейін ғана сақталды. Қазақстан ауылшаруашылығының құлдырау кезеңі қай кезеңде боғанын көрсетіңіз.

А) 1956 -1957 жж.

Б) 1957 -1958 жж.

В) 1958 – 1959 жж.

6. «Әскери коммунизм» кезеңінде азық-түлік салғыртымен бірге тағы бір төтенше жағдай тіркелді (1918 ж. желтоқсан), ол –

А) контрреволюциялық әрекет үшін сотталғандардың отбасын қылмыстық жауапқа тарту туралы.

Б) жалпыға бірдей еңбек міндеттілігі туралы.

В) контрреволюционерлерді міндетті түрде БТК-ке (ВЧК) ұстап беру туралы.

7. Тәуке ханның айналасындағы ықпалы күшті билердің бірі, кейіннен Абылай ханның кеңесшісі болған қазақтың әйгілі жырауының өмірбаянын бірінші рет Мәшһүр Жүсіп Көпеев жазған. Бұл жырау кім?

А) Қазтуған жырау.

Б) Ақтамберді жырау.

В) Бұқар жырау.

8. Географиялық атаулардың шығу тегі мен дамуын және олардың мағынасын түсіндірумен айналысатын ғылым саласы:

А) Топонимика.

Б) Ономастика.

В) Этимология.

9. Сақ қорғандарының ең атақтыларының бірі - ежелгі Шығыс Қазақстан көшпенділер мәдинетінің бір кезеңіне өз атын берген Үлкен Берел қорғандары.Бұл кезеңді ғалымдар қай уақытпен анықтайды?

А) Б.з.д.VII-VI ғғ;

Б) Б.з.дV-IV ғғ;

В) Б.з.д IV-III ғғ:

10. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының өмір сүрген жылдары:

А) 1920-1990 жж.

Б) 1922-1991 жж.

В) 1936-1991 жж.

10-11 классы

Тема: Общественно-политическая жизнь республики в годы «горбачевской перестройки» (1985-1991 гг.)


 1. Объявление курса на демократизацию общественной жизни и политика «гласности».

 2. Декабрьские события 1986 г.: причины, начало, ход, масштабы и результаты.

 3. Активизация политической жизни республики после декабря 1986 г. Общественные движения и новые политические партии в Казахстане.

 4. «Парад суверенитетов» и объявление государственного суверенитета Казахстана.

 5. Попытка государственного переворота и последствия этой политической акции в ССР и в Казахстане.


2 тур. Тестовые задания

(Правильный ответ оценивается в 1 балл)
1. Взгляды, какого крупнейшего историка республики, открывшего уникальный археологический памятник Бегазы-Дандыбайской культуры, были объявлены в 50-е гг. лженаучными?

А) Кушаев Г.А.

Б) Маргулан А.Х.

В) Акишев К.А.

2. Система наследования в любом обществе, в том числе и традиционном казахском, при которой право на имущество переходит нераздельно к младшему в роду или к младшему из сыновей, называется:

А) Майорат.

Б) Минорат

В) Патронимия.

3. Под понятием «Ново-Огаревский процесс» следует понимать:

А) концепцию распада СССР.

Б) подготовку нового Союзного договора.

В) подготовку Евразийского экономического союза.

4. Принятие Верховным Советом Казахской ССР Закона “О переводе казахского языка на новый алфавит на основе русской графики” (кириллицы) было осуществлено в:

А) 10 ноября 1929 г.

Б) 10 ноября 1936 г.

В) 10 ноября 1940 г.

5. По мнению специалистов, эффективность аграрной реформы 1953/54 гг., связанной с целиной, увеличением объемов капиталовложений в сельское хозяйство, укреплением материально-технической базы села, льготной налоговой политикой и т.д. сохранялась до определенного времени. Отметьте период, с которого вновь наступает спад сельскохозяйственного производства в Казахстане.

А) 1956-1957 гг.

Б) 1957-1958 гг.

В) 1958-1959 гг.

6. В период «военного коммунизма», наряду с проведением продразверстки, было зафиксировано еще одно чрезвычайное положение (декабрь 1918 г.), а именно:

А) Положение об уголовной ответственности членов семьи осужденного за контрреволюцию.

Б) Положение о всеобщей трудовой повинности.

В) Положение об обязательной выдаче контрреволюционеров органам ВЧК.

7. Машхур-Жусуп Копеев был первым биографом этого известного казахского жырау, одного из влиятельнейших биев в окружении хана Тауке, позднее - советника Аблай-хана. О ком идет речь?

А) Казтуган-жырау.

Б) Актамберды-жырау.

В) Бухар-жырау.

8. Историческая дисциплина, изучающая происхождение и развитие географических названий и занимающаяся их толкованием называется:

А) Топонимика

Б) Ономастика

В) Этимология.

9. Одним из известных сакских захоронений является Большой Берельский курган, давший название берельскому этапу культуры древних скотоводов Восточного Казахстана. Этот этап датируется учеными:

А) VII-VI вв. до н.э.

Б) V-IV вв. до н.э.

В) IV-III вв. до н.э.

10. Хронологические рамки существования Казахской Советской Социалистической республики:

А) 1920 - 1990 гг.Б) 1922 - 1991 гг.

В) 1936 - 1991 гг.
Каталог: files -> blog
blog -> ОҚу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) Ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blog -> Табиғи газ өндіруден алдынғы орындағы ел: а Өзбекстан; в Ұлыбритания; с Индонезия; д Ресей
blog -> Оқу жылындағы №34 жалпы білім беретін орта мектептегі тарих, қоғамтану пәндерінің берілуі туралы Мақсаты
blog -> Учебный год математика 1 тур 8 класс
blog -> Шарықтап шыңға ұмтылған Қазақстан М. Жұмабаев атындағы №39 гимназиясының
blog -> Қазақстан тарихы история казахстана 8 класс 1 тур. Письменная работа
blog -> Келісілген: бекітемін
blog -> Оқу жылындағы 51-ші қалалық пәндер олимпиадасының қорытындысы туралы ақпарат
blog -> Ақсу қаласы гимназиясының тарих пәні мұғалімі Альдекенова Анар Толыбайқызы Тест
blog -> 2- нұсқа Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет