992. Магнит өрісінің сипаттамасы a магнит ағыныB магнит индукциясыДата25.04.2023
өлшемі153.98 Kb.
#472697
Магнетизм тест (1)


Магнетизм
992. Магнит өрісінің сипаттамасы
A) магнит ағыныB) магнит индукциясы
C) кернеулікD) ток күшіE) күш моменті
{Дұрыс жауап} = В
993. Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже
A) оң қол ережесі B) бұрғы ережесі
C) сол қол ережесі D) оң нормаль ережесі
E) Ленц ережесі
{Дұрыс жауап} = В
994. Магнит өрісіндегі ауданы 1 см2-ге тең рамаға әсер ететін ең жоғарғы айналдырушы момент 2 мкН-м, ток күші 0,5 А-ге тең болғандағы магнит өрісінің индукциясы
A) 4 Тл B) 0,04 Тл C) 0,4 Тл D) 40 Тл E) 400 Тл
{Дұрыс жауап} = В
995. Индукциясы 1Тл біртекті магнит өрісінің индукция сазықтарына перпендикуляр орналасқан, ауданы 400 см2 рамаға 200 мН·м айналдырушы момент әсер еткендегі ток күші
A) 10 А B) 5 А C) 2,5 А D) 4 А E) 2 А
{Дұрыс жауап} = В
996. Соленоидтың ішіндегі біртекті магнит өрісі индукциясының шамасы
A) B = µ0MІ B) B = µ0 nІ C) B =
D) B = E) B = M І
{Дұрыс жауап} = В
997. Магнит индукциясының анықтамасына сәйкес формула
A) В = µonІ B) В = C) В = D) В = MІS E) В = MІ
{Дұрыс жауап} = В
998.Ауданы 800 см2-қа тең рама, индукциясы 0,1 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр болатындай орналастырылған. Рамаға 40 мН м –ге тең айналдырушы момент әсер жасаған ток күші
A) 5 А B) 10 АC) 4 АD) 20 АE) 15 А
{Дұрыс жауап} = A
999. Индукциясы 0,05 Тл біртекті магнит өрісіне қойылған қабырғалары 10см, 5см 200 орамнан тұратын катушкадағы ток күші 2А болса өрістің оған әсер ететін ең үлкен айналдырушы моменті
A) 0,2 Н·м B) 0,1 Н·м C) 0 D) 2 Н·м E) 1 Н·м
{Дұрыс жауап} = В
1000.Магнит индукциясы 10мТл. біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 1см түзу өткізгіш арқылы 1А ток өткенде, оған әсер ететін күш
A) 0,2 мН B) 0,1 мН C) 1 мН D) 2 мН E) 10 мН
{Дұрыс жауап} = В
1001. Индукциясы 0,1Тл біртекті магнит өрісіндегі ұзындығы 50см, 2А тогы бар өткізгішке 0,05Н күш әсер еткендегі, тоқтың бағыты мен магнит индукциясы векторының арасындағы бұрыш
A) 400 B) 300 C) 600 D) 900 E) 00
{Дұрыс жауап} = В
1002. Сымының орам ұзындығы 0,2м электрқозғалтқыш якоріндегі ток күші 20А болғанда, 1Н күш әсер етеді. Осы өткізгіш орналасқан жердегі магнит индукциясы
A) 24Тл B) 0,25Тл C) 2,5Тл D) 250Тл
E) 0,025Тл
{Дұрыс жауап} = В
1003. Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш
A) 2Н B) 1Н C) 3Н D) 5Н E) 4Н
{Дұрыс жауап} = В
1004. Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей етіп өткізгішті орналастыратын магнит өрісінің индукциясы (g = 10м/с2)
A) 30 мТл B) 20 мТл C) 40 мТл D) 50 мТл
E) 10 мТл
{Дұрыс жауап} = В
1005. Біртекті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50см өткізгішке 0,12Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 3А болғандағы, магнит индукциясы
A) 0,8 ТлB) 0,08 ТлC) 0,04 ТлD) 0,4 ТлE) 8 Тл
{Дұрыс жауап} = В
1006. Ампер күшінің бағытын анықтайтын ереже
A) Оң қол ережесіB) Сол қол ережесі
C) Ленц ережесіD) Бұранда ережесі
E) Архимед ережесі{Дұрыс жауап} = В
1007. Индукциясы 7,5 Тл біртекті магнит өрісіндегі түзу өткізгіш арқылы 4 А ток өткен кезде 20 см ұзындығына 3 Н күш әсер ететін болса, оның магнит күш сызықтарымен жасайтын бұрышы
A) 600B) 300C) 500D) 400E) 200
{Дұрыс жауап} = В
1008.Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан актив ұзындығы 0,5м өткізгішке 2Н күш әсер еткенде, ондағы ток күші
A) 8АB) 10АC) 4АD) 20АE) 15А
{Дұрыс жауап} = В
1008. Магнит өрісі индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 20см өткізгішке 0,4 Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 4А болса, магнит өрісі индукциясының шамасы
A) 2ТлB) 1ТлC) 3ТлD) 5ТлE) 4Тл
{Дұрыс жауап} = В
1009.Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсер еткендегі магнит өрісі индукциясы
A) 10 ТлB) 12 ТлC) 14 ТлD) 8 ТлE) 6 Тл
{Дұрыс жауап} = В
1010. Біртекті магнит өрісінде 0,4 Тл индукция векторына перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 0,15 м тогы бар өткізгіш, әсер еткен күштің бағытында 0,025 м орын ауыстырғанда 12 мДж жұмыс атқарылса, ондағы ток күшінің мәні
A) 10 АB) 8 АC) 6 АD) 4 АE) 2А
{Дұрыс жауап} = В
1011. Техникалық құрғыларда, оның ішінде электр қозғалтқыштарда ток жүріп тұрған өткізгішке әсер етуші күштерді есептеу үшін қолданылатын заң
A) Ньютон заңы
B) Ампер заңыC) Лоренц заңы
D) Фарадей заңыE) Архимед заңы
{Дұрыс жауап} = В
186. Дыбыс зорайтқышындағы катушканы тербеліске келтіретін күш
A) Тартылыс күшіB) Ампер күші
C) Архимед күшіD) Үйкеліс күші
E) Серпінділік күші{Дұрыс жауап} = В
1012. Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғандағы, оған әсер ететін күш
A) ең аз мәнге ие.B) ең үлкен мәнге ие.
C) 0-ге теңD) әсер етпейді.E) өзгермейді.
{Дұрыс жауап} = В
1013. Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің мәні ең үлкен болатын бұрыш
A) α =0B) α =900C) α =300D) α =1800E) α =600
{Дұрыс жауап} = В
1014.Қозғалысқа түскен зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш
A) архимед күшіB) лоренц күші
C) ампер күшіD) тартылыс күші
E) әсерлесу күші{Дұрыс жауап} = В
1015. Индукциясы 4мТл біртекті магнит өрісінде қозғалған электронның айналу периоды (е = 1,6·10-19Кл; m =9,1·10-31кг )
A) 11 нсB) 8,9 нсC) 6,7 нсD) 3,2 нсE) 15 нс
{Дұрыс жауап} = В
1016. Индукциясы 0,2Тл-ға тең магнит өрісіндегі 10Мм/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш
(q = 1,6·10-19Кл)
A) 0,5 пНB) 0,32 пНC) 0,12 пНD) 0,67 пНE) 1,2 пН
{Дұрыс жауап} = В
1017. Индукциясы 0,01Тл магнит өрісінде радиусы 10см щеңбер сызған протонның жылдамдығы (gp = 1,6·10-19Кл; mp =1,6·10-27кг )
A) 50 км/сB) 100 км/сC) 70 км/сD) 80 км/сE) 30 км/с
{Дұрыс жауап} = В
1018. Индукциясы 0,4Тл-ға тең магнит өрісіндегі 2 104км/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш
(gp = 1,6·10-19Кл)
A) 0,6 пНB) 1,28 пНC) 2,7 пНD) 3,3 пНE) 6 пН
{Дұрыс жауап} = В
1019. Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады. Егер бөлшектің массасын 2есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 2 есе кемиді.B) 2 есе артады.
C) 4 есе артады. D) 4 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Дұрыс жауап} = В
1020. Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 2есе азайтса,оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 2 есе артады.B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады. D) 4 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Дұрыс жауап} = В
1021. Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 4 есе азайтса,оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 4 есе артадыB) 4 есе кемиді
C) 4 есе артады D) 4 есе кемиді
E) өзгермейді
{Дұрыс жауап} = В
1022. Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің жылдамдығын 2 есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 2 есе кемидіB) 2 есе артады
C) 4 есе артады D) 4 есе кемиді
E) өзгермейді
{Дұрыс жауап} = В
1023. Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер өрістің индукциясын, 2есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 4 есе артадыB) 2 есе кемидіC) 2 есе артады
D) 4 есе кемидіE) өзгермейді
{Дұрыс жауап} = В
1024.Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы (µболат =8000)
A) 16·103ТлB) 16ТлC) 16мТлD) 4000мТлE) 4·105Тл
{Дұрыс жауап} = В
1025. Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы артады (µболат = 8000)
A) 800 есе артады.B) 8000 есе артады.
C) 80000 есе артады.D) 80 есе артады.
E) 8 есе артады.{Дұрыс жауап} = В
1026. Өрісінің индукциясы 2,2мТл соленоидтағы болат өзекшені, өлшемі сондай магниттелуші темір өзекшемен алмастырғандағы магнит ағынының өзгерісі (µболат= 8000, µтемір = 250000)
A) 31,25 есе кемиді.B) 31,25 есе артады.
C) 30 есе артады.D) өзгермейді.
E) 30 есе кемиді.
{Дұрыс жауап} = В
1027.Ішіндегі өрісінің индукциясы 2мТл, көлденең қимасының ауданы 200см2 соленоидқа болат өзекшені енгізгендегі магнит ағыны (µболат=8000)
A) 4 ВбB) 0,32 ВбC) 0,5 мВбD) 2 мВбE) 3 мВб
{Дұрыс жауап} = В
1028. Көлденең қимасының ауданы 200 см2 соленоидқа болат өзекшені енгізгенде,ол арқылы 0,4 Вб магнит ағыны өтсе, оның ішінде болған В0 өріс индукциясы
б = 8000)
A) 2 ТлB) 2,5 мТлC) 3 мТлD) 4 мТлE) 4,5 мТл
{Дұрыс жауап} = В
1029. Көлденең қимасының ауданы 200см2 соленоидқа темір өзекшені енгізгенде,ол арқылы 0,4Вб магнит ағыны өтсе, оның ішінде бұрын болған В0 өріс индукциясы (µт = 250000 )
A) 8 мТлB) 0,08 мТлC) 0,8 мТлD) 0,08 ТЛE) 0,8 Тл
{Дұрыс жауап} = В
1030.Магнит ағынының анықтамасына сәйкес өрнек
A) Φ = BSB) Φ = BS cos αC) Φ = BI cos α
D) Φ = IS cos αE) Φ = BS sin α
{Дұрыс жауап} = В
1031. Магнит ағынының өлшем бірлігі
A) Н· м· АB) Н· м· А-1C) D) E)
{Дұрыс жауап} = В
1032. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5с ішінде 2 Вб –ден 10 Вб аралығында біркелкі артқандағы контурдың индукциялық ЭҚК-і
A) 1 ВB) 16 ВC) 5 ВD) 4 ВE) 20 В
{Дұрыс жауап} = В
1033. Индукция ЭҚК-і 16 В болып контурды тесіп өткен магнит ағынының 8 Вб-ге өзгергендегі уақыты
A) 5 сB) 0,5 сC) 0,4 сD) 3 сE) 4 с
{Дұрыс жауап} = В
1034. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 с ішінде 3 Вб –ге 1 Вб-ге дейін біркелкі кемиді.Осы контурдың индукциялық ЭҚК-і
A) 6 ВB) 4 ВC) 5 ВD) 8 ВE) 1 В
{Дұрыс жауап} = В
1035. Ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб контурдың индуктивтілігі
A) 3 ГнB) 2 ГнC) 8 ГнD) 0,5 ГнE) 1 Гн
{Дұрыс жауап} = В
1036. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 2с ішінде 8 Вб –ден 2Вб-ге дейін біркелкі кемиді. Контурдағы индукция ЭҚК-і
A) 2 ВB) 3 ВC) 4 ВD) 16 ВE) 5 В
{Дұрыс жауап} = В
1037. Магнит ағыны 6 мс ішінде 18 мВб-ге өзгереді.Осы контурдағы индукциялық ЭҚК
A) 4 ВB) 3 ВC) 2 ВD) 5 ВE) 7 В
{Дұрыс жауап} = В
1038. Ішкі магнит ағыны ∆Φ = 12 мВб-ге дейін кемігенде, кедергісі 0,03 Ом болатын орамның көлденең қимасы арқылы өтетін зарядтың шамасы
A) 400 КлB) 400 мКлC) 40 мКлD) 40 мкКлE) 400 кКл
{Дұрыс жауап} = В
1039. Магнит ағыны 5мс ішінде 9 мВб -ден 4мВб-ге дейін кемитін контурдағы индукцияның ЭҚК-і
A) 2ВB) 1ВC) 3ВD) 4ВE) 5В
{Дұрыс жауап} = В
1040. Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A) 600 Вб/сB) 6 10-2 Вб/сC) 6 103 Вб/сD) 60 Вб/с
E) 0,6 Вб/с
{Дұрыс жауап} = E
1041. Индукция ЭҚК-і 120В магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы 60мВб/с соленоидтың орам саны
A) 1000B) 2000C) 3000D) 100E) 300
{Дұрыс жауап} = В
1042. Магнит индукциясы 2 мс ішінде 0,2 Тл –дан 0,3Тл-ға дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушкадағы орам саны
A) 100B) 40C) 70D) 60E) 150
{Дұрыс жауап} = В
1043. Актив бөлігінің ұзындығы 0,25 м, индукциясы 8 мТл біртекті магнит өрісінде магнит индукциясының векторына 300 бұрыш жасай 5 м/с жылдамдықпен орын ауыстырған өткізгіштің индукция ЭҚК-і
A) 6 мВB) 5 мВC) 5,9 мВD) 5,5 мВE) 6,5 мВ
{Дұрыс жауап} = В
1044. Контурдан өтетін магнит ағынының өзгерісі 10 мВб болса 0,5 мс ішінде туатын индукция ЭҚК-і
A) 10 ВB) 20 ВC) 30 ВD) 40 ВE) 50 В
{Дұрыс жауап} = В
1045. 0,5 мс уақыт ішінде 20 В индукция ЭҚК-і тудырған контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі
A) 10 ВбB) 10 мВбC) 20 мВбD) 20 ВбE) 100 Вб
{Дұрыс жауап} = В
1046. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 10 мс ішінде 20 мВб -ден 10 мВб-ге дейін кемігендегі контурдағы индукцияның ЭҚК-і
A) 2 ВB) 1 ВC) 3 ВD) 10 ВE) 20 В
{Дұрыс жауап} = В
1047. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 1 мс ішінде 0,2 мВб -ден – 0,3 мВб-ге дейін артқандағы индукцияның ЭҚК-і
A) 0,2 ВB) 0,1 ВC) 0,3 ВD) 0,5 ВE) 0,4 В
{Дұрыс жауап} = В
1048. Индукцияның ЭҚК-і 0,1 В контурды 1мс ішінде тесіп өтетін магнит ағынының өзгерісі
A) 1мВбB) 0,1мВбC) 0,2 мВбD) 0,3 мВбE) 0,4 мВб
{Дұрыс жауап} = В
1049. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 100 мс ішінде 40 мВб -ден – 30 мВб-ге дейін кемісе, ондағы индукцияның ЭҚК-і
A) 0,2 ВB) 0,1 ВC) 1 ВD) 0,3 ВE) 0,4 В
{Дұрыс жауап} = В
1050. Индукция ЭҚК-і 0,1 В,тұйық контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі 10 мВб-ге артатын уақыты
A) 100 сB) 0,1 сC) 10 сD) 10 мсE) 1 мс
{Дұрыс жауап} = В
1051. Контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеріс уақыты 3 есе артса индукцияның ЭҚК-і
A) 3 есе артадыB) 3 есе кемиді
C) өзгермейдіD) 9 есе артады
E) 9 есе кемиді{Дұрыс жауап} = В
1052.Контурдан өтетін магниттік ағын және ток күші арасындағы пропорционалдық коэффициенті
A) контурдың индукциясы.
B) контурдың индуктивтілігі.C) контурдың ЭҚК-і.
D) контурдың кернеуі.E) контурдың өрісі.
{Дұрыс жауап} = В
1053. Индуктивтіліктің өлшем бірлігі
A) 1ВбB) 1 ГнC) D) E) 1Вб·м2
{Дұрыс жауап} = В
1054. Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы
A) 4 есе артады.B) 16 есе артады.C) 4 есе кемиді.
D) 16 есе кемиді.E) өзгермейді.{Дұрыс жауап} = В
1055.Ток күші 5 есе артса, контурдың магнит өрісінің энергиясы
A) 5 есе артады.B) 25 есе артады.
C) 5 есе кемиді.D) 25 есе кемиді.
E) өзгермейді.{Дұрыс жауап} = В
1056. Контурдың индуктивтілігі 4 есе артса,магнит өрісінің энергиясы
A) 4 есе кемиді.B) 4 есе артады.
C) 16 есе кемиді.D) 16 есе артады.
E) өзгермейді.
{Дұрыс жауап} = В
1057. Контурдың индуктивтілігі 5 есе кемігенде,магнит өрісінің энергиясы
A) 5есе артады.B) 5 есе кемиді.
C) 25 есе артады.D) 25 есе кемиді.E) өзгермейді.
{Дұрыс жауап} = В
1058.Магнит өрісінің энергиясы 3 есе артқанда,осы контурдағы тоқ күші
A) 3 есе артады.B) есе артады.
C) 9 есе артады.D) өзгермейді.E) 3 есе кемиді.
{Дұрыс жауап} = В
1059. Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші
A) 4 есе кемиді.B) 2 есе кемиді.
C) есе кемиді.D) 4 есе артады.
E) өзгермейді.{Дұрыс жауап} = В
1060. Магнит өрісінің энергиясын өзгертпей, контурдың индуктивтілігін 2 есе арттырса,ондағы ток күші
A) 2 есе артады.B) есе кемиді.
C) 2 есе кемиді.D) 2 есе артады.E) өзгермейді.
{Дұрыс жауап} = В
1061. Индуктивтілігі 2Гн контурдағы ағын 4 Вб болғанда ондағы тоқ күші
A) 4 А.B) 2 А.C) 8 А.D) 0,5 А.E) 3 А.
{Дұрыс жауап} = В
1062. Ток күші 3 А,индуктивтілігі 4 Гн контур арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны
A) 0,75 Вб.B) 12 Вб.C) 3 Вб.D) 4 Вб.E) 1,3 Вб.
{Дұрыс жауап} = В
1063. Магнит энергиясының өрнегі
A) W = B) W = C) W =
D) W = E) W =
{Дұрыс жауап} = C
1063. Магнит энергиясының көлемдік тығыздығын анықтайтын формула
A) ω = B) ω = C) ω =
D) ω = E) ω =
{Дұрыс жауап} = В
1065. Катушкадағы өздік индукция ЭҚК-інің өрнегі
A) ε = B) ε = –
C) ε = D) ε = –
E) ε = {Дұрыс жауап} = В
1066. Магнит ағыны 0,02 Вб 100 орамнан тұратын катушканы ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса,магнит ағынының жоғалу уақыты
A) 1 сB) 0,5 сC) 2 сD) 2,5 сE) 1,5 с
{Дұрыс жауап} = В
1067. 500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A) 10 кВB) 9 кВC) 2 кВD) 5 кВE) 7 кВ
{Дұрыс жауап} = В
1068. Біртекті магнит өрісінде орналасқан 100 орам сымнан тұратын соленоидтың индукциясы 2мТл/с жылдамдықпен өзгереді. Радиусы 0,2 м осы соленоидтың осі магнит өрісі индукциясының векторымен 600 бұрыш жасағанда, пайда болған индукцияның ЭҚК-і
A) 1 мВB) 12,5 мВC) 14,7 мВD) 9,27 мВE) 0,5 мВ
{Дұрыс жауап} = В
1069. Индукциясы 0,05 Тл магнит өрісінде ұзындығы 1 м стержень 20 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Егер айналу осі стерженнің ұшы арқылы магнит өрісіне параллель өтсе, онда стержень ұштарында пайда болған индукцияның ЭҚК-і
A) 2 ВB) 0,5 ВC) 3 ВD) 5 ВE) 4 В
{Дұрыс жауап} = В
1070. 120 орамы бар катушкадан 7,5 А тоқ өткенде,оның магниттік ағыны 2,3 мВб болса, катушкадағы магнит өрісінің энергиясы
A) 0,5 ДжB) 1 ДжC) 2 ДжD) 3 ДжE) 2,5 Дж
{Дұрыс жауап} = В
1071.Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс –
A) электростатикалық индукция.
B) магниттік индукция.
C) электромагниттік индукция.
D) өздік индукция.
E) индуктивтілік.
{Дұрыс жауап}= C
1072.Магнит ағынының өлшем бірлігі
A) Ф = Гн·А B) Ф = Тл ·Гн
C) Ф = В·с D) Ф = Тл
E) Ф = Тл ·с {Дұрыс жауап}= A
1073.Ауданы S тұйықталған жазық өткізгішті (контурды) индукциясы B біртекті магнит өрісіне орналастырған. В векторы мен контур жазықтығының n нормалі арасындағы бұрыш  болса, контур арқылы өтетін магнит ағыны
A) BS B) BS cos
C) BS sin D) BS/ cos.
E) BS/ sin.
{Дұрыс жауап}= B
1074.Контурдағы ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб-ге тең болса индуктивтілігі
A) 0,5 Гн B) 1 Гн C) 2 Гн D) 18 Гн
E) 9 Гн
{Дұрыс жауап}= C
1075. Магнит өрісінің күш сызықтары
A) тұйықталған.
B) электр зарядтардан басталып электр зарядтарында аяқталады.
C) тогы бар өткізгіштерден басталып өткізгіштерден аяқталады.
D) жоқ.
E) тұйықталмаған.
{Дұрыс жауап}= A
1076. Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы
A) 0,5 Тл B) 1 Тл C) 2 Тл D) 8 Тл E) 6 Тл
{Дұрыс жауап}= A
1077. Индуктивтілігі 2 Гн контурды тесіп өтетін магинт ағыны 4 Вб болса, контурдағы ток күші
A) 0,5 А B) 2 А C) 4 А
D) 8 А E) 10 А
{Дұрыс жауап}= B
1078. Магнит өрісінің энергиясы
A) W = B) W =
C) W = D) W =
E) W = mgh
{Дұрыс жауап}= A
1079. Ұзындығы , массасы m, горизонталь бағыттағы жіңішке екі жіпке ілінген өткізгіш, индукциясы вертикаль төмен бағытталған магнит өрісінде орналасқан.
Өткізгіш бойынан I ток өткенде, жіп вертикаль жағдайдан бұрышқа ауытқиды. Магнит өрісінің индукциясын анықтайтын формула
A) B)
C) D)
E)
{Дұрыс жауап}=D
1080. Салмақсыз екі жіпке ілінген, ұзындығы 50 см, массасы 20 г өткізгіш, бағыты горизонталь, ал индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде орналасқан. Жіптің созылуы тоқтайтын ток күшінің мәні
( )
A) 4 А.B) 1 А.C) 5 А.D) 2 А.E) 0,5 А.
{Дұрыс жауап}=B
1081. Бойынан 3 А ток өтетін, ұзындығы 30 см өткізгішке индукциясы 20 мТл магнит өрісінде 9 мН күшпен әсер етеді. Магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш
A) 300.B) 450.C) 600.D) 900.E) 0.
{Дұрыс жауап}=A
1082. Индукциясы 28,2 мТл магнит өрісінде электрон 107 м/с жылдамдығымен қозғалады. Оның айналып ұшу орбитасының радиусы
( ; )
A) 2,8 см.B) 0,2 см.C) 4,8 см.D) 3 см.E) 5 см.
{Дұрыс жауап}=B
1083. Индукциясы 10,4 мТл магнит өрісінде радиусы 10 см орбита бойымен, протон қозғалады. Протонның магнит өрісіндегі қозғалыс жылдамдығы
( ; )
A) ≈ м/с.B) ≈ м/с.
C) ≈ м/с.D) ≈ м/с.
E) ≈ м/с.{Дұрыс жауап}=A
1084. Магнит өрісінде, қисықтық радиусы 1,038 м болатын трактория бойымен бөлшегі 106 м/с жылдамдығымен ұшады. Магнит өрісінің индукция векторы
( кг; Кл)
A) 20 мТл.B) 10 мТл.C) 5 мТл.D) 0,4 Тл.E) 2,5 мТл.
{Дұрыс жауап}=A
1085. Индукциясы 2 мТл магнит өрісінде электрон 107 м/с жылдамдығымен ұшады.
Электронның айналу периоды
( ; )
A) с.B) с.
C) с.D) с.
E) с.{Дұрыс жауап}=B
1086. Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде протон қозғалады. Протонның айналу жиілігі
( ; )
A) c-1. B) c-1.
C) c-1.D) c-1.E) c-1.
{Дұрыс жауап}=E
1087.0,5 Тл магнит индукция векторы, ауданы 25 см2 контур жазықтықына тұрқызылқан нормальмен 600 бұрыш жасайды. Контурды тесіп өтетін магнит ақыны (cos600= 0,5)
A) 6,25·10-4 Вб.B) 75 ·10-6 Вб.C) 50 ·10-3 Вб.
D) Вб.E) Вб.
{Дұрыс жауап}=A
1088. 2 сек-та индукциясы 0,4 Тл өзгеретін, айнымалы магнит өрісінде, диаметрі 40 см катушка орналасқан . ЭҚК 251,2 В-қа тең. Катушканың орам саны
A) 100.B) 10000.C) 1000.D) 800.E) 160.
{Дұрыс жауап}=B
1089. Катушкада 50 А/с тоқтың өзгеру жылдамдықы, онда 25 В ЭҚК-ін тудырады. Катушканың индуктивтілігі
A) 2 мГн.B) 75 Гн.C) 2 Гн.D) 0,5 Гн.E) 7,5 мГн.
{Дұрыс жауап}=D
1090. Кедергісі 0,2 Ом контур арқылы өтетін магнит ақыны, онда 4 А ток тудырады. Егер магнит ақынының өзгерісі 0,4 Вб болса, онда оқан кеткен уақыт
A) 1,6 с.B) 0,8 с.C) 0,5 с.D) 1 с.E) 2 с.
{Дұрыс жауап}=C
1091. Орам саны 800, катушкада магнит өрісі 0,5 с ішінде бір қалыпты кемігенде ЭҚК-і 40 В тең болады. Магнит ақынының алқашқы мәні
A) 4 Вб.B) 2 мВб.C) 0,32 ВбD) 0,5 Вб.E) 25 мВб.
{Дұрыс жауап}=E
1092. 2000 орамды соленоидта 120 В индукция ЭҚК-і қоздыратын болса, магнит ақынының өзгеру жылдамдықы
A) 6 мВб/с.B) 600 мВб/с.C) 360 мВб/с.
D) 60 мВб/с.E) 36 мВб/с.
{Дұрыс жауап}=D
1093. Магнит индукциясы 4 мс ішінде 0,2-ден 0,3 Тл –қа дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушканың орам саны
A) 90.B) 80.C) 100.D) 70.E) 60.
{Дұрыс жауап}=B
1094. Ұзындықы 50 см өткізгіш, индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 300 бұрыш жасай, 18 км/сақ жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК-і
A) 2,5 В.B) 2 В.C) 5 В.D) 0,5 В.E) 0,9 В.
{Дұрыс жауап}=D
1095. Ұзындықы 40 см өткізгіш, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 600 бұрыш жасай қозқалады. ЭҚК-і 1,732 В болса, өткізгіштің жылдамдықы
( )
A) 5 км/сағB) 20 км/сағC) 36 км/сағ
D) 18 км/сағE) 60 км/сағ
{Дұрыс жауап}=C
1096. Ұзындықы 25 см өткізгіш, 5 м/с жылдамдықымен магнит өрісінде, магнит индукция векторына перпендикуляр бақытта қозқалады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 1,5 В болса, өріс индукциясының мәні ( )
A) 1,2 Тл.B) 7,5 Тл.C) 0,37 Тл.D) 15 мТл.E) 5 мТл.
{Дұрыс жауап}=A
1097. Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде, өткізгіш индукция векторына 450 бұрыш жасай 10 м/с жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК –і
1,4 В, болса, оның ұзындықы
( )
A) 70 см.B) 28 см.C) 1 м.D) 0,5 м.E) 10 см.
{Дұрыс жауап}=C
1098. Ұзындықы 0,2 м өткізгіш, индукциясы 0,6 Тл магнит өрісінде 15 м/с жылдамдықымен орын ауыстырады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 0,9 В болса, оның жылдамдықы мен магнит индукциясы арасындақы бұрышы
A) 300.B) 600.C) 450.D) 900.E) 0.
{Дұрыс жауап}=A
1099. Ауданы 400 см2 контурда 0,04 с уақыт ішінде магнит индукциясы 0,2 Тл-қа дейін бір қалыпты кемігенде, 0,6 В ЭҚК-ін тудырады. Магнит индукциясының бастапқы мәні
A) 12 мТл.B) 0,6 Тл.C) 0,8 Тл.D) 24 мТл.E) 0,2 Тл.
{Дұрыс жауап}=C
1100. Контур жазықтықына жүргізілген нормалмен 600 бұрыш жасайтын, индукция векторы 5 Тл болатын магнит өрісі, контурда 40 мВб магнит ақынын тудырады.
Контурдың жазық бетінің ауданы ( )
A) 80 см2.B) 160 см2.C) 200 см2.D) 400 см2.E) 150 см2.
{Дұрыс жауап}=B
1101. Ауданы 400 см2 контурда, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісі 0,01 Вб магнит ақынын тудырады. Контур жазықтықының нормалі мен магнит индукция векторының арасындағы бұрыш
A) 450.B) 900.C) 0.D) 300.E) 600.
{Дұрыс жауап}=E
1102. Бойынан 10 А ток өтетін өткізгішті ампер күші 0,38 Дж жұмыс жасай отыра 25 см қашықтыққа орын ауыстырды. Шамасы 1,5 Тл магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш 300 болғанда, өткізгіштің ұзындығы
(sin300 = 0,5)
A) 40 см.B) 25 см.C) 20 см.D) 50 см.E) 30 см.
{Дұрыс жауап}=CДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет