АЈӘтуллаһҮЛ-Үзма беһҸӘтин һӘЈаты نام کتاب: زندگی نامه ی آیت الله بهجت


Аллаһ-тәаланын Беһҹәтә хүсуси мәрһәмәтибет7/26
Дата03.07.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Аллаһ-тәаланын Беһҹәтә хүсуси мәрһәмәти


Ајәтуллаһ Беһҹәтин фөвгәладә камал саһиби олдуғуна е`тигады олан шәхсләрдән бири дә әхлаги вә ирфани мәсәләләрдә рәһмәтлик Газинин ҹанишини Шејх Аббас Гучани иди. Шејх Аббас Гучанинин оғлу Шејх Маһмуд Гучани атасынын дилиндән белә нәгл едир: “Беһҹәт чох ҹаван јашларында илаһи мәгама чатмышды. Мән онун јахын досту олдуғуна ҝөрә бунлары билирдим. Амма мән Беһҹәтә сөз вермишдим ки, онун сағ олдуғу мүддәтдә бу сирри һеч кимә ачмајым. Һәмин вахтлар тәгрибән, 17-18 јашларында олан Беһҹәт белә бөјүк мәгама чатмышды.”

Мәнә елә ҝәлир, һәмин “ихтијари өлүм” мәсәләсини дејирди. Узун илләр Аллаһ јолунда халис бәндәлик едән бир шәхс әҝәр 20 јашындан әввәл “ихтијари өлүм” мәгамына чатарса, онун 80 јашында һансы илаһи дәрәҹәјә чатдығыны ҝүман етмәк олар. Беһҹәтин бу мә`нәви хүсусијјәтләри һәр мө`мин шәхсин диггәтини өзүнә ҹәлб едир. Әлбәттә, нәгл етдијимиз бүтүн бунлар бөјүк шәхсијјәтләрин камал дәрјасындан бир дамладыр.


Беһҹәтә хасс әламәтләр


Өз мә`нәви мәгамыны башгаларындан ҝизләтмәк Беһҹәтә хасс олан хүсусијјәтләрдән биридир. Чох надир һалларда мүгабилиндәки шәхс онун данышыгларындан вә ја рәфтарындан бу инсанын харигүладә олмасыны баша дүшәрди. Онунла јалныз узун илләр јашамыш јахынлары онда ҝөзә чарпан о әламәтләри гәти олараг һисс етмишләр. Онун јанында дәрс алдығымыз вахтлар, адәтән биз (Мисбаһ Јәзди) һамыдан габаг дәрсә ҝәләр вә бир нечә дәгигә устадын әхлаги сөһбәтләриндән фајдаланардыг. Адәтән, дәрсә башламаздан габаг мүхтәлиф јоллар вә чох вахт да долајысы илә бизләри нәсиһәт едәрди. Сөһбәтини һәмишә бир тарихи һекајә илә башлајар, нәгл етдији тарихи әһвалатлар бизим өтән ҝүндәки рәфтарымызла чох бағлы оларды. Санки, бүтүн дедикләри бизә аид иди. Рәфтарымызда олан нөгсаны бир һәдис вә ја бир шәхс барәсиндә олан тарихи әһвалат васитәсилә бизә билдирәрди. Бу дедикләрими башгалары да тәсдиг едиб дејирдиләр ки, биз дә ејни шејләри өз һәјатымызда тәҹрүбә етмишик. Беһҹәт гаршы тәрәфин еһтирамыны ҝөзләдији үчүн, онун сәһвини бирбаша үзүнә демәјиб, сөзүнү долајысы јолла чатдырарды. Чох вахт онун нәгл етдији һәдисләрдә һәр кәс өз нөгсаныны баша дүшәр, бу нәсиһәтин она да аид олдуғуну һисс едәрди.

Гырх беш-гырх алты ил бундан әввәл Беһҹәтлә таныш оландан онун ҝүндәлик хүсуси сүбһ програмы вар иди. О һәр ҝүн сүбһ азанындан ҝүн чыхана гәдәр Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәминдә ибадәтлә мәшғул олар вә ҝүндәлик “Ҹә`фәр Тәјјар намазы”ны гыларды. Ахшам чағы ҝүн батмаздан әввәл пијада ҝәзишәрәк “Сәфаијјә” мәһәлләсинә тәрәф ҝедәрди. Ахшам намазыны Сәфаијјә әтрафындакы әкин саһәләринин кәнарында–тәбиәтин гојнунда гыларды. Ону ҝөрмәк истәјән достлардан бә`зиләри намазларыны Беһҹәтлә бирҝә гылар вә онун намаздакы гәрибә һалыны мүшаһидә едәрдиләр.

Достлардан бири белә нәгл едир: Бир дәфә Беһҹәт шам намазыны гыландан сонра бујурду: “Әҝәр јер үзүндәки бүтүн падшаһлар инсанын ибадәтдән неҹә ләззәт алдығыны билсәјдиләр, һеч вахт мадди ләззәтләр далынҹа ҝетмәздиләр.”

Узун илләр кирајәнишин јашајан Беһҹәт һал-һазырда да чох кичик вә садә евдә јашајыр. Әһли-бејт јолунда олмаг вә шәр`и гајда-гануна (әдәб-әркан) олан хүсуси диггәти Беһҹәтин тәрбијәви үсулундакы мүһүм хүсусијјәтләрдән биридир. Шәр`и әдәб-әркан вә Әһли-бејт јолунда олмагда һамы ејни сәвијјәдә дејилдир. Амма Беһҹәтин өз һәјат тәрзиндә вә рәфтарында бу мәсәләләрә чох дәгиг јанашдығы ачыг-ашкар өзүнү бүрузә верир. Һәтта өз рәфтарында елә инҹәликләрә диггәт едир ки, бунлары вәсф етмәк белә чох чәтиндир. Ата јурдундан ирс олараг она кичик бир мүлк (торпаг саһәси) чатмышды. Бу торпаг саһәсиндә әкилән чәлтик (дүјү) аиләсинин иллик дүјү пајынын чох аз бир һиссәсини тә`мин едирди. Һәмин мүлкдә әкилән дүјүдән гоншулара вә јахын достлара аз да олса пај вермәји һеч вахт јаддан чыхармазды.

Ингилаб вахты баш верән бә`зи һадисәләрә ҝөрә јахын достларымдан бир нечәси шаһын адамлары тәрәфиндән һәбс олунмушду. Әлә кечән мүһүм сәнәдләр арасында мәним (Мисбаһ Јәзди) өз хәттимлә јазылмыш бир нечә кағыз да вар иди. Достларын мәсләһәти илә бир мүддәт Гум шәһәриндән чыхмалы олдум. Мүсафирәтдә олдуғум вахтлар һәтта јахын адамларым белә мәним һарада олдуғуму доғру-дүзҝүн билмирдиләр. Аиләмин јанында олмадығым мүддәтдә бир дәфә Беһҹәт бир кисә дүјү вә бир мигдар пулу оғлу илә ханымына вериб бизим евә ҝөндәрмишди. Оғлу күчәнин башында дурур вә Беһҹәтин ханымы дүјү илә пулу мәним аиләмә чатдырыр. Мән буну ешидәндә, әввәл чох тәәҹҹүбләнмишдим. Амма Гума гајыдандан сонра баша дүшдүм ки, Беһҹәт шәр`и адәт-ән`әнәјә чох әһәмијјәт вердијинә ҝөрә мән евдә олмадығым вахт өз ханымыны бизим гапыја ҝөндәрибмиш. Шәр`и гајда-гануна ҝөрә әри мүсафирәтдә олан гадынын гапысына намәһрәм шәхсин ҝетмәси дүзҝүн дејил. Она ҝөрә дә оғлу күчәнин башында дурубмуш ки, бу шәр`и мәсәләјә риајәт олунсун. Онун о вахты аиләм үчүн ҝөндәрдији пул елә дә чох дејилди. Амма о өз имканы дахилиндә вә шәр`и гајда-гануна дәгиг риајәт едәрәк һәмин әманәтләри бизим евә чатдырмышдыр.

Аллаһ өвлијаларынын рәфтар вә данышыгда инҹәликләрә дәгиг риајәт етмәкләрини билмәкдән әлавә, онлары доғру-дүзҝүн баша дүшмәк үчүн инсана бөјүк елм лазымдыр.


Һөҹҹәтүл-ислам Феһри илә мүсаһибә


Ајәтуллаһ Беһҹәт һаггында хатирәләримдән бир-нечәсини бурада сизин үчүн нәгл едирәм.

Биринҹи әһвалат


Нәҹәф-Әшрәфдә олдуғум вахтлар Ајәтуллаһ Беһҹәтин мә`нәви мәгамлары барәсиндә чох ешитмишдим. Гум шәһәринә ҝәләндә ону ҝөрмәк арзусунда идим. Евләндикдән сонра тәсадүфән онунла гоншу олдуг. Баҹардығым гәдәр онун ҹамаат намазларында иштирак етмәјә чалышырдым.

Ҝүнләрин бириндә “меһраб шәһиди” Ајәтуллаһ Дәстғејб бизим Гум шәһәриндәки евимизә ҝәлмишди. Тәсадүфән һәмин ҝүн Ајәтуллаһ Беһҹәт дә бизә ҝәлди. Беһҹәтин башгаларыјла чох ҝет-ҝәл етмәдијини билдијимә ҝөрә, онун бу ҝәлиши мәни чох тәәҹҹүбләндирди. Бу бөјүк шәхсијјәтин һәр икиси рәһмәтлик Шејх Казим Ширазинин тәләбәләриндән олмушлар. Сәмими саламлашыб-ҝөрүшәндән сонра Беһҹәт отуруб зикр демәјә мәшғул олду. Шәһид Дәстғејб онунла үз-үзә әјләшәрәк сүкут ихтијар етмишди. Тәгрибән он дәгигәдән сонра Беһҹәт сағоллашыб ҝетди.

Шәһид Дәстғејблә сөһбәт әснасында онун мә`нәви камал вә мәгамлары барәсиндә данышдыг. Ајәтуллаһ Дәстғејбдән сорушдум: Беһҹәтин Нәҹәфдә олдуғу вахтларындан һансы хатирә јадыныздадыр? Ајәтуллаһ Дәстғејб бујурду: “Беһҹәтин мә`нәви мәгамлары барәсиндә данышмаға биз чох аҹизик. Амма Беһҹәтлә өз һаггымда олан бир һекајәни сизин үчүн нәгл едәрәм. Бир ҝүн Нәҹәфин танынмыш вә бөјүк фәгиһләриндән олан Шејх Казим Ширазинин дәрсиндән сонра Беһҹәт устада деди: Дүнән ахшам бир јуху ҝөрмүшәм. Әҝәр изин версәниз, сизин үчүн бу јухуну данышардым. Ширази сорушду: Јухуда кими ҝөрмүсән? “Дәстғејби” – дејә Беһҹәт ҹаваб верди. Устад иҹазә вердикдә о, белә әрз етди: Јуху аләминдә Дәстғејбин Нәҹәфдән Шираза ҝетдијини ҝөрдүм. Онун Шираза ҝәлиши ислам вә шиәнин даһа да ҝүҹләнмәсинә сәбәб олур. Шираз әһалиси үзәриндә “Ла илаһә илләллаһ, Мәһәммәд рәсуләллаһ, Әлијјән вәлијјуллаһ” јазылмыш плакатларла ону гаршыламаға чыхмышдылар. Ширазда бөјүк мүвәффәгијјәтләр газаныр вә оранын алимләри онун ҹамаат намазында иштирак едирләр. Ҹамаат арасында бир ҝүнәш кими нур сачан Ајәтуллаһ Дәстғејбин бәрәкәтли вүҹудундан һамы истифадә едир.

Беһҹәт јухусуну данышыб гуртарандан сонра Шејх Казим Ширази мәнә хитаб едәрәк деди: “Аға Дәстғејб! Мән сизә елә ҝүнү бу ҝүн Шираза ҝетмәји әмр едир вә Нәҹәфдә галмағынызы һарам билирәм.”

Бу елә бир вахтда иди ки, мән Нәҹәфә Һәзрәт Әлинин (ә) һәрәминин кәнарында һәмишәлик галмаг үчүн ҝетмишдим. Шираза гајытмаг фикрим белә јох иди. Һәтта дүнјадан көчәркән мәни Нәҹәфдә басдырмағы да вәсијјәт етмишдим. Амма шәр`и һакимин һөкмүнә әмәл етмәк ваҹиб олдуғу үчүн аиләмлә бирликдә Шираза гајытмаға һазырлашдыг. Беһҹәтин дедији кими, ҹамаат бизим Шираза ҝәлишимизи чох јахшы гаршылады. Намаз гылмаг үчүн шәһәрин “Ҹаме” мәсҹидинә ҝетдик. Ширазын алимләри мәсҹидә јығылыб мәнимлә бирҝә намаз гылдылар. Беләликлә, мән Ширазда галыб өз дини-тәблиғати фәалијјәтләрими давам етдирдим.”

Бәли! Бөјүк фәгиһ Шејх Казим Ширази Ајәтуллаһ Беһҹәтин јухусунун садиг олдуғуну биләрәк, елә буна әсасән, шәр`и һөкм вермишдир. Амма Дәстғејбә ҝәлдикдә исә, Ајәтуллаһ Беһҹәтин јухуда ҝөрдүкләринин һамысы чин олду. О, Ширазда елмилә бөјүк ад-сан газанды. Көмәјә еһтијаҹы олан инсанлар онун јанындан һеч вахт әли бош гајытмаздылар.


Икинҹи әһвалат


Ингилабдан әввәлки илләрдә атам һәмишә “Дарүс-сәлам” мәсҹидиндә (Теһран) пишнамаз оларды. Бир ҝүн атам зәнҝ едиб деди ки, бир мүддәт онун јеринә мәсҹиддә ҹамаат намазы гылым. Мән үзүрхаһлыг едиб дедим: Гумдан Теһрана ҝәлиб бир-ики һәфтә галмаг мәним үчүн чох чәтиндир. Амма атам да Теһрана ҝәлмәјими тә`кид едирди. Атам наразы олдуғуму баша дүшүб деди: Әҝәр беләдирсә, ҝет Беһҹәт истихарә етсин. Беһҹәти ҝөрмәк үчүн “Фатимијјә” мәсҹидинә ҝетдим. Намаз гуртарандан сонра онунла саламлашыб һалыны сорушдум. Мәним үчүн истихарә етмәсини хаһиш етдим. Беһҹәт истихарә етмәдән деди: Валидејнин сөзүнә итаәт етмәк ваҹибдир.

Мән тәәҹҹүблә дедим: Һәр һалда истихарә етмәниз јахшы оларды. Гур`анла истихарә едиб деди: “Елә мән дејәндир.”

Һеч кәсин билмәдији бу мәсәләдән онун хәбәрдар олмасы мәним үчүн чох тәәҹҹүблү иди. Бу әһвалаты атама нәгл едәркән о деди: Белә мәсәләләр Беһҹәт үчүн чох садәдир. Аллаһ ризасына ҝөрә гырх-әлли ил ријазәт чәкән бир шәхс үчүн белә шејләри билмәк о гәдәр дә чәтин дејил.

Үчүнҹү әһвалат


Ингилабдан әввәлки илләрдә евими дәјишмәк гәрарына ҝәлмишдим. Бу, Беһҹәтлә Ајәтуллаһ Дәстғејбин гонаг ҝәлдији һәмин ев иди. Истихарә етмәк үчүн Беһҹәтин мәнзилинә ҝетдим. О, дәстәмаз алырды. Дәстәмаз алыб гуртарандан сонра елә һәмин дәгигә белә деди: “Еви сатмајын. Чүнки Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәминин јанында хүсуси бәрәкәт вардыр. Орадан узаглашдыгҹа һәмин бәрәкәтдән дә узаг олаҹагсан.”

Санки, мән истихарә үчүн хаһиш етмәздән әввәл онун бу мәсәләдән хәбәри варды. Мән Беһҹәтә дедим: Елә бу мәсәләјә ҝөрә сизин јаныныза ҝәлмишәм. Бир нәфәр мәним мәнзилими алмаг истәјир. Хаһиш едирәм буна ҝөрә бир иситихарә едәсиниз. Мәнзил шәрикли олдуғундан, шәрик өз пајыны (сәһмини) сатмаг истәјир вә бир нәфәр еви алмаға һазырды. Амма мән еви бу адама вә јахуд башгасына сатмагда тәрәддүд едирәм. Чүнки онун пулунун һалал олмадығы барәдә бә`зи шејләр ешитмишәм. Беһҹәт истихарә едиб деди: “Бу иши ҝөрмәјин, чүнки чох кәраһәти вар.”

Елә буна ҝөрә дә еви һәмин шәхсә сатмадым. Бир мүддәт кечәндән сонра мөһтәрәм бир шәхс еви алмаг үчүн ҝәлди. Борҹуму өдәмәк вә шәрикимин сәһмини вермәк үчүн еви һәмин шәхсә сатдым.

Дөрдүнҹү әһвалат


Е`тимадлы достлардан бири белә нәгл едирди: “Бир ҝүн Беһҹәтин һәмишә намаз гылдығы мәсҹидә тәрәф ҝедәндә, онун мәсҹид гапысындан чөлә чыхдығыны ҝөрдүм. Онун саламатчылығына астадан салават ҝөндәрдим. Беһҹәтә јахынлашыб әлини өпмәк истәјәндә, деди: Сизә миннәтдарам.”

Сонда хүласә шәкилдә әрз едирәм ки, Беһҹәтин һәдәфи динә, шиәлијә, ирфана вә Әһли-бејтә (ә) хидмәтдир. Мән ону мә`сумларымызын давамчысы һесаб едирәм.1

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет