Ангел Димов Власт на всяка цена Ангел Димов Издателство "Нова Зора" I8вn 954-9741-09 Всички права запазени. Нито една част от тази книгабет10/11
Дата20.07.2016
өлшемі2.38 Mb.
#211012
түріКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

323

Власт на Всяка цена

канов неолиберална политика обхваща главно: • изпълнение на разработената от
  американските експерти Ран и Ът прог­
  рама за смяна на системата, тоест за
  превръщане на социализма в "демокра­
  тичен" капитализъм и де факто за разг­
  рабване на създаденото българско дър­
  жавно богатство от местни и чуждест­
  ранни лица;

 • отказ от планирането като средст­
  во за стопанско управление;

 • демонополизация и приватизация
  на българските държавни банки и пред­
  приятия (включително външнотърговс­
  ките дружества), гори и земи и предос­
  тавянето им предимно на чужденци;

 • разграничаване от социалистичес­
  ките ръководни стопански и партийни
  кадри и поголовното им уволнение;

 • премахване на държавния контрол
  върху външната търговия със зърно, пет­
  рол, оръжия, цигари, алкохол и вторич­
  ни суровини;

 • „реформиране" на Българската на­
  родна банка, създаване на стотици част­
  ни банки, финансово-брокерски къщи и

324

обменни бюра и обсебване на народни­те пари; • разрушаване на българските селс­
  костопански кооперативи, присвояване
  на кооперативното имущество и разгром
  на родното селско стопанство;

 • демонополизация и приватизация
  на държавните организации, изкупуващи
  селскостопанска продукция у нас, пре­
  доставяне на тази дейност на частни
  прекупвачи, които изкупуват на безцени­
  ца селскостопанските стоки и пречат за
  осъществяване на разширено селскосто­
  панско производство;

 • уволнение на хиляди служители на
  МВР;

 • закриване на Комитета за държа­
  вен контрол, за да може безпрепятстве­
  но да се присвояват държавните имоти
  и пари;

 • обвързване на българската държа­
  ва с Международния валутен фонд, кой­
  то определя насоките на нейното иконо­
  мическо развитие, съобразно интереси­
  те на съвременната олигархия;

 • рязко съкращаване броя на българ­
  ските офицери и войници и създаване на

325

Власт на Всяка цена

платена войска, която да служи на оли­гархията и да се използва предимно за окупационни и други мисии в чужбина. • отстъпване на българските пози­
  ции на руските пазари на чужденци;

 • безпрецедентно повишаване на ос­
  новния лихвен процент с цел да бъде съ­
  сипано националното производство и
  страната да се превърне в пазар на чуж­
  дестранни стоки;

 • въвеждане на колониален валутен
  борд в българската държава;

 • присъединяване на България към
  военните структури на военнополити­
  ческия междудържавен блок НАТО;

 • превръщане на БСП в парламен­
  тарна партия на едрия финансов и комп-
  радорски капитал;

 • осигуряване на постоянно присъс­
  твие на „социалдемократите" в държав­
  ната власт чрез манипулиране на трудо­
  вите хора с популистки и социални ло­
  зунги и удовлетворяване на мафиотски
  интереси;

 • намиране на форми за предаване
  на спечелената от българските „социал­
  демократи" държавна власт на предста-

326

вители на други мафиотски кланове или за упражняването й в коалиции със срод­ни политически котерии.

Вследствие на прилаганата през пос­ледните две десетилетия у нас неолибе-рална евроатлантическа политика бъл­гарската държава напълно загуби своята независимост. Почти всички български държавни банки бяха предоставени на чужденци. Чуждестранни лица придоби­ха собствеността и върху нашите стра­тегически отрасли и производства. Меж­дувременно бяха ликвидирани прогре­сивни и печеливши български отрасло­ви структури на икономиката като елек­тронната, оръжейната, цигарената ин­дустрия.

Големи разрушения бяха извършени и в българското селско стопанство. Сега то се намира в окаяно състояние, а над една трета от обработваемата у нас земя пустее.

През периода 1992-1996 г. верните на народа социалисти в БСП, парламен­та и правителството, водиха самоотвер­жена борба за запазване независимост­та на българската държава, за предотв-

327

Власт на Всяка цена

ратяване на разграбването на народното богатство и за подобряване на живота на нашето население. Но след състоялия се извънреден конгрес на БСП (декември 1996 г.) цялата партийна власт бе овла­дяна от "социалдемократи" и представи­тели на мафиотски кланове.

В нашата страна се формира олигар­хичен обществен социално-икономичес-ки строй, при който малцина трупат бо­гатства чрез присвояване на средствата за производство, изпълнение на държав­ни „поръчки" и концесии, ограбване и жестока експлоатация на работния на­род. Обществото се разделя на малцина свръхбогаташи и милиони бедни, тъне­щи в мизерия и едва оцеляващи българ­ски граждани. Повечето от тях емигри­рат от страната и слугуват на чуждест­ранни господари. Все повече се изостря разразилата се демографска криза. За то­ва способстват и извършените след чет-въртофевруарския държавен преврат (1997 г.) промафиотски здравни и соци­ални „реформи".

Милиони български граждани ня­мат пари за лечение, а повечето от тях328

са без здравни и социални осигуровки. Днес последователите на Андрей Луканов са начело на БСП и държавата (в коалиция с „либерали"), следват нео-либерална евроатлантическа политика. Чрез тази политика се удовлетворяват интересите на българските и чуждест­ранните богаташи, а мнозинството от на­рода продължава да тъне в мизерия и ни­щета. Постоянно се увеличава размерът на отрицателното външнотърговско сал­до на страната. Катастрофално нараства и българският външен дълг. Ежегодно се отчита "висок" икономически растеж, но той е "кух". При неговото изчисляване се включват приходи като тези от про­дажбата на български имоти на чужден­ци, както и сумата на парите, които ра­ботещите в чужбина над 1 млн. българи, превеждат на близките си у нас. В стра­ната все повече се изострят социалните проблеми и нараства народното недовол­ство. Въпреки това ежегодно от нашата държавна хазна се харчат стотици мили­они евро за поддържане на окупацион­ни батальони в Ирак и в други страни, а също и за закупуване на западни оръжия329

Власт на Всяка цена

(най-често морално остарели) и транс­портна техника. Вследствие на пребива­ването на български военни в Ирак (след 2003 г.) вече са дадени десетки свидни човешки жертви, а още десетки са оса­катени за цял живот.

Очевидно и съвременните, както и някогашните български „социалдемок­рати" са предан съюзник и „катраник" на представителите на местната и чуждес­транната мафия и олигархия. За да влас­тват над своите сънародници и да полу­чават доходи и привилегии, те водят про­тивонародна политика и раболепно из­пълняват функциите на колониални ад­министратори.

Ето защо в интерес на българската нация и държава е да се скъса с прилага­ната през последните две десетилетия у нас неолиберална евроатлантическа по­литика. Нашият народ трябва да тръгне по български път на социално-икономи-ческо развитие, осигуряващо ускорен об­ществен прогрес, високи темпове на сто­пански растеж и всенародно благосъсто­яние.330Бележки
Предговор

 1. Андрей Луканов, Социалната демокрация
  - алтернатива за България, Северно издателство
  "Ехо", Плевен, 1992 г., с. 15-16

 2. Година след зверското убийство на Андрей
  Луканов (2 октомври 1996 г.) във в. "Труд" беше
  отпечатано интервю на негова сестра, която твър­
  ди, че брат й е бил убит едва ли не под влияние на
  отправяните му от мен публични критики

 3. Вж. Петър Христозов, Отмъщението на сян­
  ката, изд. "Тип-топ прес", С, 1996 г.

 4. Нора Ананиева, Андрей Луканов в парла­
  мента, ИК „Христо Ботев", С, 1997 г.

 5. Чавдар Добрев, Бащата на българското пре­
  устройство, в. "Нова Зора", бр. 40 от 10 октомври
  2006 г.

Пътят към властта

1. Тодор Живков, Мемоари, ИК "Труд и пра­во", С, 2006 г, с. 583-600331

Власт на Всяка цена

 1. Латинската поговорка "За умрелите или доб­
  ро, или нищо" не се отнася за политическите фигу­
  ри, които с характерите, поведението и делата си ста­
  ват пример за подражание на поколенията

 2. Тодор Живков, Мемоари, изд. "Труд и пра­
  во", С, 2006 г, с. 610

 3. Вж. Андрей Луканов, Социалната демок­
  рация - алтернатива за България, Северно издател­
  ство "Ехо", Плевен, 1992 г, с. 6
 1. Като редовен автор на статии във в. "Ра­
  ботническо дело" още тогава получих автентична
  информация, че посочената статия на Иван Костов
  е написана по указание на Андрей Луканов в каби­
  нета на зам.-главния редактор Димитър Делийски,
  в Полиграфическия комбинат

 2. Вж. Ма1юпа1 сЬатЬег РошШюп, И8А,
  \УасЪт§1оп, 1990

 3. Министър-председагелят Андрей Луканов
  е наредил на проф. Иван Ангелов да включи в ав­
  торския колектив тогава почти неизвестния Иван
  Костов

 4. Вж. Нора Ананиева, Андрей Луканов в пар­
  ламента, ИК "Христо Ботев", С, 1997 г, с. 328

 5. По-подробно вж. Ангел Димов, Българс­
  кият път, ИК "Христо Ботев", С, 1999 г, с. 75

Смяна на системата

 1. Вж. Нора Ананиева, Андрей Луканов в пар­
  ламента, ИК "Христо Ботев", С, 1997 г, с. 61

 2. Андрей Луканов, Социалната демокрация
  - алтернатива за България, Северно издателство
  "Ехо", Плевен., 1992 г, с. 48

 3. Вж. Стенограма на 36-ото народно събрание

332

4. Наскоро бивш майстор на спорта в на­


шата страна и настоящ доктор по спортни науки
заяви по кабелна телевизия, че сега може само
да се мечтае за съществувалите при държавния
социализъм благоприятни условия за развитие на
българския спорт

 1. Желю Желев, Фашизмът, Изд. на БЗНС, С,
  1990 г, с. 10

 2. Доколкото ми е известно, понятието "то­
  талитаризъм" е използвано най-напред в нача­
  лото на 20-те години на 20 век от италианския
  социалистически лидер и публицист Джовани
  Алиендола, убит от военизирани фашистки от­
  ряди на Бенито Мусолини. С понятието "тота­
  литаризъм" е обозначавана всеобхватната и на­
  лагана със сила държавна, икономическа и об­
  ществена власт на фашистката партия, предс­
  тавляваща финансовия капитал и едрите земев­
  ладелци

 3. Дън Сяопин, Китайският път: реформи и
  стабилност, изд. "Лик", С, 1999 г, с. 40

 4. Пак там, с. 198

 5. Тодор Живков, Мемоари, ИК "Труд и пра­
  во", С, 2006 г, с. 330
 1. Вж. Тодор Живков, Мемоари, ИК "Труд и
  право", С, 2006 г, с. 302, 303, 331

 2. Вж. Пак там, с. 302

 3. Пак там, с. 303

 4. Пак там, с. 299

 5. Пак там, с. 362

 6. Пак там, с. 296, 356

 7. Пак там, с. 303

 8. Този проект пропадна поради лидерски

333

Власт на Всяка цена

амбиции и стремеж да се оглави съставения от мен екип от млади учениПромафиотска политика

1. Андрей Луканов, Социалната демокрация

- алтернатива за България, Северно издателство
"Ехо", Плевен, 1992 г, с. 7


 1. Вж. Нора Ананиева, Андрей Луканов в пар­
  ламента, ИК "Христо Ботев", С, 1997 г, с. 35-61 и
  286-317

 2. Пак там, с. 43

 3. Пак там, с. 47

 4. Пак там, с. 292-295

 5. Пак там, с. 51

 6. Андрей Луканов, Социалната демокрация

- алтернатива за България, Северно издателство
"Ехо", Плевен, 1992 г.,с. 50

 1. 81аЙ8Ис8 8ше<1еп, 81оскЬо1т, 2005

 2. През 2006 г. в Швеция е имало регистрира­
  ни около 900 хил. предприятия

10. Вж. "Малне странн Западной Европн,
изд., "Мнслъ", М., 1972 г, с. 128

 1. Нора Ананиева, Андрей Луканов в парла­
  мента, ИК "Христо Ботев", С, 1997 г, с. 292

 2. Вж. Държавен вестник, бр. 39 отм. май 1991 г

 3. Андрей Луканов, Социалната демокрация

- алтернатива за България, Северно издателство
Ехо", Плевен, 1992 г, с. 34

14. Пак там, с. 50 1. Вж. Маркс, Енгелс, Съчинения, Изд. на
  БКП, С, 1964 г.,т. 13, с. 8

 2. Пак там, с. 9

 3. Андрей Луканов, Социалната демокрация

334

- алтернатива за България, Северно издателство


"Ехо", Плевен, 1992 г., с. 38-39.

18. Пак там, с. 25Депутатският имунитет

 1. Вж. Ангел Димов, Глас народен, изд. "Вез­
  ни", С, 1994 г, с. 3

 2. Вж. Александър Стамболийски, Избрани
  произведения, Изд. на БЗНС, С, 1979 г, с. 365

 3. 36-о народно събрание, 104 заседание, Со­
  фия, вторник, 7 юли 1992 г, открито в 15,10 ч

 4. Стенографски протокол от състоялия се на
  29 юли 1994 г. пленум на ВС на БСП

"Социалдемократически " превъплъщения

1. Андрей Луканов, Социалната демокрация

- алтернатива за България, Северно издателство
„Ехо", Плевен, 1992 г.


 1. Пак там, с. 17

 2. Пак там, с. 16

 3. Пак там, с. 32-33

 4. Пак там, с. 30

 5. Пак там, с. 31

 6. Пак там, с. 53

 7. Пак там, с. 33

 8. Пак там, с. 51
 1. Пак там, с. 52,53

 2. Пак там, с. 58

 3. Пак там, с. 58

 4. Пак там, с. 14

 5. Г.К. Жуков. Спомени и размисли, Държав-

335

Власт на Всяка цена

но военно издателство, С, 1969 г., с. 181

15. Андрей Луканов, Социалната демокрация

- алтернатива за България, Северно издателство


„Ехо", Плевен, 1992 г., с . 29

 1. В.И. Ленин, Полное собр. соч., изд. „По-
  литической литератури", М., 1969 г., т. 43, с. 63

 2. Андрей Луканов, Социалната демокрация

- алтернатива за България, Северно издателство
„Ехо", Плевен, 1992 г, с. 22

 1. Маркс, Енгелс, Съчинения, Изд. на БКП,
  С, 1968 г.,т. 23, с. 753

 2. Маркс, Енгелс, Съч. Изд. на БКП, С, 1957
  г, т. 4, с. 330

 3. А.С. Орлов и др. История на Русия, ИК
  „Труд", С, 2006 г, с. 396-397

 4. В началото на 20 век Руската социалде­
  мократическа партия се разцепва на „меншевики"
  (малцинство дребнобуржоазни еволюционисти) и
  болшевики (мнозинство) „революционери", кои­
  то допускали и революционен път на преминаване
  от капиталистически към социалистически общес­
  твен строй

 5. В.И. Ленин, Полное собр. соч., изд. "По-
  литической литературн", М. 1969 г, т. 26, с. 354
 1. Максим Горки, Избрани произведения,
  изд. "Народна култура", С. 1968 г, с. 656

 2. Пак там, с. 669

 3. Пак там, с. 663

 4. А. Тишков, Дзержинский, изд. "Молодая
  гвардия", М. 1974 г, с. 238

 5. Пак там, с. 240

 6. По-подробно вж. Ангел Димов, Религи­
  озна политика, ИК "Христо Ботев", С. 2003 г, с. 46

336

 1. Пак там, с. 39 и 45

 2. Цитирано по: в. "Дума" от 11 ноември
  2006 г.

 3. Александър Стамболийски, Избрани про­
  изведения, Изд. на БЗНС, С. 1979 г., с. 394

 4. Пак там, с. 395

 5. В.И. Ленин, Полное собр. соч., изд. "Поли-
  тической литературн", М. 1969 г., т. 26, с. 249-250

 6. Пак там, с. 322

 7. Пак там, т. 38, с. 199

Заложник на мафията

 1. В. "Дума" от 20 ноември 1996 г.

 2. В. "168 часа" от 12-18 февруари 1996 г., в.
  "24 часа" от 8 юни 1996 г., в. "Дума" от 9 септемв­
  ри 1996 г., в. "Демокрация" от 19 октомври 1996 г.

 3. В. "Дума" от 11 ноември 1996 г.

 4. Стенограма на Пленум на ВС на БСП от
  юни 1996 г.

 5. В. "Дума" от 5 септември 1996 г.

 6. В. "24 часа" от 19 април 1995 г.

 7. В. "Дума"от 4 юни 1996 г.

 8. ДВ, бр. 45 от 1995 г.

 9. По повод на налаганото от родните "соци­
  алдемократи" гледище, че в държавните органи
  трябвало да се назначават само съответните "про­
  фесионалисти", на пленум на ВС на БСП предло­
  жих при подбора на управленски кадри да се гледа
  преди всичко готовността им да служат на народ­
  ната кауза. Добавих, че и касоразбивачите-крадци
  са големи професионалисти

10. Субсидирането на парламентарно предс­
тавените партии от Държавния бюджет започна при

337

Власт на Всяка цена

управлението на Иван Костов (1997-2001 г.)11. В. "168 часа", от 28 август-3 септември 1995 г.

Нашето спречкване

 1. Този текст означава, че шефовете на "Мул-
  тигруп" и БЗК възнамеряват да избират "търговс­
  ката банка" и кого да кредитират, тъй като по оно­
  ва време те имаха свои представители във всички
  министерства и ведомства и се готвеха по своя во­
  ля да формират Управителния съвет на ДФ "Земе­
  делие"

 2. ДВ, бр. 57 от 1995 г.

 3. Както и друг път съм писал, когато в дър­
  жавата лихвата превишава 10 на сто, това е показа­
  тел, че държавната власт е завладяна от мафиотс­
  ки структури

 4. Разпореждане на председателя на Народ­
  ното събрание N 102-33-334 от 23 юни 1994 г.

 5. ДВ бр. 58 от 22 май 1998 г.

 6. През 1999 г. публикувах брошурата на Алек­
  сандър Стамболийски "Какъв трябва да бъде по­
  литикът?" с моя въвеждаща студия. След известно
  време срещнах на бул. "Руски" (до Народното съб­
  рание) Анастасия Мозер, която ме похвали за сто­
  реното, но не можела да се успокои от факта, че
  такава прекрасна студия е написана от "комунист"

 7. В. "Труд" от 3 декември 1996 г.

 8. През 1995 г. в ЕС изкупната цена на пше­
  ницата беше два пъти по-висока от нейната меж­
  дународна цена

 9. В. "24 часа" от 12 април 1996 г.

10. В. "24 часа" от 18 декември 1995 г.

338

 1. Имах предвид убития през 1993 г. гангс­
  тер с прякор "Крушата"

 2. Наскоро научих от Жан Виденов, че ин­
  формацията за преведените от руския евреин Май­
  къл Чорни в Централната кооперативна банка
  (ЦКБ) няколко милиона долара (които неизвестно
  как били уж откраднати от Румен Спасов) е пре­
  доставена на Иван Костов от МВР чрез Андрей Лу­
  канов. Едва след това тогавашният министър на
  МВР Любомир Начев (лека му пръст) е дал тази
  информация на министър-председателя

Лихвеният процент

 1. В. "Труд" от 13 януари 1996 г.

 2. Цитирано по: Николай Петев, Отвъд поли­
  тическия театър през погледа на Жан Виденов, ИК
  "Христо Ботев", С. 1998 г, с. 271

 3. В. "Дума" от 25 октомври 1991 г.

 4. Маркс, Енгелс, Съчинения, Изд. на БКП,
  С. 1969 г, т. 25, част втора, с. 107-133

 5. Цитирано по: Николай Петев, Отвъд поли­
  тическия театър през погледа на Жан Виденов, ИК,
  "Христо Ботев", С. 1998 г, с. 244

 6. В. "Дума" от 11 ноември 1996 г.

 7. В. "24 часа" от 9 септември 1996 г.

 8. На 29 юли 1994 г. на пленума на ВС на БСП
  казах: "Ако ние караме с банковата система и па-
  рично-кредитната политика, каквато нашият прия­
  тел и мой колега Тодор Вълчев и заместникът му
  Милети Младенов водят, е по-хубаво да не взема­
  ме властта. Няма смисъл". (Вж. Стенограма от пле­
  нума, с. 57). Изтъкнах това, впечатлен от една слу­
  чайна среща със собственик на финансова къща,

339

Власт на Всяка цена

които с гордост ми призна, че чрез спекулативни валутни обменни операции за един ден е спечелил над 30 млн. неденоминирани лева

9. Само депутатката Станка Величкова е про­
явила любопитство и попитала кой е отсъстващи­
ят вносител и коя е неговата кандидатура за упра­
вител на БНБ

10. Цитирано по: Сборник закони, изд.


"Апис", С, 1996 г, N 13, с. 348, 349

 1. Пак там, с. 350, 351

 2. Статистически справочник, НСИ, С, 2001
  г, с. 134

 3. Дни преди да бъде убит (2 октомври 1996
  г), Андрей Луканов е доверил на брат си, че в "ко­
  алиция" с лидера на СДС Иван Костов щели до ме­
  сец да отстранят Жан Виденов от Министерския
  съвет. Затова били информирани правителствата на
  Вашингтон и Москва, вж. в. "24 часа", от 25 август
  1997 г.

Десетоянуарският пуч

1. Андрей Луканов, Социалната демокрация


- алтернатива за България, Северно издателство
„Ехо", Плевен, 1992 г, с. 79

2. Главните прокурори на Република Бълга­


рия - Иван Татарчев и Никола Филчев, разкриха
юридическата несъстоятелност на делото по "въз­
родителния процес" и прекратиха (съответно през
1997 г. и 1999 г.) издевателствата над ген. Димитър
Стоянов

3. Депутатката Донка Дончева се зае да пра­


ви подписка на делегати на конгреса в подкрепа на
Жан Виденов, но събра едва 140 подписа (от над

340

700 делегати с право на глас) 1. Бащата на древногръцката морална фило­
  софия Сократ е доказал, че "във всяко дело се по­
  читат и славят най-подготвените, а се укоряват и
  се презират най-невежите". Той стигнал до този из­
  вод, след като амбициозният млад кандидат за ли­
  дер на Атинската държава Главкон не могъл да му
  отговори на редица въпроси за приходите, сигур­
  ността и зърнените запаси на тази държава и осо­
  бено на главния въпрос, а именно: "Какво благоде­
  яние най-напред ще извършиш за отечеството си",
  Вж. Ксенофонт, Сократически съчинения, изд. "На­
  родна култура", С, 1985, с. 87-89

 2. По-подробно за политическите събития
  през януари и февруари 1997 г. вж. Ангел Димов,
  Българският път, ИК "Христо Ботев", С, 1999

 3. При завръщането си от стаята на машино­
  писките в пленарната зала видях, че стъклата на
  прозорците на източната страна на сградата са раз­
  бити (с железни болтове) и си прибрах от гардеро­
  ба висящия на закачалката "самотен", но незасег­
  нат балтон

 4. Може би нараняването на проф. Владимир
  Топенчаров е за добро. Защото отклони намерени­
  ето ни да минем пеш през Докторската градина (до
  която живеем), без да подозираме, че по нейните
  алеи и по ул. „Шипка" са разположени бойни гру­
  пи погромаджии, очакващи депутатска плячка

 5. Този камък е даден за съхранение в сграда­
  та на БСП на ул. „Позитано" 20

 6. В.И. Ленин, Полное собр. соч., изд. "Поли-  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет