Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағыДата23.02.2016
өлшемі159.35 Kb.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген

  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1-бөлім. Магистратура
ОЖЖ оқу жылына мамандықтардың ҮОЖ-ы мен магистранттардың ЖОЖ-ы негізінде жасалады және оны Ғылыми кеңестің шешімі негізінде білім беру ұйымының басшысы бекітеді.

ОЖЖ-да оқу жылында оқытылатын пәндер тізбесі және олардың кредитпен санағандағы еңбек сыйымдылығы, оқытылу реті, оқу сабақтарының түрлері, бақылау нысандары, сондай-ақ оқу қызметінің басқа да түрлері (практикалар, МҒЗЖ (МЭЗЖ), кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау) айқындалады.

ОЖЖ оқу сабақтарының кестесін құруға және оқытушының оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеуге негіз болады.

Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқудың толық кезеңіне жасалады және мынадай бөлімдерден тұрады:

1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады);

2) ғылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, мерзімі және есеп беру нысаны);

3) практика (бағдарламасы, базасы, мерзімі және есеп беру нысаны);

4) негіздемесі мен құрылымы көрсетілген магистрлік диссертация тақырыбы;

5) магистрлік диссертацияны орындау жоспары;

6) ғылыми жарияланымдар мен тағылымдамалардан өту жоспары.

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар. Ғылыми және педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу жұмысы:

1) магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі;

2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығының болуы;

3) ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік, технологиялық жетістіктеріне сүйенуі;

4) ғылыми зерттеудің қазіргі әдістерін қолдану арқылы орындалуы;

5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерінің болуы;

6) тиісті білім беру саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге негізделуі тиіс.

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар. Бейіндік магистратурадағы эксперименталдық-зерттеу жұмысы:

1) магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі;

2) ғылым мен техниканың, өндірістің қазіргі жетістіктеріне негізделуі және нақты практикалық ұсынымдарды, басқарушылық міндеттердің өзіндік шешімдерін қамтуы;

3) алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалуы;

4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименталды-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерінің болуы тиіс.

Ғылыми-зерттеу немесе эксперименталды-зерттеу жұмыстарының нәтижесі өтілуіне қарай әрбір академиялық кезеңнің соңында магистранттың есебі түрінде ресімделеді.

МҒЗЖ (МЭЗЖ) шеңберінде магистранттың жеке жұмыс жоспарында міндетті түрде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуі қарастырылады.

Магистрлік диссертация міндетті түрде плагиатқа тексерілуден өтуі тиіс, мұндай тексерісті жүргізу қағидалары мен тәртібін жоғары оқу орнының өзі анықтайды.

Магистратураға оқуға қабылданғаннан кейінгі екі айдың ішінде магистрлік диссертацияға жетекшілік жасау үшін ғылыми жетекші тағайындалады.

Ғылыми жетекші және магистранттың зерттеу тақырыбы ғылыми кеңес шешімінің негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен бекітіледі.

Магистранттың ғылыми жетекшісінің ғылыми дәрежесінің болуы және ғылымның осы саласында (магистранттың оқу мамандығы бойынша) ғылыми зерттеулермен белсенді түрде шұғылдануы тиіс. Қажет болған жағдайда ұқсас ғылым саласы бойынша ғылыми консультанттар тағайындалады.

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан

от 23 августа 2012 года № 1080

 

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования

 Раздел 1. Магистратура
РУП разрабатывается на учебный год на основе ТУПл специальности и ИУПов магистрантов и утверждается руководителем организации образования на основании решения ученого совета.

В РУПе определяется перечень дисциплин на учебный год и их трудоемкость в кредитах, порядок изучения, виды учебных занятий и формы контроля, а также другие виды учебной деятельности (практики, НИРМ (ЭИРМ), комплексный экзамен, оформление и защита магистерской диссертации.

РУП служит основой для составления расписания занятий и расчета трудоемкости учебной работы преподавателя.

Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь период обучения и включает следующие разделы:

1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться);

2) научно-исследовательская/экспериментально-исследовательская работа (тема, направление исследования, сроки и форма отчетности);

3) практика (программа, база, сроки и форма отчетности);

4) тема магистерской диссертации с обоснованием и структурой;

5) план выполнения магистерской диссертации;

6) план научных публикаций, стажировок.

Требования к научно-исследовательской работе магистранта. Научно-исследовательская работа в научной и педагогической магистратуре должна:

1) соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается магистерская диссертация;

2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;

3) основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;

4) выполняться с использованием современных методов научных исследований;

5) содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям;

6) базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области знания.

Требования к экспериментально-исследовательской работе магистранта. Экспериментально-исследовательская работа в профильной магистратуре должна:

1) соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается магистерская диссертация;

2) основываться на современных достижениях науки, техники и производства и содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач;

3) выполняться с применением передовых информационных технологий;

4) содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

Результаты научно-исследовательской или экспериментально- исследовательской работы в конце каждого периода их прохождения оформляются магистрантом в виде отчета.

В рамках НИРМ (ЭИРМ) индивидуальным планом работы магистранта предусматривается обязательное прохождение зарубежной научной стажировки.

Магистерская диссертация обязательно должна пройти проверку на предмет плагиата, правила и порядок проведения которой определяются вузом самостоятельно.

В течение двух месяцев после зачисления каждому магистранту для руководства магистерской диссертацией назначается научный руководитель.Научный руководитель и тема исследования магистранта на основании решения ученого совета утверждаются приказом ректора вуза.

Научный руководитель магистранта должен иметь ученую степень и активно заниматься научными исследованиями в данной отрасли науки (по специальности обучения магистранта). При необходимости могут назначаться научные консультанты по смежным отраслям наук.

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по специальности послевузовского образования

6М090100 – Организация перевозок, движения

и эксплуатация транспорта

(научное и педагогическое направление)


Срок обучения: 2 года

Академическая степень: магистр наук по специальности

6М090100-«Организация перевозок, движенияи эксплуатация транспорта»


Цикл

дисциплин

Код дисциплины

Наименование дисциплины

Кол-во креди

тов

Семестр

Форма контро-ля

БД

Базовые дисциплины

20ОК

Обязательный компонент

8


IFN 5201

История и философия науки

2

1

экзамен

IYa 5202

Иностранный язык (профессиональный)

2

1

экзамен

Ped 5203

Педагогика

2

1

экзамен

Psi 5204

Психология

2

1

экзамен

КВ

Компонент по выбору

12ПД

Профилирующие дисциплины

22ОК

Обязательный компонент

2


SUT 5301

Системы управления на транспорте

2

2

экзамен

КВ

Компонент по выбору

20

Итого теоретического обучения

42ДВО

Дополнительные виды обучения

не менее 13

ППИ

Практика (педагогическая, исследовательская)

не

менее 6*


отчет

НИРМ

Научно - исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации

не

менее 7

отчет

ИА

Итоговая аттестация

4КЭ

Комплексный экзамен

1

4
ОиЗМД

Оформление и защита магистерской диссертации

3

4ИТОГО

не менее 59
П р и м е ч а н и е * Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых на практику.

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по специальности послевузовского образования

6М090100 – Организация перевозок, движения

и эксплуатация транспорта

(профильное направление)


Срок обучения: 1,5 года

Академическая степень : магистр в области услуг

по специальности 6М090100-« Организация перевозок, движенияи эксплуатация транспорта»


Цикл

дисциплин

Код дисциплины

Наименование дисциплины

Кол-во креди

тов

Семестр

Форма контро-ля

БД

Базовые дисциплины

10ОК

Обязательный компонент

5


IYa 5201

Иностранный язык (профессиональный)

2

1

экзамен

Men 5202

Менеджмент

1

1

экзамен

Psi 5203

Психология

2

1

экзамен

КВ

Компонент по выбору

5ПД

Профилирующие дисциплины

26ОК

Обязательный компонент

3


STOP 5301

Современные технологии в организации перевозок

1

1

экзамен
SUT 5302

Системы управления на транспорте

2

2

экзамен

КВ

Компонент по выбору

23


Итого теоретического обучения

36ДВО

Дополнительные виды обучения

не менее 8
ПП

Практика (производственная)

не

менее 4*


отчет

ЭИРМ

Экспериментально - исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации

не

менее4

отчет

ИА

Итоговая аттестация

4КЭ

Комплексный экзамен

1

3
ОиЗМД

Оформление и защита магистерской диссертации

3

3ИТОГО

не менее 48
П р и м е ч а н и е * Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых на практику.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет