Љазаљстан республикасыныў білім жшне ’ылым министрлігібет1/5
Дата11.06.2016
өлшемі2.47 Mb.
#128180
  1   2   3   4   5

љАЗАљСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫў

БІЛІМ ЖШНЕ ’ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШШКШРІМ атында“ы

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деЈгейлі СМЖ ›±жатыПОШК

ПОШК 042-14.01.20.260/03-2010

«Математика 2» пЩніне арнал“ан о›у-Щдістемелік материалдар ПОШК

28.12.2009 ж. № 3 басылымныЈ орнына 27.08.2010 ж. № 4 басылым
  • ПШНДЕРДІў ОљУ-ШДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

  • «Математика 2»


5B073100– „Тіршілік ЩрекетініЈ ›ауіпсіздігі жЩне ›орша“ан ортаны ›ор“ау“ маманды›тар

ЇшінОљУ -ШДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

Семей


2010

Мазм±ны


  1. Глоссарийлар…………..…………………………………………………….3

  2. ДЩріс о›улар …………………………………………………………………9

  3. Практикалы› саба›тар........………………………………………………..31

  4. СтуденттіЈ йздік жумысы...................………………………………….....51


1 ГЛОССАРИЙ

ЖаЈа ±“ымдарМазм±ны1Екі айнымалы функция

z = f(x, y). Экстремум - бірінші ретті дербес туындылары

- толы› дифференциал

Дифференциал ар›ылы жуы›тап есептеу- екінші ретті дербес туындылары.

Экстремум“а зерттеу: 1) , P( )

2) егер , м±нда“ы онда экстремум Р нЇетсінде бар, егер , онда экстермум болмайды. Егер , онда P( ) максимум . Егер , онда P( ) - минимум2Екі еселі интеграл , ›айталаЈ“ан интеграл“а кйшу

поляр координттар“а кйшу

беттін ауданы

жазы› фигураныЈ ауданы

- ауыру центрі

3®ш еселі интеграл ›айталаЈ“ан интеграл“а кйшу

.

Сфералы› координаттар“а кйшу.

Цилиндрлік координаттар“а кйшу. – дененіЈ кйлімі

дененіЈ массасы

моменты инерции4ОЈ ›атарлар

= - геометриялы› прогрессия

= - гармониялы› ›атар

Егер lim , онда ›атар жина›сыз болады (›ажетті белгісі)

Егер , онда жЩне ›атарлардыЈ жина›тылы“ы бірдей болады жина›ты немесе жина›сыз (салыстыру белгісі)

Даламбер белгісі Коши белгісі 5изгермелі таЈбалы ›атарлар. ДЩрежелік ›атари

, радиус сходимости

Разложение в ряд элементарных функций6Бірінші ретті дифференциалды› теЈдеулер 1) немесе - ›арапайым теЈдеу

2) Айнымалылары бйлнетін теЈдеу. Бйлгенде

3) Алмастыруы ар›ылы м±нда“ы

4) Біртекті теЈдеу. Алмастыруы ар›ылы

5) бірінші ретті сызы›ты› теЈдеуБернулли теЈдеуі. Алмастыруы ар›ылы 7Екінші ретті дифференциалды› теЈдеулер 1) ›арапайым теЈдеу

2) . Алмастыруы ар›ылы реті кемитін у - жо›

3) . Алмастыруы ар›ылы реті кемитін х - жо›

4) екінші ретті т±ра›ты коэффициенті сызы›ты, біртекті теЈдеуі.

Егер D , , онда .

Егер D , , онда

Егер D , , онда

5) екінші ретті т±ра›ты коэффициенті сызы›ты, біртекті емес теЈдеуі., м±нда“ы - біртекті теЈдеудіЈ жалпы теЈдеуі

-біртекте емес теЈдеідіЈ дербес шешімі

Егер , онда , м±нда“ы , егер а – мінездеме теЈдеудіЈ тЇбірі болмаса. егер а – мінездеме теЈдеудіЈ -еселігі тЇбірі болса

Егер , онда м±нда“ы , егер – мінездеме теЈдеудіЈ тЇбірлері болмаса. егер – мінездеме теЈдеудіЈ тЇбірлері болса

8Комбинаторика, ы›тималды› Pn=n! љайталанбайтын орналастыруларљайталанатын орналастырулар

›айталанбайтын алмастыру

= ›айталанатын алмастырулар

C = ›айталанбайтын терулер= ›айталанатын терулер

Р= гипергеометриялы› ы›тималды›

9Ы›тималды› т±ралы теоремаларыP(A+B)=P(A)+P(B)- Їйлесімсіз о›и“алардыЈ ›осу теоремасы

Р (А)+Р( )=1 – ›арама-›арсы о›и“алар

P(A+B)=Р(А)+Р(В) – Р(АВ) Їйлесімді о›и“алардыЈ ›осу теоремасы

Р (АВ) = Р (А)Р (В) – тЩуелсіз о›и“алардыЈ кйбейту теоремасы

Р (АВ)=Р (А) РА (В)=Р (В) РВ (А) – тЩуелді о›и“алардыЈ кйбейту теоремасы

Р (А)= Р (В1) + Р (В2) +…+ Р (В3) -

Толы› ы›тималды›тыЈ формуласы

РАі)= Байес формуласы

P(A)= 1- q1, q2, еЈ болма“анда бір о›и“аныЈ пайда болу ы›тималды“ы


  • 10Бернулли, Лапласс,Пуассон формулаларыРn (к)= C  рkqn-k , Бернулли формуласы

  • np – q   np + p ы›тималды сан  • Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет