Љазаљстан республикасыныў білім жшне ’ылым министрлігі


љисы› сызы›ты интегралды есепте , y=2x, A(0,0), B(1, 2)бет5/5
Дата11.06.2016
өлшемі2.47 Mb.
1   2   3   4   5

љисы› сызы›ты интегралды есепте , y=2x, A(0,0), B(1, 2)

 • љисы› сызы›ты интегралды есепте 3ydy, L- y=x, x1=0, x2=2

 • љисы› сызы›ты интегралды есепте , y=2x, x1=0, x2=1

 • љисы› сызы›ты интегралды есепте , L – y=x2, A(0,0), B(1, 1)

 • љисы› сызы›ты интегралды есепте , L – y=x+2, A(0,2), B(1, 3)

  13-14 Машы›тану саба“ы.

  1. љисы› сызы›ты интегралдыЈ интегралдау жолына тЩуелсізболуын тексеру жЩне оны есептеу.

  2. Функцияны оныЈ толы› дифференциалы бойынша табу.


  15-16 Машы›тану саба“ы.

  1. І-ші типтік беттік интегралды есептеу.

  2. ІІ-ші типтік беттік интегралды есептеу.

  3. Стокс формуласын ›олданып интегралды есептеу.

  4. Остроградский - Гаусс формуласын ›олданып беттік интегралды есептеу.

  Тапсырмалар.

  [2.2]. 2-тарау. 232-234, 251-262.  3-та›ырып. љатарлар.
  17-18 Машы›тану саба“ы.

  1. Жина›тылы›тыЈ ›ажетті жЩне жеткілікті белгілеріне есеп шы“ару. (Салыстыру белгісі, Даламбер, Коши белгілері, КошидіЈ итегралды› белгілері)

  2. Ауыспалы таЈбалы ›атарлар жина›тылы“ы. Абсолютті жЩне шартты жина›ты ›атарлар.

  Тапсырмалар.

  Жалпы мЇшесі берілген 5-ші мЇшесін жаз.  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте

  љатарды жина›тылы››а зертте
  19-20 Машы›тану саба“ы.

  1. Функциялы› жЩне дЩрежелік ›атарлардыЈ жина›тылы› интервалын табу.

  2. ДЩрежелік ›атарларды мЇшелеп дифференциалдау жЩне интегралдау.

  Тапсырмалар.

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  функциясын х дЩрежесі бойынша ›атар“а жікте

  . функциясын х дЩрежесі бойынша ›атар“а жікте

  . функциясын х дЩрежесі бойынша ›атар“а жікте

  . функциясын х дЩрежесі бойынша ›атар“а жікте

  интегралды 0,0001 дЩлдікпен есепте

  интегралды 0,0001 дЩлдікпен есепте

  функцияны дЩрежелік ›атар“а жікте

  функцияны дЩрежелік ›атар“а жікте

  жина›тылы› облысын тап
  21-22 Машы›тану саба“ы.

  1. ®здіксіз функцияны кйпмЇшеліктер ›атар“а жіктеу

  2. љатарды функция мЩнін жуы› есептеуге ›олдану, аны›тал“ан интегралды жуы›тап есептеу.

  Тапсырмалар.

  [2.2]. 3-тарау. №390-400, 415-425.

  23-24 Машы›тану саба“ы.

  1. Дифференциалды› теЈдеуге келтіретін есептер.

  2. Айнымалысы ажыратыл“ан жЩне ажыратылатын теЈдеулер.

  3. Біртектес, сызы›ты› жЩне Бернулли теЈдеулері.

  4. Толы› дифференциалды теЈдеу.

  Тапсырмалар.

  1) Дифференциалды› теЈдеуді шеш

  2) ТеЈдеуініЈ жалпы шешімін тап

  3) жалпы шешімін тап

  4) жалпы шешімін тап

  5) жалпы шешімін тап

  6) , -Коши есебін шеш.

  , -Коши есебін шы“ар

  теЈдеуініЈ жалпы шешімін тап.

  теЈдеуін шеш.

  теЈдеуініЈ барлы› шшімдерін жЩне бастап›ы шартын ›ана“аттандыратын шешімін тап.

  11) бастап›ы шартпен берілген , теЈдеуініЈ дербес шешімін тап


  25-26 Машы›тану саба“ы.

  1. 2-ретті дифференциалды› теЈдеулер.

  2. 2-ші ретті дифференциалды› теЈдеулердіЈ ретін тймендету.

  Тапсырмалар.

  1. 2.

  3. 4.

  5. 6.

  7.
  27-28 Машы›тану саба“ы.

  1. Біртектес сызы›ты› дифференциалды› теЈдеулер.

  2. Коэффициенттері т±ра›ты 2-ші ретті дифференциалды› теЈдеулер.

  3. Коэффициенттері т±ра›ты жо“ар“ы ретті дифференциалды› теЈдеулер.

  4. Коши есебі.

  Тапсырмалар.

  1. Дифференциалды› теЈдеудіЈ жалпы шешімін тап

  2. Дифференциалды› теЈдеудіЈ жалпы шешімін тап

  3. Дифференциалды› теЈдеудіЈ жалпы шешімін тап

  4. Коши есебін шеш

  5. дифференциалды› теЈдеуініЈ дербес шешімін тап

  6. Дифференциалды› теЈдеудіЈ жалпы шешімін тап

  9. дифференциалды› теЈдеуініЈ дербес шешімін тап

  10. Дифференциалды› теЈдеуініЈ жалпы шешімін тап

  11. , бастап›ы шартты ›ана“аттандыраты

  12. дифференциалды› теЈдеуініЈ дербес шешімін тап

  13. Дифференциалды› теЈдеуініЈ дербес шешімін тап

  14. Дифференциалды› теЈдеуініЈ жалпы шешімін тап
  29-30 Машы›тану саба“ы.

  1. Еркін т±ра›тыны вариациалау Щдісімен шешу.

  2. Коэффицинеттері т±ра›ты сызы›ты› біртектес емес дифференциалды› теЈдеулердіЈ дербес шешуініЈ формасын табу Щдісі ар›ылы шешу.
  Тапсырмалар.

  1. 2.

  3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9.

  7. О›ытушылардыЈ кймегімен орындалатын студенттердіЈ йздік ж±мысы.

  1-та›ырып. Бірнеше айнымалыныЈ функциясы.

  1-ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №1782,1783,1785,1792,1799.№1801-1815. №1891-1900.
  2- ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №1831, №1833-1851, №1856-1866, №1941-1950.


  3-4- ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №1876-1890, №1981-1985, №2008-2016.  2-та›ырып. љос жЩне еселі интегралдар.

  5- ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №2113-2120, №2121-2131, №2136-2142, №2160-2167, №2175-2184, №2189-2192, №2225, №2230, №2131,№2237.
  6- ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №2270-2247, №2254-2258, №2259,2265.


  7-ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №2293-2302, №2310-2313.


  8- ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №2318, 2319.


  9- ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №2347, 2349, 2355,2356,2358.  3-та›ырып. љатарлар.

  10-ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №2401-2465, №2470-2482.


  11- ОКОСиЖ.

  [4.1.2] №2587-2619, №2628-2640, №2641-2658.  4-та›ырып.Дифференциалды› теЈдеулер.

  12-ОКОСиЖ.

  [4.1.2], 307-319 беттер.


  13- ОКОСиЖ.

  [4.1.2], 320-331 беттер.


  14-ОКОСиЖ.

  [4.1.2], 334-337 беттер, №3045-3056


  15-ОКОСиЖ.

  [4.1.2], 337, 338, 338 беттер


  8. СтуденттердіЈ йздік ж±мыстары.
  1-2 СиЖ.

  [2.2] , 1-бйлім. VІІІ- тарау. №1174-1176, 1197-1202.


  3-4 СиЖ.

  [2.2] , 1-бйлім. VІІІ- тарау. №1214-1227.


  5-6 СиЖ.

  [2.2] , 1-бйлім. VІІІ- тарау. №1232-12411281-1293, 1299-1302..


  7-8 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. І- тарау. №17-19, 31-33,


  9-10 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. І- тарау. №55-60.


  11-12 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. І- тарау. №101-108.


  13-14 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. І- тарау. №116-118, .


  15-16 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІІ- тарау. №186-193, 198,200.


  17-18 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІІ- тарау. №251-259.


  19-20 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІІІ- тарау. №294, 297, 303,301,305,307,309,311,312.


  21-22 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІІІ- тарау. №345-350,368,374,378390-394.


  23-24 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІІІ- тарау. №415-425.


  25-26 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІV- тарау. №515-525. 550-555. 568-570. 575-580.


  27-28 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІV- тарау. №.603-609. 644-647, 659-663.


  29-30 СиЖ.

  [2.2] , 2-бйлім. ІV- тарау. №696-702.703-705. 721-728.  Аралы› ба›ылау.

  9.1 Аралы› ба›ылау

  1 семестр

  № 1 Аралы› ба›ылаудыЈ орындалуы,кЇні


  а) Ма›саты: дЩрістену мен машы›ты›танудыЈ меЈгеру сапасын тексеру.
  б) Есептер:
  № 2 аралы› ба›ылау ж±мысыныЈ орпындалуы, кЇні
  а) Ма›саты: : дЩрістену мен машы›ты›танудыЈ меЈгеру сапасын тексеру.
  б) Есептер:
  9.2 1-ші Аралыбаылау тапсырмалары.

  1) Жалпы мЇшесі берілген 4-ші мЇшесін жаз.

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E) .

  2) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  3) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  4) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  5) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  6) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  7) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  8) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  9) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  10) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  11) љатарды жина›тылы››а зертте

  A) жина›ты

  B) жина›сыз

  C) абсолют жина›ты

  D) шартты жина›ты

  E) д±рыс жауабы жо›

  E) д±рыс жауабы жо›

  12) ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E) .

  13) ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E) [-2; 2).

  14) ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E) .

  15) ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E) .

  16) ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  A) .

  B) .

  C) [-4;4).

  D) .

  E) .

  2 Аралы› ба›ылау тапсырмалары.

  1) ›атардыЈ жина›тылы› обысын тап

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E)(- ;0) .

  2) функциясын х дЩрежесі бойынша ›атар“а жікте

  А) .

  В) .

  С) .

  D) .

  E) .

  3) . функциясын х дЩрежесі бойынша ›атар“а жікте

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E) .

  4) . функциясын х дЩрежесі бойынша ›атар“а жікте

  A) .

  B) .

  C) .

  D) .

  E) .

  5) Характеристикалы› теЈдеуініЈ тЇбірлері болатын сызы›ты› біртектес дифференциалды› теЈдеуді кйрсет.

  А.

  В.

  С.

  D.

  E.

  6) жалпы шешімін тап

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  7) 2-ші ретті біртектес сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу ›айсы?

  A.

  B.

  C.

  D.

  E

  8) жалпы шешімін тап

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  9) бастап›ы шартпен берілген , теЈдеуініЈ дербес шешімін тап

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.
  VI. Экзаменге дайындалу Їшін с±ра›тар.

  1. 2 СЕМЕСТР

  1. Екі айнымалы функциясыныЈ аны›тамасы. Аны›талу облысы. Шеек жЩне Їздіксіздік.

  2. Дербес йсімше жЩне дербес туындыныЈ аны›тамасы. Жо“ар“ы ретті дербес туындылар.

  3. Толы› йсімше жЩне толы› дифференциал.

  4. Толы› дифференциалдыЈ жуы› есептеулерге ›олданылуы.

  5. КЇрделі функцияныЈ туындысы. Ай›ын емес тЇрде берілген функцияныЈ туындысы.

  6. Ба“ыттал“ан туынды.

  7. Градиент.

  8. Бетке жанама жазы›ты› пен нормаль тЇзу теЈдеулері.

  9. Екі айнымалы функциясыныЈ экстремумы.

  10. љос интеграл жЩне оны› ›асиеттері.

  11. љос интегралды есептеу.

  12. љос интегралда айнымалыны ауыстыру.

  13. љос интегралдыЈ ›олданылуы.

  14. ®ш еселік интеграл, оныЈ ›асиеттері.

  15. ®ш еселік интегралда айнымалыны ауыстыру.

  16. ®ш еселік интегралдыЈ ›олданылуы.

  17. І-ші типтік ›исы› сызы›ты интеграл жЩне оны есептеу.

  18. ІІ-ші типтік ›исы› сызы›ты интеграл жЩне оны есептеу.

  19. Остраградский – Грин формуласы.

  20. љисы› сызы›ты интегралдыЈ интегралдау жолына тЩуелсіздігі. Функцияны оныЈ толы› дифференциалы бойынша табу.

  21. Беттік интегралдар. Векторлы› йріс а“ыны.

  22. Остраградский – Гаусс формуласы.

  23. Стокс формуласы.

  24. Сан ›атарлары. љатарлардыЈ жина›тылы“ы. Жина›тылы›тыЈ ›ажетті шарты. Жина›сызды›тыЈ жеткілікті шарты.

  25. Жина›тылы›тыЈ жеткілікті белгілері.

  26. Ауыспалы таЈбалы ›атарлардыЈ жина›тылы“ы. Лейбниц теоремасы. Абсолют жЩне шартты жина›тылы›.

  27. Функционалды ›атарлар. ДЩрежелік ›атарлар. ®здіксіз функцияны дЩрежелік ›атар“а жіктеу.

  28. Бірінші ретті дифференциалды› теЈдеулер.

  29. Жо“ар“ы ретті дифференциалды› теЈдеулер.

  30. Біртектес сызы›ты› дифференциалды› теЈдеулер.

  31. Біртектес емес дифференциалды› теЈдеулер.

  14. СиЖ та›ырыптары.

  1 та›ырып. љос интегралдардыЈ геометриялы› ›олданулар

  2 та›ырып. љос интегралдардыЈ механикалы› ›олданулар

  3 та›ырып. љатарларды ›олданып жуы› есептеулер

  4 та›ырып. Т±ра›ты коэффициентті сызы›ты› дифференциалды› теЈдеулер системасы

  5 та›ырып. љисы› сызы›ты интегралдыЈ геометриялы› есептерге ›олданулары

  6 та›ырып. Стокс, Остроградский формуласын ›олдану

  15. Тестiк тапсырмалар

  $$$1 B


  A. 2B. -2C. 8D. -8E. 5$$$2 C
  • љ исы› сызы›ты интегралды есепте 2+3у)dx, у=2х3, х1=1,х2=2

  A. 34 B. 6 C. 24 D. 8E. $$$3 A


  • љ исы› сызы›ты интегралды есепте ,х=аcost, y=bsint, t1= ,t2=0

  A. B. ab2C. ab2D. 4ab2E. ab2$$$4 C


  • љ исы› сызы›ты интегралды есепте , L- °шб±рыштыЈ периметр!; А(1, 0) , В(2, 1), С(0, 1)

  A. 1B. 2C. 0D. 6E.4$$$5 D


  • љ исы› сызы›ты интегралды есепте , L – AB кесінді , А(1, 1) В(3,4)

  A. 4 B. C. D. E. $$$6 B

  љисы› сызы›ты интегралды есепте , где L- у=2х+1, от А(0, 1), В(1, 3)

  В. C. D. E. $$$7 C

  љисы› сызы›ты интегралды есепте , где L - у=2х, от А(0, 0) до В(1, 2)

  A. B. C. D. $$$ 8 B

  Есепте , Т : 0≤х≤ , х≤у≤2х, 0≤z≤

  A. B. C. 8D. 8,5E. $$$ 9 C

  Есепте , Т- х=0, у=0, z=0, х+у+z-2=0 жазы›тарымен шектелген

  A. B. 7C. D. 8E.

  $$$ 10 A


  Есепте , где Т – сфера x2+y2+z2=R2

  A. B. C. D. 4 E.

  $$$ 11 C

  Есепте , Т – z =

  A. B. C. D. E.

  $$$ 12 D


  Есепте , Т – х=0, х=1, у=2, у=5, z=2, z=4

  A. 4 ln B. 3 ln C. 0D. 10 ln E. 2 ln $$$13 B

  Есепте ,

  A. B. 7C. 8D. 8,5E. $$$ 14 C

  Есепте ,

  A. B. 7C. D. 8E. 8.5$$$ 15 A

  Есепте ,

  A. B. 2C. D. 3E. $$$ 16 D

  Есепте ,

  A. е-1B. е+2C. еD. е-2E. е+1$$$ 17 C  ›атардыЈ n-ші мЇшесінніЈ формуласын жаз.

  A) B) C) D) E) $$$ 18 В  љатарын жина›тылы››а зерттеу керек.

  A) жина›ты B) жина›сыз C) абсолют жина›ты D) шартты жина›тыE) д±рыс жауабы жо›

  $$$ 19 В

  љатарын жина›тылы››а зерттеу керек.
  A) жина›ты B) жина›сыз C) абсолют жина›ты D) шартты жина›тыE) д±рыс жауабы жо›

  $$$ 20 А


  љатарын жина›тылы››а зерттеу керек.

  A) жина›ты B) жина›сыз C) абсолют жина›ты D) шартты жина›тыE) д±рыс жауабы жо›

  $$$ 21 А

  љатарын жина›тылы››а зерттеу керек.

  A) жина›ты B) жина›сыз C) абсолют жина›ты D) шартты жина›тыE) д±рыс жауабы жо›

  $$$ 22 В

  љатарын жина›тылы››а зерттеу керек.

  A) жина›ты B) жина›сыз C) абсолют жина›ты D) шартты жина›тыE) д±рыс жауабы жо›

  $$$ 23 E

  љатарыныЈ жина›тылы› облысын табындар

  A) B) C) D) E) [-2; 2)$$$ 24 E  љатарыныЈ жина›тылы› облысын табындар

  A) B) C) D) E)

  $$$ 25 A

  љатарыныЈ жина›тылы› обылысын табындар

  A) B) C) D) E)

  $$$ 26 B

  функцияныЈ х-тіЈ дЩрежесі бойынша жіктелуін табыЈдар.

  A) B) C) D) E) $$$ 27 Е

  Какая из функций является решением уравнения

  A. B. C. D. E. $$$ 28 А

  Какое из этих уравнений является дифференциальным уравнением 2-го порядка?

  A. B. C. D. E. $$$ 29 B

  Жалпы шешімін табу керек

  :

  A. B. C. D. E) $$$ 30 A

  : Жалпы шешімін табу керек

  A. B. C. D. E. $$$ 31 B

  Жалпы шешімін табу керек:  1. А. В. С. $$$ 32 B

  Дербес шешімін тап , ,

  A. B. C. D. E. $$$ 33 А

  Жалпы шешімін тап

  A. B. C. D. E. $$$ 34 A

  Жалпы шешімін тап

  A. B. C. D. E. $$$ 35 C

  Жалпы шешімін тап

  A. B. C. D. E. $$$ 36 A

  Дербес шешімін тап

  A. , , B. , , C. , , D. , E. , $$$ 37 B

  Дербес шешімін тап , ,

  A. B. C. D. E $$$ 38 D

  Жалпы шешімін тап

  A. B. C. D. E.
  Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
  umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
  umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
  umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
  umkd -> Тарих кафедрасы
  umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
  umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
  umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5
  ©dereksiz.org 2020
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет