Азярбайъан республикасынын китабханалары


Виртуал Китабхана: Сизин истифадя едя биляъяйиниз ресурсларбет7/7
Дата01.07.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Виртуал Китабхана: Сизин истифадя едя биляъяйиниз ресурслар - Virtual Library: Resources You Can Use

http://www.benton.org/publibrary/index.html

Бентон Фондундан олан сайт рягямли технолоэийаларын китабхана вя китабханачыларын истифадя сащяляриндя тятбигиня щяср едилиб. Тядгигатлар, йениликляр вя мцзакиряляр.

A site from the Benton Foundation devoted to the impact of digital technology in the field of libraries and librarianship. Research, news and issues discussions.

ВебЛиб Електрон Мцзакиряси - Web4Lib Electronic Discussion

http://sunsite.berkeley.edu/Web4Lib/

ВебЛиб китабхана ясаслы Дцнйа Интернет Шябякяси серверляри вя мцштяриляринин йаранмасы вя менеъментиня аид електрон мцзакиряси цчцн форумдур

Web4Lib is a forum for electronic discussion of issues relating to the creation and management of library- based World-Wide Web servers and clients.
Интернетдя Китаб Мялумат Мяркязи - The Internet Book Information Center
http://www.internetbookinfo.com/


Интернет ресурсларынын сифариши цчцн нягли шякилдя тяртиб едилмиш китаб вя ядябиййат сифйариши гайдасы. Бу сащя мцяллифляри, наширляри, китабсатыъыларыны, китабханалары, охуъулары, надир китаблары, онлайн китаблары вя журналлары вя шаирляри ящатя едир.

A guide to book and literature related Internet resources, arranged in a narrative style. Areas covered include authors, publishers, booksellers, libraries, readers, rare books, online books and magazines, and poetry.


Охуъу Групларынын Гайдалары - Vintage Reading Group Guides
http://www.randomhouse.com/vintage/read/categories.html

Бу сайтда мцхтялиф китаблар цчцн онлайн гираят гайдалары тяклиф едилир. Китаб груплары цчцн хцсуси олараг лайищяляндирилмишдир вя щяр бир китабын, суалларын, мцзакиря мювзуларынын вя мцяллифлярин тяръцмейи-щалларынын тясвири бурайа дахилдир. Башлыглар ялифба сырасы иля дцзцлмцш, лакин категорийайа эюря груплашдырылмышлар.

This site offers online reading guides for various books. Designed especially for book groups, the guides include a description of each book, questions, discussion topics, and author biographies. Titles are arranged alphabetically, but they are also grouped according to category such as mystery.
SAWNET-Китаб ряфи - SAWNET Bookshelf
http://www.umiacs.umd.edu/users/sawweb/sawnet/books/


Бу Ъянуби Асийа гадынларынын йаздыьы китабларын тягдим олундуьу ян эюзял ресурсдур. Сайтда китаблар категорийаларына эюря (беллетристика, елми ядябиййат, антолоэийа, хюряк биширмяк барядя китаб вя с.) бюлцнцр, мцяллифляр сийащыйа алыныр, китаб маьазалары, китабсевяроляр клублары, журналлар барядя мялуматлар верилир. Бурада щямчинин бязи китаблар цчцн йени китаба ресензийа, мцсащибяляр вя диэяр мялуматлар да вардыр. SAWNET Ъянуби Асийа Гадынлары Шябякяси иля ялагялянир. Бу сайт китаб охумаг щявяси йарадыр!

This is an excellent resource for books written by South Asian women. The site organizes books by category (fiction, non-fiction, anthology, cookbook, etc.), lists authors, and provides information on bookstores, book clubs, magazines and more. It also provides book reviews, interviews and other information for some books. It is put together by SAWNET, the South Asia Women's Network, "a forum for those interested in South Asian women's issues." This site makes me want to go read a book!


Орта яср вя Классик Онлайн Китабхана - The Online Medieval and Classical Library
http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/


Орта яср вя Классик Онлайн Китабхана Классик вя Орта Яср Сивилизасийасынын ян ящямиййятли ядяби нцмуняляриндян бир нечясинин коллексийасыдыр. Сайтда ядябиййатын, мцяллифин адына эюря, жанра вя орижиналын дилиня эюря ахтарыш имканы вар.

"The Online Medieval and Classical Library (OMACL) is a collection of some of the most important literary works of Classical and Medieval civilization." The site is searchable or browsable by title, author, genre, and original language (all works translated save for those in Middle English).БЕСТСЕЛЛЕРЛЯР ВЯ МЦКАФАТЛАР КИТАБХАНАСЫ
Мцяллифлярин библиографийасы - Author Bibliographies
http://www.myunicorn.com/biblios.html


Миндян чох мцяллифлярин сайтын мцяллифи тяряфиндян ялифба сырасы иля дцзцлмцш библиографийаларынын коллексийасы.

A collection of thousands of author bibliographies, organized alphabetically by author.


МцкафатВеб: Ядябиййат цзря Мцкафатлар Коллексийалары - AwardWeb: Collections of Literary Award Information
http://dpsinfo.com/awardweb/


Мцкафат Веб Елми Беллетристика цзря Мцкафатлар сащясиндя ихтисаслашыбдыр, лакин бурада сийащыйа салынмыш диэяр мцкафат нювляри дя вар. Мцкафатын ады цзяриндя басмагла, онун барясиндя вя бу мцкафатла тялтиф едилмиш шяхсляр барядя информасийа алмаг олар.

Award Web specializes in Science Fiction awards, but there are many other literary awards listed here as well. Click on the award name and find information about the award and the winners.


1900-1995-ъи иллярин бестселлерляринин сийащысы - Bestseller Lists 1900-1995

http://www.caderbooks.com/bestintro.html


1900-ъу илдян 1995-ъи иля гядяр олан илляр ярзиндя, няшр едилмиш «Викли няшриййатынын ян йахшы сатылан (бестселлер) бярк ъилдли китабларынын сийащысы». Щяр ил белетристика вя елми ядябиййат жанрында 10 ян йахшы китабын сийащысы верилир.

"Publisher's Weekly's list of bestselling hardcover books" for the years 1900 to 1995. Lists the Top 10 fiction and non-fiction books for each year.Бестселлерляр: Щяфтялик Онлайн Няшрляр - Bestsellers: Publishers Weekly Online Edition

http://www.publishersweekly.com/index.asp?layout=channel&channel=bestsellers


Бурада наширляр щяр щяфтя ян йахшы бярк ъилдли вя йумшаг ъилдли бестселлерлярин сийащысыны тягдим едирляр. Сийащыдакы китабларын адларына истинадларын цстцндян басмагла, онларын гыса тясвирини, мязмунуну, щямчинин мцяллифляр вя наширляр барядя информасийаны ялдя едя билярик.

Publishers Weekly presents their bestseller lists for hardbound and paperback books as well as other catagories. the lists are linked to descriptions of the books as well as specific information on the authors and publishers.


Китабсевярляр - Book Lovers
http://www.xs4all.nl/~pwessel/


Надир китаблар, китабшцнаслыг сяняти, янтиг сащяляр, китабханалар, дцнйа интернет шябякяси ядябиййаты, йазычылар, китаб сатыъылары, ядяби журналлар кими категорийаларда китабларын вя ядяби Веб сайтларын аннотасийа сийащысы.

Annotated lists of book and literature Web sites in the following categories: rare books, book arts, antiquarian sites, libraries, world-wide literature, writers, booksellers, literary journals.Китаб Яразиси - Book Spot

http://www.bookspot.com/


Цмумдцнйа Интернет Шябякясиндя китабла ялагяли ян йахшы васитялярин барясиндя мялуматларф якс етдирир. Бу сайт информасийа боллуьундан азад олмаг, ахтарышы йцнэцлляшдирмяк, китабла ялагяли мягаляни истифадя цчцн ращат олан бир йердя бирляшдирмяк цчцн ишляниб.

"BookSpot is the information sweetspot of the best book-related resources on the World Wide Web. It is designed to break through the information overload to bring top book-related sites together with insightful editorial in one convenient, user-friendly spot."А-дан Z-я гядяр китаблар: Гадаьан едилмиш Китаблар вя Сензура - Books A to Z: Banned Books and Censorship
http://www.booksatoz.com/censorship/banned.htm


Гадаьан едилмиш китаблар вя сензура цзря информасийа васитяляриня ялагяни тямин едян файдалыресурсдур. 1990-ъы илин ян популйар гадаьан едилмиш китабларынын сийащысы.

A helpful resource which provides links to information resources on banned books and censorship. Includes lists of the most popular banned books of the 1990s.


Ъон Нцберай адына Мцкафат - The John Newbery Medal

http://www.ala.org/alsc/newbery.html


Нцберай Медалы иля щяр ил ян эюркямли ушаг китабларына тялтиф олунур. Бу сящифядя Медал иля тялтиф олунанларын сийащысы верилир. 1922-ъи илдян индийя гядяр медалла мцкафатланмышларын сийащысыны, мцкафат щаггында мялуматы вя щямчинин Колдекот Медалы иля тялтиф олунанларын барясиндя олан сайтын интернет цнваныны да бурада тапмаг олар.

The Newbery Medal is awarded each year to the most distinguished children's books. The Medal Winner and honor books are discribed on this page. A listing of medal winners and honor books going back to 1922, information about the award, and a link to the Caldecott Medal homepage can also be found here.


Ядяби Зона - LiteraturePlace
http://www.literatureplace.com/


Китаб Зонасында олан мцкафата лайиг эюрцлмцш 2400-дян артыг китабын ахтарышы цчцн Китаб Ахтарыъысындан ибарятдир. Сиз мювзу, башлыг, мцяллиф, китаб критерийасы, мцкафатын нюмряси йахуд мцкафат нювц цзря ахтарыш апара билярсиниз. Даща габагъыл имканлардан истифадя етмяк цчцн сиз юдянишли истифадячи олмалысыныз. Китаб Ахтарыъысы файдалы ресурсдур.

Use the BookFinder to search in LiteraturePlace's database of over 2,400 award winning books. You can search by subject, title, author, book criteria, number of awards or award type. Although you need to be a paid subscriber to use more advanced features, the BookFinder is a useful resource.


Тибб вя Инсан: Ядябиййат, Инъясянят вя Тибби Верилянляр Базасы - Medical Humanities: Literature, Arts, and Medicine Database
http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-med-db/topview.html


Няср, нязм, филм вя инъясянятин инсанлыгда (тибби бахымдан) ялдя едиля билян, щяртяряфли динамик ресурс кими инкишаф етмянин аннотасийа библиографийасы.

"Annotated bibliography of prose, poetry, film and art developed as a dynamic, accessible, comprehensive resource in medical humanities."
Мцасир Китабхана: 100 ян йахшы Новелла - The Modern Library: 100 Best Novels
http://www.randomhouse.com/modernlibrary/100bestnovels.html
«1900-ъц илдян индийя гядяр инэилис дилиндя няшр едилмиш ян йахшы романлары сечирБу сайтын истифадячиляри, щямчинин ян йахшы роман барядя мцзакиря апара вя ону сечмяк цчцн сяс веря билярляр. Бу заман гейдиййат ваъибдир вя щяр бир кяс сяс верянлярин сийащысына баха биляр. 100 ян йахшы оман вя 100 ян йахшы охуъу сийащысы.

"The Modern Library Board has selected and what it considers to be the best novels published in the English language since 1900." Visitors to the site can also vote on what they think the best novels are. Registration is required to vote, but anyone can view the lists--the Modern Library's 100 Best and the Readers' 100 Best.Китаб аълыьы - Overbooked
http://www.overbooked.org/


Бу сайт китаб «аъы» олан охуъулар цчцн нязярдя тутулубдур. Бурада беллетристика жанры барядя мялумат верилир, мцяллифин веб сящифяляри, елми ядябиййатын аннотасийа едилян сийащылары, АБШ-да бярк ъилддя няшр едилмиш беллетристика ядябиййатынын сийащылары верилмишдир.

"A web site (formerly known as Book Links) for ravenous readers, Overbooked specializes in literary and genre fiction information, and includes author web pages, annotated lists of nonfiction, fiction and mystery books which received starred reviews, themed booklists, featured titles lists and hot lists of hard cover U.S. fiction releases."


Рандолф Колдекот адына Медал - The Randolph Caldecott Medal
http://www.ala.org/alsc/caldecott.html


Рандолф Колдекот Медалы щяр ил ян йахшы ушаг китабы иллцстрасийасына эюря верилир. Бу сайтда 1930-ъу илдян башлайараг, илляр цзря мцкафатчыларын вя мцкафата лайиг эюрцлмцш китабларын сийащысы, мцкафат щаггында мялумат вя щямчинин Нцберрай Медалынын баш сящифясиня истинад верилмишдир.

The Randolph Caldecott Medal is given each year for outstanding illustration of a children's book. This page discribes this years winners and links to information about the award, a list of winners and honor books starting in 1930, and to the homepage of the Newberry Medal.«USA Today»-дя няшр едилмиш китаблар - USA Today Books

http://www.usatoday.com/life/enter/books/leb1.htm


USA Today АБШ-да ян йахшы сатылан 150 китабын сийащысыны верир.

USA Today's frequently updated list of the 150 best selling books in the United States.


Библиоманийа - Bibliomania
http://www.bibliomania.com/


Луиза Мейин «Кичик гадын» ясяриндян Оскар Уайлдын «Дориан Грейин Портрети» ясяриня гядяр бир чох диэяр мятнлярин там форматлы онлайн версийасы верилир. Беллетристика, елми ядябиййат вя поезийа бюлмяси вардыр.

Thorough index of online texts ranging from Louisa May Alcott's "Little Women" to Oscar Wilde's "The Picture of Dorian Gray". Contains fiction, non-fiction, and poetry sections, with a limited reference section.Христианларын Классик Ефир Китабханасы - Christian Classics Ethereal Library

http://www.ccel.org/

Чохсайлы христиан китабларынын електрон форматлы там версийалары, килсянин илк 800 илиндян башлайараг, ян ваъиб мяктубларынын 38 щяъми, С-. Огастин, Джон Кэлвин, Джордж Фокс, Мартин Лютер вя б. мяктублары да тягдим едилир. Щямчинин, Честертон, Достойевский, Макдоналд вя Толстой кими мцяллифлярин беллетристикасы да мювъуддур. Инъилля ялагядар сайтлара истинадлар вар.

Contains complete versions in electronic format of numerous non-fiction classic Christian books including 38 volumes of the most important writings from the first 800 years of the church, writings by St. Augustine, John Calvin, George Fox, Martin Luther, and others. Also contains fiction by such authors as Chesterton, Dostoevsky, MacDonald, and Tolstoy. Links to Biblical reference sites are also included.


Рягямли Китаб Индекси - Digital Book Index

http://www.digitalbookindex.com/

80 000 адда коммерсийа вя гейри-коммерсийа няшриййатларынын, университетляринин вя диэяр мцхтялиф фярди сащялярин индексляри.

Indexes over 80,000 titles from commercial and non-commercial publishers, universities, and various private sites.
Инэилтярянин беллетристика коллексийасы сервери - The English Server Fiction Collection

http://eserver.org/fiction/

Беллетристика мятнляринин онлайн йыьымы. Алкот, Бронте, Балфинч, Катер, Крейн, Диккенс, Драйзер, Елиот, Твен, Щарди вя Фйелдинг (вя башгалары) кими мцяллифлярин щекайяляри, романлары верилир. Щямчинин тянгиди мягаляляр дя вар.

Collection of online fiction texts. Includes short stories and novels by authors like: Alcott, Bronte, Bulfinch, Cather, Crane, Dickens, Dreiser, Elliot, Twain, Hardy and Fielding (among others.) Also has criticism.
Яввяллляр няшр едилмиш журналларын Интернет Китабханасы - Internet Library of Early Journals
http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/

XVIII вя XIX ясрдя няшр едилян журналларын рягямли версийасынын йаратмаг вя онларын библиографик верилянляри иля бирэя тясвирлярини Интернетдя вермякдир. Лайищя цчцн ясас – сон 20 илин материалларыдыр. XVIII ясрин цч журналы: Ъентлмен Журналы, Иллик Регистр, Крал Ъямиййятинин Фялсяфи Мцгавиляляри; XIX ясрин цч журналы: Гейдляр вя Суаллар, Тикинти, Блаквудун Единбург Журналы.

"Aims to digitise substantial runs of 18th and 19th century journals, and make these images available on the Internet, together with their associated bibliographic data. The core collection for the project are runs of at least 20 consecutive years of: Three 18th-century journals: Gentleman's Magazine, The Annual Register, Philosophical Transactions of the Royal Society; Three 19th-century journals: Notes and Queries, The Builder, Blackwood's Edinburgh Magazine."

 

Онлайн Китаб Сящифяси - The On-line Books Page


http://digital.library.upenn.edu/books/

Гутенберг Лайищяси вя хариъи дил ихтисасы да дахил олмагла, мцхтялиф онлайн мятнлярин сийащысы. Мяслящят эюрцлцр. Ахтарыш апармаг имканы вар.

A fairly complete listing of various sources for online texts, including Project Gutenberg, and specialty and foreign language sites. Recommended because its index is searchable.

Гутенберг Лайищяси - Project Gutenberg
http://www.gutenberg.net/

Шябякядя ялдя едиля билян 10 миндян чох електрон мятнлярин индексидир. Гутенберг Лайищяси – пулсуз електрон китабларынын кющня истещсалчысыдыр. Гутенбергин Китабхана Лайищяси цч щиссядян ибарятдир: Ишыглы Ядябиййат, Алиса Сещрли Юлкядя, Эцзэцнцн о бири цзцндяки йердя, Питер Пен, Езопун тямсилляри вя с..Ъидди ядябиййат, Инъил, йахуд диэяр дини сянядляр, Шекспир, Моби Дик, Парадиз Лост вя с.. Роъетин тезаурусуна, алманахлара вя енсиклопедийалара, лцьятляря олан истинадлар.

Index of over ten thousand electronic texts ("eBooks") available free on the web. Project Gutenberg is the Internet's oldest producer of free electronic books. There are three portions of the Project Gutenberg Library, basically be described as: Light Literature, such as Alice in Wonderland, Through the Looking-Glass, Peter Pan, Aesop's Fables, etc. Heavy Literature, such as the Bible or other religious documents, Shakespeare, Moby Dick, Paradise Lost, etc.

References, such as Roget's Thesaurus, almanacs, and a set of encyclopedia, dictionaries, etc.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет