Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30Дата17.07.2016
өлшемі182.5 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Математика кафедрасы

Математикалық талдау. Талдауға кіріспе пәнінен


5B060200 – Информатика мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э.Пфейфер

2011ж. «___»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы А.Н.Баширова
Математика кафедрасы
Математикалық талдау. Талдауға кіріспе пәні бойынша
5B060200 – Информатика мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының ҚР МЖМБС 3.08.317 – 2006, жоғарғы және ЖОО кейінгі білім берудің РОӘК мәжілісінің 2006 ж. 22 маусымдағы шешімімен бекітілген және іске қосылған типтік бағдарлама негізінде әзірленді

Кафедра отырысында ұсынылды 2011ж. «___»____________ №___ Хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ И.И.Павлюк 2011ж. «____» __________

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2011ж. «____»___________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Ж.Ғ.Мұқанова 2011ж. «___»___________
КЕЛІСІЛДІ

ФМжАТ факультетінің деканы ___________ Ж.Қ.Нұрбекова 2011ж. «____»_______

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А.Варакута 2011ж. «____»_________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011ж. «___»___________ №____ Хаттама


1 Пәннің мақсаты – айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен таныстыруды шексіз аз шамаларды талдау арқылы жүргізу. Оның негізін дифференциалдық және интегралдық есептеу теориясы құрайды. Математикалық талдауда көбінесе функциялар зерттеледі. Олардың көмегімен табиғат заңдылықтары, техникада, экономикада және басқа облыстарда кездесетін әртүрлі процесстерді математикалық тілмен айқын жазуға болады. Сол себептен математикалық талдау классикалық математиканың негізгі саласы, басқа математикалық пәндердің негізін құрайды. Сондықтан математикалық талдау пәнімен оқушылар жоғарғы математиканың алғашқы курсы ретінде танысады.
Пәннің міндеті белгілі мәліметтерді (анықтамаларды, теоремаларды, олардың дәлелдеулерін, өзара байланыстарын, есептерді шешу әдістерін) таныстырып қою емес, сонымен қатар оларды пайдалануды үйрету. Математика пәнін терең меңгеру үшін оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту мен математикалық мәдениетін көтеруге математикалық анализдің тигізер әсері мол.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

– математика әр түрлі жеке пәндер құралымы емес, тұтас бір ғылым екенін және сол ғылым ішінде «Математикалық талдау» орыны туралы;

– нақты сандар, сандық тізбектер, функция шегі, функция үзіліссіздігі, дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары, функцияны толық зерттеу және оның сілбесін түзу жөнінде түсініктері болуы;

– дәлелдеу әдістерің білуі;

– математикалық анализдің әдістерін қолдану икемді болуы;

– алынған білімдерін практикалық машықтарды иемденуі қажет.
2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: мектеп курсының алгебра және математикалық анализдің негіздері.


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: бір айнымалы функция талдауы, көп айнымалы функция талдауы, дифференциалдық теңдеулер.4 Пәннің мазмұны4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Күндізгі жалпы орта білім негізінде


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саныдәріс.

тәж.

зерт.

студ.

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе.

1

1


10

2

Нақты сандар

1

1


10

3

Сан тізбектері

2

5


15

4

Бір айнымалыға байланысты функция

2

5


15

5

Бір айнымалыға байланысты функцияны дифференциалдау

4

8


20

6

Дифференциалдық есептеуді функцияларды зерттеуге пайдалану

5

10


20

БАРЛЫҒЫ :

15

30

-

-

-

90

Сырттай орта кәсіби білім негізінде№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саныдәріс.

тәж.

зерт.

студ.

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе.
17

2

Нақты сандар

1

20

3

Сан тізбектері

1

1


20

4

Бір айнымалыға байланысты функция

2

1


20

5

Бір айнымалыға байланысты функцияны дифференциалдау

4

2


20

6

Дифференциалдық есептеуді функцияларды зерттеуге пайдалану

4

2


20

БАРЛЫҒЫ :

12

6

-

-

-

117

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Кіріспе

Жиын. Логикалық символдар.2 тақырып. Нақты сандар

Нақты сандар және олардың негізгі қасиеттері. Сандардың абсолют шамасы.3 тақырып.Сан тізбектері.

Сан тізбегі ұғымы. Тізбектерге амалдар қолдану. Шектелген және шектелмеген тізбектер. Шексіз үлкен және шексіз аз тізбектер. Шексіз аз тізбектердің негізгі қасиеттері. Жинақты тізбектер және олардың негізгі қасиеттері. Монотонды тізбектер, саны.4 тақырып. Бір айнымалыға байланысты функция

Бір айнымалыға байланысты функция ұғымы. Функцияның шегі. Функцияның шегі туралы теоремалар. Шексіз үлкен және шексіз аз функциялар.

Үзіліссіз функция ұғымы. Үзіліссіз функцияларға арифметикалық амалдар қолдану. Элементар функциялардың үзіліссіздігі. Үзіліссіз функциялардың негізгі қасиеттері. Бірқалыпты үзіліссіз функция ұғымы. Күрделі функция ұғымы. Кері функция ұғымы.

5 тақырып. Бір айнымалыға байланысты функцияны дифференциалдау

Функцияның туындысы, оның геометриялық және физикалық мағынасы. Берілген нүктеде функцияның дифференциалдану ұғымы. Функцияның дифференциалы.

Қосындыны, айырымды, көбейтіндіні және бөлшекті дифференциалдау ережесі. Элементар функциялардың туындыларын есептеу. Күрделі функцияны дифференциалдау ережесі. Кері функцияны дифференциалдау. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар. Функцияның параметр арқылы берілуі және оны дифференциалдау.

6 тақырып. Дифференциалдық есептеуді функцияларды зерттеуге пайдалану Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары (Ферма, Ролль, Лагранж, Коши) Анықталмағандықтарды ашу. Лопиталь ережесі. Тейлор формуласы.

Кейбір элементар функцияларды Маклорен формуласына жіктеу. Функцияның монотонды болуының белгілері. Функцияның экстремумы. Қисықтың дөңестік бағыты. Функцияның графигініңиілу нүктелері. Функция графигінің асимптоталары. Функция графигін зерттеудің схемасы.4.3 Тәжірибе сабақтарының мазмұны мен тізімі1 тақырып. Нақты сандар.

1) Шектеулі сандық жиындар. Сандық жиынның жоғарғы және төменгі шекаралары.

2) Жиындарға амалдар қолдану (бірігу, қилысу, айырым).

3) Функция, кері функция.
2 тақырып. Сандық тізбектер.

4) Жинақты тізбектер қасиеттері.

5) Бірсарынды тізбектер, саны.

6) Тізбектің жоғарғы және төменгі шектері, қасиеттері.
3 тақырып. Функция шегі.

7) Функцияның нүктедегі шегі

8) Біржақты шектер.

9) Шек бар болуының Коши критерийі. Нүктеде шегі бар функциялар қасиеттері.

10) Бірінші және екінші тамаша шектер.

11) Функцияларды салыстыру.
4 тақырып. Функция үзіліссіздігі.

12) Функцияның нүктедегі үзіліссіздігі. Үзіліс Нүктелері

13) Негізгі элементар функциялар үзіліссіздігі.
5 тақырып. Дифференциалдық есептеу.

14) Туынды.

15) Туындының геометриялық және физикалық мағыналары.

16) Біржақты туындылар. Дифференциалданатын функциялар қасиеттері.

17) Кері және күрделі функциялар туындылары.

18) Негізгі элементар функциялар туындыларының тәсілі.

19) Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар. Лейбниц формуласы.

20) Анықталмағандықты ашу. Лопиталь ережесі.

21) Тейлор теоремасы.
6 тақырып. Функцияны толық зерттеу және оның графигін салу.

22) Лопиталь ережесі

23) Функцияны Тейлор қатарына жіктеу

24) Дифференциалданатын функцияның монотондық шарттары.

25) Экстремум теориясы.

26) Дөңес функциялар.

27) Йенсен, Гельдер теңсіздіктері

28) Минковский теңсіздіктері.

29) Функцияның иілу нүктесі.

30) Қисық асимптотасы.
4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
Күндізгі жалпы орта білім негізіндеСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Коллоквиум

15

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу:

- сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру;

- тапсырмаларды шешу.Жұмыс дәптері

Тест

30

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Жұмыс дәптері

Диктант


25

4

Бақылау шараларына дайындалу

Жұмыс дәптері

Бақылау жұмысы.

20

Барлығы:

90

Сырттай орта кәсіби білім негізінде

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Емтихан

27

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу:

- сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру;

- тапсырмаларды шешу.Жұмыс дәптері

Тест

30

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Жұмыс дәптері

Емтихан


30

4

Бақылау шараларына дайындалу

Жұмыс дәптері

МБ, емтихан

30

Барлығы:

117

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 тақырып. Нақты сандар.

1) Рационал сандар жиыны.

2) Нақты сандар жиыны.

2 тақырып. Сандық тізбектер.

3) саны.

4) Тізбек құрылымы.

4 тақырып. Функция үзіліссіздігі.

5) Негізгі элементар функциялар үзіліссіздігі.

5 тақырып. Дифференциалдық есептеу.

6) Негізгі элементар функциялар туындыларының тәсілі.

6 тақырып. Функцияны толық зерттеу және оның сілбесін түзу.

7) Минковский теңсіздігі.

5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі

  1. Ильин В.А., Позняк Э.Г.Основы математического анализа.Ч.1.М.: Наука, 1980

  2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. 1,2 том. М.: Наука, 1969.

  3. Темірғалиев Н.Т. Математикалық анализ. 1 бөлім. Алматы: Мектеп, 1987.

  4. Ибрашев Х.И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ курсы. Алматы, 1970.

  5. Демидович В.П.Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: Наука, 1990

Қосымша

  1. Зорич В.А. Математический анализ. Ч.1. М.: Наука, 1981

  2. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. Ч.1. М.: Наука, 1979.

  3. Рудин У. Основы математического анализа. М.: Мир, 1966

  4. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ. Т.1. М.: Высшая школа, 1981.


Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірмеНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325B060200 - Информатикамамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пән атауы «Математикалық талдау. Талдауға кіріспе»


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредиттер

академиялық сағат

кредиттер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)

барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖа

КЖс

барлығы

дәр.

тәж.

зертх.

барлығы

СОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

3

135

45

90

1

-

-

-

1

3

45

15

30

-

90

4

ОКБ негі-зіндегі сырттай

3

135

18

117

1

-

-

-

1

3

18

12

6

-

117

1,2


Кафедра меңгерушісі _____________ И.И.Павлюк 2011ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет