БАҒдарламасы семей 2013 Алғы сөз 1 ҚҰрастырылдыДата17.06.2016
өлшемі182.07 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


3 деңгейлі СМЖ құжаты

УМКД

ПОӘК 042-18-38.1.107/02-2013

ПОӘК

«Қазіргі физиканың актуальді проблемалары» пәнінің магистранттарға арналған бағдарламасы№ 1 баспа

«__11__» __09__ 2013 ж.

М - 101 «Физика» мамандығы үшін

«Қазіргі физиканың актуальді проблемалары»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы – «_11__» __09___ 2013 ж. ________ Мукушев Базарбек Агзашулы «Физика» кафедрасының доценті


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

№ 1 хаттама, _11__ _09_ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі _______ Маусымбаев С.С.


2.2. Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросы кеңесі отырысында

№ ____ хаттама, __12___ __09__ 2013 ж.

Төраға ________ Батырова К.А.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып және баспаға ұсынылды

№ __ хаттама, ____ ____________2013 ж.
ОӘК төрағасы ________ Искакова Г.К.
4 Алғаш рет енгізілді

МАЗМҰНЫ


 1. Қолданылу аумағы 4

 2. Нормативтік сілтемелер 4

 3. Жалпы мағлұматтар 4

 4. Оқу пәнінің мазмұны 6

 5. Пәннің оқу-әдістемелік картасы 10

 6. Магистранттардың өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі 12

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы 13

 8. Әдебиеттер 14


1. ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ

М - 101 «Физика» мамандығы үшін «Қазіргі физиканың актуальді проблемалары» пәні бойынша оқитын магитсранттар үшін оқу-әдістемелік кешенге кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған «Қазіргі физиканың актуальді проблемалары» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттарға сүйене отырып жасалынып, осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру талаптарын тағайындайды:

М - 101 «Физика» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.330 – 2006 Қазақстан білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген.

- СТУ 042-СГУ-5-2012 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»
3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

3.1. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

Физика-математикалық білімнің қайнар даму кезеңдерімен, ғылыми білімнің деңгейі; жаратылыстанудың бүгінгі фундаменталды мәселелерінің ортаға жинақталуы; қазіргі заманғы дамыған ғылымның физикадағы орны мен өркениетті ғылымның рөлі; фундаменталды және қолданбалы радиофизикаға,оптотехникаға,фотонға,оптоинформатика; XX–XXI ғасырлар аралығында қалыптасқан ғылым түрлері және ғылыми теория; з)мәдени құрылысның бағалы қайнар көзі ретінде физиканың міндеттері.

1.3 Курстың мақсаты: «Қазіргі заманғы физиканың өзекті мәселелері» XX–XXI ғасырларда жүйелі білімнің физика облысында магистранттардың терең ғылыми жолдары, когнитивті деңгейлері және олардың мамандық деңгейлерімен шешіледі.

1.4 Курстың міндеттері: а)физика-математикалық білімнің қайнар даму кезеңдерімен, ғылыми білімнің деңгейімен таныстыру; б)XXI ғасырдағы физиканы магистранттарға кең және терең түсіндіру; в)жаратылыстанудың бүгінгі фундаменталды мәселелерінің ортаға жинақталуын көрсету; г)қазіргі заманғы дамыған ғылымның физикадағы орны мен өркениетті ғылымның рөлін ашу;д)фундаменталды және қолданбалы радиофизикаға,оптотехникаға,фотонға,оптоинформатикаға әдістемелік негізінде заманауи қызығушылықтарын арттыру; е) терминологиялық және лингватәртіптілік құзіреттілігін кеңейту; ж) XX–XXI ғасырлар аралығында қалыптасқан ғылым түрлерін және ғылыми теорияның жалпы заңдылықтарын суреттеу; з)мәдениқұрылысның бағалы қайнар көзі ретінде физиканың міндеттерін түсініктеу; и) псевдоғылыми теориясымен таныстыру.

3.4. Оқытудың нәтижелері:

Курсты меңгеруде студенттерде міндетті түрде ғылым философиясынан,функционал электроникадан,кванттық радиофизикадан,теориялық,математикалық,статистикалық физикадан білім болу керек.Негізінде курсты меңгеруде студент физиканы зерттеудегі жетістікті бағыттағы жүйелік көрнекілігін көрсетеді,яғни бұл зерттеудегі эпистемологиялық аспектілер мен танымдарды көрсетеді.Курсты меңгеруде студенттер міндетті түрде семинарлық сабақтарды меңгеріп,магистрлердің дайындаған рефераттарын,сол сияқты сынақ жүргізуде қорытынды бақылау жүргізу керек.

Курсты оқу барысында студент міндетті: • қазіргі физиканың жұмыстық лексиконы мен концептуалды негізін құрайтын терминдер мен түсініктің жүйелік желісін қалыптастыру;

 • жаратылыстанудың дамудағы әлемдік деңгейі мен физикадағы қазіргі жағдайды және XXI ғасырдың басында физиканың танымдық ерекшеліктерін,жүйелік ұстанымдарын,заңдылықтардың құрылысы мен күрделі жүйелік және кеңістікті-уақыттық құрылым эволюцисының механизмдерін,оның қиындықтарын,морфогенез бен материяның өзіндікдамуының орындалу шарттарын,физикалық процесстердің болжамдық(болжамдық емес) шарттарын,математикалық аппараттарын, оқыту мен оларды қолдануды білу ;

 • физикада:контекстуальность,жүйелікті,көпөлшемділікті,күрделілікті,көп мағыналылықты;әдістеме анализдерін қолданып,салыстыру мен түсінікті (с позиций телеономизма и множественности спектра структур-аттракторов) нано-,био- күрделі тәртіпте,физикалық жүйелерді,физикалық белгілері мен қолданылған логикалық шекаралық бағалар жүргізіп,өзінің және өзгенің сезімталдық құрауын істей білу ;

1.6 Курс пререквизиттері:

Жалпы физика

Жоғары математика

курс

Сем.

кредиты

ЛК

(час)


Прак

(час)


Лаб.

(час)


СРСП

(час)


СРС

(час)


Всего

Форма

итогового

контроля


1

2

2

15

15

0

30


30

90

экзамен

Курс постреквизиттері:

Теориялық физика

Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 кесте –


Курс


Семестр

Кредит

Дәріс

Зерт. (сағ)

Машық

сабағы


МӨЖО (сағ)

ӨЖ

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

1

2

2

15

0

15

30

30

90

Емтихан


4. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

2-кесте

Тақырыптын аты және мазмұны


Сағаттар

саны


1

2

Дәрістер

Дәріс № 1. Ғылымның соңы жөніндегі стандартты болжау кейпіндегі физика.
Дәріс № 2. Физиканың табиғатпен диалогы: танымдылықтың негізгі кезеңдері мен қазіргі заманғы әдістемелері.
Дәріс № 3 ХХІ ғасырдағы физикадағы когнитивті принциптер.
Дәріс № 4 .Эволюция процестерінің физикасы.
Дәріс № 5. Эволюциянің ортақ жүрісі. Сингулярлық оқиғаның космологиялық жорамалы.
Дәріс № 6 Қазіргі физика және "сақтық" эволюцияның идеялары.
Дәріс № 7. Физика және түп негіздік (субстанциялық) тасмалдағыштардың аксиомалық теориясы.
Дәріс № 8. Наномөлшерлік физика.
Дәріс № 9. Ағза мен механизм будандарының (гибридтерінің) физикасы.
Дәріс № 10. Біртұтас физикалық теорияның парадигмасы және оның манындағы пікірталас.
Дәріс № 11 Биофотоника - биофизиканың жаңа тармағы.
Дәріс № 12 Физиктің қызметіндегі когнитивті және құндылық аспекттердің үзіксіздігі.
Дәріс № 13. Базалық когнитивті операциялар және зерттеушінің құндылық бағдары.
Дәріс № 14. Физиктің қызметіндегі когнитивті және құндылық аспекттердің үзіксіздігі.
Дәріс № 15. Қазіргі заман физикасында жаңа білімді құрастыру мәселесі.

1

1

1


1

Машықтану сабақтары

Машықтану сабағы 1. Физика мен техниканың қазіргі мәдениетке әсері


1


Машықтану сабағы 2. Физиканың мазмұны, мүмкіндігі және шекарасы жөніндегі дискуссиялар.

1


Машықтану сабағы 3. Физикалық жүйедегі детерминистік хаос.1


Машықтану сабағы 4. Табиғаттағы уақыттың бірбағыттылығы және уақыт жебесі.


1


Машықтану сабағы 5. Әлемнің пайда болуының алғашқы кезеңі.

1

Машықтану сабағы 6. Техникалық ғылымдардың қазіргі уақыттағы жетістіктері.


1

Машықтану сабағы 7. Ғаламдағы өмірдің пайда болуын физика ғылымы тұрғысынан түсіндіру.


1

Машықтану сабағы 8. Нанотехнология және жаңа физикалық құбылыстар.


1

Машықтану сабағы 9.Физикалық кеңістік және уақыт концептері.


1

Машықтану сабағы 10. Ғылымдағы этикалық өлшемдердің болуы.


1

Машықтану сабағы 11. Жаңа білімнің мәдени және аксиологиялық сипаттары.


1

Машықтану сабағы 12. М. Хаузер доктринасындағы мораль және сана.

1

Машықтану сабағы 13. Эпштейннің гипотезасы.

1

Машықтану сабағы 14. Нысанды зерттеуге қажетті әдістер жиынтығы.

1

Машықтану сабағы 15. Қазіргі физика туралы білімдерді құрастыру проблемалары.

1


5. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


 1. Физика мен техниканың қазіргі мәдениетке әсері.

 2. Физикалық және техникалық білім – адамзаттың кризиске қарсы стратегиясының дәстүрлі негіздері.

 3. Ғылыми танымдық модельдегі өзқауым теориясының орны.

 4. Классикалық ғылымнан кейінгі кездегі синергетика теориясының орны.

 5. Жүйе ұғымының негізгі мазмұнынын ашу керек.

 6. Эволюция ұғымын жан-жақты ашу керек.

 7. Құрылым ұғымының мәні неде?

 8. Симметрия ұғымын физикалық және философиялық тұрғыдан ашу керек.

 9. Фрактальдық өлшемділік және оның қолданылуы.

 10. Құрылымдық күрделілік және оның мағынасы.

 11. Функционалдық күрделіліктің философиялық мағынасы.

 12. Дисспипативті құрылымдар және олардың табиғаттағы орны.

 13. Қазіргі физиканың әдіснамалық принциптері.

 14. Физика ғылымының негізгі даму бағыттары.

 15. Физика ғылымындағы пәнаралық байланыс.6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кестеТақырыптар

Көрнектілік құралдар, ОТҚ, плакаттар, зертха-налық стендтер

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Машықтану сабақтары

1

2

3

4

5

Дәріс № 1. Ғылымның соңы жөніндегі стандартты болжау кейпіндегі физика.


Машықтану сабағы 1. Физика мен техниканың қазіргі мәдениетке әсері

Физика мен техниканың қазіргі мәдениетке әсері.


Реферат

Дәріс № 2 Физиканың табиғатпен диалогы: танымдылықтың негізгі кезеңдері мен қазіргі заманғы әдістемелері.Машықтану сабағы 2. Физиканың мазмұны, мүмкіндігі және шекарасы жөніндегі дискуссиялар.
Физикалық және техникалық білім – адамзаттың кризиске қарсы стратегиясының дәстүрлі негіздері.


Әңгімелесу

Дәріс № 3 ХХІ ғасырдағы физикадағы когнитивті принциптер.


Машықтану сабағы 3. Физикалық жүйедегі детерминистік хаос.


Ғылыми танымдық модельдегі өзқауым теориясының орны.


Реферат

Доріс № 4 Эволюция процестерінің физикасы.


Машықтану сабағы 4. Табиғаттағы уақыттың бірбағыттылығы және уақыт жебесі.
Классикалық ғылымнан кейінгі кездегі синергетика теориясының орны.


Реферат

Дәріс № 5 Эволюциянің ортақ жүрісі. Сингулярлық оқиғаның космологиялық жорамалы.


Машықтану сабағы 5. Әлемнің пайда болуының алғашқы кезеңі.
Жүйе ұғымының негізгі мазмұнынын ашу керек.Әңгімелесу

Дәріс № 6. Қазіргі физика және "сақтық" эволюцияның идеялары.

Машықтану сабағы 6. Техникалық ғылымдардың қазіргі уақыттағы жетістіктері.


Зертханалық қондырғы

Эволюцияұғымын жан-жақты ашу керек.

Дәріс № 7. Физика және түп негіздік (субстанциялық) тасмалдағыштардың аксиомалық теориясы.Машықтану сабағы 7. Ғаламдағы өмірдің пайда болуын физика ғылымы тұрғысынан түсіндіру.

Құрылым ұғымының мәні неде?


Әңгімелесу

Дәріс № 8. Наномөлшерлік физика.

.


Машықтану сабағы 8. Нанотехнология және жаңа физикалық құбылыстар.

Симметрия ұғымын физикалық және философиялық тұрғыдан ашу керек.


Реферат

Дәріс № 9. Ағза мен механизм будандарының (гибридтерінің) физикасы.


Машықтану сабағы 9.Физикалық кеңістік және уақыт концептері.


Зертханалық қондырғы


Фрактальдық өлшемділік және оның қолданылуы.


Әңгімелесу

Дәріс № 10 . Біртұтас физикалық теорияның парадигмасы және оның манындағы пікірталас.


Машықтану сабағы 10. Ғылымдағы этикалық өлшемдердің болуы.


Зертханалық қондырғы.

Зертханалық қондырғыҚұрылымдық күрделілік және оның мағынасы.


Әңгімелесу

Дәріс № 11. Биофотоника - биофизиканың жаңа тармағы.


Машықтану сабағы 11. Жаңа білімнің мәдени және аксиологиялық сипаттары.

Функционалдық күрделіліктің философиялық мағынасы.Реферат

Дәріс № 12. Физиктің қызметіндегі когнитивті және құндылық аспекттердің үзіксіздігі.

Машықтану сабағы 12. М. Хаузер доктринасындағы мораль және сана.
Дисспипативті құрылымдар және олардың табиғаттағы орны.

Дәріс № 13 Базалық когнитивті операциялар және зерттеушінің құндылық бағдары.

Машықтану сабағы 13. Эпштейннің гипотезасы.
Қазіргі физиканың әдіснамалық принциптері.


Әңгімелесу

Дәріс № 14. Физиктің қызметіндегі когнитивті және құндылық аспекттердің үзіксіздігі.

Машықтану сабағы 14. Нысанды зерттеуге қажетті әдістер жиынтығы.


Зертханалық қондырғы

Физика ғылымының негізгі даму бағыттары.


Реферат

Дәріс № 15. Қазіргі заман физикасында жаңа білімді құрастыру мәселесі.

Машықтану сабағы 15. Қазіргі физика туралы білімдерді құрастыру проблемалары
Физика ғылымындағы пәнаралық байланыс.


Әңгімелесу


7. ОҚУ-ӘДІСТЕМІЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4- кесте
Оқулықтар,

оқу-әдістемелік құралдар

аттары


саны

Студенттер саны

Қамтылу пайызы

1

2

3

4

1

2

3

4

Тарасов Л.В. Современная физика в средней школе М.: Наука, Физматлит, , 2002.

12

3

100

Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М: Высшая школа,2004. f


12

3

100

Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики Т. 3. Квантовая физика. М.:

Агар, 1999.
12

3

100

Льоции М. История физики. М.: Мир. 1970

3

3

3


8 ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:

 1. Агацци Э. Почему у науки есть и этические измерения? // Вопросы философии. 2009. № 10. С. 97–104.

 2. Бао О. Анализ понятия «культура инженерии» // Вопросы философии. 2007. № 5. С. 58–63.

 3. Грин Б. Элегантная Вселенная: Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной тнории. М.: КомКнига, 2007. 288 с.

 4. Данилов Ю.А. Прекрасный мир науки: Сб. / сост. А.Г. Шадтина. Под ред. В.И. Санюка, Д.И. Трубецкова. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 384 с.

 5. Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы наноэлектроники: Учеб. пособие. М.: Университетская книга; Логос; Физматкнига, 2006. 496 с.

 6. За «железным занавесом»: Мифы и реалии советской науки / Под ред. М. Хайнеманна, Э.И. Колчинского. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 528 с.

 7. Иваницкий Г.Р. Круговорот: Общество и наука. М.: Наука, 2005. 259 с.

 8. Игнатов А.Н., Фадеева Н.Е., Савиных В.Л. Классическая электроника и наноэлектроника: Учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 2009. 728 с.

 9. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997. 285 с.

 10. Николис Гр., Пригожин И. Познание сложного. Введение. М.: Едиториал УРСС, 2003. 344 с.

 11. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. - М.: Прогресс, 1986. 432 с.

 12. Пригожин И. Конец определённости: Время, хаос и новые законы природы / Пер. Ю.А. Данилова. Ижевск: ИЦ "РиХД", 2000. 208 с.

 13. Рюэль Д. Случайность и хаос. Ижевск: ИЦ "РиХД", 2000. 192 с.

 14. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. М.: ИКИ, 2003. 320 с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет