Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы №67-1 Заңыбет5/13
Дата25.02.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
14-1-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келмеген;

2) өтініш осы бапта белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда, сот қарамай қайтарады.

 

14-3-бап. Кредиторлардың жеделдетілген оңалту рәсіміне қатысуы

1. Біртекті кредиторлардың бүкіл тобының (топтарының) мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында жеделдетілген оңалту рәсіміне қатысатын кредиторлардың жиналысы шақырылады.

2. Кредиторлардың алғашқы жиналысы соттың жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы шешімі шығарылған сәттен бастап бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде өткізілуге тиіс.

3. Мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге жеделдетілген оңалту рәсімі қолданылған жағдайда, борышкердің жоғарыда аталған шаралар шеңберінде қалыптастырылған кредиторлар органына кредиторлар жиналысының және комитетінің осы Заңда белгіленген өкілеттіктері қолданылады.

4. Кредиторлардың жиналыстарын, кредиторлар комитетінің отырыстарын өткізу, кредиторларды хабардар ету жөніндегі шығыстар борышкердің қаражаты есебінен жабылады.

5. Кредиторлардың жиналысына қатысу құқығы кредиторларға, борышкерге, борышкер мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға) немесе олардың өкілдеріне тиесілі.

6. Кредиторлар жиналысын ұйымдастыруды және өткізуді борышкердің немесе оны басқару органдарының тұрған жері бойынша борышкер жүзеге асырады.

7. Осы Заңның мақсаттары үшін кредиторларға, сондай-ақ кредиторлардың жиналысына қатысу құқығына ие өзге де тұлғаларға кредиторлар жиналысы өткізілетіні туралы хабардың кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күні бұрын пошта арқылы тапсырыс хатпен жіберілуі тиісінше хабардар ету болып танылады. Егер кредиторлар саны елуден астам болған жағдайда, кредиторлар жиналысы өткізілетіні туралы хабардың Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында және борышкер тұрған жері бойынша тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте таратылатын, белгіленген тәртіппен нормативтiк құқықтық актілерді ресми түрде жариялау құқығын алған мерзiмдi баспасөз басылымдарында кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күні бұрын қазақ және орыс тiлдерiнде жариялануы тиісінше хабардар ету болып танылады.

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктен тыс жерде орналасқан кредитор үшін кредиторға хабардың кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күні бұрын пошта арқылы тапсырыс хатпен жіберілуі тиісінше хабардар ету болып танылады.

Тұрақты немесе көбінесе тұратын жері немесе тұрған жері бойынша жеке хабардар ету үшін қажет мәліметтерді анықтау мүмкін болмаған кезде не мұндай хабардар етуді мүмкін емес ететін өзге мән-жайлар болған кезде кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы мәліметтерді осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тәртіппен жариялау осындай тұлғаларды тиісінше хабардар ету болып танылады.

Борышкерде интернет-ресурс бар болған кезде, кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы хабарламаны кредиторлар жиналысы өткізуге дейін жеті жұмыс күні бұрын аталған интернет-ресурста жариялау міндетті болып табылады.

Кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы хабарламада мынадай мәліметтер:

1) борышкердің атауы, тұрған жері және оның мекенжайы;

2) кредиторлар жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) кредиторлар жиналысының күн тәртібі;

4) кредиторлар жиналысының қарауына жататын материалдармен танысу тәртібі қамтылуға тиіс.

8. Кредиторлар жиналысының қатысушысы немесе оның сенімді адамы жиналысқа тікелей қатысуы мүмкін болмаған жағдайда, осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, сырттай дауыс беруге құқылы.Кредиторлар жиналысының қатысушысы сырттай дауыс беру тәсілін таңдаған жағдайда, ол жиналыс өткізуге дейін бес жұмыс күні бұрын бұл туралы борышкерге хабарлауға тиіс.

Борышкер жиналыс өткізуге дейін үш жұмыс күні бұрын күн тәртібіне қатысты материалдарды кредиторлар жиналысының осындай қатысушысына танысу үшін жіберуге немесе табыс етуге міндетті.

9. Кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлар өз талаптарының жиналысқа қатысушы кредиторлар талаптарының жалпы сомасына қатысты барабар мөлшерінде дауысқа ие болады.Міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін қолданылуға жататын тұрақсыздық төлемі (айыппұлдар, өсімпұлдар), төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін пайыздар, қолдан шығарылған пайда түріндегі шығындар, сондай-ақ өзге де мүлiктiк және (немесе) қаржылық санкциялар кредиторлардың жиналысында дауыстар санын анықтау мақсаты үшін есепке алынбайды.

10. Кредиторлар жиналысы оған оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлардың әрбір тобының жалпы дауыс санының кемiнде жетпiс бес пайызын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты. Кредиторлардың қайтадан шақырылған жиналысы, кредиторлар жиналысының өткізілу уақыты мен орны туралы кредиторлар тиісінше хабардар етілген жағдайда, оған оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлардың әрбір тобының жалпы дауыс санының жартысынан астамына ие кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты.

11. Кредиторлар жиналысының шешімдері кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлардың жалпы дауыс санының көпшілік даусымен қабылданады.

12. Кредиторлар жиналысының хаттамасы екі данада жасалады, оның біреуі сотқа, екіншісі кредиторлар комитетіне беріледі.Кредиторлар жиналысының хаттамасына:

жиналысқа қатысушылар өкілдерінің өкілеттіктерін растайтын құжаттардың;

жиналысқа қатысушыларға танысу және (немесе) бекіту үшін ұсынылған материалдардың;

кредиторлар жиналысының өткізілу күні мен орны туралы кредиторлардың тиісінше хабардар етілгенін айғақтайтын дәлелдемелер болып табылатын құжаттардың;

борышкердің қалауы бойынша өзге құжаттардың көшірмелері қоса тіркелуге тиіс.

13. Кредиторлар жиналысының ерекше құзыретіне:

1) кредиторлар комитетінің санын айқындау, құрамын қалыптастыру және бекіту;

2) кредиторлар комитетінің құрамына өзгерістер енгізу;

3) оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды келісу;

4) кредиторлар комитеті мүшелерінің жеделдетілген оңалту рәсімін жүзеге асыру барысы туралы ақпаратты кредиторлардың назарына жеткізу тәртібін айқындау;

5) оңалту жоспарында көзделмеген, кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді келісу;

6) жеделдетілген оңалту рәсімін ұзартуды келісу;

7) қорытынды есепті келісу;

8) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктер жатады.

14. Кредиторлар жиналысының құзыретіне кіретін, осы баптың 13-тармағының 3) және 6) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде сырттай дауыс беруге жол берілмейді.

15. Кредиторлар комитетінің отырысы, оны өткізу және шешімдерді қабылдау осы Заңның 14-бабында белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

14-4-бап. Оңалту жоспары

1. Оңалту жоспары борышкердiң төлемге қабiлеттілігін қалпына келтiру (оңалту шаралары), орындау мерзімі басталмаған міндеттемелерді өтеу мүмкін еместігіне байланысты төлемге қабілетсіздіктің туындауын болғызбау бойынша нақты iс-шараларды және жеделдетілген оңалту рәсіміне қатысатын біртекті кредиторлар топтары алдындағы берешекті өтеу және (немесе) алдағы төлемдер кестесін қамтуға тиіс.

Оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар кредиторлар жиналысының келісімімен енгізіледі және оларды сот бекітеді.

2. Оңалту шаралары санацияны, сауда-саттық жүргiзу арқылы мүлiк (активтер) сатуды, борышкердiң талап ету құқықтарын басқаға беруді, негізгі борыш сомасының бір бөлігін есептен шығаруды, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығаруды, борыштарды акцияларға айырбастауды, бiтiмгершiлiк келiсiмін жасасуды және басқаларды қоса алғанда, борышкердің төлемге қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған кез келген ұйымдастырушылық-шаруашылық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де іс-шараларды қамтуы мүмкiн.

3. Егер оңалту жоспары ақшалай қаражат көзі ретінде кредиттер (микрокредиттер) алуды қамтыған, сондай-ақ мемлекеттік қолдау шараларын көздеген жағдайда, оңалту жоспарына кредит (микрокредит) алуға арналған шарт не қаржылық ұйымның оң шешімі не мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы мәртебесін алғандығын растайтын құжат қоса тіркеледі.

 

14-5-бап. Жеделдетілген оңалту туралы iс бойынша iс жүргізуді қозғау және оның салдары

1. Сот осы Заңның 14-2-бабында белгiленген талаптарға сай келетін, жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішті алып, өтiнiш келіп түскеннен кейiн бес жұмыс күнінен кешiктiрмей iсті қозғау туралы ұйғарым шығарады.

2. Жеделдетілген оңалту туралы iс бойынша iс жүргізу қозғалған сәттен бастап:

1) борышкер мүлкiнің меншiк иесiне (ол уәкiлеттiк берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға), заңды тұлғаның барлық органдарына мүлікті кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс пайдалануға және өткізуге тыйым салынады;

2) оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобына кіретін кредиторлардың, сондай-ақ борышкер мүлкiнің меншiк иелерiнiң (олар уәкiлеттiк берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) борышкер мүлкіне қатысты талап арыздары бойынша соттардың, аралық соттардың бұрын қабылданған шешiмдерiн орындау тоқтатыла тұрады;

3) оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобына кіретін кредитордың (кредиторлардың) өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғауға жол берілмейді;

4) борышкер мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы мәртебесін алған жағдайда, кредитордың (кредиторлардың) өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғауға жол берілмейді;

5) борышкер оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобының әрбір кредиторына іс бойынша іс жүргізудің қозғалғаны туралы хабарламаны бес жұмыс күні ішінде жіберуге міндетті;

6) кредиторлар хабарламада көрсетілген кредиторлық берешек сомасымен келіспеген жағдайда, жеделдетілген оңалту туралы істі қарайтын сотқа хабарлама алған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы;

7) жеделдетілген оңалту рәсіміне тартылған кредиторлардың талаптары бойынша, оның ішінде даусыз (акцептісіз) тәртіппен қанағаттандыруға жататын талаптар бойынша борышкердің банктік шоттарынан ақшаны өндіріп алуға, сондай-ақ борышкер мүлкіне өндіріп алуды қолдануға жол берілмейді.

3. Борышкердің кредиторларға жіберетін хабарламасында:

1) жеделдетілген оңалту туралы істің қозғалғаны туралы ақпарат;

2) жеделдетілген оңалту туралы іс қозғау туралы ұйғарым шығарған соттың атауы және оның тұрған жері;

3) жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішке қоса тіркелген құжаттарда көрсетілген кредитор талаптарының сомасы, сондай-ақ жеделдетілген оңалту рәсіміне қатысатын біртекті кредиторлар тобы (топтары) талаптарының жалпы сомасы;

4) көрсетілген кредиторлық берешек сомасымен келіспеген жағдайда, кредитордың хабарламаны алған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде сотқа қарсылық бере алатыны туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

4. Борышкер жеделдетілген оңалту рәсімі туралы іс бойынша іс қозғалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде хабарландырулардың көшірмелерін, хабарламалардың түпнұсқаларын оларды кредиторлардың алғанын, не кредитордың тұрған жері бойынша болмауы себепті оларды тапсыру мүмкін болмағанын растаумен бірге, сотқа табыс етуге тиіс.

 

14-6-бап. Iстiң сотта қаралуы

1. Жеделдетілген оңалту туралы iстi сот талқылауына дайындау кезiнде сот Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңнамасында көзделген іс-әрекеттерден басқа, жеделдетілген оңалту рәсіміне тартылған кредиторларды және прокурорды істің сотта қаралатын уақыты мен орны туралы хабардар етеді.

2. Iстi алдын ала дайындау аяқталғаннан кейiн, бiрақ ол қозғалғаннан кейінгі он бес күннен кешiктiрiлмей, жеделдетілген оңалту туралы iс сот талқылауына тағайындалуға тиiс, бұл туралы сот ұйғарым шығарады.Сот жеделдетілген оңалту туралы iсті іс қозғалған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзiмде қарауға тиiс.

3. Жеделдетілген оңалту туралы iсті алдын ала дайындау мерзімі іс қозғалған сәттен бастап он бес күннен аспауға тиіс.

4. Сот мынадай шарттар орындалған:

1) сот талқылауы барысында борышкер төлемге қабілетсіздігін не орындау мерзімі таяу он екі айда басталатын ақшалай міндеттемелерді орындаудың мүмкін еместігін дәлелдеген;

2) борышкер іс бойынша іс жүргізудің қозғалғандығы туралы кредиторларды хабардар ету бойынша талаптарды толық көлемде орындаған;

3) жеделдетілген оңалту рәсімін қолдануға келісім бермеген кредиторлардың мүліктік мүдделері оңалту жоспарында ескерілген;

4) оңалту жоспарын мақұлдаған кредиторлардың талаптары біртекті кредиторлардың тиісті тобы (топтары) талаптарының жалпы сомасының елу пайызынан астамын құраған кезде жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы сот шешімін шығарады.

Осы тармақтың 1), 4) тармақшаларының талаптары мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

5. Сот шешімі:

1) борышкердің атауын, оның тұрған жерін, банктік шоттары туралы мәліметтерді, салық төлеушінің тіркеу нөмірін (бизнес-сәйкестендіру нөмірін), басшының тегін, атын, әкесінің атын, телефонның байланыс нөмірін;

2) жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы нұсқауды;

3) мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану жағдайларын қоспағанда, оңалту жоспарын бекіту туралы нұсқауды;

4) жеделдетілген оңалту рәсімінің мерзімі туралы мәліметтерді;

5) оңалту жоспарына енгізілген кредиторлар тізбесін;

6) оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобы (топтары) талаптарының сомасын;

7) жеделдетілген оңалту рәсімін қолданудың осы Заңда көзделген салдарларының басталғаны туралы нұсқауды;

8) борышкердің оңалту жоспарын орындау нәтижелері бойынша қорытынды есепті беруі туралы нұсқауды қамтуға тиіс.

6. Сот мынадай:

1) сот талқылауы барысында борышкер төлемге қабілетсіздігін және (немесе) алдағы төлемдерді уақтылы өтеу мүмкіндігі жоқтығын растамаған;

2) борышкер осы Заңның 14-5-бабы 4-тармағының талаптарын орындамаған және борышкер кредиторды оның тұрған жері бойынша болмауы себепті хабардар етудің мүмкін болмағанын дәлелдемеген;

3) кредиторларға жіберілген іс бойынша істі қозғау туралы хабарламалар осы Заңның 14-5-бабының 3-тармағының талаптарына сәйкес келмеген;

4) жеделдетілген оңалту рәсімін қолдануға келісім бермеген кредиторлардың мүліктік мүдделері оңалту жоспарында ескерілмеген;

5) оңалту жоспарына келісім берген біртекті кредиторлар тобына жатпайтын кредиторлардың құқықтарын оңалту жоспары өзгерткен және қозғаған;

6) борышкер ұсынған құжаттар оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлардың әрбір тобы талаптарының жалпы сомасының елу пайызынан астамын білдіретін кредиторлардың оңалту жоспарын мақұлдағанын растамаған жағдайларда, жеделдетілген оңалту рәсімін қолданудан бас тартады.

Осы тармақтың 5), 6) тармақшаларының талаптары мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

7. Сот талқылауы барысында осы баптың 6-тармағында көрсетілген мән-жайлар анықталмаған жағдайларда, сот жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы шешім шығарады. 

14-7-бап. Жеделдетілген оңалту рәсімінің мерзіміЖеделдетілген оңалту рәсімінің жүзеге асырылу ұзақтығы екі жылдан аспауға тиіс. Сот борышкердің өтініші бойынша рәсімнің жүзеге асырылу мерзімін кредиторлар жиналысының келісімімен алты айдан аспайтын мерзімге ұзартуға құқылы.

Борышкерге мемлекеттік қолдау шаралары қолданылған жағдайда, сот рәсім мерзімін бекітілген оңалту жоспарына сәйкес белгілейді.

 

14-8-бап. Жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту салдарлары

1. Сот жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы шешім шығарған және оңалту жоспарын бекіткен сәттен бастап мынадай салдарлар басталады:

1) борышкер мүлкiнiң меншiк иесiне (ол уәкiлеттiк берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға), заңды тұлғаның барлық органдарына кредиторлар жиналысының немесе борышкерге мемлекеттік қолдау шараларын қолдану кезінде құрылған кредиторлардың өзге органдарының келісімінсіз, оңалту жоспарында көзделгендерді қоспағанда, мүлікті кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс пайдалануға және өткізуге тыйым салынады;

2) оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобына кіретін кредиторлардың, сондай-ақ борышкер мүлкiнің меншiк иелерiнiң (ол уәкiлеттiк берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) борышкер мүлкіне қатысты талап арыздары бойынша соттардың, аралық соттардың бұрын қабылданған шешiмдерiн орындау тоқтатыла тұрады;

3) оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобына кіретін кредитордың (кредиторлардың) өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғауға жол берілмейді;

4) борышкерге мемлекеттік қолдау шаралары қолданылған жағдайда, кредитордың (кредиторлардың) өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғауға жол берілмейді.

2. Жеделдетілген оңалту рәсімінің мерзімі ішінде борышкер әр айдың 15-інен кешіктірмей өткен айдағы қаржылық жағдайы, кәдімгі коммерциялық операциялар барысында жүргізілген мәмілелер туралы ақпаратты кредиторлар комитеті мүшелерінің назарына жеткізуге, кредиторлар комитетінің талабы бойынша кез келген ақпаратты ұсынуға міндетті.

3. Оңалту жоспарына қосылған кредиторлармен есеп айырысу оңалту жоспарында көзделген өтеу кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

4. Жеделдетілген оңалту рәсіміне тартылмаған, қалған кредиторлармен есеп айырысу кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінде жүзеге асырылады. 

14-9-бап. Жеделдетілген оңалту рәсімін тоқтату

1. Жеделдетілген оңалту рәсімін:

1) кредиторлар жиналысымен келісілген қорытынды есеп табыс етілген;

2) егер мерзімді ұзарту үшін негіз болмаса, жеделдетілген оңалту рәсімінің мерзімі өткен;

3) оңалту жоспарын орындау кезінде, сондай-ақ осы Заң нормаларын бұзушылықтар анықталған жағдайда кредиторлар жиналысының шешімі негізінде жиналыс уәкілеттік берген тұлғаның өтініші бойынша;

4) оған қатысты борышкер өтеу кестесін үш айдан астам мерзім ішінде орындамаған кредитордың өтініші бойынша;

5) оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобына жатпайтын кредитордың не талаптары жеделдетілген оңалту рәсiмiн өткізу кезеңінде туындаған кредитордың өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғалған жағдайларда;

6) оңалту жоспары құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған және (немесе) ескермеген, оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобына жататын кредитордың өтініші бойынша сот тоқтатады.

2. Жеделдетілген оңалту рәсiмi тоқтатылған сәттен бастап осы Заңның 14-8-бабында белгіленген шектеулер алып тасталады, кредиторлар өз құқықтарын іске асыруды қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырады.

 

 

2012.17.02. № 564-ІV ҚР


Каталог: upload -> company -> np akty rk
np akty rk -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
np akty rk -> Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы
np akty rk -> Нормативтiк құқықтық актiлер туралы 1998 ж. 24 наурыздағы №213-i қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Су Кодексі
np akty rk -> Аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Заңы Концессиялар туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет