Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим ахирәззаманДата15.06.2016
өлшемі56.38 Kb.


Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
АХИРӘЗЗАМАН

Јашадығымыз ахырәззаман дөврү инсанын Аллаһ таала тәрәфиндән сынаға чәкилдији ән чәтин заманлардан биридир. Сиз өзүнүз ҝөрүрсүнүз ки, бу заманда шејтан вә онун гошунунун сәдасы неҹә јүксәлмиш, илаһи сәдалар неҹә зәифләмишдир! Ҝөрүрсүнүз ки, баш гатмаг, гафил олмаг үчүн шәраит неҹә мүһәјјадыр! Әҝәр кечмиш заманларда инсанлар чәтинлијә дүшдүкләри заман һәмин заманын имамына, јолҝөстәрәнинә мүраҹиәт едирдиләрсә, индики заманда биз өз имамымыздан бу ҹүр бәһрәләнә билмирик.

Бу ҝүн сон имам һәзрәт Меһди ҹәнаблары гејбдәдир. О, ахырәз-заманда-зүһур әламәтләринин сона чатаҹағы бир заманда зүһур едәҹәкдир. Әлһәмдулиллаһ ки, бүтүн мүсәлманлар бу барәдә мүттәфигдир.
ИМАНЫМЫЗЫ ГОРУЈАГ!

Бу дөврдә имана јөнәлмиш тәһлүкәләр барәдә китабларымызда горхулу хәбәрләр ҝәлмишдир. Онларын мүталиәси вә ҝөстәрилән чарәләрә әмәл олунмасы чох зәруридир. Јохса бу, Аллаһ еләмәсин, иманла јашајан бир мүсәлманын бу дүнјасыны имансыз тәрк етмәсинә, дүнјадан әсл һәдәфә јетишмәдән көчмәсинә сәбәб ола биләр ки, инсан үчүн бундан бөјүк зәрәр тәсәввүр едилә билмәз!Бу ашкар зијандыр”

Демәк, бојнумузда олан илаһи вәзифәләрә Аллаһ пејғәмбәринин вә о ҹәнабын аиләсиндән олан имамларын бујурдуғу шәкилдә әмәл етмәли, өзүмүзә тәгва-ҝүнаһдан узаг-лығы бүтүн ишләрдә шүар етмәли, Имамымызын интизарында олмалы, Онун Аллаһ разылығы олан разы-лығы јолунда чалышмалы, беләликлә дә “Нуһун ҝәмиси” илә ниҹат саһилинә доғру ирәлиләмәлијик. ВӘЛЛАҺУ ВӘЛИЈЈИТ-ТӨВФИГ!


ВӘҺҺАБИ ФИТНӘСИ

Ахырәззаманда иманы тәһдид едән хәтәрләрдән бири дә Вәһһаби фитнәсидир. Ҹәмијјәт тәрәфиндән даим нифрәт вә истеһза илә гаршыланан бу азғын груп сон заманлар үзләринә ҝаһ “сәләфи” јахуд “әһли-сүннә вәл ҹәмаәт” ҹилди атараг фикирләри өзләриндән јајындырмаға чалышырлар. Билдији-низ кими һагг олан динимиз даим хариҹи вә дахили дүшмәнләримиз тәрәфиндән тәһдидләрлә үзләшмәк-дәдир. Аҝаһ олун ки, вәһһабилик онларын әлиндә ән кәсәрли бир силаһдыр. Онлар вәһһабилик сајә-синдә исламдахили ихтилафлар, гырғынлар јаратмаг, беләликләдә өз чиркин вә мәкрли һијләләринә наил олмаг истәјирләр–“Парчала һөкм сүр!


Вәһһаби сијасәти

Бу ҝүн вәһһабиләр шәһәр-кәндләримизә долушмуш, мүхтәлиф мәркәзләрә јерләшмиш, өвладлары-мыза тамаһ ҝөзү дикмишләр. Онларын сијасәти бүтүн мүсәлманлары “һидајәт” етмәк, “доғру јол”а чәкмәкдир. Бу, һидајәт дејил, әсл зәлаләтдир. Бу, онларын һидајәтидир. Бу ишдә әсл Исламдан әсәр-әламәт јохдур. Онлар өз чиркин һәдәфләринә наил олмаг үчүн мүхтәлиф мәкрли планлар ҹызырлар. Ҝүҹлү мадди базаја, алданмыш мүти адамлара вә софизм-мүғалитә үслубуна әсасланан вәһһабиләр ҝүнбәҝүн сајларыны артыр-магдадырлар. Сон мә`луматлара ҝөрә Азәрбајҹанда 10-20 мин арасында вәһһаби вардыр. Һеч билирсинизми бу нә демәкдир? Тәсәввүр един ки, нечә илләр өнҹә бу рәгәм чох мәһдуд һәддә иди. Ҝөрүн беш-он илин ичиндә бу рәгәм нә гәдәр артмышдыр!

Әлдә олан мә`лумата ҝөрә онлар өзләрини мүхтәлиф дөвләт мәркәзләринә јерләш-дирмәкдә, нүфузларыны ҝенишләндирмәкдә-дирләр. Онлар һәтта бу јолда, бу һәдәф уғрунда өзләринин ибтидаи әламәтләри сајылан “узун саггал, гыса шалвар”дан да мүвәггәти олараг имтина едирләр. Мә`лумата ҝөрә бу ҝүн онларын сыраларына дахил олан адамлардан бә`зиләри елм вә маариф оҹағы олан университет-академијада белә ишләјир, депутатлыға намизәд олмаг фикриндәдир. Лазым дејил ки, хариҹи өлкәләрдән вәһһаби ҝәтирсинләр. Онлар һәдәфләринә елә “сапы өзүмүздән олан балталар”ын сајәсиндә наил ола биләрләр.
ВӘҺҺАБИ ҺӨКУМӘТИ?!

Һеч билирсинизми ки, вәһһабиләрин һакимијјәт пилләсиндә олмалары нә демәкдир? Онларын нәзәринҹә һәр кәс онлары гәбул етмәзсә, кафир, мүшрикдир вә белә бир инсанын гәтли, малы, намусу онлара һалалдыр. Онлар һакимијјәтә ҝәләрләрсә бүтүн мүсәлманлар өз фатиһәләрини охумалыдырлар.


Сизи өз өвладларыныз гәтлә јетирә биләр!

Еј мүсәлманлар, еј өзүндә мүхтәлиф милләтләри бирләшдирән азәрбајҹан халгы! Мүраҹиәтим сизәдир! Бу бөјүк тәһлүкәни гулагардына вурмајын. Бир аз сонра артыг ҝеҹ олаҹаг. Бу вирус ҝетдикҹә бөјүјүр артыг! Әлбир олун, бунун гаршысыны алын, гаршысынын алынмасыны тәләб един. Јохса сабаһ елә сизин өз өвладларыныз сизи, пејғәмбәрә еһтирам етдијиниз, рәһмәтә говушмушлара фатиһә охудуғунуз, “Аллаһы заһири ҝөзлә ҝөрмәк олмаз вә Аллаһын әли, ајағы ола билмәз” дедијиниз, хүласә, вәһһаби олмаг истәмәдијиниз үчүн евдән говаҹаг, сизә һәр ҹүр зүлмү рәва биләҹәкләр. Чүнки бир аз сонра сизин өвладларыныз вәһһабиләрин ҹајнаглары алтында әсир олаҹагдыр.


Сонракы пешманчылыг фајда вермәјәҹәк!

Әҝәр вахтында бу бөјүк тәһлүкәјә гаршы бир чарә дүшүнмәзсәниз, артыг ҝеҹ олаҹаг. Онда мүсәлманларын ганы су јеринә ахаҹаг. Мәҝәр бу вәһһабиләрин өнҹүлләри дејилдиләрми ки, Мәккә, Мәдинә сакинләрини гылынҹдан кечирдиләр, оранын әһалисини зорла вәһһаби етдиләр?! Мәҝәр мүгәддәс Мәдинә шәһәриндәки бөјүк ислам шәхсијјәтләринин гәбирләрини, имамларын мүгәддәс һәрәмләрини дағыдан онлар дејилдиләрми?! Мәҝәр онлар атларла Пејғәмбәрин (с) әзиз нәвәси үчүнҹү имам Һүсејнин (ә) һәрәминә ҝирәрәк тәһгирамиз шәкилдә орада гәһвә һазырлајыб ичмәдиләрми, гијмәтли әшјалары гарәт етмәдиләрми?! Үч јүз ил өнҹә башланмыш бу ҹинајәтләр бу ҝүн дә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә онлар тәрәфиндән давам етмәкдәдир. Ким зәманәт верә биләр ки, сабаһ онлар өз ағаларындан әмр алараг бизим өлкәләримиздә дә мүхтәлиф террор актлары һәјата кечирмәјәҹәкләр?! Ахы кафир (!) вә мүшрик(!)ләрлә ҹиһад етмәк ваҹибдир!!!


Һәр биримиз мәс`улијјәт дашыјырыг

Бу ҝүн һәр бир мүсәлман бу хәтәр гаршысында ҹавабдеһдир. Биз бу азғын тәригәт барәдә кифајәт гәдәр мә`луматланмалы, башгаларыны мә`луматландырмалы, әлагәдар тәшкилатлара лазыми мә`луматлары чатдырмалыјыг.

Һәгигәтән дә бу хәтәрин гаршысы алынмалы, ВӘҺҺАБИЛӘРИН ФӘАЛИЈЈӘТИ ЈА ТАМАМИЛӘ ДАЈАНДЫРЫЛМАЛЫ, ЈА ДА МӘҺДУДЛАШДЫРЫЛМАЛЫДЫР. Онлара тәблиғат мејданы јаратмаг чох сәһвдир. Гәрибәдир, онлар елми дисскусија тәрәфдары олмадыгларыны билдирирләр, амма елә истәјирләр ки, гаршы тәрәф сусараг онларын тәблиғатыны динләсин, сонра да вәһһаби олсун!

Әзиз охуҹу, ҝәлин әлбир олаг, хариҹи миссионерләрин дәстәкләдији, азғын мәзһәбләрә ујараг өз ата-бабаларымызын һагг јолундан узаглашмајаг. Онсуз да дәрдләримиз һәддән зијадәдир, өзүмүзә бир аз сонра онун һаггында ҹидди дүшүнәҹәјимиз да һа бир проблем һазырламајаг. Сабаһ буна ҝөрә башымыз чох ағрыјаҹаг.Аллаһа әманәт олун, Аллаһла олун вә заманын Саһибини (ә.ф.) өз дуаларынызда һеч заман унутмајын!

Аллаһ сизә јар олсун!

Мәһәммәдмеһди

Шаһмәрданлы


Мүнтәзирин”

Мәдәни Маариф Бирлији

muntezirin_mmb_borc@yahoo.comДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет