Брестские церковные соборы в октябре 1596 р.: подготовка, состав учасников, лидерыбет3/3
Дата24.02.2016
өлшемі201.5 Kb.
1   2   31 Див. найбільші історіографічні огляди: Mironowicz A. Unia brzeska w swietle historiografii. Uwagi o stanie badań // Chrześcijanin w świecie. – Warszawa, 1988. – N 8-9. – S.161-175; Papierzyńska-Turek M. Prawosławie i grekokatolicyzm w polskiej historiografii i publicystyce historycznej // Spotkania polsko-ukraińskie / Red. Z.Mańkowski. – Lublin, 1992. – S.43-57; Papierzyńska-Turek M. Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej // Bialoruskie Zesczyty Historyczne. – Białystok, 1996. – N 2. – S.41-50; Papierzyńska-Turek M. Grekokatolicyzm i prawosławie jako wyznaczniki tożsamości narodowej w swietle ukraińskiej historiografii i myśli politycznej // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – 1997. – N 4-5. – S.277-290; Melnik M. Geneza unii brzeskiej w świetle prac syntetycznych w historiografii polskiej po 1945 roku // Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach. Materiały z sesji naukowej pod red. T.Stegnera. – Gdańsk, 1993. – S.60-69; Chynczewska-Hennel T. Spory wokół unii brzeskiej (koniec XVI-XVII w.) // Варшавські українознавчі записки. – Варшава, 1999. – S.28-35; її ж. Польський погляд на Берестейську унію в XVII ст. // Берестейська унія (1596-1996). Статті й матеріали. – Львів, 1996. – С.65-74; її ж. Берестейська унія в XVII столітті з польської точки зору // Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті. Матеріали Других Берестейських читань. – Львів, 1996. – С.87-108; Гудзяк Б. Західна історіографія і Берестейська унія // Богословія. – 1990. – Т.54. – С.123-136; Біляков Г.Ф., Білякова О.Г. Берестейська унія в працях істориків ХХ ст. // Український історичний журнал. – 1996. - № 4. – С.33-40; Тимошенко Л. Берестейська унія в оцінці Михайла Грушевського // Український історик. – 1996. – Т.33. – С.188-203; його ж. Праця Е.Ліковського "Унія Берестейська" з сучасної точки зору // Патріярхат. – 1997. – Ч.11. – С.15-17; його ж. [Рец.] М.В.Дмитриев, Б.Н.Флоря, С.Г.Яковенко. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале XVII в. Часть І. М., 1996 // УІЖ. – 1998. - № 4. – С.145-149; його ж. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина. – 2001. - № 5. – С.166-174; його ж. Спірні питання історії Берестейської унії // Міжнародний Науковий Конгрес "Українська історична наука на порозі ХХІ ст.". Чернівці, 16-18 травня 2000 р. Допов. та повідом. – Чернівці, 2001. – Т.2. – С.52-61; його ж. [Рец.] М.В.Дмитриев, Л.В.Заборовский, А.А.Турилов, Б.Н.Флоря. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии. Ч.2. М., 1999 // Ковчег. – 2001. – Ч.3. – С.539-544; його ж. Берестейська унія в творчій спадщині Івана Франка (концепції вченого і спроби конкретно-історичного зрізу проблеми) // Франкознавчі студії. – 2002. – Вип.2. – С.69-83; його ж. Тимошенко Л. Польська історіографія Берестейської унії (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї Міжнародної наукової конференції. Львів, 20-22 травня 2003 р. – Кн.1. - Львів: Логос, 2003. – С.578-585; Васюк Г.У., Кручкоўвскі Т.Т. Брэсцкая царкоўная унія ў польскай гісторыяграфії канца ХІХ – нач. ХХ ст. // Наш Радавод. – Кн.7. Матэрыялы міжнар. навук. канф. "Гістарычная памяць народаў Велікага княства Літоўскага і Біларусі. ХІІІ-ХХ ст. Гродна, 3-5 ліпеня 1996 г. – Гродна, 1996. – С.365-378; Марозава С.В. Бєрасцейская царкоўная унія 1596 г. у бєларускай гісторыяграфії. – Гродна, 2002; її ж. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Бєларусі (1596-1839 гады). – Гродна, 2001. – С.7-49; Дмитриев М.В. Киевская митрополия во второй половине XVI в. и генезис Брестсткой церковной унии 1595-1596 гг. Автореферат …доктор. дисс. – М., 2001. – С.6-16; его же. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг. – М., 2003. – С.7-29.

2 Див.: Тимошенко Л. Берестейські собори у жовтні 1596 р.: історіографічний досвід // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип.VIII. – С.77-93.

3 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою Комиссиею (далі – АЗР). – Т.IV. – Спб.,1851. - № 89. – С.122-123; Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов (далі – ОДА). - Т.І. – Спб., 1897. - № 183. Зберігся список грамоти слуцькому протопопу Омеляну Феофилактовичу.

4 Вперше опубліковано Тайнером. – Theiner A. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae. - Vol.3. - Roma, 1861. - № 197. – Р. 250-252; Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590-1600) (далі – DUB). – Romae, 1974. – N 181. – P.277-281.

5 DUB. – N 171. – P.264-266.

6 Ibid. – N 182. – P.281-282.

7 Ibid. – N 183. – P.283-284.

8 Ibid. – N 185. – P.286-287.

9 Див. про це докл.: Kempa T. Wobec kontrreformacji: Protestani i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. – Toruń, 2007. – S.102-107.

10Скарга П. Берестейскій соборъ и оборона его. В двух текстах: польском и западно-русском // ППЛ. – Кн.3. – (РИБ. – Т.ХІХ). – ПТб, 1903.– Стб. 944.

11 Докладний аналіз джерела зробив П.Жукович. – Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). – СПб, 1901. – С.208-209. Старі історики використовували список джерела з архіву уніатських митрополитів. – ОДА. – Т.І. - № 189. – С.86.

12 Жукович П. Вказ. праця. – С.209. Дослідник подав вичерпну інформацію про розбіжність у датуванні різночасових публікацій джерела.

13 АЗР. – T.IV. - № 97. – С.134-135.

14 АЗР. - T.IV. - № 100. – С.317-318.

15 Полемическое сочиненіе противъ латино-уніатов. 1597 года // Арх. ЮЗР. – Ч.І. – Т.8. – С. 555-558.

16 ОДА. – Т.І. - № 197. – С.89.

17 ОДА. – Т.І. - № 200. – С.90.

18 Скарга П. Берестейскій соборъ и оборона его. – Стб.231-234.

19 Жукович П. Вказ. праця. – С.215.

20 Апокрисисъ. Сочинение Христофора Филалета в двух текстахъ, польскомъ и западнорусскомъ 1597-1599 года // Памятники полемической литературы в Западной Руси (далі - ППЛ ). – Кн.2. Русская историческая библиотека (далі - РИБ ). – Т.VII. – ПТБ, 1882. – Стб. 369; Малышевский И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви. – Т.II. – К.,1872. Приложение. – C.28; Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis (далі - MCSL). - Leopolis, 1895. - T.1. – P.723; DUB. – N 222. – P.321-332.

21 Halecki O. Jeszce o nowych źródłach do Unii brzeskiej. Ostatni apel Zygmunta III do Konstantego Ostrogskiego // Sacrum Polonie Millenium. Rozprawy , szkice, materialy. – T.IV. - Rzym,1957. – P.117-139.

22 Halecki O. Od Unii Florenckiej do unii Brzeskiej. - T.2. - Lublin, 1997. – S.208.

23 Скарга П. Берестейскій соборъ и оборона его. – Стб.197-200.

24 MCSL. - T.1. – N 429. – P.741.

25 Ibid. - № 426. – Р.737-738.

26 Великий А. З літопису християнської України. – Кн.4. – Рим-Львів, 1999. - С.93; Плохий С.Н. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI-XVII вв. – К., 1989. - С.73.

27 ОДА. – Т.І. - № 197. – С.89. Документ досі залишається неопублікованим.

28 DUB. – N 246. – P.383-387; Halecki O. Od Unii Florenckiej do unii Brzeskiej. - T.2. – T.2. – S.227.

29 Halecki O. Unia Brzeska w swietle wspólczesnych swiadectw greckich // Sacrum Poloniae Millennium. - T.1. - Rzym, 1954. – S.

30 Halecki O. Od Unii Florenckiej do unii Brzeskiej. - T.2. – S.230.

31 АЗР. – T.IV. - № 162.

32 Жукович П. Вказ. праця. – С.216.

33Ekthesis abo krótkie zebranie spraw, które się działy na partykularnym, to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim // ППЛ. – Кн.3 (РИБ. – Т.19). – Стб.341-342.

34Lewicki K. Książę Konstanty Ostrogski a Unja Brzeska 1596 r. – Lwów, 1933. - S.168.

35 MCSL. – N 448. – P.780.

36Ekthesis abo krótkie zebranie spraw, które się działy na partykularnym, to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim . – Стб.376.

37 Арх. ЮЗР. – Ч.1. – Т.1. - № 123. – С.528-530.

38 У публікації джерела в Архіві ЮЗР, поданого за володимирською актовою книгою, немає підпису Єлисея Плетенецького, зате помилково двічі названо Михайла Копистенського. – Там само. – С.531-532. Помилку виправили видавці «Боротьби…», які звірили текст документа з оригіналом у ЦДІАЛ. – Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (Х – початок XVII ст.). Збірник док. і мат-лів. – К., 1988. - № 104. – С.146.

39 Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (Х – початок XVII ст.). - № 104. – С.145.

40 Арх.ЮЗР. – Ч.1. – Т.1. – С.516-517.

41 АЗР. – Т.IV. - № 105. – С.142.

42 Старовойт О. Стефан Зизаній. – Львів,1996. - С.75.

43 АЗР. – Т.IV. - № 105. – С.142.

44 Там само. - № 109. – С.148.

45 Там само. - № 111. – С.151.

46 Там само. - № 103. – С.139.

47 Там само. - № 107. – С.146…

48 Там само. - № 109. – С.148.

49 DUB. – N 237. – P.370-371.

50 Kempa T. Nieznany listy dotyczące genezy unii brzeskiej (1595/1596) // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – 2000. – T.XLIV. – N 19, 20. – S.127-128.

51 Halecki O. Od Unii Florenckiej do unii Brzeskiej. - T.2. – S.234.

52 Kempa T. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616) wojewoda wileński. – Warszawa, 2000. – S.175.

53 Halecki O. Op. cit. – S.71-136.

54 Скарга П. Берестейскій соборъ и оборона его. - Стб.215.

55 Wengerscii A. Libre quatuor. Slavoniae reformatae... – Amstelodami, 1679. – P.470-471.

56 Rostowski S. Litvanicarum Sosietatis Jesu Historiarum provincialium. – Vilnae, 1768. – P.185; Koialowicz A.W. Miscellanea rerum ad Statum Ecclesiasticum in Magno Litwaniae ducatu pertinentium. – Wilnae, 1650. – P.52.

57 Див. напр.: Grzebień L. Słownik jezuitów polskich. 1564-1990. – T.IX. – Kraków, 1993. – S.91-92 (біографія Юстина Раба), S.5 (біографія Каспера Нагая).

58 Мальцев А.Н. Баркулабовская летопись // Археографический ежегодник за 1960 год. – М., 1962. – С.302-307.

59 Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства). 1569-1673. – К., 2002. – С.400.

60 Арх. ЮЗР. – Ч.1. – Т.1. - № 42. – С.193; № 50. – С.221-222; № 53. – С.232.

61 Там само. - № 65. – С.269.

62 Там само. - № 59. – С.250, 252.

63 Арх.ЮЗР. – Ч.1. – Т.6. - № 54. – С.112.

64 Там само. - № 78. – С.193.

65 Тимошенко Л. Берестейська унія 1596 р. – Дрогобич, 2004. – С.180-181, 182, 186-187.

66 Byliński J. Marcin Broniewski – trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III. – Wrocław, 1994. – S.46-47.

67 Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К., 2002. – С.42.

68 Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIVдо середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993. – С.134 (Федір Кад’янович у 1581-1602 рр. посідав уряд луцького земського судді); її ж. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – С.34, 38, 78.

69 Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. – Острог-Львів, 2002. – С.86.

70 Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. – Białystok, 2004. – S.118, 130. Цікавим у згаданому контексті є заповіт племінника луцького судді Костянтина Чаплича-Шпановського, який 15.12.1601 р. заповів поховати його в Дрогобузькому монастирі Св.Трійці біля гробу батька Федора Петровича Чаплина-Шпановського, брата луцького судді, також Федора. – АСД. – Т.1. – Вильна, 1867. - № 75. – С.227-229.

71 Див. про постать докл.: Пам’ятки: Архів Української Церкви. – Т.3. – Вип.1. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Упорядник М.В.Довбищенко. – К., 2001. – С.101, 118, 125, 127-134, 135-136, 139, 142-145 і далі; Бірюліна О., Довбищенко М. Забуті імена української історії: шляхетська родина Єло-Малинських // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.ІХ. – Дрогобич, 2005. – С.488-495. Щоправда, згадані автори не стверджують євангелицьке минуле майбутнього уніатського єпископа.

72 Арх.ЮЗР. – Ч.1. – Т.6. - № 73. – С.168.

73 Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu. – S.16, 90, 120, 121, 282.

74 Див.: Wójcik Z. Dzikie pola w ogniu. O Kozaczyżnie w dawnej Rzeczypospolitej. – Warszawa, 1961. – S.76.

75 Halecki O. Unia Brzeska w swietle wspólczesnych swiadectw greckich . – S.82.

76 Ibid. - S.130.

77 DUB. – N 226. - P.335-336.

78 Rychcicki M.J.A. Piotr Skarga a jego wiek. – T.I, II. – Kraków, 1850. – S.134.

79 Zalęski S. Jezuici w Polsce. – T.I. – Cz.II. 1587-1608. – Lwów, 1900. – S.557.

80 Krajcar J. Jesuits and the genesis of the Union of Brest // Orientalia Christiana Periodica. – Roma, 1978. – Vol.44. – P.150.

81 Wielewicki J. Dziennik spraw domu zakonnego oo.Jezuitów u ś.Barbary w Krakowie // Scriptores Rerum Polonicarum. – Kraków, 1881. – T.VII. – S.230.

82 Żywot światobliwej pamięci w. ks. Marcina Laterny Soc. Jesu && wespół i żywot w. ks. Piotra Skargi Societatis Jesu. – Kraków, 1673. – S.44.

83 Ектезис, або коротке зібрання справ, які відбувалися на партикулярному, тобто помісному, синоді в Бресті Литовському // Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (Х – початок XVII ст.). Збірник док. і мат-лів. – С.141.

84 DUB. - N 229. – P.352-353.

85 Ектезис, або коротке зібрання справ, які відбувалися на партикулярному, тобто помісному, синоді в Бресті Литовському. – С.141.

86 Макарий (Булгаков) митр. – Вказ. праця. – С.361.

87 Zalęski S. Op. cit. – T.I. – S.557.

88 Halecki O. Od Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej. – T.2. – S.230.

89 Zalęski S. Op. cit. – T.I. – S.557.

90 Тимошенко Л. Маловідоме з унійної діяльності Іпатія Потія. – С.209; його ж. Михайло Рагоза і Берестейська унія // Київська старовина . – 2000. - № 5. – С.101.

91 РИБ. – Т.19. – Стб.216, 228.

92 Pociej H. Antirresis. Opracowali Janusz Byliński i Józef Długosz. – Wroclaw, 1997. – S.51, 268.

93 Ектезис, або коротке зібрання справ, які відбувалися на партикулярному, тобто помісному, синоді в Бресті Литовському. – С.141.

94 DUB. – N 229. - P.352.

95 РИБ. – Т.19. – Стб.228.

96 DUB. – N 246. – P.385.

97 Lukaszewicz J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. – T.I. – S.80.

98 Krajcar J. Op. cit. – P.151.

99 Lukaszewicz J. Op. cit. – S.77.

100 Як відомо, Никифор зазнав переслідувань з боку католицької влади Речі Посполитої, був ув’язнений після собору і загинув у Мальборській фортеці. – Див. докл.: Куракин Ю.Н. Политический процес над константинопольским экзархом Никифором (Парасхесом-Кантакузином) в истории Брестской унии 1566 г. // Славяне и их соседи. – Вып.4.: Османская империя и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа в XV-XVIII веках. – М., 1992. – С.122-144; Kempa T. Proces Nicefora na sejmie w Warszawie w 1597 roku // Ewropa Orietalis. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65. rocznicę urodzin. – Toruń, 1996. – S.145-168. Політична спрямованість обвинувачень Никифора є очевидною і викиликає сумніви лише в конфесійних істориків.

101 Узагальнені відомості про православний собор подав І.Стрельбицький. - Стрельбицкий И. Униатские церковные соборы с к.XVI века до воссоединения униатов с православною церковью. – Изд. 2-е. – Одесса, 1891.

102 Найбільш вичерпно релігійну політику К.Острозького та його синів, у тому числі й щодо унії висвітлив Т.Кемпа. - Kempa T. Wobec kontrreformacji: Protestani i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. – S.100-176, passim.

103 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.V. – К., 1994. – С.615.

104 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці // Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. творів. – К., 1994. – С.210.

105 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.VI. – К., 1995. – С.559.

106 Там само. – Т.V.- С.618.


Каталог: Labs -> UkrBel
UkrBel -> Религиозные конфликты или религиозные войны в Речи Посполитой второй половины XVI – середины XVII вв. ? Как нам об этом говорить в наших университетских курсах
UkrBel -> О роли протестантских и католических текстов в формировании конфессионального облика Киевской и Московской православных учительных традиций XVII – начала XVIII вв
UkrBel -> Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г и Иван Мазепа
UkrBel -> Лекции по раввинистическому иудаизму Введение Понятие «раввинистический иудаизм»
UkrBel -> М. В. Ломоносова Антииудаизм и антисемитизм в христианских культурах средневекового Запада1
UkrBel -> Монашество в западном и восточном христианстве в Средние века
UkrBel -> Семинара «От священной войны к мирному сосуществованию. Разнообразие крестоносного движения и военных орденов»
UkrBel -> Семинар 2008 Христианство, ислам, иудаизм и протонациональные и национальные дискурсы в истории Европы
UkrBel -> Р. М. Шукуров (мгу) Макс Вебер и ислам


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет