Делопроизводство на казахском языкеДата03.07.2016
өлшемі266.78 Kb.


KV(ТС): DpKYa

2

Делопроизводство на казахском языке

Құжат – іскери ортада ақпарат тасушы негізгі құрал. Іс қағаздарының сауатты жүргізілуі көптеген шешімдердің сапасы мен тез орындалуында себепкер болады және бұл уақыт үнемдеуде де тиімді. Сонымен бірге, құжат – іскери әріптестер арасындағы қарым-қатынаста олардың заңды құқықтары мен міндеттерін айқындайтын да құрал. Сондықтан, пәннің негізгі мақсаты – мемлекеттік тілде жаңа технологияны пайдалана отырып магистранттарды қызметтік хаттарды сауатты жазуға, әр түрлі мазмұндағы құжаттарды ресімдеуге үйрету.


Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ тілі мемлекеттік тіл дәрежесіне ие болуына орай, барлық жоғары оқу орындар мен мекемелерде іс қағаздарын мемелекеттік тілде жүргізу талабы күннен күнге күшеюде.

Қазақстан Республикасының дүние жүзілік аренаға шығуына байланысты халықаралық қатынастар мен байланыстар іс қағаздарын жүргізуде өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап етуде. Күнделікті қызмет бабында ресми-іскери сөйлесуге тән тілдік тұлғаларды меңгерту.


Магистрантқа «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәнін меңгерту үшін қажетті білім мен дағдылар жиынтығын меңгерту қажет.


Берілген пән магистратураның барлық мамандықтары бойынша жұмыс құжаттарында ресми іс қағаз үлгілерін дұрыс толтыруға дағдыландыру үшін арна


2

4

Оқу курсын бітірген магистрант білуі керек:

- басқару ісіндегі құжаттардың маңызы мен қажеттілігін;

- ресми іс қағаздарын мақсатына, өзіндік белгілеріне қарай топтастыруды;

- іс жүргізудегі нормативтік құжаттар мен негізгі ұғымдарды;

- әр іс қағазында берілетін мәліметтерді дұрыс сұрыптауды;

- іс қағаздарының үлгілерін сауатты толтыруды;

- ресми іс қағаздарының түрлерінде жиі кездестін сөз оралымдары мен сөз тіркестерін дұрыс қолдануды;

- іскери ортада өзінің заңды құқықтарын дұрыс пайдалануды.

Студент мынадай жалпымәдени құзерттіліктерді меңгеруі керек (ЖҚ):

ЖҚ 1 – жаратылыстану пәндері ғылымы саласында (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) мәдени ойлау қабілеті жоғары және білімді жеке тұлғаны қалыптастыратын базалық білімдерге ие болуы қажет;

ЖҚ 2 – кәсіби қызметінде ақпараттық технологияларды пайдалана алатын, қазіргі заманғы технологияларды меңгеруі керек;

ЖҚ 3- магистратурада білімін жалғастыра алатын, күнделікті кәсіби өмірінде қажетті білімдерді меңгеруі қажет;

ЖҚ 11-ауызша және жазбаша сөйлеу әрекетін дұрыс құрастыра білу, аргументпен және логикалық бірізділікпен ойлай білу, мәдени байлықтарды өз бетімен меңгеру, әлемдік көзқарастарға өзіндік пікірі болуы және оны талдай білуі керек;

ЖҚ 12 – өзінің азаматтық және кәсіби белсенділігімен жоғары мотивацияға ие болу соған ұмтылу, адамгершілік және физикалық тұрғыдан өзін шынықтыру, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне сыни көзқараспен қарай білу және өзін өзі тануға дайын болу;

ЖҚ 14 - кәсіби міндеттеірн атқару үшін қажетті шет тілін білу және қазақ орыс тілдерінде ауызша және жазбаша кәсіби хаттарды жаза білу және тілдік коммуникацияға дайын болу;

ЖҚ 15 - алға қойылған міндеттерді шешу әдістерін таңдай білу және соны негіздеу арқылы өз пікірін қорғай алу.


KV(ТС): ONI

3

Основы научных исследований

Целью преподавания дисциплины является подготовка современного конкурентоспособного специалиста, в условиях развития экономики, требует расширения приоритетных направлений обучения в высшей школе, связанных с формированием у будущего специалиста не только глубоких профессиональных знаний, но и умения в процессе профессиональной деятельности оценить научно-техническое состояние и восприимчивость производства к достижениям науки и техники.

Предмет рассматривает общие вопросы об оценке научно-технического состояния производства, о выборе и обосновании направлений и методики проведения научно-технических исследований; использование результатов исследований, полученных в смежных областях науки; использование различных видов информационной литературы для получения научной информации; этапы исследований и очередность их проведения; методы и средства проведения и обработки данных при выполнении теоретических и экспериментальных разделов НИР; основы теории планирования и методика оптимизации плана эксперимента; технико-экономическая оценка НИР.

«Математическое моделирование», «Методология научных исследований», «Экспериментальные исследования в области дорожного и аэродромного строительства», «Исследования транспортных потоков», «Руководство и управление дорожной деятельностью», «Специальные конструкции транспортных сооружений», «Специальные разделы строительной механики», «Информационные технологии в строительстве», «Методы научно-технических задач в строительстве», «Автоматизация проектирования автомобильных дорог, аэродромов и транспортных сооружений», «Эксплуатация автомобильных дорог. Раздел. Методы диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, аэродромов и транспортных сооружений», «Эксплуатация автомобильных дорог. Раздел. Мониторинг строительства и эксплуатации автомобильных дорог, аэродромов и транспортных сооружений», «Проектирование автомобильных магистралей», «Инновационные технологии и материалы в дорожном и транспортном строительстве».


Информаци­онные техно­логии в строительстве. Процессы и аппараты – 1. Процессы и аппараты – 2. Основы научных исследований.

1

2

В результате изучения настоящей дисциплины в соответствии с требованиями Государственного стандарта образования магистрант (или соискатель) должны:

Знать:

– современные теоретические предпосылки, прогрессивные методы диагностики и оценки состояния эксплуатационного состояния дорог, аэродромов и транспортных сооружений;

– положения и методы инновационной деятельности, начиная с научно-исследовательских разработок, мониторинга инновационных процессов, оценки результативности инновационной деятельности и заканчивая внесением изменений в нормативы;

– методики измерений, современные измерительные приборы и оборудование, а также методы математической статистики для обработки данных измерений и испытаний;

– современные материалы прогрессивные технологии строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог, аэродромов и транспортных сооружений;

– научно-методические основы применения современных экономико-математических методов в управлении и организации дорожного строительства, а также в организации научных исследований в дорожной отрасли.


Уметь:

– применять методы математического моделирования для решения задач проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

– на основе анализа имеющегося опыта использования экономико-математических методов в строительстве в дисциплине определить порядок построения моделей; классы задач, оптимизируемых с применением экономико-математических методов; методики получения оптимальных решений;

– применять информационные технологии в сфере проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, аэродромов и транспортных сооружений;

– применять средства методического, технического и программного обеспечения САПР;

– оценивать эффективность различных вариантов информационного обеспечения профессиональной деятельности, выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии;

– применять полученные знания по изучению передовых достижений в области дорожного и аэродромного строительства для решения производственных задач, а также в научно-исследовательской работе.

Навыки:

понятиями математического моделирования;

– знаниями в области организации и проведения научных исследований по всему спектру его будущей профессиональной деятельности;

– методами постановки научной проблемы (задачи), формулирования темы научно-исследовательской работы, методами планирования и организации научно-исследовательской работы, ее информационного обеспечения;

– современными методами проведения научно-исследовательских работ, в том числе направленных на инновационную деятельность;

– углубленными знаниями специальных разделов строительной механики;

– современными методами проектирования магистралей и транспортных развязок с учетом перспективного развития автомобильных дорог и улично-дорожных сетей городов;

– способами и приемами проектирования транспортных сооружений различного назначения, уметь формировать блок исходных данных для назначения конструкции и ее расчета;

– вопросами управления дорожной деятельностью;

– вопросами управления строительством в условиях рисков (прогнозирование и ранжирование рисков по степени их влияния на результаты производственно-хозяйственной деятельности, учет степени воздействия рисков на производство, выработка решений на преодоление рисковых ситуаций);

– современными методами управления качеством выполняемых работ по строительству и эксплуатации транспортных объектов с использованием информационных технологий.

быть компетентным: Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли транспортного строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий транспортно-коммуникационного комплекса, организацию контроля качества на транспорте, организацию материально-технического обеспечения транспорта, методы решения фундаментальных задач управления


KV(ТС): MPE

4

Методы планирования эксперимента

Разработка средств, спо­собов и методов науки и техники, направленных на автоматизацию дейст­вующих и создание новых автоматизированных и автоматических техноло­гий и производств (Ц1);

- разработка и ис­следованию средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том числе жизненным циклом про­дукции и ее качеством, применительно к конкрет­ным условиям производ­ства на основе отечест­венных и международных нормативных документов

Основы ав­томатизиро­ванного про­ектировая, математика, физика, ин­формацион­ные системы

Основы науч­ных исследо­ваний

1

2

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать:

Применять глубокие естествен­нонаучные и, математические знания

для решения научных и инженерных задач в области анализа, синтеза, проектирова­ния, производства и эксплуатации систем автоматизации технологических процессов и производств.

уметь:

Воспринимать, обрабатывать, анализи­ровать и обобщать научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области теории, проектирования, производства и экс­плуатации систем автоматизации тех­нологических процессов и производств, принимать участие в командах по раз­работке и эксплуатации таких системНавыки:

Владеть современными методами планирование научно-исследовательских работ, в том числе направленных на инновационную деятельность;быть компетентнымЗнать и использовать новейшие достижения в области транспортного строительства, определять перспективы их использования, осуществлять моделирование систем в технологии и организации строительного производства

KV(СAДA):AМ

5

Автомобильные магистрали

Подготовить магистранта для производственной, организационно-управленческой деятельности в проектных, научных, строительных и эксплуатационных организациях по вопросам изысканий, проектирования и реконструкции автомобильных дорог.

Принциы технико- эконо­мического обоснования геометрических элементов автомобильных магситра­лей, проектирование косн­трукцтивных жлементов автомобильных магситра­лей и дорожных сооруже­ний, проведение изыска­тельских работ и состав­ление проекта автомо­бильных магистралей в различных природных ус­ловияхГеодезия, инженерная графика, Гидравлика, гидрологи, гидрометрия, Проектирова­ние автомо­бильных до­рог

Современные технологии производства материалов и конструкцуии транспортных сооружений

2

4

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать:

- методы назначения размеров геомет­рических элементов автомобильных магистралей, , основы проектирования земляного полотна автомобильных маг­ситралей;

- принципы конструирования и методы расчета дорожных одежд;

- особенности проектирования пересечений и примыканий;

- методы изысканий и составления проекта автомобильных магистралей и дорожных сооружений;

- особенности изысканий и составления проекта реконструкции автомобильных магистралей;

- основы ландшафтного проектирования автомобильных магистралей;

- способы благоустройства автомобильных магистралей;

- особенности проектирования автомобильных магистралей в сложных природных условиях;

уметь:

- рассчитать технические параметры проектируемой автомобильной магсит­рали, в;

-учитывать природно-климатические условия района при проектировании автомобильных магистралей;

- проектировать план трассы;

- нанести проектную линию на продольный профиль;

- проектировать поперечный профиль автомобильных магистралей;

- назначить конструкцию земляного полотна;

- конструировать и рассчитать дорожную одежду;

- проектировать пересечения и примыкания;

- выполнять технико-экономическое сравнение вариантов;

- организовать выполнение основных видов проектно-изыскательских работ.

Навыки:

- практические навыки по основным видам проектно-изыскательских работ, выполняемым при проектировании автомобильных магистралей и дорожных сооружений.быть компетентным владеть навыками приобретения новых знаний, расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре, быть способным к самосовершенствованию и росту личности

KV(СГНпНГх) RNGpNGh

6

Реконструкция нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ

Изучения работу реконструкции нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, прогрессивные решения конструкций нефтехранилищ, перспективы их развития

Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища, Проектирование нефтегазопроводов, Технология сооружения нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ

Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища в особых условиях

2

4

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать:

- Понятия о реконструкции нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ , а также методах их расчета и конструирования

назначение и устройство нефтепроводов и нефтегазохранилищ, требования к трубопроводам; требования к качеству нефти и газа; основы проектирования газонефтепроводов; принципы подбора оборудования для нефтеперекачивающих станций, компрессорных станций, газораспределительных станций; коренные задачи совершенствования работы трубопроводного транспорта; основные направления научно-технического прогресса в смежных отраслях; передовой опыт производства; комплекс строительно-монтажных работ в транспортном строительстве; важнейшие технические требования, обеспечивающие высокое качество работ; основы выбора эффективных способов производства работ и современной техники в конкретных условиях строительства;

уметь:

- рассчитать и конструировать конструкции нефтегазохранилища и нефтегазопроводы

рационально применять технологические процессы и способы производства работ; владеть методикой расчетов определения параметров перекачиваемого продукта; подбирать необходимое оборудование; определять потребности в ресурсах и строительных материалах; разбираться в проектно-технической документации (проектах производства работ, технологических картах, картах трудовых процессов); владеть практическими навыками применения нормативных материалов для организации работы; осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ.

Навыки:

в совершенствовании строительства и реканструкции трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа, проектировании производства работ, путях сокращения продолжительности производственных циклов, повышения производительности труда, ресурсосбережении, ускорении научно-технического прогресса.быть компетентным владеть навыками приобретения новых знаний, расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре, быть способным к самосовершенствованию и росту личности

KV(СAДA): ISTOU

7

Искусственные сооружения на транспорте в особых условиях

Изучение магистрантами курса необходимо для получения ими знаний в области проектирования, строительства, капитального ремонта и эксплуатации

Строитель­ство автомо­бильных до­рог. Компью­терные тех­нологии в строительной науке, Ос­новы научных исследований. математика I, II, физика I, химия, геодезия I, инженерная механика I, II, III, математика I, II, физика I, химия, геодезия I, инженерная механика I, II, III.

Современные технологии производства материалов и конструкций транспорт­ных соору­жений

3

6

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать:

- экономическую ситуацию в стране, совместные проекты развития транс­портных составляющих в разрезе Рес­публики Казахстан, изветсные конст­рукции транспортных сооруженийуметь:

- использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производст­венных условиях, создавать передовую технологию работы при проектирова­нии мостовых сооружений с использо­ванием современных методов работынавыки работы с контрольно-измерительной аппаратурой, нагрузочными устройствами и инструментами;

- методами расчета и конструирование строительных конструкций при реконст-рукции транспортных сооружений.быть компетентным Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли транспортного строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий транспортно-коммуникационного комплекса, организацию контроля качества на транспорте, организацию материально-технического обеспечения транспорта, методы решения фундаментальных задач управления.


KV(СНГпНГх): NGpNGhOU

8

Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища в особых условиях

Дисциплина обучает ре­шению инженерных задач по определению объемов земляных работ, конст­руктивных элементов ре­зервуаров и газгольдеров, особенностями подбора емкостей для хранения продуктов различной про­пускной способности.

Изучение в лекционном курсе теоретических ос­нов и современных про­грессивных методов рас­четов по сооружению баз хранения, проектирование генерального плана для различного вида по назна­чению и категорию баз. Ряд разделов и вопросов дисциплины выносятся на самостоятельное изучение студентом, в том числе под руководством и кон­тролем преподавателя.
Дисциплина базируется на знания, умения и навыки, полу­ченные при изучении сле­дующих дисци­плин: высшей математике, нефтебазы и газохранилища, гидравлика, насосные и компрессорные станций.


Дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при выполнении магистреской диссертации


3

6

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать:

виды и роль нефтебаз и нефтехранилищ как одного из элементов сооружений нефтепроводов; основные свойства нефти и нефтепродуктов, а также рас­четы связанные с эксплуатацией нефте­баз и нефтехранилищ; правильно выби­рать площадки для строительства неф­тебаз и нефтехранилищ; уметь разраба­тывать генеральные планы нефтехрани­лища с учетом геологии и гидрогеоло­гии местности; знать принципы и ос­новы проектирования нефтебаз с учетом расположения их коммуникаций; ре­шать инженерные задачи;уметь:

При подготовке правовых актов, техни­ческих нормативов, документов по безопасности труда и экологической безопасности учитывать категорию нефтебазы, продукт хранения, оборудо­ваний используемых при эксплуатации резервуаров, пропускную способность объекта.навыки:

- методами расчета и конструирование строительных конструкций для нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ в особых условияхбыть компетентным Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли транспортного строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий транспортно-коммуникационного комплекса, организацию контроля качества на транспорте, организацию материально-технического обеспечения транспорта, методы решения фундаментальных задач управления

KV(СAДA): GD

9

Городские дороги

Принципы технико-экономичес-кого обоснования геометричес-ких элементов городских доро, проектирование конструктивных элементов городских дорог, составление проектов реконструкции улиц и дорог

- подготовить магистранта для производственной, организационно-управленческой деятельности в проектных, научных, строительных и эксплуатационных организациях по вопросам изысканий, проектирования и реконструкции и эксплуатации городских дорог.
Геодезия, Гидравлика,гидрологи,гидрометрия, Проектирова­ние автомо­бильных до­рог

Современные технологии производства материалов и конструкцуии транспортных сооружений

3

6

В результате изучения магистрант должен:

знать:

- методы назначения размеров геометрических элементов городских улиц и дорог;

- основы проектирования земляного полотна городских улиц и дорог;

- принципы конструирования и методы расчета дорожных одежд;

- особенности проектирования пересечений и примыканий;

- методы изысканий и составления проекта городской улицы;

- особенности изысканий и составления проекта реконструкции городской улицы;

- способы благоустройства городской улицы;уметь:

- рассчитать технические параметры проектируемой городской улицы;

- учитывать природно-климатические условия района при проектировании городской улицы;

- проектировать план трассы городской улицы;

- нанести проектную линию на продольный профиль;

- проектировать поперечный профиль городской улицы;

- назначить конструкцию земляного полотна;

- конструировать и рассчитать дорожную одежду;

- проектировать пересечения и примыкания на городских дорогах;

- выполнять технико-экономическое сравнение вариантов инженерных решений;

- организовать выполнение основных видов проектно-изыскательских работ.

навыки:

- практические навыки по основным видам проектно-изыскательских работ, выполняемым при проектировании городской улицы.быть компетентным Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли транспортного строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий транспортно-коммуникационного комплекса, организацию контроля качества на транспорте, организацию материально-технического обеспечения транспорта, методы решения фундаментальных задач управленияKV(СГНпНГх) UE Nb

10

Устройство и эксплуатация нефтебаз

Роль содержании и эксплуатации нефтебаз в работе единого топливно-энергетического комплекса.Классификация и применения нефтебаз различных типов.

Содержание и ремонт нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, Правила технической эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища

Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища в особых условиях,

3

6

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать: современное состояние , устройств и эксплуатации нефтебаз

содержание и эксплуатации нефтебаз в работе единого топливно-энергетического комплекса. Классификацию и применение нефтебаз различных типов.уметь:

Классифицировать и применять нефтебазы различных типов.навыки:

практические навыки по основным видам

устройств и эксплуатации нефтебаз

быть компетентным Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли транспортного строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий транспортно-коммуникационного комплекса, организацию контроля качества на транспорте, организацию материально-технического обеспечения транспорта, методы решения фундаментальных задач управления


KV(СAДA): EADAH

11

Экономика автомобильно-дорожного и аэродромного хозяйства

Основные вопросы тео­рии и практики рыночных механизмов примени­тельно к условиям авто­мобильно-дорожного и аэродромного хозяйства.


История экономических учений, изыскание и проектирование автомобильных дорог, технология и строительство автомобильных дорог и т. д.


Знания полученные при изучении дисциплины «Экономика автомобильно-дорожного и аэродромного хозяйства » будут необходимы в дальнейшем при написании и защите маги­стерской дис­сертации , в практической научной и производст­венной дея­тельности.


2

4

Знать и уметь использовать:

  1. Ситуационный подход к решению проблем предприятия;

Методы организации и планирования производства. в предприятиях автомо­бильно-дорожного и аэродромного хо­зяйства .

Методику анализа хозяйственной дея­тельности предприятий автомо­бильно-дорожного и аэродромного хо­зяйства .. .навыки:

владеть экономикой автомобильно-дорожного и аэродромного хозяйствабыть компетентным: в вопросах эко­номики предприятия.

быть компетентным иметь навыки организации инновационной деятельности в сфере предприятий транспортно-коммуникационного комплекса; способ

ности производить технико-экономическое обоснование предполагаемых инноваций для всех сфер деятельности транспортно-коммуникационного комплекса, осуществления мониторинга и контроллинга производимых нововведений; разработки критериев оценки качества реализованных инновацийKV(СНГпНГх): ENGD

12

Экономика нефтегазового дела

Целью является выработка у студентов экономического мышления на основе изучения экономического механизма функционирования предприятия в условиях рыночной экономии нефтегазового дела.

Основные вопросы тео­рии и практики рыночных механизмов примени­тельно к условиям нефте­газового дела
История экономических учений, изыскание и проектирование нефтегазо­вого дела

«Экономическая теория», «Теория и практика менеджмента», «Бухгалтерский учет», «Основы маркетинга»Знания полученные при изучении дисциплины «Экономика автомо-бильно-дорожного и аэродромного хозяйства » будут необходимы в дальнейшем при написании и защите маги­стерской дис­сертации , в практической научной и производст­венной дея­тельности.


2

4

Знать и уметь использовать:

  1. Ситуационный подход к решению проблем предприятия;

Методы организации и планирования производства. в предприятиях автомо­бильно-дорожного и аэродромного хо­зяйства .

Методику анализа хозяйственной дея­тельности предприятий автомо­бильно-дорожного и аэродромного хо­зяйства .. .навыки:

владеть экономикой нефтегазового делабыть компетентным: в вопросах эко­номики предприятия.

иметь навыки организации инновационной деятельности в сфере предприятий транспортно-коммуникационного комплекса; способности производить технико-экономическое обоснование предполагаемых инноваций для всех сфер деятельности транспортно-коммуникационного комплекса, осуществления мониторинга и контроллинга производимых нововведений; разработки критериев оценки качества реализованных инноваций..
KV(ТС): ETMSAD

13

Экспериментальные и теоретические методы строительства автомобильных дорог, аэродромов и газонефтепроводов

Целью является формирование углубленной подготовки магистрантов в сфере строительства автомобильных дорог и изучения методов строительства.

Изучение современных достижений производство дорожно-строительных и эксплуатационных мате­риалов, применяемые в дорожном хозяйстве зару­бежных стран мира и Ка­захстане и влияние каче­ства амтериалов и изделий на разрушение дорожных конструкцийТранспортное материалове­дение, мате­матика, ин­форматика

Экономика и именед­жментв строиитель­стве

«Математическое моделирование», «Методология научных исследований», «Экспериментальные исследования в области дорожного и аэродромного строительства», «Исследования транспортных потоков», «Руководство и управление дорожной деятельностью», «Инновационные технологии и материалы в дорожном и транспортном строительстве».


Новые техно­логии в строительстве дорог, аэро­дромов и га­зонефтепро­водов

Процессы и аппараты – 1. Процессы и аппараты – 2. Основы научных исследований.
3

6

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать:

передовой опыт и новых технологий зарубежных стран мира, методику проведения расчета по выбору опти­мального состава смеси асфальтобе­тона,

- основы строительства автомобильных дорог и организации движения;

- организацию и технологию содержания и ремонта дорог;

- организацию и обеспечение безопасности на дорогах.уметь:

оценить достоинства и недостатков применения предлагаемых и производи­мых материалов, конструкции и изде­лия по требованиям нормативно-тех­нических документов

- определять параметры макро- и микрошероховатости покрытия;

- определять прочность дорожных одежд;

- определять твердость дорожного покрытия;

- определять шероховатость покрытия;

- определять глубину промерзания грунта земляного полотна с учетом их теплофизических характеристик;

- определять коэффициент запаса устойчивости армированного геосинтетического материала откоса;

- определять сцепные качества дорожных покрытий.навыки:

- по оценке тепловых процессов в конструкциях дорожной одежды;

- по влиянию водно-теплового режима на срок службы дорог;

- по регулированию сил, действующих на покрытие от колеса автомобиля.быть компетентнымЗнать и использовать новейшие достижения в области транспортного строительства, определять перспективы их использования, осуществлять моделирование систем в технологии и организации строительного производства


KV(ТС): ORTsB

14

Основы рынка ценных бумаг

Основной задачей изуче­ния дисциплины «Рынок ценных бумаг» является реализация требований, уста­новленных Государ­ственным образователь­ным стандартом высшего профессионального обра­зования, к подготовке специа­листов по вопросам учета операций, приводи­мых по средствам рынка ценных бумаг, работы фондовых бирж, брокер­ских и дилерских компа­ний за рубежом и в Казах­стане, государст­венного регулирования и само­управления рынка ценных бумаг.

Экономика автомобильно-дорожного и аэродромного хозяйства

Экономика автомобильно-дорожного и аэродромного хозяйства

3

6

В результате изучения магистрант дол­жен:

знать:

-виды ценных бумаг зарубежных стран и Ка захстане;

-организационную структуру рынка ценных бумаг;

-профессиональных участников рынка ценных бумаг

-механизмы функционирования бирже­вого и внебиржевого рынков ценных бумаг в России и за рубежом;

-основные условияпокупки и продажи ценных бумаг;

-основные виды сделок на фондовой бирже.

уметь:

-различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (де­ривативы) и фи­нансовые инструменты;

-показать различия между первичным, вторичными и «уличным» рынками ценных бумаг;

-объяснить сущность организационного и операционного механизмов фондовой биржи.навыки:

- в сфере экономикий и в основах рынка ценных бумагбыть компетентнымуметь экономически обосновывать и решать вопросы, связанные с организацией производственного процесса, определять объемные и качественные показатели работы предприятий транспортно-коммуникационного комплекса, обрабатывать и анализировать полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований о техническом уровне и эксплуатационном состоянии железных и автомобильных дорог и дорог промышленного транспорта, магистральных трубопроводов , их отдельных сооружений и устройств

Каталог элективных дисциплин по специальности 5В074500 «Транспортное cтроительство»

Обсужден и рекомендован на заседании кафедры «ТСиПСМ» протокол №6 от 10февраля 2015г.
Зав.кафедрой «ТСиПСМ» Еспаева Г.А.
Каталог элективных дисциплин по специальности 5В074500 «Транспортное cтроительство» утвержден на заседании УМС

Протокол №7 от 24 февраля 2015г.


Проректор по УМР, д.э.н, профессор Байшоланова К.С.
Каталог: cms -> uploads -> files
files -> Перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
files -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 4 қыркүйектегі n 1140 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы
files -> Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристiк және спорттық мақсаттар үшін пайдалану ережесiн бекiту туралы
files -> Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 20 наурыздағы №253 қаулысы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
files -> Зоологиялық коллекциялар жинау және оларды мемлекеттiк есепке алу ережесiн бекiту туралы
files -> Жануарлар дүниесiн пайдалануға рұқсат беру ережесiн бекiту туралы
files -> Сауалнама асбк мүшелігіне кіру үшін өтініш
files -> Акционерное Общество «Алматинский вагоноремонтный завод» объявляет о проведении закупок – Товарно-материальных ценностей


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет