Диплом ж°мысы «Трансформатор»бет1/5
Дата14.06.2016
өлшемі2.28 Mb.
#135786
түріДиплом
  1   2   3   4   5


Ф-ОБ-001/033
љАЗАљСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖШНЕ ’ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

А. ЯСАУИ АТЫНДА’Ы ХАЛЫљАРАЛЫљ љАЗАљ-Т®РІК УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРЛІК-ПЕДАГОГИКАЛЫљ ФАКУЛЬТЕТІ
ЭНЕРГЕТИКА ЖШНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПШНДЕРІ КАФЕДРАСЫ

ДИПЛОМ Ж°МЫСЫ
«Трансформатор» Аљ-ныЈ жаЈартыл“ан механикалы› цехын электр энергиясымен ›амтамасыз ету: есептік зерттеу


050718- Электрэнергетика

Орында“ан студент____________ Сарсенбаев А.П


’ылыми жетекшісі а“а о›ытушы_______ Рахимжанова П.Т

љор“ау“а жіберілді ”

Хаттама № ____

“____” _________ 2009ж

Кафедра меЈгерушісі,

техн.“.к.,доцент ________________ Абдикулова З.љ.


ТЇркістан 2009
  1. Мазм±ны

Мазм±ны2-3Кіріспе4-51.Шдебиеттік шолу. Ж±мыс›а берілген мЩлЩметтер62 Электр жЇктемелерін есептеу.72.1 Механикалы› цех жЇктемесін есептеу 8-92.2 Жары› жЇктемесін есептеу 92.3 Зауыт бойынша жЇктемені есптеу102.4 Цехтік трансформаторлар санын мен ›уатын есептеу жЩне 0,4кВ кернеуде реактивті ›уатты компенсациялау 142.5 Цех трансформаторларыныЈ 0,4 кв кернеудегі реактивті ›уаттын компенсациялау сурет 2.1 –де кйрсетілген152.6 QТКБК ТП бойынша жіктеу162.7 “Трансформатор” Аљ-ныЈ жаЈартыл“ан механикалы› цехын электр жЇктемесініЈ дЩл есептелуі 172.7.2 Электро›оз“алт›ыштыЈ ›уатын таЈдау.192.7.3. °за› уа›ыт ж±мыс істейтін ›оз“алт›ыш ›уатын таЈдау192.7.4 ДСП пешініЈ есептік ›уатын аны›тау203 Сырт›ы электрмен жабды›тау схемаларыныЈ н±с›аларын салыстыру213.1 II н±с›а – ЭТЖ (ЛЭП ) 37 кВ. Электрмен жабды›таудыЈ н±с›асы.21-263.2 И=35 кв ажырат›ыштар мен айыр“ыштарын таЈдау273.3 2. Н±с›а бойынша шы“ындарын есептеу304. Кернеу трансформаторлары шарттары бойынша таЈдау.314.7 Изоляторларды таЈдау335.1 ГПП трансформатордыЈ релелік ›ор“ауы345.2 Максималды то›ты› ›ор“ау (мт›)345.4. Аса жЇктелуден ›ор“ау355.4.2 БТљС трансформаторларына арнал“ан максималды› то›ты› ›ор“ауды есептеу385.4.4 Автоматика жЩне сигнал беру396.1 АТљ 110 кв Їшін контурлы жерлендіру ›±рыл“ысын есептеу40-447. Эксперименттік бйлім45-467.1 Цехтік тп трансформаторыныЈ ж±мысты› тарма“ын таЈдау477.2 Трансформаторлы подстанция ж±мысыныЈ тиімді режимі48-507.2. 1 Тізбек бойында“ы энергияныЈ жо“алу графигі51-528. Экономикалы› бйлім538. 1- н±с›а бойынша шы“ындарын есептеу53-5410. имір тіршілік ›ауіпсіздігі

10.1 механикалы› цехта“ы еЈбек шартын талдау55

55-710.1 НЇктелік ЩдістіЈ есептеу схемасын 2 суретте 5810.2 ЕЈбек жа“дайын жа›сарту бойынша шараларды Щзірлеу

10. 2.1 индірістік шудан ›ор“ау5910.3 Тйменгі кернеулі ›оныр“ылардыЈ электр ›ауіпсіздігі мЩселелерін йЈдеу (нйлдеу есебі)6010.3 Нйлдеуді есептеу.6110.3.1 НйлдеудіЈ есептік сЇлбесі 61-6210.4 Механикалы› цехтыЈ нйлдеуін есептеу. 6311. љорша“ан ортаны ›ор“ау мЩселелерін шешу 66-7212. љорытынды.73-7413.Пайдаланыл“ан Щдебиет тізімі75-77

КІРІСПЕ
Электр энергиясыныЈ басты т±тынушылары болып йндіріс транспорт, ауыл шаруашылы“ы, ›алалар мен ауылдардыЈ коммуналды шаруашылы“ы болып табылады. Б±нда йндіріс объектілеріне электр энергиясын т±тынудыЈ 70%-дан астамы келеді. Ауыл шаруашылы“ы мен ауыр йнеркЩсіптіЈ дамуына, адам тіршілігіне ›ажетті энергиямен ›амтамасыздандыру ма›сатында электр энергиясын ›олданудыЈ, йндірудіЈ жаЈа технологиясыныЈ м±›тажды“ы туындап отыр. Осындай маЈызды мЩселені шешу ма›сатында электр энергиясын т‰рлі єдістермен µндіру Їшін ќолданылатын жаЈа ›ондыр“ыларды игеру маЈызды.

Энергетиктер жЩне энергосалушылармен шешілетін негізгі мЩселелер йндіріс кйлемін Їздіксіз кйбейтуден, жаЈа энергетикалы› объектілерді салу мерзімін ›ыс›арту мен ескілерін ›айта жаЈартудан, меншікті капитал салымын азайтудан, жанармайдыЈ меншікті шы“ынын ›ыс›артудан, еЈбек йнімділігін жо“арлатудан, электр энергетиканыЈ йндіру ›±рылымын жа›сартудан т±рады. 80 жыл бойы электр энергетикасы жалпы ±лтты› монополия ретінде дамыды жЩне ›ызмет етті. Б±рын“ы ода›тыЈ Щрбір республикасы бірыЈ“ай энергетикалы› жЇйеніЈ аралы› бйлігі бол“ан. 1991 жылы бірыЈ“ай энергетикалы› жЇйеніЈ мен электр энергетикасын децентрализациялау мен дезинтеграциялау саланы реформалау процесстері басталды. Біра› б±“ан ›арамастан электр энергиясы б±рын“ыдай энергияныЈ Щмбебап тЇрі болып ›алады. Сонымен бірге ол халы› шаруашылы“ыныЈ барлы› салаларында техникалы› прогресстіЈ негізі ретінде ›ызмет етеді.

Электр энергиясы барлы› ауыл шаруашылы› салаларында, Щсіресе ЩртЇрлі механизмдердіЈ электр жетегінде, ал соЈ“ы жылдары ЩртЇрлі электротехнологиялы› орны›тыруларда, бірінші кезекте электротермиялы› жЩне электродЩнекерлеу ›ондыр“ыларда, электролиз, материалдарды электр ±ш›ынды жЩне электр дыбысты йЈдеуде, электрлі бояуда ›олданылады.

Электр›абылда“ыштардыЈ Їлкен тобын ауыл шаруашылы“ыныЈ барлы› салаларында: кйтергіш-кйлік машиналары, заводтыЈ механикалы› цехы мен барлы› ж±мыс істейтін “имараттары, а“ынды-кйлікті жЇйелер, компрессорлар, насостар, желдеткіштерде ›олданылатын жалпы йндірістік механизмдердіЈ жетектері ›±райды.

Электр энергиясы тЇсті металлургияда ›олданылатын энергияныЈ негізгі тЇрі болып табылады, сонды›тан тЇсті металлургияныЈ дамуы электр энергиясы дамуымен йте ты“ыз байланысты.

љазіргі уа›ытты ірі жЩне кішігірім ›уатты электр машиналары, кернеуі 1000В-›а дейін жЩне 1000В-тан жо“ары электр аппаратураларыныЈ тЇсті металлургиясын йндіру тез ›ар›ынмен дамуда.

ЭнергожЇйеден йндіріс объектілеріне, ›ондыр“ы“а, жабды› пен механизмдерге ›ажетті мйлшер мен сапа“а сай электр энергиясын беруді ›амтамасыз ету Їшін кернеуі 1000 В-›а дейін жЩне жо“ары желіден т±ратын йндіріс мекемелерініЈ электр жабды›тау жЇйелері, трансформаторлы›, тЇрлендіргіш жЩне бйліп т±ратын ›осал›ы станциялар ›ызмет етеді.

Салынатын электр ›ондыр“ылар эксплуатациясыныЈ ›ауіпсіздігін, сенімділік йндіріс мекемелеріндегі йндірілген энергияны беру, орналастыру мен т±тыну жо“ары Їнемділік жЩне сенімділікпен йндірілу керек. Осыны ›амтамасыз ету Їшін энергетиктер ›олданылатын кернеудіЈ барлы› сатысында жо“ары кернеудіЈ т±тынушы“а барынша кйп жа›ындауына байланысты электр энергиясын орналастырудыЈ сенімді жЩне Їнемді н±с›асын жасау керек.

Электр энергиясын цехтік орналастыру жЇйесінде комплексттік ›ондыр“ылар жабды›тары, ›осал›ы станциялар жЩне токопроводтар кеЈінен ›олданылады. ОсыныЈ ар›асында проводтар мен кабельдердіЈ кйп мйлшерін Їнемдейтін иілмелі жЩне сенімді ›ондыр“ы жЇйесі пайда болады. АвтоматиканыЈ жетілген жЇйесі, сонымен бірге йндіріс мекемелерін электр жабды›тау жЇйесініЈ айыры›ша элементтерін ›ор“аудыЈ сенімді жабды›тарын кеЈінен ›олданады.

Электр жабды›тау объектілерін жаЈа ›ондыр“ылармен жаЈартудыЈ басты мЩселесі – олардыЈ сенімділігі мен ЇнемділігініЈ жо“ар“ы сатысын ›амтамасыз ету. инеркЩсіптердіЈ электр жабды›тауын жаЈарту “ылым мен техниканыЈ еЈ жаЈа жетістіктерін ›олдануды есепке ала отырып жЇргізіледі. Электр жабды›тарын жаЈарту 3 сатыда орындалды: технико-экономикалы› дЩлелдеме, техникалы› жоба, ж±мысты› сызбалар.пен Їнемділікті ›амтамасыз ету керек. ЖаЈарту кезінде б±л кйрсеткіштер технико-экономикалы› есептеудіЈ кймегімен жЇзеге асырылады. Электр энергиясын пайдаланушыларыныЈ ›ауіпсіздігін са›тау ма›сатымен электр энергиясыныЈ ›абылда“ыштары (›ыздыр“ыш ›ыл сымды шамдар, электр ›оз“алт›ыштары т. б.) тйменгі кернеуде (110-380 В) ж±мыс жасау“а есептеледі. ОныЈ Їстіне жо“ар“ы кернеу кезінде ток жЇретін бйліктер йзара кЇшті о›шауламалан“ан болуы керек, б±л аппараттар мен аспаптар конструкциясыны кЇрделілендіруге алып келеді. Сонды›тан энергия берілісінде ›олданылатын жо“ар“ы кернеумен ›абылда“ыштарды тікелей коректендіруге болмайды. Ол Їшін энергия ›абылда“ыштарга энергияны тймендеткіш трансформаторлар ар›ылы береді. Транссформаторлар іс жЇзінде электр энергиясын Їлкен ›ашы›ты››а беру, энергияны ›абылда“ыштар арасында тарату Їшін жЩне ЩртЇрлі тЇзеткіш, кЇшейткіш т. б. ›±рыл“аларда кеЈінен ›олданылып отыр.

Егер бір “ана мЩнде берілетін ›уатта кернеуді кйбейтсек, онда соншалы›ты оныЈ тогы азаяды. Б±л электр энергиясын беретін желініЈ, сым йткізгшініЈ кйлденеЈ ›имасын азайту“а мЇмкіндік береді, ал ол тЇсті металды Їнемдеуге жЩне желідегі энергия шы“ынын азайту“а алып келеді. Трансформаторлар іс жЇзінде электр энергиясын Їлкен ›ашы›ты››а беру, энергияны ›абылда“ыштар арасында тарату Їшін жЩне ЩртЇрлі тЇзеткіш, кЇшейткіш т. б. ›±рыл“ыларда кеЈінен ›олданылып отыр.
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет