download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Яковлев, А. Табиғат – ел байлығы / А. Яковлев // Орталық Қазақстан. – 2007. – 23 қаңтар (№12)
  Қарқаралы орманының қорғалуына 125 жыл [Текст] / С. Т. Тохметов // Гүлстан. 2009. №4. С. 40-45 б.
  Жанысбай С. Арқаның омырауында алқасындай / Сүйіндік Жанысбай // Орталық Қазақстан. – 2003. – 14 тамыз. –
  Бекішев, Қ. Байқоңырдың әсері / Қайыржан Бекішев // Орталық Қазақстан. – 2007. – 9 тамыз (№126-127). –
  Байқоңыр дейтін бір мұң бар: Кеселді космодром кімге керек? / Жаңабек Шағатай. 2003. 16 қазан
  Әбдіраш, Ә. Қоршаған ортаға қамқорлық / Ә.Әбдріраш // Орталық Қазақстан. – 2007. – 5 маусым (№86)
  Облыстыќ статистика басќармасы Ќараѓанды облысындаѓы экологиялыќ ахуал // Орталыќ Ќазаќстан. – 2003. – 1 ќараша (№174-175)
  Балқаш аллбүғасы Табиғи түрде өсіп-өнуі мүлде азайып барады. Бұ л түрі «Қызыл кітапқа»
  Задача настоящего исследования выделение наиболее характерных и урожайных растительных сообществ о участием изучаемых видов, выявление в них экотипов о наибольшим содержанием гликозидов в органах в фазу цветения
  Талжанов, С. А. Орталық Қазақстан жайылымды жер ресурстарының экологиялық мәселелері және оны шешу жолдары [Текст] / С. А. Талжанов // Әрқилы биологиялық деңгейдегі физиологиялық бейімделуі және санокреатиологияның өзекті мәселелері
  Өмірсерікқызы, Э. Іле-Балқаш аймағының экономикалық-экологиялық проблемасы / Э. Өмірсерікқызы // Экологическое образование в Казахстане. – 2006. №3. – 16-18 б
  Сембай, М. Дертті даланың дерегі: Картаға түсірілгенмен түйткілдері әлі де көп / Мағауия Сембай // Орталық Қазақстан. – 2006. – 2 наурыз (№41-42)
  Өмірсерікқызы, Э. Іле-Балқаш алабындағы табиғи компоненттердің ластаушы көздері / Э. Өмірсерікқызы // География в школе. – 2007. №2. – 8-9 б. –
  Еділқызы, Л. Әлемдік табиғат жауһары [Текст] / Л. Еділқызы, Ж. Жағыпарұлы, Н. Жәрімбетова // Егемен Қазақстан. 2008. 19 шілде (№218-219)
  Ақпамбетова, К. М
  Сүйімбаева, A. M
  Досмахов, С. М. Өнеркәсіпті өңірдегі экологиялық ахуал және оның географиялық аспектілері [Текст] / С. М. Досмахов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Биология. Медицина. География сер.= Вестник КарГУ. Сер биология №3. С. 78-82 б
  Айтымов, А. К. Теміртау қаласының экологиялық-гигиеналық жағдайына жаңадан қоныстанған оралман балалардың кардиореспираторлық жүйе қызметінің бейімделу үрдісі [Текст] / А. К. Айтымов, Д. М. Джанғозина // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы
  В статье излагаются материалы по определению месячных и годовых
  Айтуғанова З. Ш. Экологиялық дағдарыстың аймақтық сипаты / З. Ш. Айту­ғанова // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сер. – 2003. – №3 (37). – 29-33 б
  Нұржанова, Г. К
  Рымкүл Біләлқызы Мәшүрбековаға
  Балқаш бар байлықтың бастауы/Сүйіндік Жанысбай // Орталық Қазақстан. 2001. 16 мамыр
  Әбдірахманов, О. Тоқырауынның тоқырауы [Текст] / О. Әбдірахманов // Орталық Қазақстан. 2009. 15 тамыз (№122-123).
  Жүнісұлы, О. Тағдыры бөлек Айнакөл [Текст] / О. Жүнісұлы // Орталық Қазақстан. 2010. 10 маусым
  Үлкен үміт күтеміз/Қ. Ахметов // Орталық Қазақстан. 2001. 1 желтоқсан
  Сарыарқа өзендерінің орогидрографиялық жағдайы және табиғи-антропогендік үрдістері. (Сарысу өзені мысалында) [Текст] / К. М. Ақпамбетова, ж әбдірахманова // Экологическое образование в Казахстане. 2008.№1. С. 8-9
  Орынғали, М. Нұра өзені мен Теміртау қаласын болашақта не күтіп тұр? / Мәншүк Орынғали // Атамекен. – 2006. – 14 қыркүйек (№17)
  Мустафин, Е. Тайна Шайтанколя/ Е. Мустафин// Индустриальная Караганда. 2008. 18 марта (№32)
  Бүрын хабарлағанымыздай, Балқаш қаласында Қр парламенті Мәжілісінің жүмыс тобы бас қосып, әңгіме өткізді. Ондағы басты мақсат — Арқа өңіріндегі алтын алқадай болған, қазір басынан бағы тайып, суы тартыла бастаған Балқаш көлінің келешегі
  Акпамбетова, К. М. Экологические проблемы аридных территорий Казахстана/ К. М. Акпамбетова; А. А. Мусина, Д. М. Джангозина, Т. Н. Калиева //Қарағанды ун-тiнің хабаршысы. Биология. Медицина. География сер
  Облыстық қоршаған ортаны қорғау аумақтық басқармасының экологиялық мониторинг бөлімінің бас маманы Мәруа Базылкәрімқызы ыбыраева осы мәселе туралы былай әңгімеледі
  Жуковский П. А надо бы — природы / Петр Жуковский // Индустриаль­ная Караганда. – 2003. – 5 июня
  Чеканова, С. Су "чернобылі" [Текст] / С. Чеканова // Индустрия Казахстана. 2009. №2. С. 40-42 б
  Қожахметов Б. Т. “Байқоныр” кешені жəне басқа полигондар/Балташ Тілепбекұлы Қожахметов // Орталық Қазақстан. 2001. 27 қазан
  Бейсенова, Р. Р. Изменения сократительной активности изолированной подвздошной кишки крыс при отравлении нитрозодиметиламином / Р. Р. Бейсенова, М. Р. Хантурин, Р. З. Касенов
  Сынақтардың әсерінен пайда бола бастады. Одан кейінгі тың игеру науқаны
  Жанғожина, Г. М
  Байлықсың. Антуан де Сент-Экзюпери
  Сәмиев, Б. Балқаш бағымыз емес пе? / Балтабай Сәмиев // Дала мен қала. – 2007. – 22 маусым (№25)
  Ақпамбетова К. М
  Бауэр, Э. Л. Наблюдения над сурком-байбаком (Marmota bobac Mull.) в горах Жельтау (Казахское нагорье) / Э. Л. Бауэр, В. И. Капито­нов, Н. Т. Ержанов
  Байбатша, А. Б. Геоэкологическое состояние и геологические явления в горных выработках шахт Карагандинского бассейна / А. Б. Байбатша, А. А. Бекботаева, Г. С. Шакирова
  Бағым ба едің, Байқоңыр,сорым ба едің?!/А. Сейтақ // Егемен Қазақстан. 2001. 2 қараша;Орталық Қазақстан. 2001. 10 қараша
  Ауылда экологиялық ахуал ауыр: Жанайқай/М.Әбілов // Орталық Қазақстан. 2001. 27 қазан
  Халықаралық ғылыми-тэжірибелік конференцияның материалдары/С. Жанысбай // Орталық Қазақстан. 2001. 24 қантар
  Балқаш көлі бүкіл жер шарындағы аса ірі көлдердің қатарына жатады. Бүл су қоймасы біздің респүбликамыздың аса ауқымды аймағындағы экологиялық жүйенің барлық түрін
  Қоршаған ортаны қорғау басты мақсат /С. Жанысбай // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
  Бықай, Ф. Туризм Баянауыл бағын аша ма? [Текст] / Ф. Бықай // Егемен Қазақстан. 2009. 29 қыркүйек (№315-318).
  Славченко, Н. П. О редких видах фауны беспозвоночных животных Казахского мелкосопочника / Н. П. Славченко, В. С. Абукенова; Қарағанды мемлекеттік ун-ті // Экологияның өзекті мәселелері = Актуальные проблемы экологии
  Н. Т. Ержанов // Актуальные проблемы экологии = Экологияның өзекті мэселелерк Материалы междунар науч практ конф посв. 30-летию Каргу им. Е. А. Букетова и Году здоровья 21-22 нояб. Караганды
  Омирбаева, С. М. Токсичность Ванадия и загрязнение им почвенного покрова г. Караганды/ С. М. Омирбаева, Т. Р. Крашановская, А. М. Рсалиева, С. К. Акмукашева, А. Т. Абдиманова //Вестник КарГУ: Сер. Биология, медицина, география
  Воейков А. Дом отдыха «Шахтер»/А. Воейков // Шахтерская неделя. 1999. 25 июня
directory download DBases  
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет