files/AutoReferats
  Интернет-ресурсы в системе информационного обеспечения научных исследований по истории Казахстана 07. 00. 09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования
  Әож 371. 486 Қолжазба құқында Түсіпбаева Меруерт балғабайқызы
  Депортации народов в Казахстан в 1936-1957 гг. (на материалах Северо-Казахстанской и Кокчетавской областей) 07. 00. 02 Отечественная история
  Ыбышова салтанат тургынбековна
  МҰҚанова арна назымқызы құрбанғали Халидтың «Тауарих хамса» еңбегі қазақ тарихының дерегі ретінде
  Султан Ураз-Мухаммед: жизнь и деятельность (1572-1610 гг.) 07. 00. 02 Отечественная история
  ЖҰмабеков жамбыл азмуханұлы ұлытау өңірінің тарихи географиясы
  Еспенбетова айнагүл мейрамбекқызы ХІХ ғ. және ХХ ғ. басындағы қазақ қоғамындағы жаңа сословиелік құрылымның қалыптасуы
  Абдирасилова зауре садуакасовна қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихы
  Батталов қайрат қанатұлы қазақстан территориясындағы кедендік істің қалыптасу және даму тарихы
  Әож 94(574. 1)«1920/2001»: 622. 692. 4 Қолжазба құқығында Әбденов айдын жақсанұЛЫ
  ҚАсымова сәуле сүйіндікқызы сәкен Сейфуллиннің қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі
  Становление и развитие государственности древних тюрков. (VI-VIII вв.) 07. 00. 02. Отечественная история
  История Карлага: охрана, режим и условия содержания заключенных (1930-1956 гг.) 07. 00. 02 Отечественная история
  Затынейко анатолий михайлович
  Иманбаева сәуле тохтарқызы
  ӘОЖ: 378 [37. 035: 37. 013] Қолжазба құқығында Иманбетов Аманбек Нұрқасымұлы
  Сарбасова қарлығаш амангелдіқызы қазіргі қазақ педагогика ғылымындағы әл-Фарабидің, Ж. Баласағұнидің, М.Қашқаридің
  Синтез, радикальная гомо- и сополимеризация производных фосфоновой кислоты 02. 00. 06 высокомолекулярные соединения
  Новые линейные и сшитые полиэлектролиты на основе непредельных кислот и винильных производных некоторых азотистых оснований 02. 00. 06 Высокомолекулярные соединения
  Синтез, строение и биологическая активность новых гетероциклических соединений на основе тиомочевины и ее производных 02. 00. 03 Органическая химия
  Пространственное строение некоторых ациклических и полициклических производных алкалоидов 02. 00. 04 Физическая химия
  Мухаметжанова Айгуль Олжабаевна Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін ауыл мектептерінде педагогикалық инновацияны пайдалануға даярлау
  История краеведческого движения в Восточном Казахстане в ХХ веке 07. 00. 02 Отечественная история
  Методологические проблемы применения естественнонаучных методов в историческом исследовании: история и синергетика 07. 00. 09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования
  История распространения мировых религий в Северном Казахстане во второй половине XIX начале XX вв. 07. 00. 02 Отечественная история
  Рахимжанова гульнара рахимовна
  Қазақтың ұлттық қолданбалы қолөнері негізінде болашақ мұғалімдердің кәсіби-көркемдік құзыреттілігін қалыптастыру
  Әбілдина салтанат қуатқызы қазақстанда оқушыларға этномәдени білім берудің қалыптасуы мен дамуы
  Жарикова дидар рымжанқызы ө. Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баянындағы» тәлім-тәрбиелік мәселелердің халық педагогикасымен сабақтастығы
  Асылбекова мәрзия пәзілқызы халық педагогикасы негізінде балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің тұлғасын қалыптастыру
  Мейрманов асылбек бекболатович
  Физико-химические основы каталитическо-кавитационного воздействия на органическую массу первичной каменноугольной смолы 02. 00. 04 Физическая химия
  Диссертация 2009 жылы күні сағат
  Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайдағы жалпы білім беретін қазақ мектебін басқаруды жетілдіру
  Мұқатаев Айдос Ағдарбекұлы Қазақстан инновациялық мектептерінде қосымша білім бағдарламалары негізінде оқытуды бейіндік саралаудың дамуы
  Комплексы нового полиамфолита карбоксиэтил-3-аминокротоната/акриловой кислоты с комплементарными макромолекулами и их использование для агрегирования радиационно-зараженных почв Семипалатинского региона 02
  Шаяхметова маржан нақыпбекқызы Болашақ педагогтардың этникалық толеранттылығын қалыптастыру
  Ешмұратова дамира сейтмұратқызы бастауыш сынып оқушыларына ұлттық тәрбие берудің педагогикалық шарттары
  Физико-химические основы синтеза новых поверхностно-активных и комплексообразующих сополимеров некоторых акриловых мономеров с простыми виниловыми эфирами 02. 00. 06 высокомолекулярные соединения
  Казахи Младшего и Среднего жузов в российском военном востоковедении XVIII середины XIX веков 07. 00. 02 Отечественная история
  Деятельность государственных органов Казахстана по охране окружающей среды Прииртышья в 1980-2000 годы 07. 00. 02 Отечественная история
  Акмола, Целиноград, Астана: исторический путь становления и развития Шифр
  Синтез, строение, свойства азот- и серосодержащих производных некоторых гетероциклических соединений 02. 00. 03 Органическая химия
  Қосыбаева умітжан аманкелдықызы жоғары оқу орнында студенттерді интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдіру
  Синтез, строение и биологическая активность монотиооксамидных производных природных и синтетических азотсодержащих гетероциклических соединений 02. 00. 03 Органическая химия
  Есімова динара дәуітқызы болашақ ұстаздың ұлттық тәлім-тәрбие беруге деонтологиялық даярлығын қалыптастыру
  І. Р. Халитова педагогика ғылымдарының
  Эпр-спектроскопия и квантовая химия реакций протонного и электронного переноса в семихинонных радикалах 02. 00. 04 физическая химия
  Құрамын, құрылысын зерттеу
  Синтез тиазоловых и сульфаниламидных производных с использованием фосфорсодержащих реагентов 02. 00. 03 Органическая химия
  Кадирбаева дидар артықбайқызы жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру
  Шаяхметова маржан нақыпбекқызы Болашақ педагогтардың этникалық толеранттылығын қалыптастыру
  Кіріспе Зерттеудің көкейкестілігі
  Циклизация монотерпеноидов в моно- и бициклические структурные типы. Строение и реакционная способность сантолинового спирта и производных некоторых монотерпенов >02. 00. 04 физическая химия
  Самашова Гульфарида Ергалиевна
  Синтез, реакционная способность и свойства хлорированных углей и их производных 02. 00. 03-органическая химия
  Сакаева Альфина Нигаматзяновна
  Құрамы мен қасиетіне толқынды өрістер әсері 02. 00. 04 -физикалық химия Химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін
  УӘли айтолқын сайлаубекқызы карбон қышқылдары ерітінділері мен олардың металл және бейметалл иондарымен әрекеттесу процестерінің физика-химиялық параметрлері
  Өтебаев Исатай Сейітұлы Болашақ кәсіби оқыту баклаврын құзыреттілік тұрғы негізінде жобалау іс-әрекетіне даярлау
  Эпр-спектроскопия кинетики протолитических реакций в растворах органических кислот и оснований 02. 00. 04 физическая химия
  Развитие способностей учащихся к гуманитарному творчеству в условиях общеобразовательных школ 13. 00. 01 Общая педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика
  Колпек айнагүл марганец тұздарының протондалған карбамидпен кешенді қосылыстары 02. 00. 01 Бейорганикалық химия
  Желдыбаева балгын сембайқызы жаратылыстану пәндерін оқыту үдерісінде халық педагогикасы арқылы оқушылардың танымдық іс-әрекетін қалыптастыру
directory files AutoReferats  
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет